Ander kerkverband dan Gereformeerde Gemeenten

C.A. Hoekman / geen reacties

09-03-2020, 11:26

Vraag

Als belijdend lid van de Gereformeerde Gemeenten ben ik grootgebracht met de opvatting dat het bergafwaarts gaat als iemand zich aansluit bij een ander kerkverband wat ‘lichter’ is. Denk onder andere aan CGK, HHK en PKN. Maar nu ik mij meer verdiep in andere kerkverbanden, zijn er zeker plaatselijke kerken in de CGK en HHK die qua ligging dichtbij of vrijwel gelijk zijn aan de leer bij de Ger. Gem.

Bij verhuizing naar een plaats waar geen Ger. Gem. is, vraag ik mij af: is het nodig om ver te gaan reizen naar de dichtstbijzijnde Ger. Gem.? En mag/kan ik dan overgaan naar een plaatselijke gemeente die wat ligging betreft dicht bij de leer Ger. Gem. ligt? Ik wil in mijn huidige gemeente ook niet de gedachte wekken dat ik het niet eens ben met de leer in onze kerk vanwege het overgaan naar een ander kerkverband.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Goed nadenken voor dat je overgaat naar een ander kerkverband is noodzakelijk. Je bent immers geen lid van een vereniging geworden, waar je weer vrijblijvend voor kunt bedanken wanneer je er geen zin meer in hebt. Je werd lid van de kerk toen je binnen Gods gemeente werd geboren en kort daarop het teken en zegel van Gods Verbond aan je voorhoofd ontving. Later heb je dat bezegeld met je jawoord voor God en de gemeente. Dat je lid bent van een Bijbels gereformeerde kerk is Gods zorg over jou. Daarom heb ik niets met de termen ”licht” of ”zwaar”, ik vind ze niet terug in de Bijbel. Het gaat  bergafwaarts met een kerk(verband), niet wanneer wij vinden of zeggen dat ze licht of zwaar is, maar wanneer Gods Woord niet eerlijk en met vreugde verkondigd wordt. Lees  Filip. 1:15 en 16 eens. We hebben het dan niet meer over licht of zwaar, maar over een diep verdrietige situatie, die niet meer beantwoordt aan wat Paulus ons laat horen in 2 Kor.  5:11-21. Het is goed om met een open Bijbel je te verdiepen in wat andere kerkverbanden vanuit Gods Woord leren. De broeders in Beréa deden dat zelfs met de Woordverkondiging van Paulus, onderzoekende dagelijks in de Schriften of deze dingen alzo waren (Hand. 17: 11).

En nu je vraag.

Bij verhuizing naar een plaats waar geen Ger. Gem. is, vraag je jezelf af, is het nodig om ver te gaan reizen naar de dichtstbijzijnde Ger. Gem.? En mag/kan ik dan overgaan naar een plaatselijke gemeente, die wat ligging betreft dicht bij de leer van de Ger. Gem. ligt?

Ik heb zo maar de indruk dat je al weet wat je gaat doen, maar toch nog even deze vraag. Ik ben zo blij dat er in de Bijbel geen namen van kerkverbanden staan. Daar gaat het uitsluitend over Gods gemeente, Die Hij door Zijn Geest en Woord vergadert uit deze hele verloren wereld. En deze door God vergaderde gemeente krijgt in zijn uitwendige vorm een door mensen gegeven naam. Je hebt in je vraag al een aantal namen genoemd: Ger. Gem., CGK, HHK, PKN en verder nog een hele rij.  

Wat moet nu in jouw situatie doorslaggevend zijn? De naam van de kerk of de inhoud van de preek? De vraag stellen is ze tegelijkertijd beantwoorden. Ga naar die kerk waar Gods Woord eerlijk en met vreugde wordt verkondigd, met de passie van Paulus, gedrongen door de liefde van Christus, laat u met God verzoenen. Paulus wist van de schrik des Heeren en daarom bewoog hij de mensen tot het geloof. Gods Woord uitleggen en de Naam van Jezus Christus proclameren was zijn liefste werk. Ga naar die kerk waar de artikelen 27, 28 en 29 van de NGB zo mooi over schrijven. Lees ze maar eens met de verwijsteksten; prachtig zoals Guido de Brès dat, met de strop voor ogen, geformuleerd heeft. Zomaar een kort citaat uit art. 29:

”En aangaande degenen die van de Kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der Christenen; te weten, uit het geloof, en wanneer zij, aangenomen hebbende de enige Zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken noch ter rechter- noch ter linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij; maar zij strijden daartegen door de Geest al de dagen huns levens, nemende gestadiglijk hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, in Denwelken zij vergeving hunner zonden hebben, door het geloof in Hem.”

Trouwens welke naam zou deze kerk hebben? Lid van zo’n kerk zijn is heerlijk, welke naam ze ook nu heeft. Op de gevel staat een naam en in mijn hart de enige Naam. Dan ben je het eens met de leer van je kerk en kun je tegelijk, vanwege de afstand, de overgang maken naar een andere kerk.

Overigens, wanneer ik je vraag probeer te beantwoorden dringt zich weer de nameloze verscheurdheid en verdeeldheid van het lichaam van Christus op. Waar zijn we toch mee bezig! De wereld staat in brand en de duivel verslindt zijn duizenden, jongeren en ouderen, en wat gaat er van Gods gemeente uit? Worden we nog gedrongen door de liefde van Christus om onze naaste te winnen, zowel binnen als buiten de kerk? Wanneer de liefde van Christus ons dringt, kunnen dan de kerkmuren hoog zijn naar elkaar, die op hetzelfde fundament staan?  Welk fundament? Wat de Heere Jezus Zelf gelegd heeft: Bekeert u, en gelooft het Evangelie (Mark 1: 15b). Zou het dan niet de hoogste tijd zijn om elkaar niet alleen te herkennen, maar ook te erkennen als broeders/zusters van hetzelfde huis? Opdat zij allen één zijn, Joh. 17 : 20 tot 23. Eén zijn, opdat de wereld bekenne, dat Gij mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt (vrs. 23). Zo ontroerend maar ook zo confronterend. Wat ziet de wereld nu van Zijn gemeente? Moeten we dan alleen wenen of tegelijk ook, biddend en worstelend om de leiding van de Heilige Geest, daadwerkelijk stapjes naar elkaar zetten, misschien wel over onze eigen schaduwen heen. Laten we onze persoonlijke zonden, maar ook onze kerkzonden van verscheurdheid belijden en met diep verlangen uitroepenen: Kom dan, Schepper, Heilige Geest, doorwaai de hof van onze harten, van onze gezinnen, van onze kerken en vervul ons met heimwee en verlangen naar Uw belofte, opdat zij één zijn.

Gods zegen toegebeden.

Hartelijke groet,
C.A. Hoekman, Kapelle

PS: Geen hoofdzaak, maar voor het milieu is het ondertussen ook goed om niet zo ver te rijden.

C.A. Hoekman

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Dhr. Hoekman was ruim 40 jaar ouderling in de Ger. Gem.

  Bekijk ook: 

Tags in dit artikel:

kerkkeuzeverdeeldheid
geen reacties

Terug in de tijd

Is Jezus eeuwig Koning of tijdelijk? Ik lees in Lukas 1 dat Gabriël tegen Maria zegt: 32: “Hij zal groot zijn en de Zoon...
2 reacties
10-03-2016
Mijn vriend is christelijk gereformeerd (een redelijk behouden gemeente) en ik ben belijdend lid van de hervormde kerk (...
geen reacties
09-03-2006
Ik ben een middelbare scholier van 13 jaar. Mijn vader heeft ooit tegen mij gezegd dat het doel van het leven, nadenken ...
2 reacties
09-03-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering