De toeleidende weg

Dr. C. A. van der Sluijs / 93 reacties

19-11-2011, 10:09

Vraag

Aan een dominee uit de Gereformeerde Gemeenten. Ik lees een citaat van ds Moerkerken "Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus zegt zo terecht, dat alleen diegenen zalig zullen worden die Christus door een waar geloof zullen worden ingelijfd en die al Zijn weldaden aannemen. Over deze dingen nu bestaat in het kerkelijk leven in ons land een ontzettende verwarring. Velen menen, dat een zondaar, die Christus wordt ingelijfd, Hem dus ook kent. Dan zou de wedergeboorte dus hetzelfde zijn als de openbaring van Christus aan het hart. Dit is echter volstrekt niet waar! De inlijving in Christus vindt plaats in de inwendige roeping, betekent de levendmaking van de dode zondaar en is het beginpunt van alle geestelijk leven. Maar zulk een levend gemaakte zondaar kent Christus niet! Hij krijgt met God en met zichzelf te doen, met zijn zonden en met zijn gescheiden staat van God." Als ik een citaat van van der Groe er bij pak: "Er is nooit een waar zaligmakend geloof van de Geest in het hart van de uitverkorenen, die niet onmiddellijk de weldaad van de rechtvaardigmaking met zich meevoert, als een onafscheidelijk vruchtgevolg, volgens Rom. 5:1, Gal. 2:16, Joh. 1:12 en bij herhaling in de Heilige Schrift. Daarom moeten wij nooit een waar geloof stellen, zonder rechtvaardigmaking! De onmiddellijke vrucht van het geloof is onze rechtvaardigmaking" Vraag: Een zondaar die zich op de toeleidende weg bevindt zoals ds. Moerkerken stelt, is deze zondaar aanwezig op de brede of op de smalle weg? Op de smalle weg? Maar als hij komt te sterven, dan komt hij in de hemel zonder gerechtvaardigd te zijn, want ds. Moerkerken zegt "Maar zulk een levend gemaakte zondaar kent Christus niet"? Op de brede weg? Die zondaar is toch wedergeboren? Hoe kan deze dan op de brede weg lopen? Deze zaken hebben mij aan het denken gezet en ik kom er niet uit. Via de zoekfunctie kom ik niets vergelijkbaars concreet tegen. Hoe gaat de leer der Gereformeerde Gemeenten om met zoiets?

Antwoord

Mijn bekommerde vriend(in),

Ik zou bijna zeggen: erger moet en kan het niet worden! Wat ik nu allemaal lees loopt toch echt de filosofische spuigaten uit. Want wat collega Moerkerken schrijft is alleen maar scholastieke filosofie. En daarvan had de Reformatie ons nu juist verlost. En om dan nog tegen een oudvader als Theodorus van der Groe in te gaan, dat zou zelfs ik niet durven. Hoe ver zijn we langzamerhand gekomen in ons landje! En hoe ver zijn we van de Reformatie verwijderd. Ik waan me terug in de donkere Middeleeuwen.

Wat zit hier achter? Dit: de theologie van Alexander Comrie. Maar ja, Comrie is geen Calvijn of Luther. En dan moet je dus wél weten wat je doet. Als onze lieve jeugd niet alsmaar verder van de waarheid verwijderd zal worden. Schrift en belijdenis, lieve mensen, en anders zullen we geen dageraad zien, in ieder geval niet die van de Reformatie.

Enkele jaren geleden heeft prof. dr. A. de  Reuver in DNR een artikel geschreven over de gemeenschap met Christus bij o.a. Calvijn en Comrie. Daaruit geef ik je wat citaten aan je door: “De gemeenschap met Christus is in Calvijns theologie van centrale betekenis. Ze is het effect van het geloof. Dit geloof berust in genen dele op menselijke keus of capaciteit, maar exclusief op de verborgen werking van de Heilige Geest. Deze werking is in die zin verborgen dat wij die niet kunnen traceren en evenmin bevatten, maar niet in die zin dat ze buiten het Woord zou omgaan. De Geest werkt met en door het gelezen, vooral gehoorde Woord… Calvijn kent geen geloofshabitus die aan het geloof zou voorafgaan…

Comrie opteert aanvankelijk ("Eigenschappen") voor de gedachte dat de Christusgemeenschap ontspringt aan de gelijktijdigheid van geloofsbeginsel en geloofsdaad. Maar in de behandeling van Zondag 7 ("Katechismus") is hij van mening dat er sprake is van een inlijving "door het ingestorte geloof", voordat het geloof zich in werkzame (aannemende) daden kan vertonen. Het geloof waardoor wij in Christus worden ingelijfd is geen daad die wij voltrekken, maar "een ingestorte hebbelijkheid of een vermogen dat de HG in de harten der uitverkorenen instort, waar door zij een vermogen uit Christus ontvangen om al de indrukselen die het Woord op dit vermogen maakt te ontvangen en volgens deze indrukselen werkzaam te zijn."
 
Hier is dus de term "geloof" gereduceerd tot geloofsvermogen, waaraan het geloven in de belofte van het Evangelie niet te pas komt. Een boegwending ten opzichte van Calvijn! Ook Calvijn schrijft de Christusgemeenschap toe aan de Heilige Geest, maar dit belet hem niet om dit geloof aan te merken als een bewuste, werkzame kennis van Christus in de beloften van het Evangelie gekleed. Van een ingestorte hebbelijkheid waaruit de geloofsdaad voortkomt, rept hij niet. Dat deze daad verricht wordt door de werking van de Geest, is hem voldoende.

Comrie doet het voorkomen alsof er in zondag 7 staat: "Alleen diegenen worden zalig die door de wedergeboorte (in engere zin) in Christus worden ingelijfd." Zijn veronderstelling is kennelijk dat dit door de auteur(s) was bedoeld. Hierin vergist hij zich. Althans Ursinus stelt in zijn "Verklaring" uitdrukkelijk dat diegene verlost worden "die het Evangelie geloven en door een oprecht geloof zich de verdienste van Christus toeëigenen."
 
Comrie’s intentie was (anti Saumur) het sola gratia veilig te stellen. Het resultaat was dat het sola fide vervaagde.

De Schrift spreekt van Christus als de weg, de waarheid en het leven. Heel die verwarring van de toeleidende weg vóór de echte weg leidt uiteindelijk tot verstarring. Wat dacht je van Heid. Cat. Zondag 23, vr. 60 “Hoe bent u rechtvaardig voor God?” – “Antw.: “Alleen door een waar geloof in Jezus Christus… in zoverre (!!!) ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem."

Ik heb geen zin om tegen Schrift en belijdenis in te gaan, en als jij dit nou ook niet doet, dan kom je er echt uit. Met Gods hulp.

Met vriendelijke groet,
Ds. C. A. van der Sluijs

Naschrift redactie:

 

Toelichting 1: De betreffende vraag is naar bovenstaande beantwoorder gestuurd nadat (!) we deze hadden voorgelegd aan een van de ruim vijftig predikanten van de Ger. Gem. Deze adviseerde ons om hem met deze kwestie niet in de problemen te brengen binnen zijn eigen kerkverband en de vraag door te sturen naar een "degelijke bonder." Zijn reactie: "Wie je ook vraagt (binnen ons kerkverband - red.), via internet is dit niet bespreekbaar. Maar het gaat hier om een dwaalleer." We zijn er daarom van overtuigd dat de betreffende Ger. Gem.-dominee volledig achter het antwoord van ds. Van der Sluijs staat.
 
Toelichting 2. Op pag. 4 reageren dr. Van der Sluijs en ds. C. Harinck op de verwarring die m.b.t. dit onderwerp is ontstaan.

 

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
93 reacties
janneman
19-11-2011 / 11:02
ik heb met de vraag en het antwoord op de vraag geen enkel probleem, maar ik heb wel een probleem met het "naschrift redactie" ...om predikanten van de Ger. Gem. met hun antwoord niet in de problemen te brengen....enz...
Dit slaat werkelijk nergens op, de vraagsteller wil juist graag door een ds van de Ger Gem geantwoord worden, waarom zou dat niet kunnen?
De vraag is hoogst actueel, en om een ds van buiten de Ger Gem te laten antwoorden is eigenlijk van te voren al weten wat het antwoord zal zijn...
Daarom vraag ik het nu nogmaals namens de vraagsteller, leg deze vraag voor aan een ds uit dit kerkverband! en om dan daarna een hevige discussie te voorkomen, verwijs dan maar naar het forum.bedankt!!
1a2b3c
19-11-2011 / 11:25
God geeft ons Zijn Woord waaraan we alles moeten toetsen wat we horen en lezen.
Als het zo gaat zoals hier in de vraag dan krijg je het 'doorfluister' effect.
Oudvader a gaat Gods Woord doorgeven, maar omdat hij ook maar mens is maakt hij fouten.
Persoon b heeft een groot vertrouwen in oudvader a en neemt zijn fouten voor waar aan, plus dat hij ook zijn eigen fouten maakt die vervolgens weer door persoon c worden overgenomen.
Resultaat: een groot karikatuur van het evangelie!
Wat is er logischer om naar de bron terug te gaan bij vragen?

Een toeleidende weg? Jezus is DE WEG voor iedereen die wil, heden zo gij Mijn stem hoort .....
En die WEG is in de eerste plaats een Persoon en geen leer.

Beste vraagsteller, NA de Bijbel zou je ook het boekje van J. Blaauwendraad 'het is ingewikkeld geworden' eens kunnen lezen.
Daar worden op een heldere Bijbelse wijze de uitspraken van genoemde dominee behandeld.
Hans
19-11-2011 / 11:31
Van harte eens met Janneman. Graag voorleggen aan ds. Moerkerken of een predikant van de ger.gem.
janneman
19-11-2011 / 11:40
@Hans, fijn dat je er ook zo over denkt! ik vind deze vraag zo ontzettend actueel, en het antwoord is volgens mij alleen mogelijk door een predikant die opgeleid is aan de theologiese school te Rotterdam, o.a door ds Moerkerken als docent! ik ben van mening dat het heel belangrijk is dat er uiteindelijk een antwoord komt over de "toeleidende weg" vanuit de Ger Gem, en dat ze dan ook aangeven waarom ze zo heel aangrijpend verschillen van (bijv) Luther en Calvijn en eventueel ook ds van der Groe, Boston,Erskine enz,enz
@1a2b3c, het boekje van Blaauwendraad is volgens mij niet een antwoord op de vraag van de vraagsteller, deze wil graag een antwoord van een ds van de ger gem, dat is Blaauwendraad immers niet?
1a2b3c
19-11-2011 / 12:03
Toen Blaauwendraad dat boekje schreef was hij wel lid van de Ger Gem en dat boekje gaat zeker over die vraag.
adriano313
19-11-2011 / 12:03
Vragensteller, om in beeldspraak me uit te drukken
Ik moest zo denken, als je nu in Jayapura (Irian Jaya) woont, hoe moet ik dit dan nog volgen...
Het heeft meer iets weg van het moeras waar ik met mijn perahu (kano) dagelijks vissen vang. Allen als je de stroompjes kent kan je er vertoeven

Maar Jezus Christus is niet te vergelijken met een moeras, je heb geen theosofische uitleg nodig om te begrijpen hoe je zalig wordt en wat de weg er naar toe is. Al helemaal niet in het volgen van een leer uit oude tijden. Alsof de Heilige Geest dat alleen vroeger deed, en wij dit vandaag uit boeken moeten nadoen. De Heilige Geest overtuigd ook vandaag want de blijde boodschap, Het Evangelie, is een Kracht God's, het is juist kinderlijk eenvoudig, helder en duidelijk

Marc 1:15b <b>Bekeert</b> u en <b>gelooft</b> het evangelie

Ezech. 18:32 Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Here Here; daarom bekeert u, opdat u leeft…"

(Rom 10:9) Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

(1joh 1: 9) Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

1Tim2:3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.

Mat.11: 14 En zo gij het wilt aannemen, hij is Elía, die komen zou. 15 Wie oren heeft om te horen, die hore.

Het zijn zo maar wat teksten die je volgens mij veel beter eerst kunt lezen en vervolgens als er tijd overblijft een van der Groe of comrie, dit waren ook gewoon mensen
Roeltje
19-11-2011 / 12:27
Dit kun je echt niet maken redactie van refoweb! Ik ben ook heel benieuwd naar een antwoord van een ger.gem. dominee omdat dit ook voor mij erg verwarrend is. Als jullie dan ook nog zeggen dat jullie dominees van de ger.gem. niet in de problemen willen brengen dan raakt dat ten eerste kant nog wal of het moet zo zijn dat er binnen de ger.gem. veel meer aan de hand is en dat laatste vrees ik. Je mag hier op refoweb toch een duidelijk antwoord verwachten?
MaKro
19-11-2011 / 13:01
Over het genoemde citaat van ds. A. Moerkerken kan ik heel duidelijk zijn: dit heeft heel weinig te maken met de Waarheid van de Schrift. Hoe vaak roept de Schrift er niet toe op: "Bekeert u, en gelooft het Evangelie". De titel van het boekje dat door een van de andere reaguurders aangehaald werd is dan ook veelzeggend: 'Het is ingewikkeld GEWORDEN'. We hebben het zo moeilijk gemaakt, terwijl het zo makkelijk is!!
Oh en kom niet aan met "maar God moet het doen" e.d. Allemaal 100% waar, ik heb het zelf ook mogen ondervinden. Maar een prediking die niet oproept tot geloof ís geen prediking.
Als mensen echt de Schrift gingen lezen i.p.v. klakkeloos alles overnemen wat de dominee zegt..
Ik begrijp de gedachte achter het besluit van de redactie om deze vraag voor te leggen aan een niet-GG-predikant, maar ik vind dat men dit echt niet kan maken.
Ook in de Gereformeerde Gemeenten zijn er nog predikanten die nog echt Bijbels preken en denken. Dit zijn veelal ook de dominees die reageren hier op refoweb. En de gedachtegang van ds. Moerkerken heeft weinig te maken met de Schrift, alsook met de gereformeerde leer. Dat de waarheid nog klinkt lijkt me belangrijker dan dat men 'in de smaak valt' bij de grote baas ds. Moerkerken.
Ik heb het idee dat ds. Van der Sluijs er ook zijn persoonlijke roeping in ziet de dwaling ter rechterzijde te ontkrachten. Chapeau!!
In veel preken is Lukas 18: 26 het eindstation, waar de hoorders van de Heere Jezus het zich afvragen: "Wie kan dan zalig worden?"
Maar hier eindigt dat schriftgedeelte niet, dat zou voor mij fataal zijn geweest. "De dingen, die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God". Hallelujah!
refoweb
19-11-2011 / 13:14
Toelichting: De betreffende vraag is naar bovenstaande beantwoorder gestuurd nadat (!) we deze hadden voorgelegd aan een van de ruim vijftig predikanten van de Ger. Gem. Deze adviseerde ons om hem met deze kwestie niet in de problemen te brengen binnen zijn eigen kerkverband en de vraag door te sturen naar een "degelijke bonder." Zijn reactie: "Wie je ook vraagt (binnen ons kerkverband - red.), via internet is dit niet bespreekbaar. Maar het gaat hier om een dwaalleer." We zijn er daarom van overtuigd dat de betreffende Ger. Gem.-dominee volledig achter het antwoord van ds. Van der Sluijs staat.
Alphonsus
19-11-2011 / 13:47
Een duister spel der machten die niet openbaar willen worden. Dat wil zeggen vanuit de duisternis (dit heen en weer spel van niet willen beantwoorden) in het licht te willen brengen. In het licht van Christus (weg, waarheid en het leven) houdt geen bedekking, geen menselijke theologie, geen eigen inzicht, geen eigengereidheid, geen eigen wijsheid, geen beter (willen) weten dan de ander stand en kan men niet wegschuilen voor de waarheid.
Paulus waarschuwt op diverse plaatsen in zijn brieven juist voor dergelijke situaties.
Maar het evangelie is om deze reden dan ook voor weinig wijzen weggelegd, de geleerden (hoogmoedigen?) komen in allerlei winden van leer terecht, omdat zij niet kunnen buigen voor of zich kunnen vinden in de eenvoud (!!!) van het evangelie en zelf dienstbaar te willen zijn als de minste onder elkaar.
MaKro
19-11-2011 / 14:17
Dank voor de toelichting.
Ik kan nu iets meer begrip opbrengen voor de handelswijze van refoweb. Maar waarom wordt er klakkeloos naar het 'advies' van de predikant geluisterd en niet nog een andere dominee gevraagd?
Ik vind het bijzonder triest om te horen dat de predikanten van de Ger. Gem. die nog rechtzinnnig zijn, deze (terecht zo genoemde) dwaalleer te gedogen. Ds. Moerkerken geniet hoog aanzien in de Ger. Gem. en staat voor een stroming predikanten die zijn ideeën aanhangt. Onbijbelse en ongereformeerde ideeën.
Ik had verwacht dat de waarheid boven het in de gratie blijven bij ds. Moerkerken zou gaan. Helaas.
daf
19-11-2011 / 14:38
Dat keuvelt ongetwijfeld lekker makkelijk weg zo vanaf de bank, MaKro. Dit is gewoon een wijs besluit van die dominee(s). Wat hebben kerkgangers er aan als hun dominee uit het kerkverband wordt gezet? Waar denk jij dat het de komende maanden over gaat als dit lont in het kruitvat wordt gestoken? Niet over de Waarheid kan ik je melden.

(Wederom) een schitterend scherp Bijbels antwoord van ds. vd Sluijs trouwens.
Omega
19-11-2011 / 14:45
Volgens mij is de waarheid nu aardig boven tafel. Wat het nut er van is om er in het openbaar een etiket van een Ger. Gem.-dominee op te plakken, begrijp ik niet. Het gevolg is immers dat deze predikanten in nog een moeilijker positie binnen hun eigen kerkverband terecht komen. En reken maar dat ze in een persoonlijk gesprek met ds. Moerkerken hem hierop wijzen. En als dat tot gevolg heeft dat ds. Moerkerken zijn 'derde weg' in het openbaar herroept en zijn fout erkent, is daarmee het doel bereikt. Ik geloof er namelijk niets van dat predikanten binnen de Ger. Gem. deze dwaalleer gedogen. Ze willen ds. Moerkerken alleen niet in het openbaar aanvallen (zoals ook in de toelichting staat). Verstandig besluit, lijkt me.
Roeltje
19-11-2011 / 16:46
De catechismuspreken van ds. Moerkerken worden bij ons in de gemeente ook gelezen. Om geen problemen te krijgen en om de lieve vrede wil wordt ons "gewoon" een dwaalleer verkondigd. Wat is erger: het eerste of het laatste...??
Dirk
19-11-2011 / 17:32
@Roeltje: de cathechismus van ds Moerkeren is bij ons ook gelezen. En ik heb af en toe met kromme tenen gezeten. Maar wat mij anderzijds opvalt is de heldere structuur die er in de preken zit. En die veel verder gaat dan het verstand.

Verder heb ik gewoon is zitten lezen en kan ik niet anders zeggen dan dat mijn GG-hart huilt over alle verdeeldheid, vermeende duisternis en zo voorts. Tegelijk is er nog zo ontzettend veel goeds in de GG te vinden, net als overal waar het woord open gaat.
Heinrich
19-11-2011 / 21:01
"En die veel verder gaat dan het verstand. "

@Dirk wat bedoel je hier precies mee? is desbetreffende ds. in staat te preken boven het 'verstand'?
Roozemond
19-11-2011 / 21:01
En wie lacht er weer? Wie hft er weer zn zin?
noemen wij ons christenen om elkaar keihard te beoordelen en veroordelen? Waarom geven we
elkaar niet het dringend advies/waarom roepen wij elkaar niet op tot gebed? Een mens is nooit groter
dan op z'n knieen. Ik voel me geraakt als belijdend lid van de ger.gem. Ik mis zo de liefde voor en tot elkaar, juist van andere gemeenten/kerkverbanden. Altijd maar die wijzende vinger en denken dat wij
het allemaal zo goed weten. Heus, ik zie ook dingen die niet goed zijn, ook buiten de ger gem, maar ik lees nergens in de bijbel dat we elkaar dan op deze manier aan moeten pakken. Ga zelf naar ds moerkerken ipv via deze site hem zwart te maken, fat getuigd van lef, dit is zo bizar. Nee, ik ben niet beter, eerder slechter, maar hier kan ik niet tegen. Gods zegen allen.
Heinrich
19-11-2011 / 21:14
@Roozemond vragensteller is door desbetreffende ds. in verwarring gebracht, deze vraagt via deze weg een (bijbels) verhelderend antwoord, en heeft deze dus ook gekregen, zoals we allemaal kunnen lezen.
Als vragensteller naar de desbetreffende ds. was gegaan, was vragensteller misschien verder op een .......spoor gebracht.

Als mensen op zo'n kerkelijk 'niveau' een dwaling prediken, is het m.i. de juiste weg om e.e.a. in het openbaar aan de kaak te stellen.
(overigens is desbetreffende ds. wel vaker in het 'nieuws' gekomen met oog- vergrotende uitspraken)
Roozemond
19-11-2011 / 21:46
@Heinrich: bedankt voor je reactie. 'k Ben blij dat ik dat allemaal niet weet. Je mag van mening verschillen, persoonlijk geloof ik niet dat dit de manier/juiste weg is.
Omega
19-11-2011 / 21:54
Johannes de Doper bestrafte de Farizeërs ook in het openbaar vanwege hun dwaalleer.

Terug in de tijd

Over de vrouw in het ambt is al veel gezegd en geschreven. De stellingen hieromtrent zijn mij bekend. Die behoeven hier ...
geen reacties
19-11-2013
Aan ds. Koppelaar. Ik heb best veel vragen over de Drie-eenheid. Ik wil er graag meer over weten en ik vond op internet ...
geen reacties
19-11-2008
Ik ben sterk ‘harmoniegevoelig’ en kom uit een zeer complexe gezinsdynamiek. Heb zelfs jaren therapie gehad en kreeg alt...
2 reacties
21-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering