Een dominee meldde in een preek het volgende: God wil aan Zijn eer komen. Daarom...

drs. ing. P.L.D. Visser / geen reacties

04-09-2008, 00:00

Vraag

Een dominee meldde in een preek het volgende: God wil aan Zijn eer komen. Daarom wil Hij met zijn kinderen pronken. Gods werk komt om die reden openbaar. Is dit altijd het geval? Zijn er ook niet de stillen in den lande? Is deze uitspraak ook bijbels te onderbouwen?

Antwoord

Beste vragensteller/-stelster,

Ik weet niet of ‘pronken’ nu wel de beste weergave is van de bijbelse boodschap over de heiliging. Maar afgezien daarvan is het door-en-door bijbels dat Gods werk uitkomt in het leven van de gelovigen, Zijn kinderen. In de brieven van de apostelen wordt vaak opgeroepen tot heiliging, ofwel: het leven van de dankbaarheid. (Bijv. de brieven aan de Korinthiërs, of Efeze 4:17 en verder, Ef. 5, etc. etc.)

Ook de Heidelbergse Catechismus besteedt uitgebreid aandacht aan het leven van de dankbaarheid zoals je zult weten (Zondag 32-52). De dankbaarheid is immers óók nodig, evenals ellendekennis en kennis van de verlossing om in de troost van Zondag 1 te kunnen leven (zie vraag en antwoord 2). Alle drie de facetten van het geestelijk leven zijn tegelijkertijd aan de orde, willen we werkelijk getroost zijn. De catechismus bedoelt dus geen drie-fasen-belevingsschema aan te bieden van éérst ellende, dán verlossing, en dán dankbaarheid. Zodra de Heilige Geest ons het geloof schenkt, zijn deze drie zaken in wezen meteen aan de orde. In de catechismus gaat het om een didactisch en theologisch verantwoorde ontvouwing, bedoeld om de jeugd duidelijk te maken wat de kerk van Christus gelooft en belijdt.

Ik zeg kort nog iets meer over Joh. 15. In vers 16 zegt Christus tegen de discipelen dat Hij ze gesteld heeft om heen te gaan en vrucht te dragen. En, voegt Hij eraantoe, die vrucht zal ook blíjven. Dat vrucht-dragen is heel belangrijk, want het is tot “heerlijkheid van de Vader” (15:8).

Vrucht-dragen komt voort uit de liefde tot God en de naaste (Joh. 15: 9-10). Die liefde is weer het gevolg van het “in Christus zijn” (Joh. 15:4). “In Christus” wil zeggen aan Hem verbonden zijn, gemeenschap met Hem hebben, door het geloof dat Hem kent en vertrouwt. Wie als rank verbonden is aan de wijnstok Christus, ontvangt van Hem alles wat nodig is om vruchten voort te brengen. Zonder Hem komt er geen vrucht, zoals een afgeknipte rank verdort en geen druifje voortbrengt.

Het kan eenvoudig niet anders: wie de geloofsomgang met Christus kent, iets geproefd heeft van Zijn liefde, gaat vrucht voortbrengen. De liefde kán niet anders. Belangrijk om te zien is wel dat niet wíjzelf, op eigen houtje vruchten voortbrengen. Dat kan nu eenmaal niet zonder de Wijnstok. Daarom zegt de Heere ook: blijf in Mij, dán brengen jullie vruchten voort. Je moet je dus niet concentreren op het aantal en de kwaliteit van je vruchten (je goede werken), maar op Christus. Zoek de omgang met Hem door Zijn Woord en Geest en de vruchten zullen komen.

Wat zijn die vruchten nu precies? Het zijn geen zaken die ménsen van ons kunnen eisen. Mensen om je heen, ook kinderen van God dus, kunnen soms zo hameren op bepaalde standaards. Het is zo snel gezegd dat uit “gepraat, gewaad en gelaat” zal blijken of we de Heere kennen. Ik doe daar niets van af, maar ik zeg er wel bij dat de invulling ervan vaak meer zegt over onze (kerkelijke) schibbolets dan over de wil van God in deze. Ik benadruk dit, omdat ik in je vraag meen te proeven dat het een angstige zaak is om iets anders te zijn te zijn dan een “stille in den lande”. Zodra je dit niet meer bent, sta je immers bloot aan de mening van anderen over de kwaliteit van jouw heiliging.

Daarom wijs ik op Galaten 5:22, waar het gaat over de vrucht van de Heilige Geest (enkelvoud, de apostel wil ze dus niet van elkaar scheiden): liefde, blijdschap, rede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Dit zijn de bijbelse steekwoorden die schetsen wat het leven van de heiliging inhoudt.

Tenslotte: Christus noemt Joh. 15 twee belangrijke zaken: Zijn woorden en Zijn geboden moeten in ons blijven (vers 7, 10). Dat houdt in: ons laten doordrenken door Zijn hele onderwijs, zoals we dat in de Schrift vinden, zodat het ons geestelijk eigendom wordt. Zo blijven we in Zijn liefde en komt er vrucht.

Ik hoop dat ik zo wat helderheid heb kunnen bieden naar aanleiding van je vraag.
Blijf in Christus, dan breng je veel vrucht voort!

Met hartelijke groet,
Ds. P. L. D. Visser, legerpredikant

drs. ing. P.L.D. Visser

drs. ing. P.L.D. Visser

 • Geboortedatum:
  29-07-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Ouderkerk a/d Amstel
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb misschien een rare vraag hoor, maar het gaat over het nummer "You say" van Lauren Daigle. Zij maakt christelijke ...
10 reacties
04-09-2019
Ik geloof echt dat de Bijbel waar is, maar ondanks al mijn bidden en zoeken ervaar ik God niet persoonlijk. Hoe kan ik m...
geen reacties
04-09-2004
Waarom moet de schepping meelijden door de schuld die de mensheid heeft gemaakt? Omdat dieren onschuldig zijn is het to...
geen reacties
04-09-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering