Verenigen als christenen

Ds. R. van de Kamp / 8 reacties

21-01-2014, 15:44

Vraag

Waarom kennen wij geen universele christelijke gemeenschap? Door het benadrukken van de onderlinge verschillen kent dit land (en tevens wereldwijd) een breed scala aan kerkstromingen en substromingen. Ik noem een aantal punten: het wel of niet houden aan bepaalde kledingvoorschriften, de verschillen tussen het gebruik van sacramenten, zoals de doop en de diverse interpretaties van bepaalde bijbelteksten. Zoals Jezus het ons ooit geleerd heeft komt geloof in essentie op één ding neer: liefde. Liefde voor onze God: de Schepper van de prachtige natuur, het adembenemende universum en ons als Zijn zonen en dochters. Hieruit volgend liefde voor onszelf als prachtige schepsels van Hem. Wij doen onszelf vaak tekort d.m.v. een negatief zelfbeeld. Het is niet zo dat wij mooi zijn vanuit onszelf, maar vanuit Hem. Vanuit dit inzicht kunnen we liefde ontwikkelen voor ieder levend schepsel op deze aarde. Ik mis dit inzicht vaak wanneer gesprekken een dogmatisch karakter krijgen. Onze grote kerkvader, Augustinus, verafschuwde op een gegeven moment veel van het aardse. In zekere zin heeft hij hier gelijk in, maar soms doet dit tekort aan de prachtige schepping van God. Het eeuwige leven begint niet op het moment dat de geest ons aardse lichaam verlaat, maar begint al bij de geboorte. Niets goeds uit ons, maar door Hem zijn wij tot grote dingen in staat. Ter ere van Hem! Is er een mogelijkheid dat wij ons ooit verenigen als christenen op deze aarde?

Antwoord

Beste vriend(in),

Als ik je vraag lees, dan proef ik de pijn van alle verdeeldheid en verwarring. Het is goed om die pijn te (blijven) voelen en te brengen aan Gods genadetroon. Het is op geen enkele manier goed te praten. Daar ligt schuld!

Kan het beter worden? Nee, gelukkig niet! Misschien sta je nu raar te kijken van dit vreemde antwoord. Ik zal het uitleggen.

Ten eerste kan het niet beter worden. Het is hier alles ten dele (1 Kor. 13). Alles ligt onder de gebrokenheid van de zonden. Paulus schrijft in Rom. 8: 22, 23: “Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.” Dus misschien is ons zelfbeeld, ondanks alle negativiteit, nog wel veel te positief!

Ten tweede als het hier op aarde goed zou worden, dan zouden we het liefst hier blijven. Daarom is het ook nodig dat er nog zonden zijn! Onze Dordtse Vaders hebben dat zo treffend beleden in DL V, art 2. “Hetwelk hun gestadig oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen, het vlees hoe langer hoe meer door de Geest des gebeds en heilige oefeningen der Godvruchtigheid te doden en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij, van dit lichaam des doods ontbonden zijnde, met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren.”

Wellicht om over na te denken: hoe was het in de eerste christengemeenten? Daar kijken we vaak met jaloersheid naar. En toch... ook daar was verdeeldheid en verwarring. Ik ben het overigens helemaal met je eens dat het eeuwige leven al hier op aarde begint. Maar dat is niet het tijdelijke leven, maar het geestelijke leven. Het leven hier blijft onvolmaakt en onvolkomen. Hier wordt het dus niks. Mag je daarom belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen: “Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om te volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus onze Heere” (NGB art. 37)?

Met hartelijke groet en Gode in alles bevolen,
Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  26-09-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

christeneneenheidverdeeldheid
8 reacties
Marieke1984
21-01-2014 / 21:21
Kan deze tekst ook niet van toepassing zijn?
1 Korinthe 11:19
Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u.
Bekijk ook de kantekeningen!
rotterdam
22-01-2014 / 07:57
@Marieke1984 ; ik denk eerder aan deze tekst ;
Hoe vaak heb Ik jullie bijeen willen brengen, als een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar jullie hebben niet gewild!

Alles belangrijker, de dogma's, oude vetes, leer- en eergeschillen.

Alles belangrijker dan "opdat zij één zullen zijn".
John61
22-01-2014 / 07:57
Beste vraagsteller, wat heb je dat mooi verwoord: "Het eeuwige leven begint niet op het moment dat de geest ons aardse lichaam verlaat, maar begint al bij de geboorte".

De diversiteit in geloofsopvattingen en manieren om het geloof te uiten vind je niet alleen bij christenen, maar bij alle religies. Het is een gevolg van twee menselijke eigenschappen die met elkaar botsen en die alle mensen hebben: 1: We willen ergens bij horen (wij en zij) en we willen ons individueel onderscheiden. En dat tegelijkertijd, dat moet wel problemen opleveren.

Ik heb geleerd de verschillen niet als hinderlijk, maar als verrijking te zien. Oordeel niet, omarm de veelkleurigheid en de diversiteit en leer van elkaar, niemand heeft de waarheid in pacht of kan zich er op beroemen het enige ware geloof aan te hangen, we schieten allemaal te kort. Ook daarin zijn we weer aan elkaar gelijk.

In de zaken die er toe doen zijn we als christenen één, zeker voor De Heer:
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden;
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven.
Amen.
Mona
22-01-2014 / 11:28
Is er een mogelijkheid dat wij ons ooit verenigen als christenen op deze aarde?
Het zal denk ik nooit één happy family worden (oneerbiedig gezegd). De duivel blijft rondgaan als een briesende leeuw, en zal het Gods kinderen erg moeilijk maken, juist door verdeeldheid te zaaien.
Wel zie je dat in tijden van druk en vervolging veel randzaken wegvallen, kijk maar naar Rusland, Syrië enz.
Hoe meer de tegenstand in nederland zal toenemen, hoe minder zelf opgetrokken (kerk)muren er zullen blijven staan. Maar zover is het hier nog niet. Dat is aan de ene kant een groot goed. Aan de andere kant kan het voor ons zelf wel eens beter zijn, en tot meerdere eer en glorie van God.
Molly
22-01-2014 / 13:06
Een ICF-gemeente zoals in Utrecht, Rotterdam en wellicht ook steden als Amsterdam en Apeldoorn is intercultureel. Wellicht dat de vraagsteller zich daar thuisvoelt? Wel de gereformeerde leer maar niet de uiterlijke tradities.
Ruben92
22-01-2014 / 18:17
Ik hoop en ik bid, heel vaak, voor eenheid tussen kerken.. vaak lijkt het onmogelijk en hopeloos, maar toch blijft ik vertrouwen hebben dat we steeds meer naar elkaar toe groeien, vooral wanneer idd zoals Mona zegt : randzaken wegvallen.
Justinus
26-01-2014 / 01:21
Is er de voorbije zondag in uw kerk, uw gemeente, gebeden voor de eenheid van de kerk, met andere woorden voor het samenkomen tot EEN kerk? Ik heb het her en der gevraagd, ik ben geschrokken...! Waarom? Wat dacht u: rk-kerk doet niet mee, zegt wij zijn de enige kerk, komen jullie maar bij ons. Prot. kerken zeggen: wij vinden dat we niet langer gescheiden kunnen/mogen zijn. Ze bidden om... en er gebeurt niets (denk ik). En wat doen als onderdeel van de prot. kerken de reform. kerken? Ook gebeden om eenheid? Of wat deden de PKN-kerken? Ook gebeden om eenheid en men ging weer over tot de orde van de dag?

Eenheid zie ik niet meer zitten... u/jij wel?
MUS
26-01-2014 / 07:54
De christenen zijn één! De kerkelijke stromingen zijn verschillend...
Jezus' gebed is verhoord: En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. (Johannes 17:20)

Terug in de tijd

Op sommige momenten verlang ik (meisje) naar een arm om me heen of naar een knuffel. Zeker wanneer je het moeilijk hebt....
5 reacties
22-01-2016
Ik ben een jongeman van 19 jaar. Sinds kort heb ik sterk het gevoel dat ik graag verkering zou willen hebben. Het lijkt ...
geen reacties
21-01-2009
Ik heb een aantal vragen over de rede van Stefanus voor het Sanhedrin, zoals beschreven staat in Handelingen 7. Vraag...
geen reacties
21-01-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering