Terugvallen in zondige praktijken

R. J. Jansen / 4 reacties

06-05-2015, 13:04

Vraag

Ik heb Jezus aangenomen als m'n persoonlijke Verlosser en Middelaar. Op dat moment ben ik in de Gloria en intens gelukkig, dat gaat goed. Maar ik zondig, ik val terug in m'n zondige praktijken. Stel Christus komt terug op dat moment. Dan ga ik voor eeuwig verloren? Los van Jezus Christus die stierf voor mijn zonden. Want wie uit God geboren is zondigt niet meer, zegt de Schrift. En eens gered altijd gered, is een leugen van de duivel! Want er staat: Wie volharden zal tot het einde (100 procent leven achter Hem aan, maar door zonde bij willen en wetens ga je voor eeuwig verloren) die zal zalig worden. De laatste tijd wordt hier veel over gepreekt...

Ik weet gewoon niet meer of ik wel aan de goede kant sta, want ik had het, echt ik had het, dat ik wist: als ik sterf dan kom ik in de hemel. Maar na al die preken en m’n eigen leven ben ik daar niet zeker meer van. Ik voel me een prutser en ik ben nog steeds een zondaar met zonde die ik nog moet doen en nog doe. Hoe moet ik geloven als de Schrift zegt: wie uit God geboren is zondigt niet meer? Kortom van nature blijf ik zondigen, ook al wil ik dat niet. Ik ben christen. Al jaren heb ik het allemaal meegekregen. Christelijk-gereformeerd, later jaren evangelische gemeente, jaren later hervormde gemeente. Maar nu de laatste maanden gaat het over dit onderwerp. Zowel in hervormde gemeenten als in evangelische gemeenten. Het is te simpel om te zeggen: ik ben christen dus het zit wel goed. Integendeel na al die preken... En ik heb de wereld niet lief, dat gaat allemaal voorbij.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je bent in verwarring. Vastgelopen. Je hoort de naderende voetstappen van de Heere Jezus. De ontwikkelingen in de wereld roepen je toe: Zie, de Bruidegom komt! En nu ben je bang en bezorgd dat je straks als een slapend bruidsmeisje wordt wakker geroepen. Dat je er tot je schrik achter zult komen geen olie in je lamp te hebben. Buiten te staan! Aan te zullen kloppen, maar “Ik ken u niet” uit Zijn mond te horen.

Die bezorgdheid is terecht! Want het komt er in ons leven op aan of Christus óns gekend heeft. Of Hij zich aan ons bekend maakte door Woord en Geest. En dat lees ik niet terug in je vraag. Je vraag begint met “ik” en is vol van wat jij gedaan hebt. Maar wat heeft God gedaan? Daar gaat het om! Want gered worden is genade! En als het genade is, is het niet uit onze werken. Ook niet uit onze keuze. Helemaal en alleen Gods werk. Van begin tot eind. “Ik ben de Alpha en de Omega.” 

Paulus zegt dat ook in 2 Korinthe 5:18 “al deze dingen zijn uit God.” Dan heeft hij het erover dat de Korinthiers met God verzoend waren (18) en dat zij in Christus een nieuwe schepping geworden waren (17). “Al deze dingen zijn uit God.” Hij heeft het gedaan! Vrije genade! “Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed… Gij… Gij… Gij!” Dat is het loflied wat door heel het Nieuwe Testament heen gonst en wat straks in de hemel uit alle monden klinken zal. Lees ook 1 Korinthe 1 en Efeze 2. Wie roemt, roeme in de Heere. Wie kan roemen in een eigen keuze, in een eigen aannemen, in een eigen bekering, die heeft kennelijk geen werk van God in zijn leven aan te wijzen. Want als de Heere je verlost heeft dan is dat zo’n ontzaglijk wonder dat je alleen Hem daarvoor wil verhogen. Ja, dan word je zelf zo klein, zo verwonderd, zo onwaardig. En daar wordt het loflied geboren. “Gij... Gij... Gij...!”

Besef dat niet alle mensen die Jezus denken te kennen, ook door Hem gekend zijn. De Heere Jezus Zelf waarschuwt ervoor dat vele valse profeten zullen uitgaan om velen te misleiden (Matt. 24:11). Waar gepreekt wordt dat geloof een keuze is, heb je met zo’n valse profeet te maken, want het geloof is altijd een gave van God, een openbaring van Christus (2 Kor. 4:6). De duivel kan wonderen laten gebeuren. De duivel kan je een keuze laten maken en je er ook nog een fijn gevoel bijgeven. Maar dat is geen bekering. Dat is misleiding. De Heere Jezus aannemen kan alleen als Hij Zich openbaart door Woord en Geest. Hij is altijd de Eerste. En de Laatste, ook dat. Was Hij de Eerste in je leven? Was het Zijn werk waardoor je overtuigd raakte niet zonder Christus te kunnen? Was het Zijn werk waardoor je Zijn schoonheid ging zien? Was het Zijn werk waardoor je Hem mocht omhelzen door het geloof? Heeft Hij jou gekend? Er zijn heel veel mensen die belijden Jezus te kennen, maar die straks uit Zijn mond zullen horen:  “Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij” (Matt. 7:23).

Het andere aspect van je vraag hangt daar helemaal mee samen. Je worstelt er mee dat je wel een keuze hebt gemaakt, maar niet echt verlost bent van de macht van de zonde. Ook dat heeft te maken met het verschil tussen eigen keuze of werk van God. Want dat je nog in de zonde wandelt, laat zien dat je hart, je wil niet meekomt in de keuze die je gemaakt heb. Was het een verstandskeuze? Een gevoelskeuze? Als God werkt, vernieuwt Hij de wil, zodat je gaat willen wat God wil. Want onderworpen zijn aan Gods wil -en dat met vreugde- is de voorsmaak van de hemelse heerlijkheid. Als je zelf voor Jezus kiest, moet je zelf proberen je wil erin mee te krijgen. Maar als de Heere Jezus Zich openbaart maakt Hij alle dingen nieuw. Dan wordt de heersende kracht van de zonde gebroken. Dan ben je niet langer een gewillige slaaf van de zonde. Dan is je hart vol van Christus. Wie door het geloof Christus ziet aan het kruis, ziet meer dan ooit de hatelijkheid van de zonde. En wie zou daar nog in kunnen leven? Dat betekent niet dat een gelovige geen zondig vlees meer heeft. Was het maar waar! Een kind van God heeft nog altijd vleselijke begeerten, vleselijke hoogmoed, vleselijk ongeloof enzovoorts. O die vreselijke inwonende zonde... dat breekt het hart van de christen. Daar zucht hij onder. Daarom zucht hij naar de hemel. Hij wil van de zonde af zijn, nooit meer hoeven zondigen! 

Dus in het vlees woont nog wel zonde, maar een gelovige leeft niet meer in de uitleving van de zonde. Dat kan niet meer. “De zonde is mij de dood geworden.” Daarom kan hij niet meer hetzelfde leven leiden als vroeger en niet meer meeleven met de wereld. Zeker, de zonde, de uitleving daarvan, kan wel met alle kracht van verleiding terugkeren en zonden uit het verleden kunnen ook weer tijdelijk herleven, zodat een gelovige al het geestelijk leven kwijt lijkt te zijn. Ja, dat het lijkt alsof zij nooit een nieuwe schepping geworden zijn. Maar de Heere zoekt Zijn kinderen altijd weer op. Hij brengt ze dan opnieuw aan de voet van het kruis. Hij brengt ze opnieuw in de verootmoedigende liefde Gods. Hij maakt ze opnieuw vrij van de heerschappij van de zonde. Weet je van die opzoekingen? Weet je van die momenten dat Hij je opnieuw stilzette, opnieuw deed buigen, opnieuw deed geloven? Weet je van een vernieuwde levenswandel gedreven door de liefde? Als je niet weet dat ooit de heersende kracht van de zonde gebroken is, dan is Christus ook nooit aan je geopenbaard. 

In samenhang met je worsteling met zonden, zeg je wat dingen over de volharding van gelovigen. Jij zegt: “eens gered altijd gered is een leugen van de duivel.” Dat is inderdaad zo als je jezelf gered hebt. Want als je het zelf moet doen word je nooit gered! Maar als Christus je gered heeft, dan kan niets je nog scheiden van de liefde van Christus. Lees hoe vast de zaligheid ligt die Paulus bezingt in Romeinen 8:28-39. Terecht noem jij dan de tekst over volharden tot het einde. Er staan veel van zulke teksten in de Bijbel. Die teksten zijn een oproep voor de gelovigen om trouw te zijn, te volharden. Vanuit de mens gezien is dat nodig. Omdat wij zo verdorven zijn dat we kunnen denken: als het toch goed komt, maakt het ook niet uit hoe we leven (zie Rom. 6:1). Zo zijn wij! Dat is geen liefdestaal, dat niet. Maar toch kan een gelovige (heimelijk) zo denken. Dus de gelovige heeft aansporingen, vermaningen nodig om de Heere met blijdschap en volharding te dienen.
 
Maar vanuit God en vanuit de eeuwigheid bezien ligt de redding vast. De Bijbel leert heel duidelijk de volharding der heiligen. Niet omdat het zulke goede heiligen zijn, maar omdat Christus een getrouwe Heiland is. Omdat de kracht van Zijn bloed niet verbroken kan worden! Er zijn talloze teksten die leren dat de genade van Christus voor de persoon die het van Hem ontvangen heeft, nooit verbroken kan worden. Hij geeft Zijn schapen het eeuwige leven en niemand zal de schapen uit Zijn hand rukken (Joh. 10:28).

Beste vriend(in), in je verwarring heb ik met je te doen. Het is de vrucht van een verdraaid  en verminkt evangelie. Daarin ben je nu verstrikt geraakt. Helaas ben je één van duizenden. Velen worden misleid. Uit je vraag blijkt dat je het Evangelie zo verstaat: zelf voor Jezus kiezen – zelf gaan geloven – zelf de zonde eronder krijgen – zelf proberen te volharden – zelf Jezus weer opzoeken – en nooit zeker weten of je behouden bent. O wat heb je dan een arm Evangelie! Wat een aanranding van het werk van Christus, wat een vreselijke misleiding! Het Evangelie dat in de Bijbel geopenbaard wordt, is: door Jezus opgezocht worden – van Hem geloof ontvangen – door Hem vernieuwd worden – door Zijn liefde volharden – door Hem worden opgezocht – en voor de eeuwigheid zeker zijn omdat mijn naam in Zijn hart geschreven staat en Zijn liefde sterker is dan de dood! O wat een radicaal verschil! En dat met dezelfde Bijbel, met dezelfde Heiland? O wat een verschil van dag en nacht! Ja inderdaad... van dag en nacht... het één komt uit de duisternis en leidt naar de duisternis. En het ander komt uit het Licht en voert naar het Licht. 

Heel goed besef ik dat mijn antwoord misschien niet is waar je op zat te wachten. Maar ik smeek je: onderzoek eerlijk in het Woord of het onbijbels is wat ik zeg. En ga ook voor je eigen gedachten na of ze wel overeenkomen met wat God in Zijn Woord geopenbaard heeft. Zoek maar eens op hoe vaak het geloof of de bekering in de Bijbel een keuze wordt genoemd. Onderzoek het Woord, want alleen op Zijn Woord kun je aan. 

Als je vast blijft houden aan het verminkte evangelie dat je hebt aangenomen, dan blijft je verwarring bestaan, dan ken je nooit de rijkdom van Christus’ onwankelbare trouw en onpeilbare liefde! Hoe gun ik je dat te kennen, Hem te kennen! Ja, door Hem gekend te zijn! Want als je dát niet weet, hoor je straks uit Zijn mond: “Ik heb u nooit gekend.” O haast je om door Hem gered te worden, want de Bruidegom komt!

Om wat handvaten te hebben in je zoektocht raad ik je aan om het boekje “Een betrouwbare gids naar de hemel” van Joseph Alleine te lezen. Daarin legt hij heel helder en Bijbels uit wat er nodig is om zeker te kunnen ingaan in de hemel. 

Waarom liet de Heere je vastlopen in je eigen godsdienst? Zou het niet zijn om je door al je eigen werk te laten heen zakken? Om je aan een einde te brengen met alles wat je zelf hebt gedaan en nog kunt doen? Ik gun het je. Want sterven wordt leven. “Het einde der wet is Christus” (Rom. 10:4). Krabbel niet weer op, maar laat je door Hem oprapen. Dat is eindeloos veel beter. Want wie niets meer van zichzelf kan verwachten, die mag alles van Hem verwachten. Dan doet Hij het. Hij alleen en Hij volkomen!

Ontvang een hartelijke groet van,
Kand. R. J. Jansen

R. J. Jansen

R. J. Jansen

 • Geboortedatum:
  04-02-1987
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Scherpenisse
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

geloofstwijfelgeloofszekerheid
4 reacties
Femke
07-05-2015 / 12:59
Een poosje terug hoorde ik iemand zeggen: "Ik lees en bid de psalmen in tijden dat ik het moeilijk heb". Dit zijn Gods woorden die je in gebed weer bij Hem mag leggen. God loven met de psalmen, dat mogen wij ook doen. Van iemand anders hoorde ik: "God loven trekt je naar boven", dat helpt om op Hem gericht te zijn i.p.v. op eigen onvolkomenheden en zorgen.
Zelf vind ik het lied 'Stil, mijn ziel wees stil' (te luisteren op you-tube), o.a. gebaseerd op psalm 62.6 erg mooi en bemoedigend. Dat wens ik jou ook toe, laat God in je werken dan veranderen er dingen in je leven. Geloven is ook strijden met vallen en opstaan, daar staan (gelukkig) genoeg voorbeelden van in de bijbel.
coby
07-05-2015 / 20:45
ik vond dit heel bemoedigend
ook ik ben zo zoekende naar de Heere en Heiland
ik kan niet zonder Hem,en toch twijfel ik erg over mij zelf.
maar pleit op Zijn genade.
het antwoord licht niet in ons zelf maar in Hem,Jezus Christus en die gekruisigd en weer opgestaan .
dit heeft Hij voor de zijnen gedaan
Fransiska
07-05-2015 / 21:55
Als ik je vraag lees , krijg ik het idee dat je worstelt met zondige praktijken , waarvan je weet dat je er niet mee voor God kunt verschijnen.
Omdat je schrijft dat je er willens en wetens mee door gaat.
Terecht dat je daar wanhopig van wordt.
Bij bij God is redding , wie hem aanroept in de nood , vindt Zijn gunst oneindig groot !
Misschien had je ,toen je in de gloria was en zo zeker van Gods genade , echt gebroken met bepaalde zonde en deze voor God beleden.
Toen voelde je je vrij.
Uit de vraag begrijp ik dat je terug gevallen bent in die zonde , de geest is gewillig maar het vlees is zwak.
Ik weet niet wat er speelt in jou leven en waar jij mee worstelt , maar ga op je knieën en belijd je zonden , niet alleen aan God maar ook aan personen in je leven waar het betrekking op zou kunnen hebben.
Zet het in het licht , blijf niet met geheimen lopen.
Soms zijn er dingen in het leven dat je denkt dat kan ik niet vertellen , toch de waarheid maakt vrij.
Hoe moeilijk ook.
Zoek iemand die met je wil bidden en praten .
Jezus kan ketenen ontbinden, dat kunnen we zelf niet .
God maakt vrij !
Dan krijg je een afkeer van de zonde en wil je het niet meer!
Al blijven we zondige mensen , dan worden we geheiligd , door Jezus Christus.
Gods zegen toegewenst.
hiddo
25-02-2016 / 09:42
Hallo. Ik heb het zelfde probleem. Vanacht gebeden en gevraagd aan de Here. Hoe kan het nou dat je als christen nog zondigt en dan kijk ik naar mij zelf. En val iedere keer terug. En paar maand terug heb ik gelezen in Rom 4 gal 3 en gal 5 eerste stuk en filp 3 dat wij ons zelf idd niet kunne bevrijden door ons aan de wet te houden integendeel we moeten vertrouwen op Jezus hebben en Hij maakt ons vrij. Maar als ik kijk naar me zelf dan zie ik echt dat er zoveel aan mij mankeerd. Ik ben heel lang bang geweest voor God de Vader. Op en dag zat ik in de bus en had het gevoel dat de Here tegen me zei: Hidd o vertrouw op Mij en ik zei tegen Hem: dat kan ik niet Here.als ik de bijbel lees dan lees ik boosheid, oordeel,woede. Toen zei Hij. Hiddo ik ben alleen maar boos op mensen die de vuist naar Mij omhoog doen en zeggen bekijk het maar ik wil zelf weten wat ik doe en het inteeseerd mij niks wat U van me vind. Ik dacht. Mijn eigen stem. Ik kom thuis en ik open de bijbel. Ik zeg tegen de Here: kijk maar, boosheid blader verder oordeel blader weer verder woede en toen kreeg ik de eerste jeremia 18 waar staat dat God zegt: bekeer jullie toch en het volk zegt: wij willen ons niet bekeren we willen doorgaan in koppigheid en in zonde. Dat was de tweede keer dat God het tegen me zei. De eerste keer in de bus de tweede keer via de bijbel. Ik zei tegende Here: dankuwel nu kan ik U vertrouwen en alstublieft vergeef me. Toen deed ik de tv aan en kwam op fam7. Twee broeders zitten tegenover de bijbel en lezen uit openbaringen. God gooid Zijn oordelen over de aarde uit. Ipv dat ze zich bekeren doen ze de vuist naar God en zeggen: we bekeren ons niet en vloeken en schelden tegen God. Mijn broer in Jezus wat en verschil met jouw houding naar God toe. Jij zegt ik wil niet zondigen en doe het wel. Zij zeggen wij zondigen en willen het en we zijn hard. De tekst over doe WILLENS en wetens heb ik 7 jaar mee gezeten totdat ik dit wist. Jij doet zonde maar je haat het tot op je bot. Netals ik en net als zoveel duizende christenen met ons samen. Ik heb dit aan de Here gevraagd vanacht. Toon mij de weg er uit en laat me dan Uw werktuig zijn want duizende broers en zussen van U en mij Here Jezus weten de weg niet. De angst van mij zit zo diep. Angst van afwijzing. Johannes zegt: wie blijft zondigen moeten goed weten dat ze Jezus nooit echt gekend hebben. Dus het word tijd om Hem te gaan leren kennen. En echt Hem gaan leren kennen.

Terug in de tijd

Als christen heb ik de neiging om alle problemen van een ander op te willen lossen en te streven naar een perfecte omgev...
geen reacties
06-05-2021
Deze vraag zou ik het liefst stellen aan een Ger. Gem.-dominee. Sinds kort mag ik geloven dat God ook mijn ziel heeft ge...
10 reacties
05-05-2010
Ik ben door de EO gevraagd een brief te schrijven aan God. Die wordt gepubliceerd in het jongerenmagazine van juni. Ik h...
1 reactie
05-05-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering