Verlangen naar een hoger doel en onsterfelijkheid

Ds. A. Kot / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Er is geen god, er is geen leven na de dood. Het is allemaal geloof gebaseerd op het verlangen naar een hoger doel en onsterfelijkheid. Religie vervult deze wens niet realistisch. Het transhumanisme wel, in de vorm van geavanceerde en nog steeds in ontwikkeling zijnde technologieën zoals genetische manipulatie, kunstmatige intelligentie, en nanotechnologie. Hierdoor zal de mens zelf onsterfelijk worden en de christelijke God, en allen als Hem, ver voorbij schieten.

Antwoord

Beste vragenstel(l/st)er, Wat je geschreven hebt is eigenlijk geen vraag maar een stelling. En dan niet zomaar een stelling. Maar het is een stelling die -wanneer zij juist zou zijn- God onttroont en het christelijk geloof van haar fundamenten berooft.

Je gebruikt in je stelling veel moeilijke woorden. Maar enigszins beknopt samengevat is je betoog terug te brengen tot twee fundamentele opvattingen. (1) Het atheïsme. Je schrijft: "er is geen God" en (2) het evolutionisme. Dat is de heersende wereldbeschouwing, tenminste tot voor kort. Zij stelt dat de aarde en de mensheid zich in een voortdurende opwaartse lijn ontwikkelen. Totdat... Je schrijft: "hierdoor zal de mens onsterfelijk worden en de christelijke God (...) ver voorbijschieten."Het is voor een christen genoeg dat het onfeilbare Woord van God ons leert dat God bestaat en dat Hij de Schepper Bestuurder en Onderhouder is van ons leven en dat er niets gebeurt zonder Zijn wil. Het is voor ons genoeg dat God Zelf ons leert dat wij sterfelijke mensen zijn vanwege onze zonde. Het is voor ons genoeg dat wij uit dat Woord horen van de Zaligmaker Jezus Christus in Wiens bloed wij verzoening vinden voor al onze zonden waardoor wij het eeuwige leven met Hem ontvangen. Maar ik denk dat je daarmee geen genoegen zult nemen en er wellicht niet vatbaar voor bent. Daarom moeten wij de degens nu op wetenschappelijke gronden met elkaar kruisen.

De ruimte laat het eigenlijk niet toe een wetenschappelijk debat te houden. Je hebt je stelling dan ook niet onderbouwt met zogenaamde bewijzen. Je hebt geen argumenten gegeven waarop je je mening baseert. Geen bewijs voor de zaken die je aandraagt. Laat mij er als volgt op reageren:

1. Je stelling dat God niet bestaat is wetenschappelijk gezien niet sterker dan onze stelling dat God wel bestaat. Wanneer je bereid bent werkelijk naar het wetenschappelijk debat -o.a. met betrekking tot de epistemologie- te luisteren zul je dat ontdekken. En dat niet alleen. Wij houden heel de bijbelse boodschap als de waarheid staande. De bijbelse boodschap wordt -ook in haar natuurkundige, historische en archeologische beschrijvingen- door de wetenschap niet weerlegd.

Een voorbeeld wil ik je daar van noemen. Wij moeten nog al eens aanhoren dat de bijbel beweert dat de zon om de aarde draait terwijl de werkelijkheid is dat de aarde om de zon draait (Galileo Galilei die de Copernicaanse theorie op dit punt verder uitbouwde). Maar wetenschappelijk is deze laatste stelling evenmin te bewijzen als de eerste. Dat heeft te maken met relatieve en absolute beweging waar ik nu maar aan voorbij zal gaan. De Britse filosoof Russwell schreef terecht: "Voor Copernicus dachten de mensen dat de aarde stilstond en dat de hemelen er een keer per etmaal omheen wentelden. Copernicus leerde dat de aarde 'echt' een keer per etmaal een omwenteling maakt en dat de dagelijkse draaiing van de zon slechts 'schijnbaar' is. Maar in de moderne theorie wordt de vraag van Copernicus en zijn voorgangers alleen gesteld omdat het hun goed uitkomt; alle beweging is betrekkelijk en er is geen verschil tussen de twee opvattingen." Hieruit kunnen we leren dat de wetenschap de bijbelse boodschap niet onttroont.

2. Het tweede punt betreft de evolutietheorie. Nadat de middeleeuwse wereldbeschouwing -waar God nog een plaats in nam- werd afgedankt kwam er -onder leiding van Newton, Wright, Kant, Laplace en Darwin- een dynamisch wereldbeeld waarin men dacht dat mens en mensheid zich verder zullen ontwikkelen in een opgaande lijn. Dat is ook de lijn in jouw betoog.

De ontwikkeling zal ons technologieën geven waardoor wij uiteindelijk de onsterfelijkheid zullen bereiken. En dan blijkt de christelijke God een fictie en zijn wij Hem ver vooruit, nietwaar? Maar dit wereldbeeld met een buitengewoon optimistische toekomstvisie is de laatste jaren ernstig doorkruist door de wetenschap van de thermodynamica. Daarin heeft men twee fundamentele wetten ontdekt die ik je nu verder zal besparen. Maar deze wetten tonen aan dat de wereld zich niet in positieve zin KAN ontwikkelen maar dat het onvermijdelijk in negatieve zin MOET zijn. Het heelal zal dan in een toestand van wanorde geraken. Dan zal het heelal geen nuttige energie meer over hebben en zal elke vorm van leven verdwijnen. Dit wordt de warmtedood van het heelal genoemd. En sinds deze ontdekkingen zien wij het optimisme over de evolutionaire kosmologie plaatsmaken voor een gevoel van hopeloosheid, zonder uitzicht en toekomst. Daarmee is de evolutieleer onttroont. Er blijft een mensheid over zonder toekomst, zonder onsterfelijkheid.Beste vriend of vriendin. Wat een armzalige wereldbeschouwing hang jij aan (of geloof je er zelf niet in?)! Zij wordt noch door de bijbel noch door de wetenschap ondersteund. Omgekeerd echter is er geen enkele bijbelse stelling die door de wetenschap afdoende wordt weerlegd. God wordt er niet door onttroond en het christelijk geloof wordt er niet door weersproken. Daarom verblijden wij ons in God en in Zijn Woord en in Zijn Zoon Christus Jezus waardoor wij vrede met God kennen en het eeuwige leven -niet alleen straks maar reeds nu- bezitten door het geloof. Met minder durven wij niet verder. Maar meer hebben wij niet nodig. Buig voor God. Belijd je zonde en je dwaasheid. Vlucht tot Christus voordat het te laat is. Bij Hem alleen is eeuwig leven.

Je Ds. drs. A. Kot

Ds. A. Kot

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Predikant Vrije Hervormde Gemeente van Huizen

Tags in dit artikel:

atheïsme
geen reacties

Terug in de tijd

In het verleden heb ik vaak geld van mijn ouders gestolen. Het gaat echt om een enorm bedrag. Ik heb besloten om een ged...
geen reacties
30-11-2001
God vraagt aan ons: “Mijn zoon, Mijn dochter geef Mij uw hart!” Maar mag je ook vragen: “God wilt u mijn hartje nemen?” ...
geen reacties
30-11-2006

SOA

Ik heb onveilig seks gehad en de dag erna direct een Morning Afterpil ingenomen, maar ik heb momenteel last van een onaa...
geen reacties
01-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering