Bidden om genade

R. J. Jansen / 3 reacties

05-09-2015, 12:27

Vraag

Ik zit al een tijd met het volgende. Hoe kan ik oprecht bidden om een nieuw hart (of bidden in het algemeen) als ik er vaak helemaal geen behoefte aan heb? Ik ervaar soms een zekere mate van 'voldoening' wanneer ik uit de Bijbel lees en bid, maar weet niet of dit komt door het proberen op te vullen van een leegte in mijn leven of het echt nodig hebben van God. Want vaak heb ik God helemaal niet nodig en doe ik het liefst mijn eigen zin. En als ik God al mis, is dat ook maar een verstandelijk gemis. Ik bid of mijn ogen geopend worden voor de zonde, voor wie God is en of ik Zijn stem mag horen. Dit, zodat ik God niet meer kan missen, omdat er buiten Hem geen leven is.

Ik ervaar echter geen antwoord op dit gebed. En ik weet wel dat God alles op Zijn tijd doet, maar dit leidt wel tot de situatie van de vraagsteller in dit artikel. Want na verloop van tijd verlies ik de moed dan weer en zou ik het liefst al het christelijke uit mijn leven willen gooien. Toch kan ik dit niet, omdat ik niet net kan doen alsof God niet bestaat. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Bidden om geloof en een nieuw hart is de ene keer oprecht, omdat ik voel dat ik niet verder kan zoals ik nu ben. Aan de andere kant kan en wil ik hier ook vaak niet om bidden, omdat ik m’n eigen gang wil gaan. Hoe krijg ik God echt nodig?

Ik zou wel graag een leven met God willen, omdat ik jaloers kan zijn op mensen die dat wel hebben. Maar hoe? Bidden lijkt onverhoord en ik weet niet meer wat ik moet bidden. Ook ben ik voornamelijk gericht op het ‘ontlopen van de hel’ en niet op Gods eer. Ook hier bid ik wel voor, omdat het niet om mij maar om God hoort te gaan.

En dan nog iets. Met teksten als: “Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden”, weet ik me echt geen raad. Ik ervaar geen antwoord op mijn bidden. Deze vraag is een goede verwoording van mijn gedachten. Ik bid om geloof, maar ik geloof niet eens in mijn gebed. Dit zorgt voor een cirkelredenering. Omdat ik geen geloof heb, kan ik niet geloven dat God mij geloof kan/wil geven. Dat ik niet in mijn gebed geloof, komt ook omdat ik geen antwoord van God ervaar. Ook lijkt het te makkelijk.

Vanuit onze kerk ligt de nadruk op het klein worden voor God door kennis van je zonde en dat je daardoor God nodig gaat krijgen. Ik heb eigenlijk geen last van mijn zonden. En ik heb God eigenlijk helemaal niet nodig omdat ik denk dat ik het zelf allemaal wel kan. Soms twijfel ik zelfs aan het bestaan van God. Op godsdienstig gebied is het vooral zo dat ik het met m’n verstand weet, maar m’n hart blijft er vaak zo 'onbewogen' onder. Als ik gebeden heb, ga ik daarna toch weer heel makkelijk op in de dingen van de wereld. Hoe kan ik dit soort beloften oprecht geloven? Gelden deze beloften voor iedereen? Gewoon zo eenvoudig als ze er staan? Mag ik dat zo aannemen?

Maar ik geloof er eigenlijk niet in. Ik word dan belemmerd door eigen denkbeelden, omdat het te makkelijk lijkt. Terwijl mijn idee bij het krijgen van een nieuw hart altijd geweest is dat het heel moeilijk is; 'strijd om in te gaan.' Wat moet ik doen? Wat moet ik bidden? De antwoorden die gegeven worden op de vragen in dit en dit artikel, vind ik erg ‘mooi’ maar aan de andere kant kan ik er ook weer niks mee. Ik heb geen vertrouwen, geen geloof. Veel vragen, en voor mijn gevoel chaotisch verwoord. Maar ik hoop dat u er een antwoord op kunt geven.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je hebt een wirwar van vragen die ik onmogelijk zó kan beantwoorden dat jij het helder krijgt. Je bent vastgelopen in proberen te begrijpen hoe je bidden moet om genade. Hoe je oprecht kunt zijn in het gebed. Hoe je kunt bidden om iets wat je eigenlijk tegenstaat. 

Al deze vragen cirkelen om de vraag wat er gebeurt als je onder overtuiging van zonde komt en tot Christus gedreven wordt. Dat is een werk van God. En daar zit het probleem. Want uit jouw getob blijkt dat je dit werk van de Geest met je verstand wilt begrijpen om het vervolgens te gaan doen. Niet als een genadewerk Gods, maar als een opdracht aan de mens in zijn natuurstaat. Niet als een wonderlijk werk van de Geest in het neerwerpen van de zondaar, niet als een wonder van goddelijk verassende genade, maar als een schema dat je kunt afvinken. Maar dat is mis. Eeuwig mis!

Ik vrees dat je onder een prediking zit waar dit ook zo gebracht wordt. De hele gemeente wordt opgeroepen om er vooral om te bidden. En iedereen bidt er om en probeert netjes te leven om zo aan de Heere te laten zien dat jij wel wilt zalig worden. En iedereen zingt: “Och of wij Uw geboon volbrachten...”. En dan is het maar wachten of God ook wil en of Hij ons ooit oprecht maakt. Mis! Eeuwig mis!  

Uit jouw vragen blijkt dat je denkt nog wat te kunnen doen. Maar beste vriend, de wet van God vervloekt jou! Jij wordt in het hele Woord gedagvaard en gevonnist als zondaar en vijand van God! Jij kan niks doen en hebt niks meer in te brengen. Hou je vragen even voor je, want je moet luisteren. Luisteren naar de roep van de Heere in het paradijs: “Adam, waar zijt gij?” Luisteren naar de donder van de Sinaï. Daar wordt je tien keer gevonnist en vervloekt! Luisteren naar de aanklacht van de profeten. Luisteren naar de Heere Jezus, Die zegt dat uit jouw hart alleen maar doodslag, overspel en lasteringen voortkomt (Matt.15:19). Luisteren naar de Heere Jezus, Die degenen die Hem zolang gehoord en zich niet bekeerd hadden, toeroept: “Wee u... gij zult tot de hel toe nedergestoten worden!” 

Luisteren! Dit gaat over jou! En net zo lang luisteren en dit overdenken totdat het je hart aangrijpt. Niet gaan bidden om genade terwijl je geen genade wilt! Het is geen spelletje! Niet proberen je zonden weg te doen om zo netjes te worden. Niks doen, maar elke dag overdenken hoe jouw Schepper en Rechter over jou spreekt... anders bid je je leven lang om een nieuw hart, terwijl je nooit hoort de donder Gods tegen jouw zondig bestaan. Luisteren en overdenken. Totdat je vanzelf gaat bidden... en écht wel genade wilt. Luisteren, totdat je gewaar wordt je breuk van God en je ongeluk zonder God.
 
Dan gaat het bidden vanzelf. Gedreven door de Geest, Die je iets van de eeuwige vlam laat zien. Roepen om genade. Terwijl diezelfde Geest je dan leert zwijgen voor Gods aangezicht. De zonde verlaten. Terwijl de Geest je leert dat alles wat je doet zonde is, omdat je zonde bent. Zo twist de Geest, in een onbegrepen weg die nooit verstandelijk te verklaren is. En waarvan degene die het ondergaat niet weet of het nu van de Geest is. 

Maar als je geluisterd hebt naar de vloek van Gods Wet en de Geest de echo daarvan heeft doen voelen in heel je hart, dan laat Hij je ook wat anders horen... dáár op een punt waar je niets anders meer kan dan bevend luisteren wat er uit Gods lippen komt. Daar laat de Geest je horen de liefelijke Naam van Christus Jezus. En die Naam -Die je al zo vaak gehoord hebt- Die hoor je alsof je voor het eerst hoort dat er een Middelaar is. Gods stem. Zijn vrijspraak in het openbaren van Zijn Zoon. Vrede. Eeuwige vrede. Genade ontvangen, niet uit de werken, niet uit het zoeken. Maar door de ontfermende God. Luisteren... hoor je levend! Alleen maar horen wat Christus heeft gedaan. De Vloekdrager. Horen en leven, horen van het bloed dat gevloeid heeft. Horen van het graf dat openging. Horen en zo opstaan uit je zondegraf. “Hoor wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft...!”

O wat wil de Heere toch dat je je levend hoort aan het Evangelie van verlossing. Maar massa’s kerkmensen lopen met hun vingers in de oren. Ze horen niet het aanbod aan goddelozen. Ze horen niet de sprake van het bloed. Omdat ze zich nooit dood hoorden aan God Wet. Omdat ze zich nooit dood hoorden aan het eeuwig oordeel. Vreselijk. Levenslang bidden... levenslang proberen... levenslang horende doof! En straks voor eeuwig te horen wening en tandengeknars, kreten van wroeging, schreeuwen van gewetenspijn, omdat het Lam werd veracht. En dan nooit meer horen: “Wend u naar mij!” Nooit meer: “Zie het Lam Gods.” Nooit meer: “Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze.” Maar eeuwig horen: “Ga weg van mij!” En eeuwig belijden en om je heen horen zeggen: “U bent rechtvaardig. U bent rechtvaardig. U bent rechtvaardig!”

Hoor dan en verhard je niet! Want nú zegt Hij nog wel: “Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze (dat ben jij!) maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leve!”

Hoor, hoor aandachtig en laat het wegen op je hart. Ja, daarvoor is het nodig een heleboel andere stemmen tot zwijgen te brengen, want je hoort zo veel in deze hectische tijd. Hoor, lees en herlees. Totdat het horen van de donderende Sinaï door een wonder van de Geest overgaat in een horen van de engelenzang in Efratha’s velden, in een horen van de Middelaar, een stem zo ongehoord in de wereld. Ja, je hoort het toch… Zijn stervende stem: “Het is volbracht.” Ere zij God! 

Ontvang een hartelijke groet van,
Kand. R. J. Jansen

R. J. Jansen

R. J. Jansen

 • Geboortedatum:
  04-02-1987
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Scherpenisse
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

bidden
3 reacties
Ineke
06-09-2015 / 10:16
Wat een bewogen antwoord van dhr.Jansen!
In deze vraag beantwoordde hij tevens vragen die ook bij mij leven.

Vragensteller heel herkenbaar waar je worstelingen over gaan.

Vooral de laatste alinea greep me aan en gaf me moed hopelijk geldt dat ook voor jou.
inChristus
06-09-2015 / 12:35
Wie geeft kennis van zonde?
Dat is Heilige Geest. Je hoeft niet eerst overtuigt te zijn van zonde om bij God aan te kloppen, daar zal Hij je wel van overtuigen.
En wat is dan die zonde?
Jezus zegt het zelf, dat ze Mij niet hebben gekend.
Richt je op Jezus! Via Hem heb je toegang tot de Vader.
Het is zeer herkenbaar dat je denkt God niet nodig te hebben, maar wees eens eerlijk tegen jezelf. Waar worstel je al niet mee? Zie alleen al, al die vragen... die mag je gewoon bij Hem neerleggen.
En stel jezelf eens de vraag: ben ik aan het leven of aan het overleven?
Zegen in alles, en zet die deur van je hart wagenwijd open. Hij klopt aan; doe open! Kom maar bij Hem met niets, daar kan Hij het beste mee werken!
adriano313
08-09-2015 / 12:25
Het is precies wat kandidaat zegt dat uit eigen presteren het niet gaat werken
Maar uit ervaring kan ik zeggen dat er meer is dan bidden voor een nieuw hart.
Want je kunt jaar in jaar uit voor een nieuw hart bidden zonder dat je oog heb, wat God allemaal voor jou doet, heeft gedaan en allemaal nog wil gaan doen!

De kern van het evangelie is (rom1 :16-17) dat God recht heeft gedaan aan ons falen en dat Zijn Koninkrijk baan breekt in mensen die daar voor openstaan en hierin geloven. Hoe ? => door Zijn zoon Jezus Christus.

Dus als je bid: God mag ik een nieuw hart, zal de H.Geest je attenderen op het volbrachte offer van Jezus Christus. Als je gelooft dat Hij voor jouw zonden is gestorven maar ook is opgestaan dan mag je dit aanvaarden voor jou eigen situatie

Als je het evangelie niet aanvaard (gelooft, ontvangt, je hand er op legt, in de grondtekst heet dit lambanó: strongnr 2983) dan krijg je ook geen relatie....

Je bidt opnieuw om een nieuw hart, maar De HG zal niets anders doen dan jou wijzen op het volbrachte offer wat bijna 2000 jaar geleden als oplossing voor ons zondige falen is gekomen.

Volgende dag, mag ik een nieuw hart, mag ik een nieuw hart, mag ik een nieuw hart, dag in dag uit.... dan gaat er iets niet goed
Ik wil het vergelijken met een huwelijk.
Ik wil trouwen, ik wil trouwen, ik wil trouwen.....

Als je de relatie niet met iemand aangaat zul je nooit trouwen. De relatie met die persoon zorgt er voor dat je in een huwelijk allemaal dingen doet en heb...
Het gaat dus niet om het huwelijk, niet om de liefde of een nieuw huis of de vrucht of een zeker en weldone leven... maar om de persoon waar je relatie mee hebt. Zonder relatie is het een vreemd en raar huwelijk

Zonder een relatie met Jezus kunnen we ook geen relatie hebben met de Vader en ben je alleen. Dus hoe krijgt je relatie met Jezus....
Door het evangelie te geloven en dat is: => toe te gaan passen in je leven
Of wil je een nieuw hart omdat je anders verloren gaat....
Want dat kan ook. Dan wil je Jezus alleen maar hebben omdat je anders verloren gaat... klinkt ook niet echt relatievol (we trouwen omdat ik graag dat of dat wil maar de persoon....daar heb ik eigenlijk geen interesse in)

Een relatie met Jezus begint met jezelf te bekeren van je zondige levenswandel (deze de rug toe te keren) en te geloven wat Hij voor jouw wil doen

Wat wil God dan doen....precies wat een partner in een huwelijk ook wil
Jouw HART! De Bijbel zegt heel duidelijk dat God vraagt om jouw hart om daar woning in te maken. Want uit het hart zijn de oorsprongen van het Leven

Mag God jouw hart (Hij is geen inbreker)
wat is daarop jou antwoord (denk aan de huwelijksceremonie)
Zonder een oprecht ja kan er nooit een oprechte relatie ontstaan
of zeg je ja en doe je het om alle Koninkrijks principes, gave etc.

Een ieder die het volbrachte werk en de opstanding uit de dood aanvaarden en met hun mond belijden dat Jezus Heer is... (je kunt niet zwijgen bij de huwelijks ceremonie) die zullen behouden worden (Rom 10)

Jezus Heer...een onderwerp wat misschien niet vaak besproken wordt maar als we geboren worden hebben we een dode geest, en zijn we eigenlijk overgeleverd aan de streken van de duisternis. Ons vlees is is vreselijk corrupt en vraagt niet naar God. De bijbel spreekt dat je getrokken kunt worden uit de duisternis in het koninkrijk van het licht... Je dode geest kan levend gemaakt worden door de H.Geest. Jezus komt in jou diepste, in jouw hart het Licht aansteken... woning maken als je Hem ook uitnodigt om Heer van je hart te worden

Mag Hij dat doen.... (begint je nu al te verlangen of ga je nu juist stuiteren)

God kijkt naar jouw hart of dat oprecht is voor Hem maar een relatie met Hem gaat knallen als je Hem ook als een huwelijkspartner wil hebben in je leven
Het is het verlangen van God dat we juist veel vrucht dragen en dat is alleen maar mogelijk als we in Jezus zijn en Hij in jou

Hoe ben je in Jezus (joh 6) door Zijn overwinning te vieren en in in je leven toe te passen. Dan gaat Zijn Koninkrijk in jouw leven baan breken als nooit te voren

Je kunt Hem uitnodigen door dit ook te bidden

Heere Jezus, vandaag neem ik een besluit
Ik open mijn hart voor U, en nodig U uit om Heer van mijn hart te worden
Wees welkom in mijn leven en vergeef mij mijn zonden en ongerechtigheden (je kunt ze ook benoemen en Hem er over vertellen)
Heere Jezus, ik dank U voor Uw offer aan het kruis
Ik geloof dat u de Zoon van God bent en dat U voor mij de prijs betaald heb die ik verdien voor mijn zonden
Dat u opgestaan bent uit de dood en hierdoor de overwinning heeft behaalt
en in deze overwinning mag ik meedelen
Vul mijn hart met Uw Heilige Geest en lijdt mij door Uw Geest
Heere Jezus, wees zo ontzettend welkom
dank u wel dat u mij hierdoor helemaal herstelt, geneest, bevrijdt en schep een rein hart in mij binnenste
Dank u Wel Heere Jezus dat u vandaag Mijn Heer bent geworden
Leer mij in uw waarheid te wandelen. Leer mij dienstbaar te zijn en in de bestemming die u over mij leven hebt te wandelen
Vandaag wil ik Ja tegen U zeggen, mijn hart aan U geven
en wil ik U danken dat ik hierdoor toegang hebt tot de Vader en Vrede met Hem mag hebben voor de rest van mijn leven Amen!

Terug in de tijd

In Richteren 15 staat dat Simson 300 vossen ving om daarmee het land van de Filistijnen in brand te zetten. Nu zeggen ve...
4 reacties
05-09-2018
Kan een osteopaat mijn medisch dossier inzien?
geen reacties
04-09-2017
Ik begrijp eigenlijk niet goed waarom je tot het uiterste bij je eigen kerkelijke gemeente moet blijven. Is dat Bijbels ...
10 reacties
04-09-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering