Gemeente stichten

drs. I. A. Kole / 1 reactie

04-07-2013, 10:47

Vraag

Toen Jezus op aarde was heeft Hij geen gemeente of kerk gesticht. Wel heeft Hij bij de uitzending van de discipelen de opdracht gegeven zoals beschreven in Matheus 28:19: "Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb." Een opdracht om een gemeente of kerk te stichten heeft Hij niet gegeven. Wat ik me afvraag: zijn gemeenten en kerken zoals wij ze kennen gebaseerd op een bijbelse opdracht of op het feit dat mensen die hetzelfde ergens over denken elkaar graag opzoeken, zoals bij een voetbalclub of iets dergelijks. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar ik vraag het me in alle oprechtheid af.

Antwoord

Bedankt voor uw vraag. Je ziet na de uitstorting van de Heilige Geest dat het evangelie (Matt.28:16-20) vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria tot de einden van de aarde (Rome) verkondigd wordt ( Petrus, Paulus en andere apostelen). Waar gelovigen bij elkaar komen worden oudsten aangewezen voor de zorg van de gelovigen door o.a. Paulus en in zijn brieven geeft hij aanwijzingen  aan de gemeente/de kerkenraad: eisen waaraan opzieners (ouderlingen) en diakenen moeten voldoen. En als er vragen zijn over hoe je om moet gaan met bekeerde heidenen (wel/niet besnijden en wel/niet  onderhouden van de wetten van Mozes) wordt er een apostelconvent belegd in Jeruzalem (Hand. 15) en wordt er een  brief samengesteld die verspreid wordt. Paulus geeft aan bijvoorbeeld Timotheüs en Titus adviezen hoe ze zich op moeten stellen. In de loop van de eeuwen zijn vormen van kerkorganisatie  ontstaan: de RK-katholieke kerk, de Oosters Orthodoxe Kerk, de presbyterale kerkregering, de plaatselijke gemeente, de classis, de particuliere/provinciale synode, de generale synode.

Lees in dit verband: Nederlandse Geloofsbelijdenis artikelen 27 t/m 32. Organisatie is van belang voor afstemming zodat transparant is wat er niet afgesproken/besloten is. Zodat de prediking van het Woord onbekommerd plaats kan vinden. Je kan in een kerkgeschiedenisboek wel wat nadere uitwerking vinden. In de gemeente: de werkplaats van de Heilige Geest, onder de prediking gebeurt het wonder van bekering. Lees: Romeinen 10:13-17.

Zegen!

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

gemeentekerk
1 reactie
henkie
04-07-2013 / 11:07
Mattheus 16: 18?
En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 18 jaar. De laatste jaren heb ik last van heftige emoties. Bij hele simpele dingen ga ik huilen. B...
geen reacties
04-07-2006
Als de Heere een opgroeiend gezin roept om te dienen in de zending, kan daarmee de opdracht om te vermenigvuldigen ophou...
1 reactie
05-07-2019
Wij zijn ons aan het oriënteren op de schoolkeuze voor onze dochter. De christelijke school in ons dorp hanteert de Bijb...
3 reacties
05-07-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering