Preken lezen van Spurgeon

Ds. M. Pronk / 3 reacties

21-05-2013, 10:33

Vraag

Graag zou ik eens aan een predikant willen vragen of het geoorloofd is om preken te lezen van C. H. Spurgeon. Zelf ben ik lid van de Oud Ger. Gem. in Ned. en ik begrijp dat genoemde predikant niet geliefd is, om het zo maar eens uit te drukken. Mijn vraag is waarom niet en is het geoorloofd dat ik boeken van deze predikant lees? Zelf heb ik er veel aan.

Antwoord

Beste vraagsteller, ik kan heus wel begrijpen dat sommigen moeite hebben met het lezen van preken van de bekende Engelse predikant Spurgeon. Wees toch eerlijk en denk na. Je hanteert bepaalde leerstellingen. Je bent heilig overtuigd dat deze conform de waarheid zijn. Afwijkingen daarvan zijn gevaarlijk en misleidend. Nee, die kunnen niet getolereerd worden. Dat mag zelfs niet. Sta op je strepen en kom er niet overheen. Want dat is zielsmisleidend. Deze maatstaf legt men dan bij het lezen aan. Over welke leerstellingen gaat het concreet?

Spurgeon wordt de prins der predikers genoemd. Hij was in de negentiende eeuw de bekendste predikant van Londen en van heel Engeland. Tot ver buiten de grenzen was hij bekend en werd hij  gewaardeerd. Hij preekte voor tienduizenden en heeft onnoemelijk veel preken uitgegeven die in allerlei talen vertaald zijn. Hij was bedeeld met rijke gaven. De Heere heeft zijn arbeid in Gods koninkrijk gebruikt tot zegen voor velen. Tot heden toe. Ik behoef hem niet te gaan verdedigen. Voel ik ook geen enkele noodzaak of aandrang toe. Ik zou zeggen: Neem en lees.

Waarom zou het niet geoorloofd zijn om zijn preken te lezen? Hij dwaalde toch niet in de hoofdzaken van de christelijke leer? Ongetwijfeld kende hij ook zijn eenzijdigheden en legde hij persoonlijke accenten. Hij was baptist en een tegenstander van de kinderdoop. Hij had zijn reserve ten aanzien van een verwerping van eeuwigheid. Blijft overeind staan dat hij een rechtzinnige en rijkbegenadigde predikant was en zeer velen tot zegen is geweest en nog. Hij was strijdbaar op onderscheiden fronten. Hij streed tegen de  moderne Schriftkritiek die uit Duitsland overwaaide. Tegen het arminianisme. Ook tegen bepaalde leerstellingen uit het  hypercalvinisme. Wat hij soms het calvinisme verweet moet toegeschreven worden aan het hypercalvinisme. Spurgeon kon dit met felle bewoordingen doen.

Over welke leerstellingen gaat het  concreet? Wel, zij hebben alle te maken met de uitverkiezing. Dit leerstuk staat centraal, is het uitgangspunt van vele andere zaken. God heeft van eeuwigheid sommigen uitverkoren en anderen verworpen. Het heil, de zaligheid is er alleen voor de uitverkorenen en mag ook alleen aan hen worden aangeboden. Gods Woord staat vol met beloften, maar deze zijn er slechts voor de uitverkorenen. Christus en de beloften kunnen niet zomaar iedereen worden aangeboden. Wil ik geloven dat de belofte van Gods heil voor mij is, dien ik eerst na te gaan of ik de juiste kenmerken vertoon. Niet een ieder kan noch mag zomaar worden opgeroepen tot geloof en bekering. Wij zijn toch totaal dode zondaren. Je moet eerst bij jezelf een bepaalde maat van schuldbesef en belijdenis waarnemen. Alleen zij mogen tot Christus genood worden die aan hun doodstaat  ontdekt zijn.

Kijk, wanneer je op deze wijze denkt, kun je inderdaad bij Spurgeon niet terecht, raak je in de war en leg je hem noodgedwongen naast je neer. Spurgeon stelde in zijn preken Christus centraal. Zijn prediking was een belofteprediking voor elke zondaar. Het heil komt ook tot elke zondaar. Hij nodigde geen verkorenen tot het heil, maar verlorenen. Frank en vrij riep hij iedereen op tot geloof en bekering. Tegelijk moet gezegd dat hij diep doordrongen was van de verloren staat van de mens. Van de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. De roeping die in  het Woord tot ons komt is welmenend. Ongehoorzaamheid is zonde. Door de Heilige Geest is de roeping krachtdadig en onwederstandelijk. Maar Spurgeon was wars van lijdelijkheid.

Het gaat mij te ver om iemand te verbieden de preken van Spurgeon te lezen. Wie heeft de bevoegdheid  jou zulks te verbieden? Lees ze maar. Ongetwijfeld zul je er veel onderwijs uit ontvangen. Het heil in Christus en de belofte komt toch tot elke zondaar?! We stellen in de prediking niet de uitverkiezing voorop, maar het evangelie van Christus. En wie door het geloof tot Hem de toevlucht neemt, mag in Christus zeker zijn van de uitverkiezing. De kern van de prediking van Spurgeon was de rechtvaardiging  van de goddeloze door het geloof in Christus alleen.

Ik neem aan dat je niet alleen preken van Spurgeon leest. Er zijn nog veel meer  boeken van onderscheiden auteurs. Mooie en goede boeken die het waard zijn om gelezen te worden. Je kunt er door onderwezen worden, vermaand en vertroost worden. Elke schrijver heeft zijn eigenaardigheden en eenzijdigheden. Lees ze naast elkaar. Dat houdt je in evenwicht.

Intussen zegt dit niet dat je met alles wat je in een boek tegenkomt behoeft in te stemmen. Lezen moet je leren. Kritisch lezen, dat wil zeggen met oordeel. Je moet bereid zijn en leren je eigen gedachten te corrigeren of aan te vullen als een schrijver overtuigend naar Schrift en belijdenis  overkomt. Maar ook kan het gebeuren dat je met bepaalde gedachten niet kunt instemmen. Die leg je naast je neer om toch met zegen een dergelijk boek te lezen. Bij goed lezen leer je al lezend je eigen gedachten te scherpen, verder te ontwikkelen en ook te corrigeren. Uiteraard in onderworpenheid en gehoorzaamheid aan Gods Woord en luisterend naar onze belijdenisgeschriften. Is wat ik lees of wat ik meen in overeenstemming met Schrift en belijdenis?
 
Terwijl ik dit schrijf sta ik aan de vooravond van een flinke en ingrijpende operatie. Weet je wat mij in deze dagen van strijd en aanvechting troost? Dat Christus zit aan de rechterhand van de Vader en altijd leeft om voor ons te bidden. Hij bidt. 

Tot slot. Ik kwam in een meditatie van Spurgeon het volgende tegen. "Hoewel u geen goede werken bezit en geen goede gevoelens, toch als uw armen om het kruis geslagen zijn en als het bloed op uw voorhoofd gesprenkeld is, als de verderfengel dan door de wereld zal gaan, dan zal hij u voorbijgaan. Zo staat het geschreven. Wanneer Ik het bloed zie, dan zal Ik u voorbij gaan (Ex. 12:13). Niet: Als ik uw gevoelens omtrent het bloed zie. Niet: Als Ik uw geloof in het bloed zie. Maar: Wanneer Ik het bloed zie zal Ik ulieden voorbijgaan. Leer om onderscheid te maken tussen een gevoel van zonde dat u vernedert en een gevoel van zonde dat u slechts trots maakt."
 
Met deze woorden door Spurgeon geschreven kun je het doen. Van harte Gods zegen door de Heilige Geest toegebeden.

Ds. M. Pronk

Nawoord Redactie: We vragen de bezoekers van Refoweb om ds. Pronk op te dragen in het gebed.

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

 • Geboortedatum:
  10-03-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  KralingseVeer
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Pronk is 19 juni 2016 overleden. 
  Beluister hier de rouwdienst.

  Website: www.uithetoverjordaanse.nl

Tags in dit artikel:

preekSpurgeon
3 reacties
leonard
21-05-2013 / 10:47
Prachtig antwoord van deze dominee. Spurgeon is prima te lezen mits je van bijzaken geen hoofdzaken maakt. Helaas is dat laatste een tendens die je tegen komt bij mensen die alles van de hand van Spurgeon resoluut afwijzen omdat hij geen kinderdoper was.
sydneylover
21-05-2013 / 11:40
Helemaal eens met leonard in zijn reactie hierboven!

@vraagsteller: denk nog eens na over de zinsnede 'wie heeft de bevoegdheid jou zulks te verbieden?' Want die vraag raakt volgens mij de kern van het probleem waar jij mee zit.

Namelijk dat er helaas veel gemeenteleden en kerkenraadsleden zijn die zó nauw in de leer zijn geworden dat het bijna verstikkend lijkt. Dan is men zó overtuigd van het gelijk van eigen bevinding en dogma dat alles daarbuiten onwaar is.
Zo'n houding leidt tot het instellen van allerhande geboden en verboden. En dat gaat weer helemaal voorbij aan 'een ieder zin in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd'!

Daarom ben ik het hartgrondig eens met ds. Pronk die in mijn ogen wél de kern raakt. Zeker in het licht van waar hij persoonlijk voorstaat. Ontroerend om te lezen dat dan alle dogma's en leerstellingen wegvallen en nog maar één ding overblijft. Christus alleen!
Race406
21-05-2013 / 12:53
Sja, als iemand anders denkt dan jou je hele leven is voorgehouden dan is dat natúúrlijk fout..

Terug in de tijd

Ik ben pas gelovig geworden. Was 33 jaar verslaafd. Aan de softdrugs gezeten en 20 jaar aan de harddrugs. Een paar maand...
2 reacties
23-05-2016
Ik voel me angstig, verlamd, verhard, ongelovig, verdrietig en eigenlijk ook wanhopig. Ik ben een vrouw die altijd kerke...
8 reacties
21-05-2015
Ik had een erg manipulatieve vriendin -ik heb een geschiedenis vol manipulatieve mensen- waar ik eigenlijk al jaren liev...
4 reacties
22-05-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering