Bloedmaan

Ds. A.K. Wallet / 1 reactie

16-06-2015, 13:59

Vraag

Aan ds. Wallet. Er staat dit jaar in september een bloedmaan te verwachten. Nu staat er in Genesis 1:14: “En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!” Nu schijnen er rond de feesten en het ontstaan van de staat Israël en de oorlogen waar Israël bij betrokken is, ook vooraf tekenen aan de hemel te zijn geweest.

In bepaalde kringen worden in het verband met die tekenen ook gewezen op de de opname van de gemeente, waar ook van te lezen is in Openb. 3:16-13. De belofte van onze Heiland luidt als volgt: “Omdat gij het woord van mijn volharding bewaard hebt, zal ik ook u bewaren vóór het uur van de verzoeking, die over het hele aardrijk komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt” (vers 10, 11). Wat wordt hier mee bedoeld?

Antwoord

Beste lezer,

Het is bekend dat in een betrekkelijk korte tijd er vier (een tetrade) bloedmanen zijn geweest en één van de vier zal er nog komen. Zij heten bloedmanen omdat het licht door de atmosfeer van de aarde gebroken wordt en de maan rood laat oprichten als de aarde tussen de zon en de maan in staat. Het schijnt iets weg te hebben van het zicht op de ondergaande zon. In Nederland is het niet te zien, wel in Amerika en Australië. Vaak vallen deze maansverduisteringen samen met Joodse feestdagen omdat men in Israël werkt met de maankalender. Dit jaar, dat een sabbatsjaar is, (5775) vallen totale maansverduisteringen op Pesach en 28 september DV op Loofhuttenfeest.

We weten uit Gods Woord dat ook de natuur tekenen zal geven in het einde van de dagen Hand. 2 (zie ook Joël 2): ”De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.” Het is in ieder geval voor ons een signaal om ernst te maken met de dag van Christus wederkomst.

Maar dat je schrijft dat dit met de zogenaamde “opname van de gemeente” te maken heeft, lijkt mij erg gezocht. Als men eenmaal de “leer van de opname” aangenomen heeft, dan wordt het een raster dat over de Schrift gelegd wordt en overal toegepast wordt.

De tekst die je noemt is uit Openbaring 3: “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur  van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” Dat woordje “voor” heb je van twee accenten voorzien, waardoor het een tijdsaanduiding wordt. Maar dat staat er niet. In het Grieks staat er het woordje “ek.” Dat kan vertaald worden met “uit” ( SV) en met “voor” (HSV en NBV). De NBV heeft het omschreven: “Omdat u trouw bent gebleven aan Mijn gebod om stand te houden, zal Ik u ook trouw zijn, wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt.” Sommige verklaarders vertalen met “in.” Dus “voor” is  niet een tijdsaanduiding, maar een voorzetsel. Het betekent niet dat de gelovigen niet in de verdrukking en de verzoeking zullen komen.

Daar zijn andere teksten die er op wijzen dat de gelovigen deel zullen hebben aan de verzoekingen.  Christus bidt in het hogepriesterlijk gebed (Joh. 17): “Vader Ik bid niet U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart van de boze.” Denk ook de martelaren onder het altaar die horen dat hun broeders en zusters gedood zullen worden, net als zij (Op. 6:9-11). Christus zal de gelovigen wel bewaren door de verzoekingen heen. Zij zullen door alle tumult en rampen heen bewaard blijven bij het geloof. 

Voor “opname van de gemeente” als ook voor een 1000-jarig vrederijk op aarde voorafgaande aan de wederkomst is hier geen plaats. Er staat zelfs dat Christus om de uitverkorenen de dagen zal verkorten (Matth. 24:22). “In de wereld zult u verdrukking hebben, maar Ik heb de wereld overwonnen. Heb dus goede moed.” Het gaat er wel om dat wij ons in Christus geborgen weten. Dan merken we ook dat er in onze tijd tal van verzoekingen zijn. Wat dienen we bewaard te blijven en voortdurend te bidden: leid ons niet in verzoeking , maar verlos ons van de boze. Maar dan ook te ervaren dat God bewaart en beschermt. Dat is de bedoeling van deze tekst.

Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

Duizendjarig vrederijk
1 reactie
coby
17-09-2016 / 19:55
(Joh. 17): “Vader Ik bid niet U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart van de boze

dat slaat op de discipelen die nog met hun taak in de wereld moesten beginnen
vandaar dat dat zij voor de boze werden bewaard. zij staan nog aan het begin van een moeilijke taak

Terug in de tijd

Hulp gevraagd bij het zoeken naar een pleeggezin of tehuis! Het gaat om een zevenjarige jongen met autisme (PDDNOS) en e...
2 reacties
16-06-2014
Kort geleden ben ik (opnieuw) geworteld in de Heere. Ik had Hem verlaten, maar nu mag ik weer bij en met Hem leven. Dit ...
2 reacties
16-06-2010
Ik hoorde iemand zeggen dat onze samenleving verwijfd is. En dat mannen weer moeten leren om een leeuw en tegelijk een l...
11 reacties
18-06-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering