Jezus aannemen

Ds. G. Kater / 6 reacties

28-09-2012, 09:26

Vraag

Graag zou ik als dooplid van de Hersteld Hervormde Kerk aan ds. Kater willen vragen wat de volgende teksten ons te zeggen hebben. Elke zondag hoor ik in de kerk dat we vanuit onszelf niets kunnen doen, maar dat God het moet doen. Dat we er achter moeten komen dat wij zelf niets kunnen en uit onszelf niets goeds voortkomt. Anderzijds beveelt God echter in Zijn woord wel om het geloof aan te nemen. Moeten wij dan toch Jezus aannemen? Ik was in gesprek met een studiegenoot, niet HHK, die aangeeft dat we Jezus moeten aannemen en ik kom er zelf niet uit omdat er inderdaad veel teksten zijn die oproepen tot geloof, aanneming en bekering. "Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij" (Openbaring 3). "Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven" (Johannes 1). "Mijn zoon! zo gij mijn redenen aanneemt, en mijn geboden bij u weglegt; Om uw oren naar wijsheid te doen opmerken; zo gij uw hart tot verstandigheid neigt; Ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid; Zo gij haar zoekt als zilver, en naspeurt als verborgen schatten; Dan zult gij de vreze des Heeren verstaan, en zult de kennis van God vinden" (Spreuken 2). En nog vele teksten meer.

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
De vraag die je me voorlegt, is een goede en ook erg belangrijke vraag! Graag wil ik een poging doen om op grond van Gods Woord je een antwoord hierop te geven. Laten we proberen om de hoofdlijnen van het Woord van God na te gaan, om zo ook een antwoord te vinden op je vraag.
 
Het eerste begin van Gods Woord laat ons horen dat God ons als mensen volmaakt goed geschapen heeft op aarde, in onze eerste voorvader Adam. Wij zijn gemaakt naar het beeld van God, dat betekent dat wij in bepaalde opzichten op Hem leken. De Heere heeft ons zo gemaakt met als hoogste doel dat wij Hem zouden gehoorzamen en liefhebben, en uiteindelijk eeuwig met Hem zouden leven. Laten wij helder zien: voor de zondeval waren wij hiertoe ook daadwerkelijk in staat, en was dit ook praktijk in het leven van Adam. Maar, wij weten ook uit het Woord dat Adam in de zonde gevallen is, en dat dit tegelijkertijd geldt van al zijn nakomelingen. Die zondeval is zo diep en radicaal, dat het Woord van God zegt dat wij dood zijn in de zonden en misdaden. En onze belijdenis, de Heidelbergse Catechismus, zegt op grond van het Woord dat wij onbekwaam zijn tot enig goed, en geneigd tot alle kwaad. Wij kunnen en willen van nature de Heere niet meer gehoorzamen en liefhebben, tenzij wij door Gods Geest wedergeboren worden.

Toch blijft God van ieder mens eisen dat wij zijn, zoals Hij ons gemaakt heeft: volmaakt goed! Levend in volmaakte liefde tot Hem en tot onze naaste, zoals de Heere Jezus de diepste inhoud van Gods wet samenvat. Die eis van volmaakte liefde tot Hem en onze naaste geldt elk mens, omdat de Heere het beeld terug eist waarin Hij ons allen geschapen heeft. Dat wij door onze eigen schuld vanuit onszelf nooit meer kunnen beantwoorden aan die eis van onze Schepper, doet helemaal niets af van Gods eis die op ons leven ligt. Onze onwil en onmacht is immers onze eigen schuld, en niet de schuld van de God Die ons zo heerlijk gemaakt heeft.
 
Samengevat: vanuit onze schepping naar Gods beeld ligt op elk mens de eis om zich te bekeren, en te zijn zoals de Heere ons gemaakt heeft: volmaakt goed. Alleen al om die reden mogen en moeten alle mensen indringend worden opgeroepen tot bekering tot de levende God, die onze Schepper is.
 
Daar komt nog een belangrijke reden bij wanneer jij mag leven onder het Woord van God, en het teken en zegel van Zijn genadeverbond (de heilige doop) draagt. Wij weten immers vanuit het Woord van God dat de HEERE in Zijn ontferming en genade een weg van verlossing voor gevallen zondaren gegeven heeft. Hij heeft Zijn Zoon gezonden naar deze wereld, om plaatsvervangend Gods wet te vervullen, en ook te lijden en te sterven, voor Zijn gemeente die Hij van de Vader gekregen heeft. Een ieder die in Hem gelooft, ontvangt vergeving van zonden en het eeuwige leven in Zijn Naam, en wordt opgenomen in het genadeverbond.

Maar dat genadeverbond geldt niet alleen de gelovigen, maar ook hun kinderen mogen daarin leven, zie Gen. 17:7 en Hand. 2:39, de teksten die ook ons doopformulier noemt. Wie leeft onder de bediening van het genadeverbond ontvangt daarmee grote voorrechten. Het betekent dat de HEERE ons apart gezet heeft van deze wereld, met als doel dat wij door bekering en geloof in Christus Hem zullen kennen als onze God en Zaligmaker. Het betekent dat de HEERE in Zijn genadeverbond Zichzelf welmenend aanbiedt in al Zijn beloften, en ons indringend oproept en nodigt om tot Christus te komen met onze zondeschuld. Het betekent ook dat de HEERE vanuit Zijn verbond dit geloof in Christus en bekering tot God van ons eist, en ons daadwerkelijk oproept tot geloof in Christus en bekering tot God! Waarbij Hij Zich gewillig verklaart in Zijn beloften om tegelijkertijd ook Zelf (door de Geest van de wedergeboorte) te geven wat Hij van ons eist: geloof en bekering. Want alleen in die weg van wedergeboorte door de Geest, geloof in Christus en bekering tot God zullen wij daadwerkelijk delen in de vervulling van al Zijn genadebeloften en zalig worden.

Wie in ongeloof Gods welmenend aanbod van genade en Zijn bevel tot geloof en bekering verwerpt, gaat daarom enkel en alleen verloren vanwege eigen schuld. Wie in waarachtig geloof het aanbod van Gods genade in Christus leert omhelzen met een schuldverslagen hart, en zich bekeert tot de Heere, ontvangt dat enkel uit genade, door het werk van Gods Geest. En als teken en zegel van dit genadeverbond ontvangen wij het teken en zegel van de Heilige Doop.

Samengevat: ook vanuit het leven onder de bediening van Gods genadeverbond ligt er (naast de aanbieding van Gods beloften) ook een bevel tot geloof in Christus en bekering tot God op ons leven. Onze belijdenis, de Dordtse Leerregels, zegt daarom dan ook op grond van het Woord dat de belofte van het evangelie aan alle volken moet worden verkondigd, met bevel van geloof en bekering.
 
We zien dus dat de Heere zowel vanuit Zijn volmaakte schepping als ook vanuit de bediening van Zijn genadeverbond bekering tot God en geloof in Christus van ons eist! De teksten die je noemt laten dat ook weten vanuit het Woord. Ze zouden met nog verschillende andere teksten kunnen worden aangevuld.
 
Maar wij zijn toch van nature dood in zonden en misdaden, en kunnen toch vanuit onszelf nooit in Christus geloven, en ons tot God bekeren? Inderdaad, dat is helemaal waar en voluit bijbels. Tenzij wij door de Geest van God wedergeboren worden, zijn wij onwillig en onmachtig om in Christus te geloven en ons tot God te bekering. Maar, tegelijkertijd doet deze werkelijkheid op geen enkele wijze iets af van die andere werkelijkheid: dat wij zowel vanuit Gods schepping als vanuit Zijn verbond worden opgeroepen tot geloof! Die eis en oproep ligt op ons leven! Die eis en oproep hoort ook door te klinken in de prediking, evenals de verkondiging van onze onwil en onmacht! En wij mogen daar geen millimeter vanaf doen!

Heb je de klem van Gods eis al op je leven al gevoeld? Is het ook de nood van jouw leven, dat jij jezelf bekeren moet en in Christus geloven, maar dat je een hart vol onwil en onmacht hebt? Dan zullen wij ons niet langer verschuilen achter onze onmacht en onwil als goed klinkend excuus voor onze onbekeerlijkheid, maar dan zullen wij met droefheid belijden dat dit onze schuld is.

Wat is dan de weg? Laat God eis van geloof en bekering jou dan met de nood van je leven brengen tot Zijn beloften, in het gebed! Want in al Zijn beloften klinkt door dat de HEERE gewillig is om Zelf te geven wat Hij van ons eist: geloof en bekering, door het bloed en de Geest van Christus! Laat die beloften van Hem de pleitgrond in jouw gebed zijn, en worstel (in het besef van onze rechteloosheid) met de God die Zijn beloften betekent en verzegeld heeft aan jouw voorhoofd. Net zo lang, totdat Hij door de Heilige Geest Zijn Zoon in je hart openbaart, en je Hem persoonlijk uit ondervinding leert kennen als de Zaligmaker van al jouw zonden. Alleen dan ben je behouden, en gered van het eeuwig verderf! En dan zul je echt nooit zeggen dat dit is vanwege jouw zoeken en bidden. Maar dan leert Gods Geest ons dat het alleen Zijn werk in jouw leven geweest is, zodat we leren roemen in Gods vrije gunst, in de Zoon van Zijn eeuwige liefde.
 
Ik hoop dat je inmiddels duidelijk is dat wij zelf inderdaad van nature niets kunnen en willen wat God aangenaam is, vanwege onze totale verdorvenheid. Maar dat het evenzeer duidelijk is dat de Heere ons ondanks dat alles toch indringend oproept tot bekering, en geloof in de Heere Jezus Christus! En dat deze spanning alleen in ons leven wordt opgelost, wanneer wij persoonlijk door de Geest van de wedergeboorte ontvangen wat de Heere van ons eist. En ook die Geest heeft de HEERE vanuit Zijn genadeverbond beloofd te willen geven, kijk maar eens wat de HC in vraag en antwoord 74 hierover zegt.
 
De jonge Augustinus voelde de klemmende eis van Gods bevel, en die eis bracht hem in gebed aan Gods voeten: Heere, geef wat U van mij eist, dan zult U niet tevergeefs bevolen hebben! Laat Gods eis jou zo ook in gebed brengen aan Zijn voeten, om te worstelen met Gods beloften, waarin doorklinkt dat Hij gewillig is om te geven wat Hij eist.

Ook aan mij? Het staat op je voorhoofd met water geschreven, en je leerde het waarschijnlijk al als kind: al wat u ontbreekt, schenk Ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig!
 
Met hartelijke groet,
Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

 • Geboortedatum:
  10-07-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bekeringJezus aannemen
6 reacties
jsml
28-09-2012 / 09:54
Beste vraagsteller, je kúnt natuurlijk heel je leven geduldig wachten totdat God het doet. Misschien voel je dan al wel het schouderklopje van God omdat je zo braaf op Hem wacht...

Maar als Hij nou eens nooit begint? Of Hij begint wel maar jij hebt dat niet in de gaten en wacht geduldig verder???

Waarom zo'n groot risico nemen?? Waarom???
1a2b3c
28-09-2012 / 10:23
De vader en moeder van de onmacht zijn de onwil en het ongeloof.
Dus als jij Jezus graag wilt aannemen is het enige wat je tegenhoudt het ongeloof.
Ongeloof is net als geloof een actieve daad.
Dus als je niet geloven kunt, stop dan maar met ongelovig zijn, want dan ben je in staat om Hem aan te nemen.
Hij trekt, elke keer als we Zijn woord horen of lezen. En elke keer als we Hem in ongeloof of onwil van ons afhouden wederstaan we Hem. Hand.7:51.
adriano313
28-09-2012 / 11:34
"God moet het doen" versus "ik moet iets doen"

Beste vragensteller, als je zo het vraagstuk blijft benaderen, dan kom je er nooit uit.
Waarom niet?
Eenvoudigweg omdat het totaal geen tegenstelling is.
Veel vragen en antwoorden worden altijd vanuit deze tegenstelling gegeven. Echter als jij met je eigen natuurlijke vader iets onderneemt, dan doen jullie dat toch samen?
In ieder relatie zet je toch, uit liefde, samen stappen om verder te komen? Dat doe je toch niet alleen? Gelukkig eist liefde ook niet, anders zou het dwang zijn en zou je iets doen tegen je wil in....

Door de tijd heen lijkt het net dat het, aannemen van Jezus, een soort imago heeft van een eigengemaakte formule, wat heil moet gaan brengen. Daarom twijfelen velen en denken dan dat je daarom alles zelf moet doen, dat jij veel moet presteren, veel je bijbel moet lezen of goed moet gedragen of juist het tegenovergestelde, dat je krom loopt van de schuld of dat je niets waard bent en daardoor niets kunt doen...

Het is goed om je in te zetten en om je Bijbel te lezen echter, de prijs voor alle zonden, straf schuld, schaamte en angst is al LANG betaald. Door 1 offer dat perfect was. Hij heeft alle straf gedragen en vraagt niets anders dan om dit te geloven en Hem te aanvaarden als Heer van je Leven. De wet eist en veroordeelt maar genade heeft juist lief

Misschien wordt jij telkens heen en weer geslingerd door twijfel,
Is twijfel de oorzaak van "moet God het doen" "moet ik iets doen" wat is nu waarheid?

Wat waar is, staat geschreven in de Bijbel en zijn b.v de de teksten die jij zelf aanhaalt.
Jezus zegt dat het zo eenvoudig is, dat een kind het begrijpt, "een kind doet de was". Stop met denken en daal in de praktijk maar af naar het nivo van een kind en probeer het maar uit...

Misschien moet je Hem maar in je leven aannemen, als proef op de som...
"Baat het niet dan schaad het niet" zouden vele zeggen maar ik kan je verzekeren dat als jij Jezus uitnodigt en aanneemt/aanvaard, ik geloof dat jij niet beslagen ten ijs zal komen om maar in de spreekwoorden te blijven (?)

Geloof maar wat er staat geschreven...
frank88
28-09-2012 / 11:45
De Bijbel is zo duidelijk dat zelfs kleine kinderen het kunnen begrijpen. We moeten het niet moeilijker maken dan het is. Concreet: door je vertrouwen op Christus te stellen en te geloven op Zijn Woord ben je behouden.

“Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kind, die zal in hetzelve geenszins ingaan.” (Marcus 10:15).

Maar wat betekent ‘het Koninkrijk van God te ontvangen als een kind’?
Jezus geeft zelf het antwoord: Jullie moeten zijn als een kind. Als een kind moeten jullie het Koninkrijk van God ontvangen. We hebben al vaker gezegd dat door het geloof in Christus je zaligheid ligt. Nu legt de Heere Jezus in enkele woorden uit dat je het Koninkrijk van God moet krijgen als een kind. Wat doet nu een kind? Een kind vertrouwt op zijn vader. Als ik onderaan de trap staat en mijn kinderen van de trap af naar beneden komen en ze komen bij de onderste vier treden, waarna ik tegen hen zeg: 'Spring maar, ik vang je wel op' Wat doen mijn kinderen dan? Ze springen. Ze vragen zich niet af of ik wel meen wat ik zeg. Ze vertrouwen mij op m'n woord. Ze vertrouwen mij op m'n belofte. Het komt niet eens in hun hoofd op dat ik ze zou laten vallen. Dat is het voorbeeld van het zijn als een kind. Een kind heeft een kinderlijk vertrouwen op z'n vader. Zo is het geestelijk ook.

Als de Heere Jezus nou zegt: 'Volg mij en je zult zalig worden', wat doen wij dan? Wij twijfelen, we trekking Jezus woorden in twijfel. Zou het wel waar zijn? O, wat doen we Jezus een pijn, met al die twijfel en dat ongeloof. Wat doen wij als onze kinderen niet in je armen van de tap willen springen? We blijven aanhouden en zeggen: 'Joh, spring nou maar, ik vang je echt wel op' Zo houdt Jezus ook aan en blijft het zeggen 'Vertrouw nou op Mij' Wordt nou eens als een kind. Zonder dat kinderlijk vertrouwen is het niet mogelijk om te geloven. Het is het eenvoudigste wat er is, vertrouwen op Gods woord.

Dat is geloof.
Omega
28-09-2012 / 15:53
Prachtig @Frank88 Echt een mooie uitleg. Zo zou het moeten zijn. Maar nu de praktijk. Terwijl jij zegt tegen je kinderen "spring maar", roept je vrouw: "Niet doen. Dat kan zo maar niet. Je moet eerst wat groter zijn, de trap goed hebben bestudeerd, ergens blijven staan en dan komt papa vanzelf wel naar je toe." Zie hier het probleem van onze gezindte: er zijn teveel mama's die wat anders roepen.
pierre81
29-09-2012 / 11:52
God belooft zelf te doen wat Hij van ons eist.
Dus als Hij eist dat we Jezus aan moeten nemen, dan is het toch heel vreemd als wij ons gaan afvragen of God dat echt wel zal doen, en tegelijk blijven we wachten? Dat klopt dan toch niet?
Zelf citeer je uit Joh.1: zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden.
Er staat toch niet: dien Hij macht heeft gegeven, die hebben hem aangenomen?
Al die teksten die jij noemt zijn wat dat betreft hetzelfde.
Als jij Jezus aanneemt, DAN zul je achteraf moeten belijden: hoe bestaat het dat ik zo lang gewacht heb, hoe bestaat het dat Hij tot zo'n onwillig iemand wil inkomen, enz. enz.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over de ambten. Vorig jaar ontmoette ik een godvrezende vrouw die bepaalde zorgen deelde aangaande de v...
geen reacties
28-09-2020
Ik ben een meisje van 26, sinds drie jaar getrouwd. Heb een grote fout gemaakt door met iemand (in een bekende kring) te...
5 reacties
29-09-2016
Ik ben een getrouwde jonge man die het erg moeilijk heeft. Ik heb een gelukkig huwelijk en heb ook kinderen. In mijn jeu...
geen reacties
28-09-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering