Heilige Doop voor jonge vrouw

Ds. R. van de Kamp / 1 reactie

26-09-2015, 13:51

Vraag

Laatst tijdens de doopdienst heb ik geluisterd naar het doopformulier. Nu ben ik zelf niet gedoopt, dit als keus van mijn ouders. Tijdens het zingen van psalm 134:3 ben ik voor mijn gevoel geraakt. Sindsdien zing ik hele dagen in mijn hoofd psalm 134:3. Is dit nu een teken van de Heere dat ik mij mag laten dopen, om zo dichter bij Hem te komen? In mijn achterhoofd rekening te houden met... als ik kinderen mag krijgen. Graag wil ik de doop meegeven aan mijn kinderen omdat ik dat gemist heb. Kan dat zonder dat ik gedoopt ben? Een nadenkende jonge vrouw uit een Hersteld Hervormde gemeente.

Antwoord

Beste vriendin,

Het is bijzonder dat de doop je zo bezig houdt! En het is goed om daarover na te denken. Het is moeilijk om te zeggen of het gevoel dat je nu hebt een bewijs is of je je mag laten dopen of niet. Wij moeten altijd voorzichtig zijn met ons gevoel. Dus daarom wil ik je iets beters aanreiken. Achter in je psalmboek vind je het formulier om de Heilige Doop aan volwassen te bedienen. Daarin staan een vijftal vragen:

• Ten eerste: Gelooft u in de enige waarachtige God -Vader, Zoon en Heilige Geest die hemel en aarde, en al wat daarin is, uit niets geschapen heeft, en nog onderhoudt en regeert, zo dat er niets gebeurt zonder Zijn goddelijke wil?

• Ten tweede: Gelooft u dat u in zonde ontvangen en geboren bent, dat daarom de toorn van God op u rust en dat u van nature onbekwaam bent tot enig goed en geneigd tot alle kwaad ; en dat u met gedachten, woorden en werken de geboden van de Heere dikwijls hebt overtreden? Hebt u over deze zonden oprecht berouw?

• Ten derde: Gelooft u dat Jezus Christus, die waarachtig en eeuwig God is en waarachtig mens, die Zijn menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen, u tot een Zaligmaker door God geschonken is; en dat u door dit geloof vergeving van zonden in Zijn bloed ontvangt; en dat u door de kracht van de Heilige Geest een lid van Jezus Christus en Zijn kerk bent geworden?

• Ten vierde: Stemt u in met de hier geleerde twaalf artikelen van het christelijk geloof, die een samenvatting zijn van het Woord van God? Hebt u zich voorgenomen in deze leer tot het einde van uw leven standvastig te volharden en alle ketterijen en dwalingen die met deze leer in strijd zijn te verwerpen? Belooft u in de gemeenschap met de kerk niet alleen trouw het Woord van God te horen, maar ook te volharden in het gebruik van het Heilig Avondmaal?

• Ten vijfde: Verklaart u dat u van harte begeert altijd als christen te wandelen en te breken met de wereld en de wereldse begeerten, zoals het de leden van Christus en van Zijn gemeente past? Zult u zich gewillig onderwerpen aan alle christelijke vermaningen?

Als je deze vragen, voor het aangezicht van de Heere, met “ja” mag en kunt beantwoorden, dan mag je worden gedoopt, nee, dan moet je worden gedoopt. De bediening van de doop is dan ook een openbare geloofsbelijdenis. Dus het is dan ook belangrijk om het nodige onderwijs te krijgen. Zo gebeurde het ook met de Moorman uit Candacé (Hand 8: 26-40). Hij kreeg eerst onderwijs van Filippus (vs. 35), waarna hij zijn geloof beleed (vs. 37) en vervolgens werd gedoopt (vs. 38). “Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden” (Marc. 16:16).

Het lijkt me dan ook goed, al is er op dit moment niet meer dan een verlangen om gedoopt te worden,  dat je hierover spreekt met je predikant of (wijk)ouderling. Hij kan je hierin helpen en pastoraal begeleiden. De doop is een eenmalige zaak, maar als het goed is gaat het je hele leven mee. Wij dopen niet op grond van ons geloof, maar het fundament voor de doop is Gods trouw! De Heere geeft de Heilige Doop, dit geldt ook voor het Heilig Avondmaal, dat wij de beloften van het Evangelie des te beter verstaan. De beloften van het Evangelie houden in dat, door de verdiensten van Christus, de zaligheid geschonken wordt aan een ieder die gelooft. De Heere verzegelt ook Zijn beloften door de sacramenten! Voor het geloof is daarom de doop en het verstaan ervan tot versterking. Als je aangevochten wordt of je geloof wel echt is en of de Heere wel van je af weet dan mag je weer zien op je doop. Het was niet ons werk, maar Zijn werk. Het was niet onze trouw, maar Zijn trouw. Daarom gun ik je van harte de doop!

Met hartelijke groet en Gode in alles bevolen,
Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  26-09-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

doopformuliervolwassendoop
1 reactie
Jaleco
29-09-2015 / 16:53
Beste vragensteller,

Ik ben als kind ook niet gedoopt, maar wel als volwassene. Ik herken je strijd. Mocht je er over willen mailen... ben ik zeker toe bereid: anitajansen2010@live.nl

Sterkte!

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 20 jaar en ik vraag me af of het normaal is dat mijn ene borst een stuk kleiner is dan de andere. ...
geen reacties
25-09-2006
Twee jaar geleden heb ik de Heere Jezus aangenomen als mijn Redder en Heer. Ik ben hier zo ontzettend dankbaar voor! Ik ...
4 reacties
25-09-2019
Ik ben God erg dankbaar voor wat Hij in mijn leven heeft gedaan. Graag zou ik daarover willen getuigen naar de mensen om...
4 reacties
25-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering