Verschil CGK en Ger. Gem.

Ds. G. van de Groep / 12 reacties

28-11-2012, 09:27

Vraag

Wat is het verschil tussen de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Gemeente? Ik ben bezig om iemand echt te leren kennen en ik hoop dat ik het uit kan bouwen tot een relatie. Maar deze vraag staat mij heel erg in de weg... Ik ben op het moment nergens meer lid meer van. Maar degene waar ik nu mee om ga is wel lid van de Gereformeerde Gemeente. Ik sta wel achter die leer, maar niet achter de toepassing die veel dominees daarvan maken. Wat moet ik nu doen? En wat is het grote verschil of juist overeenkomst van deze twee kerken?

Antwoord

Ik vind het eerlijk gezegd een wat hachelijke onderneming om een oordeel te geven over een bepaald kerkverband. Je zit al gauw op het spoor van: welk verband zit goed en welk niet. Daar komt bij dat gemeenten binnen een bepaald kerkverband onderling ook kunnen verschillen.

Als ik dan toch hier iets zeg over beide kerkverbanden dan geldt dat de officiële leer. Beide kerkverbanden willen het Woord van God laten klinken en onderschrijven de drie formulieren van Enigheid (de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels). De Gereformeerde Gemeenten hebben echter naast de formulieren van Enigheid in 1936 nog zes artikelen geformuleerd die met name de uitverkiezing betreffen. Praktisch komt het erop neer dat de beloften van het Evangelie alleen maar bestemd zijn voor de uitverkorenen. In de Christelijke Gereformeerde Kerken worden de beloften aan een ieder welmenend aangeboden. Je mag in de CGK op je doopbeloften pleiten, terwijl in de Gereformeerde Gemeenten deze beloften eigenlijk geen waarde voor je hebben als je niet uitverkoren bent. Dit alles bepaalt in de praktijk de toon van de prediking en vooral de toepassing in de prediking. Ik denk dan ook dat wanneer je niet achter de toepassing kunt staan, je ook niet achter de leer kunt staan.

Ik wil er echter nog wel iets aan toevoegen wat mijns inziens veel belangrijker is. Namelijk of het jou en je meisje alleen maar gaat om een uiterlijke band aan een gemeente of dat er bij jullie beiden een oprecht verlangen is om de Heere te leren kennen. Bij welk kerkverband je ook wilt behoren, het beslissende is dat je een persoonlijke levende geloofsband en geloofsomgang leert kennen met de Heere Jezus Christus. Zonder persoonlijk geloof dat de Heilige Geest door het Evangelie in ons hart werkt en waardoor we Christus als de Zaligmaker van ons leven en de Verzoener van onze zonden leren kennen, blijft ons leven een verloren leven, in welke kerk we ook zitten. Lees Zondag 7 van de Heidelberger Catechismus maar eens na. Daarom zoek persoonlijk en samen met het meisje dat je wilt leren kennen de Heere, terwijl Hij Zich nog steeds laat vinden.

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

 • Geboortedatum:
  07-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Heerde
 • Status:
  Inactief
12 reacties
juni
28-11-2012 / 10:51
vragensteller,een korte meditatie,van een cgk dominee.D.J.vanBrummen. Ik weet dat de cgkerk drie verbonden heeft. en de Bijbel van twee spreekt.Maar dat is buitenkent lijkt mij.Deze med.heet:Goede tijden voor hulpelozen. Over ps.89:20b.De dichter, wiens woord we mogen beluisteren is Ethan de Ezrahiet,tijdgenoot van Salomo. Schijnbaar schijnt alles te slaan in het lofaccoord,maar de versen 39-52 doen ons de zware tijden horen,die de dichter ziet aankomen en doen ons de oordelen beluisteren:Zo zal Ik hunne overtreding met de roede bezoeken". De dichter ervaart en pleit op en in de eenzijdigheid des Verbonds,zodat de goedertierenheden des Heeren bij het begin bezongen worden,en bij het einde het lofaccoord tot in eeuwigheid wordt uitgejubeld,met en dubbel,Amen,ja Amen. De deugden Gods van Gerechtigheid en gericht worden bezongen,maar ook goedertierenheid en Waarheid,die voor Zijn Aangezicht henengaan.De dichter prijst dat volk zalig,dat het geklank kent,zulks wel te onderscheiden van het geklank te horen.Werd Israel daar door er toch immers op gewezen,dat Jehova hun Koning,in hun midden tegenwoordig was!En als met een climax,met een opklimming,met een uitroep van zalige bewondering wordt de Name Gods,met een gemeenschapsbeleving,uitgeroepen:o,Heere!"" Hoe kan zulks een toenadering beleefd,ervaren,ondervonden worden?In zichzelf kon dat volk niet bestaan en was er geen grond van hope,maar het zou hun verklaard worden in een ANDER:wij zijn om Zijnentwille uit genade tot kinderen Gods aangenomen.""Toen hebt Gij in een gezicht gesproken van Uwen Heilige,en gezegd:Ik heb Hulp besteld bij enen Held"" Dat is dus voor hulpelozen.Wie dit zijn?Zonder onderscheid alle mensenkinderen,hoewel niet wetende waar we allen kinderen van Adam zijn.Hij gewon een zaad naar zijn beld en gelijkenis.En zo ligt de mens in den staat der verlorenheid en hiervan ganselijk onbekend en in dodelijke vijandschap levende om tot de erkentenis van dezen verloren toestand te komen.
juni
28-11-2012 / 11:33
vragensteller, mn bedoeling was om deze meditatie door te geven. en m.i. is er bevindelijk helemaal geen verschil.in de toepasssing. de meditatie komt niet goed door. ach lees het zelf maar het boekje van v brummen.. Het is zoals altijd, t,is maar in wat voor ger gem of cgk je zit. De oude dominees van vroeger zoals v brummen,of prof. wisse, maken de zelfde toepassing als in de ger gem b.v.p.blok.Om maar even iemand te noemen.Het ging mij er eigenlijk om,dat je niet achter die toepassingen in de ger gem staat. Dat is je goed recht. Wat ik bij van brummen las,kwam zo overeen met wat ik van p.blok las. Alleen de een heeft twee verbonden,de andere drie. Daar val ik niet over hoor.[ik had je graag de hele meditatie laten lezen. ]Ach,als jullie samen mar in het Boek des Levends staan,
Lelietje
28-11-2012 / 12:02
Het is toch niet zo dat in de GG geleerd wordt dat de beloften van het Evangelie alleen tot de uitverkorenen komt? Ik hoor vaak genoeg in de GG dat God ZIjn genade welmenend aanbiedt aan alle hoorders... En ik hoor hier ook vaak genoeg dat we op de doop mogen pleiten. Hoe zit dat dan?
dkw
28-11-2012 / 12:37
Of de beantwoorder moet zich vergissen met de Ger Gem in Ned, maar lees de artikelen van 1936 door Lelietje, dan weet je het.
dorieng
28-11-2012 / 15:47
lelietje...ik las ook stomverbaasd wat ds vd Groep schrijft. Ik hoor dit gelukkig niet in onze kerk, de Ger, Gemeente. Ik weet dat er verschillen zijn tussen de Ger Gem en de CGK, o.a. de verbondenleer. Verder hoor ik regelmatig over leden van de CGK die het in hun kerk niet meer uithouden vanwege de oppervlakkige prediking van het Woord. Of dit waar is weet ik niet. Wel weet ik dat er onderling in de CGK veel grotere verschillen zijn dan in de Ger Gemeente, maar verschillen zijn er. Je kunt dus niet zo makkelijk zeggen: in de Ger gemeente wordt er zo gepreekt en in de CGK wordt er zus gepreekt.
Wanneer de preken kloppen met wat God in Zijn Woord zegt, dan is het m.i. goed. Wanneer dit afwijkt van wat God zegt, dan is het niet goed. Christus moet centraal staan.
dorieng
28-11-2012 / 15:51
Dominee vd Groep, juist in onze kerken wordt aangemoedigd om te pleiten op de doopbelofte. Deze belofte heeft zeker enorme waarde! Ik begrijp niet zo goed hoe u aan deze mening bent gekomen. Misschien is dit iets wat vroeger anders was in de Ger Gemeente? Hoewel ik dat haast niet kan geloven. Ds K. de Gier, die jarenlang het gezicht was van de theologische school van de Ger. Gemeente was juist altijd bezig met de doop van de kinderen en de belofte die God daar doet. Aangezien hij les heeft gegeven aan veel van onze oude(re) dominees kan ik me niet voorstellen dat deze het pleiten op deze belofte niet zouden preken.
Race406
29-11-2012 / 11:15
@juni: Waar spreekt de Bijbel dat er 2 verbonden zijn? En wie zegt dat? Vind je dat zelf of vindt je dominee/kerkenraad dat?
In de Bijbel roept God ons op om ons te bekeren! En niet om te gaan lopen bakkeleien over 2, 3 of 586.000.000 verbonden.....
@dorieng: Zolang ik nog mensen uit de GG hoor zeggen dat ze het vreemd vinden dat er in de CGK wordt geleerd dat men op de doopbeloften mag pleiten, is deze misstand nog steeds aan de orde binnen de GG. Misschien niet eens zo zeer met zoveel woorden gezegd, maar de uitwerking van de prediking is dan wel dat het pleiten op de beloften niet mag, en da's misschien nog wel veel gevaarlijker...
En daarbij: Als God iets belooft mag je Hem er op aanspreken, Hem vragen die beloften ook te vervullen!
Als je alleen wat aan de beloften hebt als je weet dat je uitverkoren bent schiet je er geen klap mee op, want dan ben je een kind van God, en heb je de vervulling van de beloften al gekregen.
Als ik mijn dochter een ijsje beloof, en het haar ook geef, dan hoeft ze naderhand toch niet meer te vragen om dat ijsje? Dan kan ze alleen maar zeggen: Dank je wel papa voor het lekkere ijsje.
@dorieng: Ik hoor ook regelmatig van mensen die het in de GG niet meer uithouden vanwege de wettische structuur daar. Lees de vragenrubriek er maar op na.
Laten we elkaar niet affikken, maar laten we zoeken naar wat bindt, en laten we elkaar in liefde blijven zoeken.
dorieng
29-11-2012 / 14:50
@Race406, waarschijnlijk tref ik steeds een dominee/student die gelukkig anders denkt. Het pleiten op je doopbelofte wordt echt aangemoedigd en over uitverkiezing hoor ik eerlijk gezegd zelden. Sterker nog: God belooft het DUS Hij zal het doen!! Niet omdat wij uitveroren zijn, maar omdat Hij het belooft heeft. Ik hoor ook vaak mensen klagen over de wettische structuur maar herken het zelf gelukkig niet. Soms verbaast het mij ook wat de een zegt over een bepaalde preek/dominee en wat de ander zegt. De mensen die klagen zijn meestal mensen die zelf niet geloven, tenminste...die niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en dus belijden Hem niet te kennen, ik vind dat altijd lastige zaken. Maar ik ben oprecht blij dat ik de dingen die over de GG worden gesproken niet herken. Laten we hopen en bidden dat dat ook zo blijft. En als het goed is is er genoeg wat ons bindt toch? Niet de regeltjes over uiterlijke zaken....maar wanneer het gaat over Jezus Christus dan zijn we toch allemaal een? Het is droevig genoeg dat er zoveel ondelinge vijandschap is onder protestanten. Wat dat betreft zijn wij nog steeds niets wijzer dan de mensen tijdens het aardse leven van Jezus. Ik ben het helemaal met je eens dat we geen dingen moeten zoeken die anders zijn, elkaar affikken zoals jij het noemt , maar zoeken naar de eenheid die er moet zijn.
Bert
29-11-2012 / 19:53
de dominee zal ook het antwoord van een prominente gg dominee achter op het rd gelezen, waar duidelijk werd gezegd dat er geen pleitgrond in de doop is. Het verschil tussen Ggg en ggin is lanh niet zo groot dus meer als in 53 alleen ze durven het niet hard op te zeggen. verder is het zo dat de gg al vanaf de jaren30 afstand heeft genomen van de cgk en dan niet enkel om de verbondenleer, maar daar is genoeg over te lezen.
PrivateHenkie
11-12-2012 / 14:12
Ben het eerlijk gezegd oneens met de beantwoorder op de vraag. Ik geloof zeker dat er in de CGK meer het Evangelie wordt gepreekt dan in de GerGem. Hoewel dat plaatselijk nog wel eens verschilt. Maar wat de dominee zegt dat de GerGem belijdt dat het Evangelie alleen tot de uitverkorenen komt is pertinent niet waar. Dit is namelijk de reden waarom de GGiN is ontstaan. Omdat de GerGem dit niet beleed.
refoweb
11-12-2012 / 14:16
<b>We kregen deze vraag binnen. We laten het in dit geval bij verwijzingen naar eerdere antwoorden.</b>

<i>Aan ds. Van de Groep naar aanleiding van deze vraag "Verschil CGK en Ger. Gem". Ik vraag me af of u misschien in de war bent met de Ger. Gem. in Ned., omdat u schrijft dat het Evangelie alleen maar bestemd is voor de uitverkorenen. Ik weet dat het in de Ger. Gem. in Ned. wel zo staat beschreven, maar volgens mij in de Ger. Gem. niet. Maar in de prediking is het ook niet terug te horen dat het evangelie alleen voor de uitverkorenen is. En de doop wordt juist uitgestald als pleitgrond, heb ik zelf meerdere dominees horen zeggen in onze gemeente. Klopt dit, of staat het wel beschreven maar wordt er niet naar gepreekt? Misschien dat een Ger. Gem.-dominee er ook wat over kan zeggen.</i>

Antwoord: Zie voor het antwoord onderstaande urls:

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/942

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/943

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/2373

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gereformeerde_Gemeenten
mieptruus
12-12-2012 / 17:54
Het laatst ben ik eens met Ds van de Groep.
De christelijke gemeente is niet het uitgangspunt voor een relatie tussen man en vrouw.
Het kan namelijk gebeurden dat je in je leven gaat veranderen van mening over een leer.
Misschien wel de leer van die oude geliefde die niet doorging , omdat hij . zij niet in dezelfde kerk zat.
Dat zou betekenen dat er dan maar 1 "zuivere "leer is. En die is er ook: En dat is in de bijbel , en niet bij een bepaalde christelijk gemeente.
Ja er zijn reformatorische mensen die ik ken,die beweren bij "de zuivere" leer te kerken.

Terug in de tijd

Beste ds. C. J. Droger. Een vraag n.a.v. uw laatste antwoord over het geplaatst worden in een kerk en het overgaan naar ...
geen reacties
28-11-2008
Ik heb een vraag voor ds. A. Visser. Pas hoorde ik iemand zeggen, dat als God in je leven geweest is, en je houdt Hem ni...
geen reacties
28-11-2006
Ik ben een jongen van 20. Verloofd en heel gelukkig, maar geestelijk is het allemaal zo donker: zonder Christus leven en...
geen reacties
28-11-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering