Plaats en tijdstip van bekering

Ds. A. Kot / geen reacties

16-12-2014, 09:17

Vraag

Beste antwoorder, is het nodig om een plaats en tijdstip te hebben in mijn leven voordat ik mag geloven? Ik mag namelijk geloven dat Christus voor mij gestorven is en dat ik daar deel aan mag hebben. Maar omdat mij geleerd is dat ik moet wachten totdat God spreekt, twijfel ik vaak aan mijn geloof.

Antwoord

Beste vragenstel(l/st)er,

Ik probeer je vraag te begrijpen. Je vraagt of het nodig is plaats en tijdstip te hebben in je leven VOORDAT je mag geloven. Het antwoord is eenvoudig: nee! Maar wellicht bedoel je iets anders. Namelijk of je de plaats en het tijdstip moet kennen WAAROP je tot geloof kwam. Het antwoord op die vraag is: ja en nee! Laat ik het proberen te verhelderen.
 
Eerst het: nee! Het kan zijn dat de Heere een mens genade schenkt vanaf de moederschoot of in zijn prille jaren. Dan groeit een kind op onder de beademing van het Woord, wordt christelijk opgevoed, en in die weg wordt het geestelijk leven, wat door de Heere geschonken werd, gevoed en versterkt. Weet zo iemand van een plaats en tijd dat hij tot geloof kwam? Nee. Wat iemand wel weet is dat hij kennis heeft aan de drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid aangezien die blijvend functioneren in het leven van een kind van God. Ook een kind gevoelt de grootheid van zijn kwaad, gelooft in Christus tot vergeving van zijn zonden en verlangt ernaar om de Heere te dienen. Alles op een kinderlijk wijze maar niet minder echt. We vinden er in de Bijbel verschillende voorbeelden van. Ik denk nu aan iemand als Johannes de Doper en Timotheüs. Mijn advies aan mensen die het tijdstip van kun bekering niet kennen is: ga na of de bijbelse kenmerken van het geestelijke leven er zijn: functioneren de drie stukken van de catechismus in uw leven! Zo ja, dan is er sprake van echt geestelijk leven. Zo nee, dan bedriegt u zich voor de eeuwigheid.

Nu het: ja! De gewone weg die de Heere met een mens op latere leeftijd gaat (en we hoeven hier geen jaartallen in te vullen) is dat Hij een mens de drie stukken van de catechismus bewust leert. En dan bedoel ik ook: in die volgorde. God ontdekt door Zijn geest en Woord een zondaar aan zijn zonde en schuld voor God. Hij doet hem beseffen dat hij onder het oordeel Gods ligt. Iemand doorleeft de heiligheid van God en eigen doemwaardigheid. De Heere doet echter meer: hij openbaart door Zijn Woord en Geest ook Christus als een volkomen Zaligmaker van zondaren. Hij leert een zondaar de gewilligheid en algenoegzaamheid van Christus. Hij doet nog meer: Hij werkt door Woord en Geest in het hart van een zondaar erop aan dat hij de toevlucht tot deze Christus gaat nemen en geloof gaat hechten aan de beloften van het evangelie en zijn vertrouwen gaat stellen op het volkomen offer van Jezus Christus. En waar een zondaar deze weg gaat verkondigt (proclameert) het evangelie vergeving van zonden en eeuwig leven. Wie zo herwaarts tot Christus komt zal de rust vinden. Die wordt niet uitgeworpen. Die heeft het eeuwige leven. En bij tijd en ogenblikken wil de Heere door Zijn Woord en Geest hiervan gevoelige verzekering in het hart geven. Wat ik nu hiervoor geschreven heb is Gods gewone weg in het zaligen van zondaren. De trap en de mate waarin de Heere werkt daarin is Hij vrij. Ik verwijs nu voor het gemak ook maar naar het wachtwoord van de hervormers van McCheyne.

Mag ik geloven dat Christus voor mij gestorven is? U mag geloven dat indien u tot Christus komt (zoals hierboven beschreven) Hij u vergeving van zonden en eeuwig leven schenkt.

Kom, leg je hart er nu eens naast. Is het zo gegaan in je leven? Wie is Christus voor je? Ben je zondaar voor God geworden? Dan zal de naam van Jezus een grote troost voor je zijn: Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Dan is er ook liefde tot Hem in het hart: u dan die gelooft is Hij dierbaar. Dan zullen de inzettingen en het Woord van de Heere u ook dierbaar zijn: hoe lief heb ik Uw wet, zij is mijn betrachting den gansen dag. Om die te doen uit dankbaarheid. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten.

Ligt het zo in je leven?

Je ds. A. Kot

Ds. A. Kot

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Predikant Vrije Hervormde Gemeente van Huizen

geen reacties

Terug in de tijd

Hoe moeten we toch omgaan met dat verhaal van David en Abisag in 1 Koningen 1:1-4?
6 reacties
16-12-2013
Mag iedereen, zonder onderscheid, de beloften van troost zich toeëigenen? Waarom heet de Heilige Geest de Andere Trooste...
geen reacties
16-12-2006
Ik ben het boek Job aan het lezen, met de aantekeningen die staan in “Oude Sporen” via internet. God geeft antwoord aan ...
geen reacties
16-12-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering