Voortraject in verkeringstijd (2)

Ds. P. Koeman / geen reacties

25-09-2014, 10:53

Vraag

Beste dominee Koeman. U vroeg ons te reageren op uw antwoord naar aanleiding van onze vraag “voortraject in verkeringstijd”. U heeft onze vraag goed geïnterpreteerd. We doelden erop dat er op seksueel vlak tijdens de verkeringstijd heel wat toegestaan lijkt mits men geen geslachtsgemeenschap heeft. Mijn vriend en ik hebben moeite met deze visie, maar tegelijkertijd ook geen antwoord op de vraag wat dan bijbels wel verantwoord is. We mogen beide de Heere kennen en praten, lezen en bidden vaak samen, waardoor onze relatie zeer diep is. De geestelijke, mentale en emotionele pijlers voor ons toekomstig huis mogen gefundeerd zijn op de Heere en groeien snel. Hierdoor groeien we steeds meer naar elkaar toe, maar op seksueel vlak mogen we daar nog niet aan toegeven. Of toch wel? Als voorbeeld... in de Bijbel staat: “Tot uw man zal uw begeerte zijn.” Echter, we zijn nog niet getrouwd en kunnen nog niet trouwen omdat wij beiden nog studeren. Is mijn begeerte en verlangen naar mijn vriend dan zonde? En van hieruit onze vraag: De Heere is duidelijk dat gemeenschap binnen het huwelijk alleen tot Zijn eer is. Er gaat zoveel aan gemeenschap vooraf, wat binnen onze cultuur dus behoorlijk geaccepteerd lijkt. Maar is dit wel zo bijbels? U gaf aan dat er in de Bijbeltijd heel zorgvuldig met familie en stam omgegaan werd. Kunt u positieve voorbeelden (teksten) hiervan noemen? Ik hoop dat onze vraag, worsteling is het meer, u duidelijker is geworden. Gods zegen toegewenst! Een stel van 23.

Antwoord

Beste mensen,
 
Dank voor jullie mail. Ik probeer jullie de volgende handreiking te bieden. Inderdaad geeft de Bijbel aan, hoe zorgvuldig man en vrouw met elkaar om dienen te gaan en dat alleen binnen het huwelijk geslachtsgemeenschap is geoorloofd. Als onderdeel van Gods gaven aan mensen, ook buiten het paradijs, mag deze intense relatie van liefde, respect en zorg voor elkaar aanvaard worden. Buiten het huwelijk wordt er evenzeer liefde, respect en zorg voor elkaars ziel en lichaam gevraagd. Daarbij ook zelfverloochening en op een eerlijke manier biddend strijden tegen allerlei praktijken, waarvan je weet, dat je daarmee niet onder Gods ogen kunt komen.

Wachten kost een en ander, maar het is de moeite waard. Je liefde voor elkaar mag tegenover elkaar ook blijken in zorgvuldigheid en terughoudendheid. Wees zuinig op je lichaam, evenals op je ziel. Niet voor niets noemt de Bijbel ons lichaam een tempel van en voor de Heilige Geest. Je kunt alleen staande blijven door voortdurend gebed om Gods hulp en de leiding van Zijn Geest. Je mag daarbij ook elkaar helpen door grenzen af te bakenen. Ik ben blij, dat jullie doorgeven, dat je de Heere mag kennen en wilt doen wat Hij gebiedt. Welnu dan mag je ook het spanningsveld waarin je in je verkerings/ verlovingstijd verkeert, eerlijk tegenover de Heere en tegenover elkaar benoemen.

Dat betekent niet, dat er voor toegroeien en verlangen naar elkaar geen plaats is. Juist waar je van elkaar houdt en je liefde groter wordt, merk je dat aan je lichaam en je zintuigen. Dat is niet verkeerd, mits je dit verantwoord hanteert. Daarbij komt het er op aan, dat je elkaar niet in verleiding brengt door je houding, je kleding, je gebaren en oppast om bepaalde prikkels niet over en weer uit te proberen. Als het moeilijker wordt, zei Luther al, weet, dat dit bij je mens zijn hoort, maar weet ook dat de duivel op de loer ligt. Ga je Bijbel lezen, bid en ga zingen, wist hij al te melden.En zorg dat je niet teveel en te lang alleen maar samen bent, maar zoek ontspanning, doe met elkaar fijne dingen. Je kunt ook met je vrienden delen. Blijf uit de gevarenzone die jullie zelf wel kennen.

Je noemt de cultuur waar wij mee te maken hebben. Inderdaad biedt die zogenaamde vrijheid aan en mag je je gang gaan zover mogelijk etc., In wezen is dit echter geen liefde, maar misbruik van de ander. Helaas is er ook in kerkelijke kringen veel dat al dan niet stiekem gedaan en begaan wordt. Maar dat is jezelf eigenlijk optimaal die ruimte bieden die consumentisme is en egoïsme. Daar wordt de ander eigenlijk gebruiksvoorwerp en slachtoffer van. En je houdt jezelf en de ander voor de gek. Paulus vraagt/ gebiedt dat de christenen anders zullen zijn, juist omdat zij de Heere en Zijn wil hebben leren kennen en Zijn heilzame geboden verlangen te eerbiedigen.

Jullie vragen naar voorbeelden uit de Bijbel. Lees hoe Izak met Rebecca omgaat en zij haar houding bepaalt al bij de eerste ontmoeting. In de wetgeving van God worden o.a. in Leviticus allerlei handreikingen geboden om zo eerlijk mogelijk met eigen lichaam en met dat van de ander(en) om te gaan. Dat stond haaks op een cultuur die op seksueel gebiedt alles uitprobeerde. Mede daardoor kwam het oordeel van God. Israel zelf kreeg met de dienst aan de afgoden, goden en godinnen te maken. Bileams advies had rampzalige gevolgen. Ook het voorbeeld van diverse koningen strekt niet ter navolging, gezien alle ellende die het voor hen en hun gezinnen en jegens de dienst van God heeft opgeleverd. In de Psalmen wordt niet voor niets gebeden om een rein hart en een oprechte instelling tegenover elkaar. Daarbij om heiliging van emoties en gevoelens. Het Spreukenboek geeft diverse voorbeelden. En bij de diverse profeten lees je hoe erg het is, wanneer het aan God gewijde volk zich te buiten gaat aan afgoderij en hoererij en daarmee ook eigen naasten niet respecteert. De Heere Jezus heeft in Zijn onderwijs evenzeer de omgang met elkaar benoemd en gerelateerd aan Gods heilzame geboden. Om maar niet meer te noemen: lees de concrete vermaningen in Paulus brieven (n.b. ook de andere apostelen en briefschrijvers slaan geen andere akkoorden aan) hoe je met elkaar, met elkaars lichaam hebt om te gaan. Heiliging is naast de rechtvaardiging een bijzonder belangrijk thema heel de Schrift door! En niet voor niets wordt tot in het laatste Bijbelboek Gods gemeente een bruid genoemd die voor haar man versierd is en zich niet heeft ingelaten met allerlei praktijken die het daglicht niet kunnen velen.

Een laatste opmerking n.a.v. de tekst “tot uw man zal uw begeerte zijn.” Dat ziet met name op het kader van het huwelijk, waarin zowel de man als de vrouw in liefde van elkaar genieten mogen. Juist ten aanzien van de eer van de familie en de stam werd er in het OT rond een a.s. huwelijk en het welzijn van elkaar een en ander geregeld. In het NT is de gemeente er getuige van hoe er geleefd wordt, maar ook hoe er gezondigd wordt met gevolgen over en weer!

Jullie kunnen naast goede lectuur ook bijvoorbeeld met mevr. Hoek-van Kooten in Veenendaal in contact zien te komen die als christenarts bijzonder veel studie heeft gemaakt van deze aangelegenheid. En als het te zwaar, te moeilijk wordt en het gezien je studie langer duurt, zoek dan naar een mogelijkheid om te trouwen, al dan niet met behulp van ouders en vrienden. Je kunt beter eerlijk beginnen dan later met berouw terugkijken op...

Ik wens jullie Gods zegen. En ik hoop, dat jullie op een goede manier blij en dankbaar voor elkaar zijn en des te meer van elkaar zult gaan houden om te Zijner tijd samen op weg te gaan onder Zijn goedkeuring! En tot vreugde van je familie en je omgeving. Daar is Gods gemeente ook mee gebaat.
 
Met hartelijke groet,
Ds. P. Koeman

Ds. P. Koeman

 • Geboortedatum:
  16-04-1941
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb zo mijn vraagtekens bij zwemmen. Is het wel geoorloofd om in je zwembroek rond te lopen in de vrije natuur? Zwemm...
geen reacties
25-09-2005
Waarom had de Heere Jezus mij zo lief door voor mij te sterven? Ik vind iemand lief, omdat hij goede eigenschappen heeft...
1 reactie
25-09-2010
Ik heb verkering, het is al best serieus, maar wij kunnen doordeweek niet naar elkaar toe, dus we zien elkaar alleen in ...
3 reacties
25-09-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering