Herstel van breuk in 1953

Ds. H. Paul / 26 reacties

10-04-2012, 09:55

Vraag

De laatste tijd ben ik erg gegrepen door de scheuring die er in 1953 in de Gereformeerde Gemeente heeft plaatsgevonden. Zelf ben ik opgegroeid binnen de Gereformeerde Gemeente en hoop binnenkort belijdenis te doen in dit kerkverband. Echter heb ik een vriendin die dooplid is van de Gereformeerde Gemeente in Nederland. De laatste tijd houdt de scheuring me erg bezig en heb ik er veel verdriet over dat dit is gebeurd. Temeer, omdat door deze scheuring opnieuw een keuze gemaakt moet gaan worden t.z.t. bij welk kerkverband we ons moeten aansluiten. Persoonlijk heb ik niets tegen de Gereformeerde Gemeente in Nederland, maar andersom lijkt er wel een grote aversie te zijn tegenover de Gereformeerde Gemeente. Mijn vriendin heeft die aversie gelukkig niet, maar binnen haar familie heerst dit wel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een linker- en rechterflank binnen onze kerk. Als ze kiest voor de Gereformeerde Gemeente weet ik niet hoe de reactie van haar familie zal zijn. Persoonlijk vrees ik dat die gekrenkt zullen zijn. Tot slot heb ik een vraag die eigenlijk specifiek is gericht op een dominee uit de Gereformeerde Gemeente of de Gereformeerde Gemeente in Nederland. De vraag is vooral of er nog wordt gewerkt aan een herstel van de breuk die in 1953 gebeurd is? Ik vraag me soms af of het ons echt leed is dat deze scheuring heeft plaatsgevonden. Kortom is een herstel van de breuk denkbaar en wordt hier misschien zelfs al aangewerkt?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Het doet me goed dat je verdriet hebt over een scheuring die er niet had behoeven en behoren te zijn, omdat er geen wezenlijke zaken betreffende de belijdenis in het geding waren. Het is dan ook te betreuren dat er vooral van de zijde van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland het zogenaamde verschil, dat meer een verschil  in ligging inhoudt, zo opgeklopt wordt.

Dat er binnen ons kerkverband ook verschil in ligging is, (zonder dat er wezenlijke verschillen zijn) behoeft niet ontkend te worden. Die waren er onder oudvaders ook. Laten we maar meer oog hebben voor wat verbindt, dan wat zou scheiden. We hebben dan ook geen reden ons los te maken van een kerkverband, waar de waarheid beleden en aanvaard wordt, zoals die in de belijdenis op grond van Gods Woord is verwoord.
 
Er worden inderdaad samensprekingen gehouden om tot eenheid te komen. Maar het is niet eenvoudig daar toe te komen. Vooral als men eigen positie wil rechtvaardigen gaat dat nogal eens gepaard met het maken van een karikatuur van de ander. Maar bij de Heere zijn alle dingen mogelijk. Het gebed om eenheid is naar Zijn Woord.
 
Hartelijk gegroet,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

26 reacties
sydneylover
10-04-2012 / 10:38
Beste vraagsteller: ga je met je vriendin trouwen of met haar familie? Ofwel: maak je eigen keuze en laat de mening/het oordeel daarover aan je familie over. Zij hoeven niet over jullie zaligheid te waken, als dat al de reden zou zijn waarom ze gekrenkt zouden zijn als je voor de Gergem kiest.

En wat die commissie Kerkelijke Eenheid en Verscheidenheid betreft: die bestaat sinds 2001 en het resultaat tot nu toe is nul komma nada niks. Zoek maar naar het interview met ds. Roos en Van Eckeveld in het RD vorig jaar waar aan de body language al voldoende af te lezen was in hoeverre de eenheid hersteld is. Ik realiseer me dat ik een beetje cynisch ben, maar ik kan er al jaren niet goed tegen dat dit soort navelstaarderij zo ongelooflijk voorbijgaat aan de dagelijkse praktijk van het leven, en hoe snel christenen ook in Nederland in de periferie zijn komen te staan.
De imagoschade die door het pedofilieschandaal in de rooms-Katholieke kerk is ontstaan is veel schadelijker voor de protestantse kerken dan het ruzietje tussen twee kleine denominaties die ook over 50 jaar vanwege eigengereidheid en koppigheid niet weer verenigd zullen zijn; waarom maakt zich daar geen enkele predikant binnen de GerGem druk over?
EllyMeko
10-04-2012 / 10:58
Heel mooie reactie van sydneylover. Alleen door zo'n houding laat je zien dat je zelf boven het geharrewar van de verschillende kerkverbanden kunt staan. Laat onze generatie laten zien dat wij er anders over denken, en over geloofsmuren heen elkaar gewoon kunnen liefhebben. Volgens mij is dat het enige wat Jezus wilde bereiken met zijn voorbeeld: Liefde is de enige basishouding waarin God meekomt.
Herstel van de kerkelijke breuken kan volgens mij alleen door de berokkenen zelf worden bewerkt, van hogerhand hoeven we voorlopig inderdaad niet zoveel inschikkelijkheid te verwachten.
dkw
10-04-2012 / 10:58
Is het geen idee om beiden tot een ander kerkverband toe te treden?
HHK? CGK? Of als je erg "behoudend" wilt blijven de OGG?

Dan maak je beiden een nieuwe start zonder dat het "oud zeer" weer naar boven komt bij bepaalde mensen.
sydneylover
10-04-2012 / 11:16
@dkw

Weet je: 'Ik geloof één Heilige, katholieke, christelijke Kerk'. Dat houdt voor mij persoonlijk in dat ik lid ben gebleven van de GerGem (al twijfel ik daar bij tijd en wijle nog wel eens aan) en dat ik net zo goed kan praten met/ kerken bij HHK, CGK, PKN en noem maar op. Ik heb zelf geen illusie dat er ooit een echte samenvoeging zal komen tussen al die kleine denominaties. Het is bijvoorbeeld oorverdovend stil gebleven binnen de Gergem toen een jaar of wat geleden de HHK is ontstaan, terwijl menig HHK-gemeente 'rechtser' van signatuur is dan een Gergem in dezelfde plaats. Samenwerking had zó voor de hand gelegen, maar nee we hadden al een commissie KEV en die moet eerst nog de komende 30 jaar haar werk doen.. Er is feitelijk geen verschil tussen GerGem en HHK!!!

Wel voel ik me meer thuis bij het een dan bij het ander, maar dat heeft volgens mij alles te maken met mijn eigen achtergrond, traditie, en gewoontes. Ik ben nu 43, en in de loop van de tijd ga je andere dingen waarderen. De berijming van 1773 zing ik mijn leven lang al en die is soms qua taalstijl tenenkrommend slecht, maar: het zij zo. Er zitten ook geweldige mooie verzen tussen! Dus nee, veranderen hoeft voor mij niet. Maar ik zing ook net zo gemakkelijk uit het Liedboek hoor..

Ik heb een aantal keer langere tijd in het buitenland gewoond, en als je je dan aansluit bij een lokale gemeente en dus wat verder af komt te staan van het dagelijkse gebeuren in Nederland, dan besef je pas hoe kleinzielig de discussies in Nederland zijn. Hele bomen worden opgezet over Heer, Heere of Here. Tja en dan pak je een Engelstalige bijbel en daar staat altijd in: Lord. Discussie gesloten, conclusie: allemaal traditie die gebruikt wordt om elkaar de oren te wassen!
Bert
10-04-2012 / 12:05
@sydneylover: er is vanuit de GG gelijk gereageerd, namelijk door ds. Moerkerken. Drie zaken noemde hij bezwaarlijk:
1. geen standenprediking
2. te "ruime" beloftenprediking
3. Dordste kerkorde.

Gezien standpunt 1 en 2 zit er best een verschil tussen midden en links van de HHK en de GG. Dat rechts van de HHK (en de kerk waar ik lid ben hoort daar helaas ook bij) net zo zwaar zo niet zwaarder is dan GG is absoluuut een feit.
Het volkskerkideaal is er niet in de GG en zo lang we dat verschil hebben zie ik absoluut geen fusie tussen HHK en GG, hooguit enkele "linkse" GG gemeenten die zich aansluiten, maar zelfs dat vraag ik me af.
sydneylover
10-04-2012 / 12:21
@Bert

Dank voor je aanvulling. Frappant he dat het alle 3 zaken zijn die een interpretatie van de Bijbel zijn en niet de Bijbel zelf...
stijnenp
10-04-2012 / 12:51
Voor kerkgenootschappen die zich theologisch scherp profileren met aanvullingen op de 3Formulieren zoals GG en GGinNed is het zo goed als onmogelijk om tot enige eenheid te komen. In feite zijn de recente contacten mislukt. Stel je voor dat je het met je gesprekspartner een beetje eens wordt; het haalt je eigen bestaansrecht onderuit, je zaagt zogezegd de poten onder je eigen kerkbanken af. Gesprekken met de HHK zullen ook niets opleveren, want die doen weer aan kanselruil met de CGK. 't Is droevig, maar wel realiteit.
Roozemond
10-04-2012 / 14:41
Het is droevig en het moet ons allen op de knieën brengen dat we met z'n niet doen wat Jezus zo duidelijk heeft bedoeld: Ik wil dat jullie 1 zijn!
Roozemond
10-04-2012 / 14:41
Herkansing: Het is droevig en het moet ons allen op de knieën brengen dat we met z'n allen niet doen wat Jezus zo duidelijk heeft bedoeld: Ik wil dat jullie 1 zijn!
Roozemond
10-04-2012 / 14:42
@Bert, geen strikvraag hoor, maar wat bedoel je met volkskerkideaal?
HB1988
10-04-2012 / 16:06
beste vraagsteller,

ik heb in het jaar 2010 ook hetzelfde probleem gehad met mijn schoonfamilie. Deze is ook van de Ger Gem in Ned. Ik zelf kwam uit een behouden Hervormde Gemeente. Mijn vrouw en ik geloven ook dat de Heere Zijn hand ons geleid heeft naar de Hersteld Hervormde Kerk waarbij wij ook hopen belijdenis te mogen doen.

Ik kan je een ding vertellen. Laat de Heeren jullie leiden op de levensweg die Hij voor jullie geplaast heeft. Hij is het die zijn Hand jullie begeleiden. Niet de mens alleen Hem die wij allen zullen moeten Eeren en Gehoorzamen. Van deze kant sta ik sterk in mijn schoenen voor mij situatie. Succes en Gods zegen toegewenst aan jullie beiden!
Bert
10-04-2012 / 16:56
@sydneylover: idd, was me ook opgevallen. Ik ben dooplid in een gemeente aan de uiterst rechtse zijde van de HHK. Op dit moment lees ik "afwachten of verwachten" en ik zie heel erg veel overeenkomsten tussen de gemeente waar ik toe behoor en de leer in GG en zelfs in GGiN. Wat wordt de Christus en dien gekruisigd weinig gepreekt ten opzichte van allerlei "bevindingen" die de mens moet hebben om überhaupt maar tot de Troon van God te mogen komen. Wie zou niet wenen!!!
@Roozemond: Hiermee bedoel ik dat we randkerkelijken betrokken houden door ze niet te weigeren van de doop (verbondsgedachte!!), geen verplichte belijdenis van ouder(s) om te mogen dopen, etc. etc. Al met al: een kerk waarin een brede groep is van mensen die zich nauw betrokken weten bij de Heere en Zijn dienst, met oog naar randkerkelijken en een bindende factor binnen de samenleving.
Roozemond
10-04-2012 / 16:58
@Bert; bedankt v/j reactie maar ik begrijp het niet..... excuus hiervoor.
Bruja
10-04-2012 / 22:02
Beste vraagsteller, veel komt voort uit gevoel. Alhoewel je zegt niets tegen de GGiN te hebben ben je toch GG en sta je er niet blanco in.
Zelf ben ik (GGiN) al 8 jaar geleden getrouwd in de GG met een vrouw uit de GG. We komen beiden uit een verschillende plaats en zijn in mijn woonplaats gaan wonen. Toen we elkaar net kenden waren de (voor)oordelen richting de GGiN niet van de lucht en helaas zijn deze er bij mijn schoonfamilie nog steeds. Een opa bijvoorbeeld gaf er niet om naar wat voor 'behoudend' kerkverband zijn (klein)kinderen gingen als het maar niet naar de GGiN was. Nog steeds voel ik me dus bij vlagen een eenling.
Naar mijn idee zit het probleem aan beide kanten. Bij de GGiN zal er kerkisme zijn, bij de GG is dit 'zeker' niet minder. Dit is ook duidelijk te merken aan het antwoord dat op de vraag is gegeven.
En er is zeker sprake van een linker- en een rechtervleugel, alhoewel die zeker in elkaar zullen overlopen. Er zijn verschillende gemeenten waar bepaalde ds. niet worden uitgenodigd of bepaald gemeenten waar bepaalde ds. niet naar toe gaan. Of je het dan links/rechts noemt of anders dat is om het even.

Maak overigens samen de keus, laat je niet leiden door familie. In beide kerkverbanden wordt Gods Woord recht gepredikt, er zijn wat verschillen, maar waar niet?
Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk.
refogelisch
11-04-2012 / 15:25
Kunnen we met elkaar niet gewoon vaststellen dat het een grote schande is dat er zo'n enorme (kerkelijke) verdeelheid is en dat 'we' met een beroep op de bijbel (NB!) ons eigen kerkverband benoemen tot de kerk met de enige juiste leer?
Is het niet om te huilen dat we op diverse wijze en in diverse gremia wel spreken of nadenken over eenheid maar in de praktijk 'lekker' in ons eigen kringetje blijven ronddraaien en op meer of minder bedekte manier wijzen op de splinter bij de ander?
Hoe leggen we dit uit naar onkerkelijken, mensen die de Heere Jezus niet kennen?
Met eerbied gesproken: als we dit vol blijven houden, wat voor bordje zou er dan boven aan de deur hangen?
Het is de hoogste tijd voor verootmoediging want de ure is nabij dat Jezus Christus komen zal op de wolken!
En wat zal Hij dan vinden? Een verzameling mensen die anderen, hoewel ze het niet met zoveel woorden zeggen misschien, uitsluiten omdat ze niet tot de juiste gemeente behoorden? Of treft Hij mensen aan die anderen wezen op die Ene Naam die is gegeven onder hemel en aarde?
Roozemond
11-04-2012 / 16:33
@refogelisch, zeker waar! Het moet ONZE schuld worden, dan pas komt er ruimte om op de knieen te gaan.

Maar de echte 1heid zal niet hier op aarde zijn, daar is de bijbel ook duidelijk in.
QuadCoreInside
12-04-2012 / 11:56
@peerkloppe:
Laten we dan ook hopen en bidden dat dit niet tot weer een nieuwe scheuring leidt, zoals meestal gebeurt bij een hereniging van kerkverbanden.
naam
12-04-2012 / 20:30
Mijn inziens is de GG zeker niet minder negatief tegenover de GGiNed dan andersom...!

Ik vind het ook niet juist dat de GGiN altijd word neergezet alsof zij erg kerkistisch zijn.

Ik heb verkering gehad met een jongen uit de GGiN en ik merkte dat mijn fam. en vrienden echt niet hoopten dat wij daar zouden gaan kerken later. Ze stonden echt niet zo positief tegen over de GGiNed. En dit geluid hoor ik veel in de GG.
(en in ons geval was er andersom een heel open houding, ze bezochten weekdiensten in de GG enzo).
QuadCoreInside
12-04-2012 / 23:13
@naam: klopt helemaal. Zeggen dat alleen GGiN kerkistisch is is wel erg kort door de bocht en generaliserend.
Laten we het erop houden dat er in alle kerkverbanden kerkistische mensen zijn.
Roozemond
13-04-2012 / 11:01
@QuadCoreInside; helaas klopt dat ABSOLUUT!!!

Terug in de tijd

Is het raar om na een jaar nog steeds verliefd te zijn op dezelfde persoon?  
geen reacties
10-04-2015
Is de Bijbel enkel een geestelijk boek of kunnen bepaalde teksten ook in psychisch opzicht gelden? Zo ja, dan stuit ik p...
geen reacties
10-04-2007
Kun je depressief worden van geestelijke strijd? (heilig leven lukt zo slecht, je plicht nakomen gaat zo moeilijk, onze ...
2 reacties
10-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering