Uitverkiezing en roeping

Ds. R. van de Kamp / 19 reacties

11-04-2014, 09:55

Vraag

Is het waar dat God van tevoren bepaald heeft dat er mensen voor eeuwig verworpen zijn (of wist dat Hij ze links zou laten liggen, of hoe je het ook noemt)? Als God dat van tevoren bepaald heeft, dan is dat toch in strijd met teksten als 2 Petrus 3:9; 1 Timotheüs 2:3b-4 en Ezechiël 33:11? Hoe moet je met zulke teksten dan omgaan? Hoe moet ik deze teksten lezen?

Antwoord

Beste vriend(in),

Je snijdt een lastig probleem aan! Tenminste, voor ons mensen. En dat komt omdat wij alles proberen te begrijpen. Gedurende de hele kerkgeschiedenis hebben theologen zich hierover gebogen. Jouw vraag gaat namelijk over de verhouding tussen verkiezing en roeping. Hoe kan God nu mensen roepen als Hij hen niet heeft verkoren? Is dat wel eerlijk?

In de strijd tussen Arminius en Gomarus, de strijd tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten, hebben de aanhangers van Arminius, zogenaamde Arminianen (dat woord wordt regelmatig gebruikt, dus dat zal je wel bekend in de oren klinken) gesteld, dat als God mensen roept, dan moeten ze ook het vermogen hebben om daarop te reageren. Aangezien ze niet om de verkiezing heen kunnen, stelde ze dat God mensen verkiest van wie Hij weet dat ze gaan geloven. Zo omzeil je de spanning tussen uitverkiezing en roeping.

Hypercalvinisten lossen het probleem aan de andere kant op. Als God mensen tot de zaligheid heeft uitverkoren, dan kan Hij alleen maar uitverkorenen roepen. Ook de hypercalvinist, hoewel op een andere manier dan de Arminiaan, lost ook de spanning tussen verkiezing en roeping op.

Verkiezing en roeping zijn als een spoorrails. De sporen lopen evenwijdig naast elkaar. Als je probeert deze sporen op elkaar te krijgen, dan gaat de trein ontsporen. Dus wij moeten de spanning tussen verkiezing en roeping niet proberen op te lossen, maar gewoon laten staan. Dan blijft de trein in de rails en vlieg je niet aan de ene of aan de andere kant uit de bocht.

Dit hebben ook onze Dordtse vaderen begrepen. Zij zijn heel pastoraal ingegaan op deze problematiek in de Dordtse Leerregels. Daarom spoor ik je hartelijk aan om eens door dit belijdenisgeschrift heen te lezen.

Gode in alles bevolen,
Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  26-09-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

hypercalvinismeuitverkiezing
19 reacties
mluther
11-04-2014 / 12:53
Beste vraagsteller,

Hieronder een mooie video over de spanning die er ligt tussen de roeping en verkiezing. Hopelijk heb je er wat aan.
mluther
11-04-2014 / 12:56
Ging net helaas niet goed, ik probeer het nog een keertje: http://www.youtube.com/embed/wRLvVYTI4LA
emaildfj1atgmailpuntcom
11-04-2014 / 23:12
Hallo Vraagsteller,
God is liefde en wij moeten hem liefhebben. De reden om God lief te hebben is dat wij begrijpen dat hij heilig en volkomen goed is. Als God nu op een manier handelt, die volslagen indruist tegen wat wij onder rechtvaardigheid verstaan, kunnen wij Hem dan diep vertrouwen en liefhebben?
Ik heb grote moeite met wat Calvijn zelf zegt, en hoe hij zijn tegenstanders "weerlegt":
Insitutie Boek 3, Hoofdstuk 23. 4. Wederom brengen ze (Calvijns tegenstanders) daar dit tegen in: waren ze niet door Gods ordinantie te voren gepredestineerd tot die verdorvenheid, die nu als oorzaak van hun verdoeming wordt voorgewend? Wanneer ze dus in hun verdorvenheid omkomen, dragen ze niets anders dan de straf van de rampzaligheid, in welke Adam door Gods predestinatie gevallen is en zijn nakomelingen met zich mee gesleurd heeft. Is Hij dan niet onrechtvaardig, die zijn schepselen zo wreed bespot? Ik (Calvijn) erken ongetwijfeld, dat alle kinderen van Adam in deze staat der ellende, waarin zij nu gebonden zijn, door Gods wil vervallen zijn; en dat is het wat ik in het begin zeide, dat men altijd weer terug moet komen tot het goeddunken van Gods wil alleen, welks oorzaak in Hem verborgen is.
Ik communiceer er graag over: emaildfj1@gmail.com
Trouwens, een goed artikel erover vind je op: http://www.christenen.net/uitverkiezing-predestinatie/
Dinand
13-04-2014 / 14:58
Vragensteller(ster).

Deze vraag die je stelt vind ik GOD tekort doen.
Wij hebben geen GOD die zegt jij hoort er wel bij en jij niet.
Je geeft het zelf al aan in de tekst van 2 Petrus 3 ver 9. De HEERE vertraagd de belofte niet ( gelijk enigen dat traagheid achten, maar is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.
Als je er niet bij hoort dan is dat je eigen keus geweest, de HEERE komt met zijn Woord elk moment naar ons toe, Hij heeft zich bekend gemaakt in de schepping en door Zijn Woord.
Hij plaats mensen op je weg om tot geloof te komen.
Het geen wat je moet doen is geloven en je volkomen over te geven aan Hem en Hem het voor het zeggen te laten hebben .
Hij moet wassen en wij moeten minder worden, gehoorzaam te luisteren wat Hij tegen ons zegt.
Gelijk te zijn in Hem, in Christus zijn en met Hem te leven.
We hebben daarin een vrije keus wel of niet te kiezen voor Hem.
Nu zij we als mens geneigd te doen alle kwaad, maar het dan te zoeken bij Hem die ons juk licht heeft gemaakt.
En als je het oprecht vraagt aan Hem de moeite de zonden die elke keer weer de kop op steken die bij je leeft, dan is HIJ die van alles weet er waar jij mee zit daar dan ook alles in wil geven dan gebeurd er wat.
Dan valt alles weg dan zie je op Hem dan verwacht je het ook alleen nog maar van Hem.
Dan valt schroomheid ( onheilige schroom zoals speurgeon dat noemt) waar mensen denken zich achter kunnen verschuilen weg.
Jezus Christus is naar de aarde gekomen niet om sommige te zoeken en te redden, maar zoals in Marcus 2 vers 17 staat, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.
We kunnen dan ook niet zeggen zoals er velen helaas zijn, de HEERE heeft nog niet tot mij gesproken ik ben daarom onbekeerd.
Ik mag je dan zeggen de HEERE spreekt elk moment tot je.
Hij spreekt ook door mensen heen die Hij op je pad brengt.
De vraag is dan hoelang laat je de HEERE nog wachten.
Wil je dan ook wel luisteren of blijf je dan maar zelf op de troon zitten.
Als je hier dan maar ook iets van mag begrijpen, dan zeg je dan ook met een eerlijk hart, aan U HEERE ligt het niet maar aan de keuze die ik zelf maak.
Waarom zouden we wel voor her slechte kunnen kiezen en niet voor het goede.
Ik wens je veel zegen en een open oor voor Hem die je onder miljoenen op het oog heeft.
Hij is een Vriend die je nooit verlaat.
Groeten,
juni
14-04-2014 / 09:38
lijkt mij logisch,als God mensen tot de zaligheid heeft uitverkoren,kan Hij alleen maar uitverkorenen roepen.

Die mensen die geroepen worden,weten toch zeker zelf niet,dat ze uitverkoren zijn?

dat zal toch een eeuwig wonder voor ze zijn,waarom was het op mij gemunt? de slechtste?
en dat om het eeuwig welbehagen van eeuwigheid al besloten?


als iemand dit niet meemaakt,zal hij of zij het ook nooit verstaan lijkt mij.
geen mens wil verloren gaan,maar.....als je op dat plekje komt,is het goed wat God doet,roep je niet meer om behoud!,denk je voor eeuwig verloren te moeten gaan,,Uw doen is rein,Uw vonnis gans rechtvaardig!

eeuwig wonder,niet te vatten,echt onbegrijpenlijke Liefde als je niet verloren gaat,wat zo verdiend is! persoonlijke beleving lijkt mij toch nodig op dit eenmanspaadje.
wat hoe smal ook,een doorgaande weg is.

vragensteller,er zijn Bijbels toch maar twee wegen?
vrouw78
14-04-2014 / 13:16
vrouw78
14-04-2014 / 13:17
@juni heb je dat zelf ook meegemaakt?
CrA
14-04-2014 / 14:44
@juni
"geen mens wil verloren gaan,maar.....als je op dat plekje komt,is het goed wat God doet,roep je niet meer om behoud!,"
Roep je niet meer om je behoud. Kun je daar een bijbels voorbeeld van geven?
Ik lees van de moordenaar aan het kruis, dat hij zei: wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar hij vroeg ook: denk aan mij als U in uw koninkrijk bent gekomen.
mp82
14-04-2014 / 22:02
EYEOPENER: in het hele oude testament gaat het over Israel als het uitverkoren volk van God. In het nieuwe testament gaat het altijd over Israël, de Joden, wanneer het over de uitverkiezing gaat. De fout van de kerk is dat ze vergeten dat de Bijbel een Joods boek, en daarom de Bijbel niet leest met een Israël bril. Bovendien moet je goed begrijpen en lezen aan wie een brief gericht is. Bijvoorbeeld 1 petrus 1 vers 1 en 2. Daar gaat het over de Joden die in de diaspora zijn, Petrus noemt hen de uitverkorenen. En dat komt ook in overeenstemming met het OT.

Nergens staat er in de Bijbel dat God mensen van te voren verworpen heeft.
Dit rijmt ook niet met Jezus uitspraak in Johannes 3 vers 17 dat Hij niet gekomen is om de wereld te oordelen, maar om te behouden. Of ergens anders: niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

Kom niet met Gods verborgen wil. Gods verborgen wil is verborgen en weten wij niet, anders is het niet verborgen.

Bovendien, als de uitverkiezing zo onwillekeurig gebeurt is voor de grondlegging der wereld, dan is het wel erg vreemd dat bijzonder veel mensen tot geloof komen die al in de kerk zitten en dat er maar bitter weinig mensen tot geloof komen die niet in de kerk zitten. Uitspraken dat de Heere werkt in de lijn van de geslachten is ongegrond.

De Heere werkt daar waar Zijn Woord opengaat en waar Zijn Geest mensen tot Hem doet uitgaan.
juni
14-04-2014 / 22:18
crA
er staan verschillende voorbeelden in de Bijbel,zoals de moordenaar,of Jozua in Zach. 3


ik ben te persoonlijk geweest,ieder is in beleving anders, sorry,niet aan gedacht.
en letterlijk heb ik geen Bijbels voorbeeld.
weet wel,dat ik ook niet wist,dat ..dat plekje...er was,dat gaat vanzelf.

ook hierin zijn verschillen.Sion wordt door Recht verlost,m.i.zijn dat de uitverkorenen.De inwendig geroepene.
dat ben ik niet,heb dat niet meegemaakt.
maar weet wel van da''t plekje'',dat het goed is wat de Heere doet.
k,was te vlug op internet,sorry.
juni
14-04-2014 / 22:35
vrouw 78vanaf..dat plekje'' wel.
maar de regels erboven zal ik mij niet toeeigenen,daar sta i k buiten.

daarom zijn er zoveel raadsels,wel het ene,niet het andere.
alleen de Heere kan dit oplossen.
gelukkig mensenkind die door Recht verlost is!
Jvslooten
15-04-2014 / 13:05
@Juni,

Wat bedoel je, met ''daar sta ik buiten''? Is het dan niet je lust om de Heere te vrezen? Erken je dan niet dat Jezus, de Heere is?
juni
15-04-2014 / 15:01
Jvslooten@

als ik iets niet heb gekregen,en een ander wel,zoals door Recht verlost,dan sta ik erbuiten.
zo voelt dat ook,en zo is het ook.als je dat niet hebt beleefd.

ik erken dat Jezus ,de Heere is.
Jvslooten
15-04-2014 / 15:48
Wie kan er zeggen, Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest?
Adamsen
18-04-2014 / 15:36
Naar dit onderwerp (uitverkiezing en roeping) heb ik veel Bijbelstudie gedaan. Hier vind je een aantal vragen beantwoord:
- Wie roept God? http://kennisvanchristus.nl/vraag/geloof-en-uitverkiezing/Wie-roept-God
- Wat is de uitverkiezing van de kerk van Christus? http://kennisvanchristus.nl/vraag/geloof-en-uitverkiezing/Wat-is-de-uitverkiezing-van-de-kerk-van-Christus
- Word ik ook door God geroepen? Kan ik daaraan gehoorzamen? http://kennisvanchristus.nl/vraag/geloof-en-uitverkiezing/Word-ik-ook-door-God-geroepen-Kan-ik-daaraan-gehoorzamen

De betekenis van het woord 'uitverkiezing' in de Bijbel doet er nogal toe. Maar hoe je het ook opvat, in de uitverkiezing blijkt de allergrootste genade van God.
Dinand
18-04-2014 / 23:35
juni iedereen kan uitverkoren worden dat is een keuze aan jezelf. en de HEERE roep tot iedereen, maar niet iedereen wil horen.
gr.
juni
19-04-2014 / 12:01
dinand@
zolang we leven kunnen we bekeerd worden!
vraag er meer veel om,of de Heere dat ook bij u wil doen!

de vijf wijze maagden hadden olie in hun vaten

de vijf dwazen niet! ra ra hoe kan dat?
juni
21-04-2014 / 20:03
vrouw 78@

ik wil nog melden,dat ik dit nooit zelf heb gezocht!
van het bestaan niet afwist
het''gebeurde"' onverwachts woordelijk. op de kansel kwam,zo,dat ik dacht dat de prediker om het hoekje had gekeken.

het mij erg spijt,om te spontaan,er iets van op refoweb te hebben gezegd.
eerst beter nadenken,juni!!zeg ik tig keren tegen mezelf. een ezel is verstandiger.
Adamsen
25-04-2014 / 20:03
Lieve juni, dat je spontaan bent vind ik niet erg. Je liefde tot God (die ons eerst heeft liefgehad) blijkt eruit dat je God de eer geeft.

Terug in de tijd

Bij onderzoek van keelklachten bleek dat ik waarschijnlijk kamp met terugstromend maagzuur in stille vorm; silent reflux...
9 reacties
12-04-2017
Men heeft het nog wel eens over ‘een bekering overnemen’. Is het noodzakelijk dat Gods volk een wedergeboorte 'goedkeurt...
8 reacties
11-04-2015
Bij de vraag "Geen seksueel contact meer met vrouw" (die niet van mij was) zijn nogal wat reacties geplaatst. Een aantal...
2 reacties
11-04-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering