Nog geen genade ontvangen

Ds. J. Bos / 123 reacties

22-02-2016, 12:12

Vraag

Zoveel vragen op deze site, zoveel antwoorden... maar nog steeds geen bijzondere genade mogen ontvangen of ervaren. Nog steeds als een grote zondaar door dit leven, zonder een enkel berouw over mijn zonden. Hoe komt het toch? Enerzijds de leer dat je enkel en alleen door Zijn genade zalig kunt worden en dat jezelf niets kunt toevoegen. Anderzijds de oproep om maar veel naar de kerk te gaan, te lezen uit de Bijbel en te bidden. Maar die laatste drie middelen, daar word je niet zalig door. Dus een leven lang deze middelen gebruiken betekent nog niet dat je zalig kunt worden, want dat is puur uit genade. En dat laatste geloof ik ook zeker. Want vanuit jezelf kom je nergens en loop je volledig vast. Dat heb ik al wel ervaren.

Maar hoe nu verder? Hoe kan het toch zijn dat er in de meer behoudende kerkgenootschappen zoveel ouderen zijn die in het eind van hun leven zijn gekomen en nog steeds geen genade hebben ontvangen? Zal het zo ook met mij aflopen? De Heere zegt toch zo vaak niets liever te willen dan dat elk mens genade ontvangt? Geloven, dat moet toch niet een rationele zaak blijven? De genade moet toch toegepast worden in het hart? Daar kun je niet meer omheen.

Ik word jaloers op mensen die mogen weten dat zij veilig zijn in Zijn handen. Ik zou niets liever willen. Maar ik loop zovaak tegen obstakels aan. Dan wordt er vaak gezegd: belijd jouw zonden. Heb berouw over jouw zonden. Maar de Geest moet mij overtuigen van mijn zonden, eerder kan ik er toch geen berouw over hebben en tonen? Ik wil niet de discussie leven in blazen over wie nu begint, want ik ben ervan overtuigd dat ik uit mijzelf niets kan. Ik wil graag geloven en dat doe ik rationeel ook zeker wel, ik doe ook mijn best om mij te bekeren, al kom ik er steeds achter dat ik steeds in verval raak. En hoe kan ik bidden met een versteend hart? Hoe kan ik echt willen bidden met een versteend hart? Ik hoop dat u mij kunt antwoorden. De tijd is hier en nu. Morgen kan ik weg zijn. Onbekeerd sterven, het moet verschikkelijk zijn.

Antwoord

Geachte vrager,

U vraagt: ”Hoe komt dat toch”? Dat is een goede vraag. Hoe kan het dat een mens tot God roept? Geef daar eens antwoord op beste vrager. Hoe komt dat toch?!
 
Zou het antwoord op die vraag kunnen zijn: als een mens tot God roept is dat “puur uit genade.” Want er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt, Rom. 3: 11. U schrijft: ”Ik zou niets liever willen.” Is dat wel zo? U wilt eerst dit en u wilt eerst dat, om vervolgens te mogen weten veilig te zijn in Zijn Handen. Maar het moet wel gaan zoals u het wilt. Wat moet volgens uw wil de Geest wel niet allemaal eerst doen aan u? Ik raad u aan om het kerkgaan, Bijbellezen en gebed eraan te geven. De weg ter zaligheid te betreden heeft toch geen zin. Dat helpt immers niet en echt bidden doet een mens met een versteend hart ook niet. Daar moet iemand eerst “bijzondere” genade voor ontvangen... Maar dat gaat, volgens u, niet in de weg door God bepaald (dat zijn juist wel de drie middelen die u noemt), maar voor God in een weg door u bepaald. De HEERE wijst Zijn weg echter duidelijk aan in Hebreeën 10: 25 (en Jesaja 55 en Johannes 14 liegen er ook niet om). Let op: dat laatste op de vraag van Thomas (5). De obstakels waar u tegen aan loopt zijn daarom uw eigen vooroordelen. Want de HEERE heeft bekend gemaakt wat goed is. Lees maar Micha 6:8.

John Owen heeft over deze tekst geschreven. Er is daarvan een lezenswaardig boekje voorhanden. Als het u om de HEERE te doen is (wat ik van harte wens) is dat Zijn werk en nooit ons werk. Zie Fil. 2: 12 v.v. Lees ook eens met aandacht het onderwijs uit zondag 5 en 7 ( zonder te kort te doen aan de vele zaken die in de Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordse Leerregels behandeld worden). Wie wijs is merk die dingen en geef er verstandig acht op. Veel antwoorden op veel vragen werden er al, tot troost van zuchters en zoekers, door deze drie gegeven. Lees ze en herlees ze. Een hartelijke groet,  

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

 • Geboortedatum:
  24-06-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Naarden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

genadeonbekeerd
123 reacties
Johan100
01-03-2017 / 23:01
Ik lees bij vraagsteller of vraagstelster zo door alle vragen die hij of zij stelt heen de vraag van de stokbewaarder: ''Wat moet ik doen om zalig te worden?''
Waarop Paulus antwoordde: ''Geloof in de Heere Jezus en gij zult zalig worden''.
Ik lees hier overtuiging van zonde. Een mens van nature heeft geen enkel belang bij zijn of haar zaligheid.
En zo lees ik dat geloof ik ook in de reacties van @dorpeling.
Als de Heilige Geest gaat werken in een mens overtuigd hij van zonde en dat je er buiten ligt. Dat je niet in de Heere Jezus gelooft, maar dat Hij wel de enige Weg tot behoud is. De Heilige Geest zal Mij verheerlijken, zegt de Heere Jezus in Johannes.
En daar kan een hoop verzet tegen komen om maar te voorkomen dat men gelooft. Vraag of dat verzet verbroken mag worden!

Ook plaatst de Heilige Geest de eeuwigheid in de tijd, zodat je gaat zien en voelen en ervaren dat je een onsterfelijke ziel hebt.

Dit gaat aan de wedergeboorte vooraf. Ik heb het niet over de mate, dat kan verschillend zijn per persoon.
Nieuwverbond
01-03-2017 / 23:13
@johan100, even een vraag. Jij zegt dat de Heilige Geest werkt voor de wedergeboorte. En in de bijbel staat dat ieder die gelooft de HG ontvangt. Dus dan heb je geloof- ontvangen van de Heilige Geest- wedergeboorte als ik het goed begrijp?
Jaleco
01-03-2017 / 23:23
Zelf heb ik een bijzondere openbaring gehad. Toen geloofde ik dat ik bekeerd was (wat wordt je daar een hoogmoedig mens van!). Daarna bracht de Heere me onder een andere prediking en toen ging ik begrijpen dat je niet moet geloven dat je bekeerd bent, maar dat je moet geloven in de Heere Jezus en dat je dán behouden bent.
Moslims krijgen ook bijzondere ervaringen. Je kunt ook door je psyche een bijzondere ervaring krijgen. Natuurlijk geeft de Heere die ook soms.
Maar het enige wat standhoudt, is Gods Woord. Dat is niet aan psyche onderhevig. "Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken"
Jeremiah
01-03-2017 / 23:27
Over het komen tot Christus

„Ik houd het voor bijna onmogelijk uit te leggen wat het is tot Jezus te komen, want het is zo eenvoudig. Als u iemand die van een ziekte is hersteld, zou vragen wat het is om genezen te worden, geloof ik dat hij u dit moeilijk zou kunnen zeggen. Voor zover de Heere mij licht in deze zaak gegeven heeft, en ziende op hetgeen mijn eigen hart in dergelijke omstandigheden doet, voel ik niet dat het komen tot Jezus iets anders is dan alleen te geloven dat alles waarheid is wat God getuigt van Zijn Zoon. Ik geloof dat veel mensen zelf er de oorzaak van zijn dat zij in de duisternis blijven doordat ze iets meer verwachten dan dit.

Robert Murray McCheyne
Johan100
01-03-2017 / 23:30
@nieuwverbond. Zonde-overtuiging gaat aan de wedergeboorte vooraf. Nu zijn er ook algemene overtuigingen die kunnen ophouden.
Als de Heilige Geest zaligmakend (door)werkt zal Hij altijd naar de Heere Jezus leiden. Als je tot zaligmakend geloof komt ontvang je ook de Heilige Geest in je hart en wordt je wedergeboren.
Een van de duidelijkste voorbeelden vind ik wel de bekering van Paulus en de bekering van de stokbewaarder.
Jaleco
01-03-2017 / 23:36
Mooi @Jeremiah!
Johan100
01-03-2017 / 23:37
Mooi @Jeremia. Bedankt voor het plaatsen.
Meer over zijn bekering lees je in zijn gedicht: ''Eens was ik een vreemdeling...''.
Jeremiah
02-03-2017 / 07:19
@arendsoog

Ik ga het nog eens goed lezen. Dank.
Jeremiah
02-03-2017 / 07:30
@Johan100

Klopt, maar het ene sluit het andere niet uit. McCheyne heeft natuurlijk ook ontdekkende preken gehouden, zeer ernstig. Wat dat betreft kan ik zijn prekenbundel "de Bron van zaligheid" aanraden. Belangrijk om het Bijbelse evenwicht tussen de doodstaat van de mens en de ruimte in het evangelie te bewaren. En daarom is de werking van de Heilige Geest zo onmisbaar.

Ik wil voorwaardelijke prediking van de hand wijzen, maar ik kan me wel vinden in de uitspraak uit het verleden: "de zonde niet geleerd is Christus niet begeerd".

Omega zegt daar iets over in een andere draad, waar ik mee instem.

"zelfs in een behoudende gereformeerde kerk is van een ontdekkende prediking helaas nauwelijks nog sprake. En als we niet meer overtuigd worden van wie wij zijn als mens (totaal verdorven, "er is niemand die God zoekt", zegt Paulus), dan heeft Christus ook geen enkele meerwaarde. Dan resteert een zoutloos welvaartsevangelie. Geloof en radicale bekering hangen onlosmakelijk met elkaar samen. "
Johangroen
02-03-2017 / 09:20
beste mensen, het gaat weer over wie nu wel of geen gelijk heeft weer barst er een strijd los over wie het beste geloof heeft of de beste weg kent, vroeg de vraagsteller hierom?

uit de antwoorden blijkt weer de verdeeldheid in ons land op theologisch gebied, gelukkig is God nog steeds dezelfde en is Zijn woord hetzelfde.

Beste vraagsteller zoek het in de Bijbel dat is God die tot je spreekt en bid tot Hem, luister niet naar mensen maar naar wat hij zegt in zijn woord.

Gods zegen,
Mona
02-03-2017 / 09:55
Vraagsteller, je schrijft:
"En hoe kan ik bidden met een versteend hart? Hoe kan ik echt willen bidden met een versteend hart?"
Zeg gewoon: Heere, ik kan niet bidden met een versteend hart. Help mij!
Geloof en vertrouw dat Hij je helpen zál.
Dat is het.

Verder schrijf je:
"Enerzijds de leer dat je enkel en alleen door Zijn genade zalig kunt worden en dat jezelf niets kunt toevoegen. Anderzijds de oproep om maar veel naar de kerk te gaan, te lezen uit de Bijbel en te bidden. Maar die laatste drie middelen, daar word je niet zalig door".
Dat is absoluut een fout leer, als dat jou onderwezen wordt! De Heere werkt door de middelen. Dus wel degelijk gebruikt Hij deze, om jou tot Christus (en tot de zaligheid) te brengen!
Bidt, klopt, zoekt. Dat zijn de middelen, opdrachten en adviezen die Jezus Zelf gegeven heeft, en die dienen tot je redding! Want Hij verbind er een heerlijke belofte aan: Als je dat doet, ZAL je vinden!
Onderzoek de schriften, want die zijn het die van Mij getuigen, en daardoor ontvang je eeuwig leven (vrij door mij vertaalt). Dus wel degelijk verbind de Heere het gebruik van de middelen aan het vinden van je zaligheid. Hij openbaart Zich immers door Zijn Woord?
En als je bidt, wil Hij jou de Heilige Geest geven (Lukas 11)
Dat dat alles genade is, dat staat buiten kijf.
Door te denken dat je éérst genade moet ontvangen en daarná pas de middelen moet gaan gebruiken, is echt een misvatting.
Johangroen
02-03-2017 / 10:06
Mona, ik ben het volledig met je eens, maar de strijd tegen die leer van deze mensen is onbegonnen werk ik doe dat al zoveel jaren maar deze mensen zijn zo misleid en hun harten zo gesloten daar moet een wonder en opwekking van God komen om iets in die kerken te veranderen als dat al ooit gebeurd.
Ik weet niet wie je bent mona maar wat je schrijft is waar en gelukkig zijn er nog wat. Ik heb vreselijk met deze mensen te doen vooral omdat er zoveel met deze leer verloren gaan.
karlo
02-03-2017 / 10:26
@johangroen. Je moet het niet anders en erger maken dan het is. Er barst deze keer helemaal geen strijd los en het gaat deze keer helemaal niet om eigen gelijk. Nee, er wordt hier respectvol gereageerd en het is een vragen en tasten. Er word geprobeerd elkaar te helpen en te steunen. Hoe kom je bij deze onzin?! Op jouw manier wordt het pas een strijd. Jammer!
Johangroen
02-03-2017 / 10:56
karlo, dat doe ik niet het is een feit zoals het is, en jij hoeft mij niet terecht te wijzen, zelf kom je niet met antwoorden maar zit je juist uit te lokken dat mensen vanuit de rechtse hoek zich bloot geven, stop met dit kinderachtige gedoe.

het enige wat ik vraag is stop met overtuigen van deze mensen, alleen God kan dit doen ik begrijp de goede bedoelingen geloof me ik probeer al 30 jaar om inzicht in die kant van de kerk te krijgen en door gesprekken mensen er van te overtuigen dat ze het verkeerd hebben of beter verkeerd voor geschoteld krijgen maar de muur rondom deze kerken is zo hoog en zo dik die krijgen jij en ik niet omver, ik zeg dit niet om te strijden ik zeg dit uit medeleven en juist vanuit een hart dat huilt en pijn doet om zoveel zielen die gedwongen in het duister gehouden worden terwijl er een groot licht is die ook voor hen schijnt en dat licht schijnt dwars door die muur alleen moeten hun ogen open gaan om dat Grote Licht te zien en aanvaarden dat dat de gekruisigde Jezus is, die ook voor hen gestorven is.
Johan100
02-03-2017 / 10:59
Inderdaad karlo, zo ervaar ik het ook! Ik vond het een fijn gesprek over het algemeen. Komt er vervolgens iemand met schuim op z'n mond binnenstormen.

johangroen: ''Ik weet niet wie je bent mona maar wat je schrijft is waar en gelukkig zijn er nog wat''.
Wat doet het er toe voor jou wie mona is? Gelukkig zijn er nog wat en daar ben jij de beste van uiteraard. Tjongejongejonge.

''ik doe dat al zoveel jaren maar deze mensen zijn zo misleid''
Vreemd hé dat mensen afhaken, als je tenminste zo met sommige mensen praat zoals je hier nu binnenkomt.
Mona
02-03-2017 / 11:12
Wees vriendelijk en verdraagzaam naar elkaar alsjeblieft, beste beide Johannen :-)
Laten we het gesprek goed houden, of anders stoppen.
Johangroen
02-03-2017 / 11:14
johan100, heb je mij horen zeggen dat ik de beste ben? o o wat laat jij je ware gezicht zien, hoor jij soms bij de kerken waar ik het over heb? kijk dan word de duivel wakker en gaat hij schuimbekken wat jij dus doet, kijk in de spiegel.

lees goed wat ik schreef als laatste.
Jaleco
02-03-2017 / 11:24
@Johangroen

De Heilige Geest werkt door het Woord. Het lijkt me dus de meest aangewezen weg om iemand te overtuigen door het Woord :-)
Hoewel er ook zaad náást de weg valt, zal er ook zaad opgroeien en vrucht dragen. Laten we daarom niet ophouden als het tegenzit, maar altijd met goede moed doorgaan.
Johan100
02-03-2017 / 11:30
Mona 02-03-2017 / 11:12
Wees vriendelijk en verdraagzaam naar elkaar alsjeblieft, beste beide Johannen :-)
Laten we het gesprek goed houden, of anders stoppen.


Ik schrijf dit niet uit onverdraagzaamheid. Hoe kom je daarbij? Het gesprek is helaas al niet meer goed te noemen en flink verstoord.

Johangroen 02-03-2017 / 11:14
johan100, heb je mij horen zeggen dat ik de beste ben? o o wat laat jij je ware gezicht zien, hoor jij soms bij de kerken waar ik het over heb? kijk dan word de duivel wakker en gaat hij schuimbekken wat jij dus doet, kijk in de spiegel.

lees goed wat ik schreef als laatste.

Wat is mijn ware gezicht nu ineens dan? Nee hoor, ik hoor niet bij de kerken waar jij op doelt. Dat hoeft toch ook niet om iets over jouw manier van reageren te schrijven?

Ik heb deze vraag naar boven gehaald met een reactie naar de vraagsteller omdat de vraag mij raakte en toen kwam er een redelijk gesprek op gang waar intussen niets meer van over is, dus volgens mij is het goed als de beheerder deze vraag afsluit.
Gerard
02-03-2017 / 13:11
Ik sluit me helemaal aan bij de reaktie van karlo. Ik heb ook niets gemerkt van verdeeldheid of twist, totdat Johan Groen, vermoedelijk welliswaar onbedoeld, de intrigant kwam spelen ;). Mijns inziens was het een opbouwend en verrijkend gesprek, met ook mooie citaten.
Laten we het vlees dat nu geprikkeld is weer even tot rust komen en daar verder geen aandacht meer aan schenken en terugkeren naar het onderwerp. En @JohanGroen, als jij het een zinloze bezigheid vind, misschien heb je ergens anders wat nuttigs doen? :)
Ik ben er zeker van dat veel van het bovendstaande, als God het schenkt, voor sommige lezers, nu of in de toekomst, van voordeel zou kunnen zijn. Repect voor alle opbouwende bijdragers!

Terug in de tijd

Mijn kerkelijke achtergrond is PKN en die van mijn vriend ook. Ik ben op zoek naar een (week)boek over geloven (en evt. ...
2 reacties
22-02-2010
Onze oudste zoon van 5 jaar is sinds de komst van zijn jongere zusje, die nu 1,5 jaar oud is, vaak erg opstandig, boos e...
6 reacties
22-02-2014
Wanneer je in je gebed God lofprijst, maar je bent niet persoonlijk een kind van God, kan dat dan? Ik bedoel dat in de z...
geen reacties
22-02-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering