Verstoten vanwege doopopvatting

Ds. A. van Vuuren / 5 reacties

19-11-2014, 12:12

Vraag

Waarom laat de “reformatorische kerk” mensen niet echt vrij in hun geweten? Er bestaat wel niet zo iets als DE reformatorische kerk, maar ik bedoel hiermee in het algemeen, of anders gezegd de meerderheid van de reformatorische gemeenten. Als iemand zich laat dopen door onderdompeling op de leeftijd van onderscheidingsvermogen uit overtuiging, dat de Heere Jezus dit zo heeft bedoeld, is hij of zij meestal niet meer welkom in de gemeente. Het is vreselijk om je zo “veracht” of “verstoten” te voelen, terwijl je juist de Heere Jezus wil gehoorzamen en volgen. We zijn als gemeente het lichaam van Christus en moeten elkaar toch kunnen liefhebben als we echt God willen dienen en volgen. Ik begrijp wel dat er misbruik gemaakt kan worden van zogenaamde gewetensvragen, maar dat is lang niet altijd het geval. De ware gemeente van Christus moet elkaar toch kunnen liefhebben, en zeker verdragen, als er vanuit overtuiging anders, maar zeker wel gebaseerd op Gods Woord, anders gedacht of gehandeld wordt als de meerderheid van de gemeente? Ook willen we als mens vaak graag ons gelijk halen, maar deze vraag is uit oprechtheid gesteld. Als ons verantwoording wordt gevraagd, moeten we wel gegrond op de Bijbel ons kunnen verantwoorden.


Antwoord

In reformatorische kerken/gemeenten worden naar je waarneming mensen verstoten vanwege een andere visie op de doop. Ik weet niet op welke kerken of gemeenten je doelt, maar als ze zonder meer de deur worden gewezen is dat intens verdrietig. Een onBijbelse houding. De Heere Jezus heeft nooit andersdenkenden verstoten.

Mijn houding en die van de kerkenraden, waar ik deel van uitmaakte, is altijd geweest te proberen mensen die voorstander zijn van de geloofsdoop zo lang mogelijk vast te houden. Bovendien ben ik er van overtuigd dat zich onder de geloofsdopers vele oprechte kinderen van God bevinden. Ik ben er ook van overtuigd dat velen van hen dat doen vanuit de overtuiging de Heere en zijn Woord gehoorzaam te willen zijn. Meermalen heb ik een geestelijke verbondenheid ervaren met zulke broeders en zusters. En als ze tevreden zijn met hun plek in de gemeente, waar de kinderdoop gehanteerd wordt, zou ik de laatste willen zijn om ze weg te jagen. Uiteraard wel in de hoop dat ze de rijkdom van de kinderdoop gaan inzien.

Het is zeker waar, dat wij mensen graag ons gelijk willen halen. Er zijn zeker ook zaken waarvan het woord van Paulus geldt: Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Maar het ligt niet altijd zo simpel. Er hangt vaak met een bepaalde doopopvatting veel meer samen. Er zijn voorstanders van de geloofsdoop, die ook een andere opvatting over Gods genade hebben en een andere mensvisie. Vanuit een remonstrantse gedachtegang ontkent men het bijbelse gegeven dat ieder mens van nature verdorven is en onbekwaam tot enig geestelijk goed. Men ontkent ook dat het genade is om genade te ontvangen (eerste pericoop Efeze 2). Anders gezegd, men belijdt niet dat ook het geloof een gave is van God.

Nu is het de taak van ambtsdragers om te waken over de kudde, zodat de gemeente niet misleid wordt door een valse leer met alle gevolgen van dien. Daarvoor zijn een hele reeks Bijbelteksten aan te voeren. Lees de brieven aan Timotheus maar.

Een Reformatorische kerk heeft trouwens ook een belijdenis (belijdenisgeschriften) waarin de kernpunten van het geloof zijn samengevat. Dat dient als hulpmiddel om de gemeente bij het Bijbelse geloof te bewaren en de valse leer te weren uit de schaapskooi van Christus. Die belijdenis is in Reformatorische kerken norm en spreekregel der kerk. Het dient ook om de eenheid te bewaren in de gemeente. In het geval dat voorstanders van de geloofsdoop/volwassendoop hun standpunt gaan drijven en anderen in de gemeente daartoe willen bekeren moet een kerkenraad zulke mensen tot de orde roepen. Zulke mensen kunnen geen ambtsdrager worden en moeten ook verzocht worden hun actie tot omturnen van de gemeente staken. Dat kunnen zij dan voelen als verstoten worden, maar het is niet meer dan liefdevolle zorg voor de gemeente die dan geoefend wordt. Wij moeten de waarheid betrachten in liefde (Efeze 4:15). Als we elkaars geweten daaraan willen binden gaan we in Bijbels spoor!

Met broederlijke groet,
Ds. A. van Vuuren

Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
132 artikelen
Ds. A. van Vuuren

Bijzonderheden:

Emeritus-predikant


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
5 reacties
Ikweethetniet
19-11-2014 / 15:04
Dus iedereen die in de situatie zit en met deze zaken worsteld in de Refo kerken van de vragersteller,
is automatisch remontrants?
231069
19-11-2014 / 16:10
Al ben je door Gods oneindige genade, er van overtuigd dat alleen het bloed van Jezus Christus reinigt en redt, en maak je dit kenbaar. Bij het woord "geloofsdoop" gaan alle haren recht overeind staan.
Het eerste wat je ontzegd wordt, is het aangaan aan de tafel des Heeren.
Over verstoten gesproken!!
tiswat
19-11-2014 / 17:55
Hierboven staat geschreven:
Er zijn voorstanders van de geloofsdoop, die ook een andere opvatting over Gods genade hebben en een andere mensvisie. Vanuit een remonstrantse gedachtegang ontkent men het bijbelse gegeven dat ieder mens van nature verdorven is en onbekwaam tot enig geestelijk goed. Men ontkent ook dat het genade is om genade te ontvangen (eerste pericoop Efeze 2). Anders gezegd, men belijdt niet dat ook het geloof een gave is van God.

We weten toch dat er in Romeinen 3 staat: 11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.

Als er niemand is die God zoekt, dan weet je toch dat het geloof genade is, onverdiende goedheid.
Heb je last van hoogmoed, lees de Romeinenbrief maar door.
Ikweethetniet
19-11-2014 / 19:37
@231069: AMEN.
@tiswat:
"Als er niemand is die God zoekt, dan weet je toch dat het geloof genade is, onverdiende goedheid."

Dat is nu precies wat de vragensteller (denk ik) bedoelt en onderschrijft.
Des te erger dat hij/zij, daarna, zo ervaart uitgesloten/veracht/verstoten te worden.
tiswat
19-11-2014 / 21:09
Het kan nog gekker.

Een paar jaar geleden op het hoofdkantoor van de PKN in Utrecht.
Iemand kwam tot geloof na jaren kerkganger te zijn geweest.
Wilde zich op het geloof laten dopen door onderdompeling, omdat hij vond dat dit de Bijbelse weg was.
Wilde de Heere Jezus volgens in zijn leven. Hij is ontslagen.
Baan kwijt omdat hij dus de babydoop verwierp, een sacrament bij de protestantse kerk.

En dan te weten dat er ongeveer 300 voorgangers op de PKN kansel staan die God verloochenen, zijn bestaan ontkennen evenals de Heere Jezus zelf.

De omgekeerde wereld dus en ook voor mij TOTAAL onbegrijpelijk.

Terug in de tijd

Het valt mij op dat er veel dominees zijn die in een doopdienst bidden voor de kinderloze echtparen en vervolgens bidden of zij (die echtparen dus) er maar mogen zijn voor de kinderen uit de gemeente....
Geen reacties
19-11-2012
Ik heb een vraag over Genesis 10 vers 25. Ik citeer: Eber kreeg twee zonen. De ene heette Peleg; in zijn tijd werd de aarde verdeeld. Nu vraag ik mij af wat met deze laatste zinsnede bedoeld wordt. Ik...
Geen reacties
19-11-2004
Ik ben een vrouw van 24 jaar en heb veel last van acne. Ik wil er vanaf want ik ben het meer dan zat om me onzeker te voelen door de vele puistjes. Ik heb altijd een vettig voorhoofd en neus en gebrui...
Geen reacties
19-11-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering