Koningschap van Jezus

Ds. C. Oorschot / 2 reacties

10-03-2016, 08:08

Vraag

Is Jezus eeuwig Koning of tijdelijk? Ik lees in Lukas 1 dat Gabriël tegen Maria zegt: 32: “Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.”

Paulus zegt echter in 1 Korinthe 15:24:  “Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.” Jezus geeft dus, lijkt het, het koningschap terug aan God en de Vader als alles aan Zijn voeten onderworpen is. Dat lijkt tegenstrijdig. Wat wordt precies bedoeld hiermee?

Antwoord

Een goede vraag, want duidelijk is dat de vraagsteller/ster over het gelezene en gehoorde heeft nagedacht en er mee bezig is (geweest).  Het antwoord kan kort zijn:  Jezus is eeuwig Koning en aan Zijn heerschappij komt noch in de tijd, noch in eeuwigheid een einde. Dat wat we lezen in 1 Kor. 15:24 ziet niet op het einde van Christus’ Koningschap, maar op het einde aller dingen.  In het Grieks staat voor “einde” het woord “telos” wat (eind)doel betekent. Dán is hét (namelijk Gods) doel bereikt, namelijk dat satan, de overste van deze wereld zoals Jezus hem meermalen noemt, door de Christus totaal is verslagen en dat de ganse schepping, door de Heiland op satan heroverd, weer vrede, liefde en gerechtigheid ademt. 

Door en met de zondeval is de ganse schepping en elk schepsel op aarde uit de gemeenschap met God de Vader geraakt, beter: gevallen. Door Zijn overwinning op de vorst der duisternis en alle duistere machten heeft Jezus heerschappij over elk schepsel en al het geschapene. Hij is namelijk aller Heere.  Als we nu in 1 Kor. 15:28 lezen dat de Zoon ook Zelf onderworpen zal worden aan Dien Die Hem alle dingen onderworpen heeft, kunnen we dit beter reflexief vertalen, dus zo: “... dan zal de Zoon ook Zichzelf onderwerpen aan...” We moeten hier, bij de verhouding God-Christus niet denken aan hoger of lager,  meer of minder maar aan Vader en Zoon. Hoewel Beiden gelijk in macht, aanzien, majesteit, heerlijkheid en kracht, heeft Jezus Zelf gezegd:  Mijn Vader is meerder dan Ik (Joh. 15:28). Het einde, dat is het Goddelijk doel met deze wereld, zal dus zijn zoals het oorspronkelijk in de Schepping was: God Alles en in allen. 

Ds. C. Oorschot

Ds. C. Oorschot

Ds. C. Oorschot

 • Geboortedatum:
  25-08-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Stellendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

koninkrijk
2 reacties
Duuk
10-03-2016 / 11:51
Dank voor uw antwoord.

Ik kan hier maar één ding op zeggen: Kom, Heer Jezus, kom spoedig!
Jeremiah
12-03-2016 / 14:42
Mooi antwoord. In kanttekening 59 van Johannes 14 (Joh. 15:28 bestaat niet) staat: "Namelijk in majesteit of heerlijkheid, gelijk Ik ben in dezen staat mijner vernedering. En daarom behoort gij u te verblijden, dat Ik heenga om het gebruik derzelfde heerlijkheid weder aan te nemen, die Ik bij Hem gehad heb eer de wereld was, dewijl dat ook tot uwe zaligheid zal strekken; Joh. 17:5,24."

Terug in de tijd

Ik ben belijdend lid van de Gereformeerde Gemeenten. Nu heb ik de laatste jaren steeds meer vragen over de leer van de k...
4 reacties
09-03-2010
Ik had laatst een discussie over het heilig avondmaal. Mijn lerares beweerde dat als je belijdenis van het geloof hebt g...
geen reacties
09-03-2006
Ik ken de Bijbel zeer goed. Leef in bedrog. Heb Jezus te vaak (mijns inziens) verloochend. Heb mijn baan bewust op het s...
1 reactie
10-03-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering