Besnijdenis alleen voor jongens

Ds. H. Korving / 6 reacties

04-10-2012, 14:38

Vraag

Over het algemeen wordt in de gereformeerde gezindte gezegd dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Maar waarom werden in het Oude Testament alleen de jongetjes besneden en worden nu zowel jongens als meisjes gedoopt? Ik snap dat meisjes praktisch gezien eigenlijk niet besneden kunnen worden en wel gedoopt, maar ik neem aan dat zo'n praktische reden toch zeker niet leidend is in zo'n heilige zaak als de doop.

En hoe zat het met de meisjes in het Oude Testament? Kregen zij helemaal geen zegel van God?

Deze vraag werd ook besproken in het programma 'Pastorie online':


Antwoord

Beste vraagsteller,

In het Oude Testament wordt voor zover ik weet geen verklaring of verantwoording gegeven waarom het verbondsteken, de besnijdenis, alleen aan de jongens was voorbehouden, ja aan hen was opgedragen (Genesis 17:10). We dienen echter niet te vergeten dat de Bijbelschrijvers niet geïnfecteerd waren door het beginsel van gelijkberechtiging, dat als gevolg van de emancipatiegolven onze huidige samenleving en het denken van mensen vandaag stempelt. In Bijbelse tijden gold eenvoudig: de vrouw is in de man begrepen.

Het moet duidelijk zijn dat de vrouw (de meisjes) wel mede in het verbond begrepen waren en dus niet daarvan uitgesloten. Genesis17:7 spreekt van Abrahams zaad in het algemeen en sluit mannen en vrouwen in. Dat vrouwen zich dus niet achtergesteld behoeven te voelen omdat het teken van het verbond alleen aan de jongens werd gegeven, blijkt onder anderen ook uit het feit dat God Saraï hoog vereert en zegent, haar naam verandert en haar stammoeder doet worden van volken, zelfs koningen der volken zullen uit haar voortkomen (Genesis 17:16). Kortom, in de realisering van het verbond is de plaats van de vrouw onmisbaar en deze wordt door God nadrukkelijk erkend.

Het is overigens een onjuiste gedachte om te menen dat meisjes niet besneden kunnen worden; vrouwenbesnijdenis komt helaas in tal van landen (o.a. in Afrika) vandaag nog voor.

Waarom de doop nu ineens wel aan meisjes wordt bediend? Ook daarvan geeft de Bijbel en met name het Nieuwe Testament geen verklaring of verantwoording. Wel kunnen we zeggen dat de doophandeling als zodanig op een bepaalde manier aansloot bij de reeds bekende rituele wassingen, die ook voor vrouwen en meisjes verplicht was. Verder kende men de zogenoemde proselietendoop, die werd toegepast wanneer niet-Joden overgingen tot het Joodse geloof. Ook van deze doop gold dat meisjes en vrouwen deze konden ondergaan. Op een vrij natuurlijke wijze sluit de doop in het Nieuwe Testament daarbij aan. Er is ook geen dwingende reden waarom vrouwen en meisjes niet gedoopt zouden mogen worden.

We kunnen in dit verband ook zeggen: wat in het Oude Testament nog in de schaduwen is gebleven, komt in het Nieuwe Testament in het volle licht. De toepassing van de doop aan meisjes en vrouwen laat op een bepaalde manier het meerdere uitkomen van de Nieuwtestamentische bedeling boven de Oudtestamentische bedeling.

Ik hop je vraag hiermee van een antwoord te hebben voorzien.

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Korving ging in november 2021 met emeritaat.

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

  En beluister:

Tags in dit artikel:

besnijdenisdoopverbond
6 reacties
linneke
04-10-2012 / 21:19
Besnijdenis
Het onderwerp dat mij het meest verbaasde gaat over de besnijdenis. In Leviticus 12:3 staat dat de besnijdenis van een pasgeboren jongen per se op de achtste dag moet geschieden, ook als deze dag op een sabbat of een andere heilige feestdag valt. Pas in de twintigste eeuw is men er achter gekomen waarom. Men heeft namelijk gemeten wat het verloop is van het aantal bloedstollingelementen gedurende de eerste dagen na de geboorte. Deze elementen zorgen ervoor dat een wond stopt met bloeden. Het normale niveau hiervan is 100% maar tijdens de eerste dagen verloopt dit van circa 90% tijdens de geboorte, tot circa 40% op de derde dag. Een verwonding tussen de tweede en de vijfde dag zal een baby dus ernstig in gevaar brengen. Na de derde dag gaat het niveau snel stijgen tot circa 110% op de achtste dag, daarna zakt het weer tot het normale niveau. Op de achtste dag heeft een baby dus meer bloedstollinglichaampjes dan op enig andere dag in zijn leven! Een bloeding zal dan dus snel stoppen. Oftewel, de achtste dag is de perfecte dag voor de besnijdenis.

Uit moderne wetenschap in de Bijbel van B Hobrink
MUS
06-10-2012 / 16:37
Als de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, hoefden er geen gedoopten opnieuw besneden te worden. Dit is in de vroege kerk wel het geval geweest, denk aan Timotheus. Ook zijn er besnedenen opnieuw gedoopt.
Echt consequent zou zijn dat er a. op de achtste dag gedoopt werd, b. alleen Joodse jongens gedoopt werden.
pearl87
07-10-2012 / 15:59
@ MUS.
De doop is het teken van God dat je bij hem hoort, net zoals de besnijdenis dat was in het OT. Daarom staat er in het oude doopformulier dat 'de doop in de plaatst der besnijdenis gekomen is'. Dat ook besneden mensen gedoopt werden in het NT, zoals Timotheus, is haast logisch te noemen. De doop is gekomen omdat Christus de beloften uit het OT heeft vervuld. De Joden hadden echter hun joodse gebruiken (nu nog steeds) en passen deze toe, zoals in het OT beschreven. Zo ook is Timotheus door zijn ouders besneden op de achtste dag. Met Christus dood is dit echter niet meer nodig! En omdat Timotheus dat geloofd heeft, is hij gedoopt: Timotheus hoort bij God. Lees Kollossenzen 2, 11 en 12 er maar op na.
"In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt."

Wat betreft de achtste dag: daar zou wat voor te zeggen zijn. Maar doop is een ander teken dan de besnijdenis, al heeft het dezelfde betekenis. Het wezenlijke verschil is namelijk dit: gedoopt wordt je in Christus, de Verlosser, besneden niet. In het NT werden gelovigen gedoopt, en hun huisgezin. Grote kans dat de gelovigen dus ook al besneden waren. En toch nog de doop mochten krijgen: mooi juist! Zoals gezegd: Christus is de vervulling van de beloften (waaruit besnijdenis voortkwam) in het OT.
MUS
08-10-2012 / 19:05
@pearl87
NB: Deze (Timotheus) wilde Paulus, dat met hem zou reizen; en hij nam en besneed hem, om der Joden wil, die in die plaatsen waren; want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was. (Handelingen 16:3 SV1750)

Timotheus was al gedoopt... Werd later besneden!!!
Ken uw Bijbel!
Wiepie
09-10-2012 / 20:06
Jezus werd ook besneden en gedoopt! Het gaat hier volgens mij om twee heel verschillende dingen die door allerlei constructies (citaat: "...als zodanig op een bepaalde manier aansloot...") aan elkaar gelijk worden gesteld...
tiswat
10-10-2012 / 08:12
Eigenlijk mag je vrouwenbesnijdenis geen besnijdenis noemen.
Het is het verminken van een vrouwelijk geslachtsorgaan.
Vrouwen worden op een vreselijke manier verminkt en dichtgenaaid.

God heeft vrouwen geschapen zodat ze ook van seksualiteit mogen genieten.
Dat wordt ze in bepaalde landen ontnomen op een barbaarse manier, waarbij ook vele
jonge meisjes komen te overlijden.

Terug in de tijd

Dit is wel vaker gevraagd, maar ik wil het ook nog vragen. Ik ben er op dit moment van overtuigd de zonde tegen de Heilige Geest te hebben gedaan. Ik heb al een aantal keer uit impuls gehandeld terwij...
2 reacties
04-10-2018
Ik heb een vraag over hoofddeksels in de kerk. Zijn wij niet hetzelfde als de moslims als wij vrouwen gaan verplichten om sluiers of hoedjes te dragen in de kerk?
Geen reacties
04-10-2003
Ik ben een volwassen vrouw en ben de laatste tijd echt serieus met mijn geloof bezig. Ik zit in de Ger. Gem. Ik sta van harte achter de leer en ga naar de catechisatie. Ik voel dat ik bekeerd moet wor...
3 reacties
04-10-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering