Het woord hoop

Ds. J. van Rossem / 3 reacties

05-01-2012, 09:05

Vraag

Waarin verschilt het woord "hoop" dat wij hebben, met het woord "hoop" dat in de Bijbel wordt gebruikt. Soms staat er ook wel eens, ik las het een keer bij een dominee in zijn rouwadvertentie, "in de Hope des Eeuwigen Levens." Dan betekent het toch niet dat ze een hoop voor die man hebben, maar iets anders? Of niet?

Antwoord

Hartelijk dank voor je vraag over het gebruik van het woord hoop. In ons dagelijks taalgebruik heeft het woord de betekenis van een stuk onzekerheid. Dat betekent het: je moet het maar afwachten. Misschien komt het, maar zeker weten doe je het niet. We verlangen er wel naar.

Het bijbelse woord hoop is anders. Dat heeft alles met zekerheid te maken. Als er boven een rouwkaart staat: in de Hope des Eeuwigen Levens, dan is dat ook de zekerheid dat het eeuwige Leven voor de overledene nu aangebroken is. De uitdrukking komt voor in Titus 1:2. In Romeinen 5:5 lezen we van de uitdrukking van de hoop die niet beschaamt. Uiteraard is deze hoop en vrucht van het geloof. Naar deze hoop hebben jij en ik te staan. Het is de hoop die een gave van de Heere is. Het is ook de hoop die niet beschaamt, omdat de God van de hoop niet beschaamt. Hij doet wat Hij beloofd heeft. Paulus schrijft in Romeinen 8:18: Want ik houd het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons geopenbaard zal worden.

Hebben ze dan hoop voor iemand die heengegaan gaan is in de hope des eeuwigen levens? Ze weten het zeker, want ze hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Hij mocht er van getuigen. Deze hoop hebben we te zoeken. Deze hoop kunnen we elkaar niet geven. Maar de Heere is machtig deze te geven door Zijn Woord en Geest. Laten we eerder geen rust hebben voordat we dit voor onszelf mogen weten. In die hoop mag Paulus het ook zeggen in Romeinen 8:38 en 39: Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. Ìn Romeinen 5:5 spreekt Paulus van de hoop die niet beschaamt. En in Hebr. 6:11 wordt gesproken van de volle verzekerdheid der Hoop.

Ik hoop dat ik jouw vraag voldoende heb beantwoord. Ik wil je de zegen van de Heere toebidden, ook voor het nieuwe jaar. Ik eindig met de groet van Rom.15:13: De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.

Hartelijke groet,

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.

Tags in dit artikel:

hoop
3 reacties
matthew
05-01-2012 / 14:15
ik vrees dat veel mensen deze woorden (In de hope des eeuwige levens) verkeerd opvatten en dat ze wat anders bedoelen als ze dit op een rouwkaart zetten
Daniel
05-01-2012 / 21:51
Eerlijk, ik heb nog nooit een mens ontmoet, die ik goed kende, die de zekerheids des geloofs had.
We 'hobbelden' allemaal naar dezelfde reformatorische kerk.
Zelfs mijn moeder begon in het zicht van haar dood te twijfelen, terwijl ze zeker was in het geloof tijdens haar leven.
We slaan elkaar met bijbelteksten om de oren, weten het allemaal zeker, maar in het aangezicht van de dood, dan weten we het nog net niet, bijna.


Is twijfel niet een onderdeel van het geloof?
matthew
06-01-2012 / 14:37
@daniel

'is twijfel niet een onderdeel van het geloof'??'

Twijfel = ongeloof

Jak 1:6,7

6 Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op en neder geworpen wordt.
7 Want die mens mene niet dat hij iets ontvangen zal van den Heere.

zeg ik hiermee dat een kind van God nooit twijfelt????
NEE!!

zeker ik twijfel ook heel vaak, maar waar ligt dat dan aan??
omdat ik te klein denk van God.

maar van de twijfel moeten we onze grond niet maken

de zekerheid ligt in de beloften van het Evangelie,
'Heere omdat U dat zegt in Uw Woord geloof ik dat

Jes 50:10

10Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort?Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwe op den Naam des HEEREN en steune op zijn God.

Ik zeg dit niet om aan de zaligheid van jouw moeder te twijfelen,
Ik zeg dit ook niet om de reactie die je gegeven hebt te bekritiseren.

ik zeg dit ter aanvulling op jouw reactie, omdat ik zelf ook uit een reformatorische kerk kom en omdat ik precies weet wat je bedoelt.

het word in 'onze'kerken vaak zo normaal gevonden dat een gelovige twijfelt.

als deze reactie toch bekritiserend overgekomen is wil ik je hier mijn excuses voor aanbieden

Terug in de tijd

Een nieuwjaarspreek over Openbaring. Daar staat dat voor de “vreesachtigen” ook de hel is. Wie worden daarmee bedoeld ...
4 reacties
06-01-2017
Ik snap het allemaal niet meer. De één zegt, je moet geloven want we zijn allemaal zondaars. De ander zegt dat je eerst ...
6 reacties
05-01-2015
Mag je als christen een DNA-onderzoek aanvragen als je weet dat er in de familie een (niet- dodelijke, maar wel erg verv...
1 reactie
05-01-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering