Geldigheid wetten

Ds. J. van Rossem / 8 reacties

19-07-2011, 11:01

Vraag

Waarom gelden bepaalde wetten nu niet meer? Bijvoorbeeld dat mannen hun haar en baard niet mogen knippen en dat er vroeger werd uitgehuwelijkt en nu zelden. En waarom werken vrouwen nu wel?

Antwoord

Hartelijk dank voor je vraag waarom bepaalde wetten niet meer gelden. In de eerste plaats wil ik opmerken dat de Wet van de Tien Geboden een eeuwige Wet is en daarom voor alle tijden en plaatsen geldig is. Gods eisen gelden altijd en zullen ook nooit veranderen, en dit omdat de Heere de Eeuwige en de onveranderlijke is (wij moeten wel veranderd worden!).

Wel noem je hier een voorbeeld. Vroeger mochten mannen hun haard en baard niet knippen. Dat was niet zomaar. In de OT-tijd leken kleding van man en vrouw sterk op elkaar en onderscheidde men zich alleen maar door het dragen van een gordel en dus het omgorden van het opperkleed. Het verbod om de baard en het haar te kippen was bedoeld om het onderscheid tussen man en vrouw te accentueren. Bij het veranderen van kledij is dit accent min of meer verdwenen, zij het dat helaas vele mesjes een broek aan doen en door het dragen van een mannenkleed het sexe-onderscheid zo verkleinen. Dit is niet naar Gods Woord.

Ook noemde je het uithuwelijken. In het Oude Testament kwam dat voor bij o.a. Izak met Rebecca. Toch kwam dit zelden voor en gold het hier een bijzondere zaak. Izak leefde in het toen nog heidense Kanaän waar hij alleen zou staan en daarom wilde de Heere hem een gelovige vrouw geven. Overigens gaat het hier om een uitdrukelijk bevel en om een bijzondere leiding van de Heere. Wel geldt ook hier het bevel van de Heere: geen juk aan te doen met een ongelovige (2 Korinthe 6:14) en dit uit zorg voor je ziel. Wat hebben we goed uit te zien (met gevouwen handen) bij onze keuze voor een levenspartner.

Ook noemde je het werken van vrouwen. Het komt steeds meer voor. Het kan een financiële reden hebben (ziekte man, aflossen huis, om noodsituaties in de verzorging de hand te bieden). Toch wil ik voorzichtig zijn. De plaats van de vrouw is in de eerste plaats in het gezin. De plaats van de vrouw is om een hulp te zijn voor de man. Als dat niet op de eerste plaats komt, dreigt er gevaar. Daarom zou ik ook hier willen oproepen tot bezining. We kennen het probleem van sleutelkinderen. Als ze uit school komen zijn vader en moeder niet thuis, zodat ze in en leeg huis komen, met alle problemen van dien.

We leven in de tijd van het Nieuwe Testament. Omdat daar de Heere Jezus Zijn bloed heeft gestort gelden de offerwetten uit het Oude Testament niet meer. En bovendien: is een door mensen veranderde Wet ook altijd een verbeterde Wet? Helaas niet. Ik denk b.v. aan de Zondagswet. De wet op alternatieve samelevingsvormen, etc. Tot de Wet (de Wet des Heeren en niet de wet van de mens) en de Getuigenis, zo zij niet spreken naar dit Woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben (Jesaja 9:20). Wetten die het werk zijn van mensenhanden om bepaalde zaken te regelen mogen wel veranderd worden als ze en verbetering betreffen, mits ze ook zijn tot eer van de Heere. Is elke Wetswijziging tot Gods eer? Dan is ze ook een verbetering. Anders niet. Wetten zijn bedoeld om orde te scheppen in de chaos. Niet om de chaos te vermeerderen.
 
Ik wens je veel geloof in de Heere Jezus Christus, Die voor de Zijnen de Wet des Heeren niet terzijde heeft gesteld, maar heeft vervuld.

Gods zegen,
Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.
8 reacties
Dorah
19-07-2011 / 11:17
' De Wet van de Tien Geboden is een eeuwige Wet?' Dat vind ik een interessante uitspraak. Waar staat dat precies? Ik vraag me al zolang af waarom alleen de Tien Geboden uit de Wet worden gehaald en de rest als afgedaan wordt beschouwd..?
AHHK76
19-07-2011 / 15:52
Dorah, lees Mattheus 5 maar eens helemaal als je wilt. In vers 18 staat dat Jezus zegt: Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de WET voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. En .... daarna begint de Heere Jezus te citeren uit de TIEN geboden!
Dorah
19-07-2011 / 17:14
@ AHHK76: Inderdaad, dat weet ik maar wat zegt dat? Dus omdat Jezus nadat Hij iets zei over de Wet, uitleg gaf over de tien geboden, is dat onze legitmiatie voor de uitspraak dat dit een eeuwige wet is? Jezus was Joods, zou Hij niet bedoeld hebben: de Thora? Dit omvat meer dan alleen de tien geboden.
waldboy
19-07-2011 / 20:35
De Wet des Heren is een heel pakket aan geboden, voorschriften enz. Niet alleen de 10 Geboden. Daar komt nog bij dat de Wet zonde doet kennen. Dat is iets anders dan 10 Verboden, die ons vertellen wat we niet mogen doen.
Zo worden ze door de mens geïnterpreteerd.
plderoos
20-07-2011 / 13:14
@ Dorah, dat Jezus vervolgens uit de tien geboden citeert zegt inderdaad helemaal niets. Hij vat heel de wet ook samen in twee geboden. En die heeft Hij (menselijk gesproken) niet zelf bedacht maar dat waren gewoon twee bestaande geboden Deut.6:5: Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. en Leviticus 19:18 Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf. Als Jezus het over een titel of jota heeft bedoelt Hij dus echt gewoon de hele thora. Nou, en dan is dat dus zo. En wat moeten wij er dan mee?

Als iedereen evenveel manna van God krijgt, ongeacht de hoeveelheid die ze verzameld hadden, dan betekent dat volgens Paulus dat het goed is dat er door de Corintiërs gecollecteerd wordt voor een andere, armere, gemeente, opdat er zodoende gelijkheid zij. Zo betekent het gebod dat een boer zijn land niet al te precies mocht oogsten dat wij ook wat voor de arme over moeten hebben, en zo betekent het gebod dat je een hekkie op je dak moest zetten dat wij onze gladde autobanden op tijd vervangen "opdat wij geen bloedschuld over ons brengen".

wat wel echt vervallen is zijn de geboden over offers omdat die allemaal heen wezen naar het ene offer van Jezus. Door toch nog te offeren zou je ontkennen dat de daad van Jezus niet afdoende zou zijn. Jezus zegt dan ook dat er niet één gebod vervallen zal voordat het zal zijn geschied, en de offerdienst IS al vervuld. Hebreeën 9 en 10 met als kern: Hebreen 9:26: want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen.
Daniel
20-07-2011 / 18:47
Ds.J van Rossem heeft gelijk:
plat gezegd de vrouw hoort achter het aanrecht en de man moet de kost verdienen.
En de tien geboden zijn voor mij van eeuwigheidswaarde.
waldboy
20-07-2011 / 19:53
Man en vrouw kunnen de taken verdelen. En wanneer ze beide werken kunnen ze dat zo proberen te regelen dat er altijd één van hen thuis is. Ik ben ook een sleutelkind. al is dat 50 jaar geleden. Toen het woord dus nog niet bestond. Hem er geen trauma of afwijking van overgehouden.
Uit ervaring en uit mijn omgeving weet ik, dat je niet een strikte scheidingslijn kunt trekken tussen "de vrouw thuis"en "de man als kostwinner". Niet iedere vrouw is geschikt voor thuis. En waar blijft al die geleerde kennis, wanneer vrouwen na hun trouwen thuis blijven? Verspilling!. Ook is niet iedere man geschikt voor een baan.
Het zal in de scheppingsorde wel zo bedoeld zijn, maar we leven nog steeeds in een gebroken wereld.
plderoos
20-07-2011 / 21:46
@ Daniël, plat gezegd heb je misschien gelijk (hoewel ik dat niet beweer) maar waarom zou je het perse plat moeten zeggen? Een beetje zorgvuldigheid in de omgang met de medemens heeft nog nooit iemand misstaan.

Terug in de tijd

Bedankt voor uw antwoord op mijn vraag over het vijfde gebod. Een predikant hebben we niet, we zijn vacant. En onze wijk...
22 reacties
19-07-2010
Volgens mij zijn er in onze kerk veel kerkgangers die uit traditie naar de kerk gaan. Graag zou ik willen weten wat zij ...
geen reacties
19-07-2005
Graag zou ik willen weten hoe protestantse mensen in Nederland denken over het heffen van entreegeld om een monumentale ...
3 reacties
19-07-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering