Waar is het zout der aarde?

Ds. A.A. Egas / 2 reacties

06-05-2011, 17:06

Vraag

Wat is het zout der aarde? Zou de Heere geen verdriet hebben als Hij ziet hoe mensen, die zich christen noemen, elkaar hier op aarde het leven zuur maken en zonder liefde elkaar bekritiseren, elkaar verdacht maken of gewoonweg afschrijven? Waar is het zout der aarde? Hoe moet het straks in de hemel? Zullen ze dan wel samen de Heere groot maken en Zijn lof verkondigen? Hoe leg ik dit uit aan mensen die niet christelijk zijn opgevoed maar wel zoekende zijn? Hoe kan ik dit uitleggen als ik er zelf niets van begrijp?

Antwoord

Beste vragensteller,

Laat ik de verschillende vragen maar achter elkaar beantwoorden: “Wat is het zout der aarde”.  Het is een uitdrukking, die ontleend is aan het woord van de Heere Jezus tot Zijn discipelen. Hij sprak tot hen: “Gij zijt het zout der aarde”. Onze kanttekeningen wijzen er op dat hier bedoeld wordt, ik geef het in mijn eigen woorden weer,  de roeping van Gods kinderen, om zoals zout het verderf tegengaat, om in de wereld het verderf tegen te gaan en mensen te bewaren voor het verderf.  Anderzijds is zout een middel om het eten smakelijk te maken. Zo behoren ook Gods kinderen door hun levenswandel het leven op aarde aangenaam te maken. Zij hebben een roeping om mensen tot de Heere te brengen en zo hen doen delen in de vreugde die er is in Christus Jezus. Het zout der aarde betekent dus tweeledig: Mensen waarschuwen voor de eeuwige ondergang en anderzijds door woord en leven te winnen voor Christus.

Uw tweede vraag is eigenlijk hiermee al beantwoord. Wat u daar schetst is precies het tegenovergestelde van wat de Heere bedoelt met het leven van Zijn kinderen. Zij mogen elkaar niet liefdeloos bekritiseren, het is verschrikkelijk Godonterend als christenen elkaar verdacht maken of zelfs afschrijven.

“Waar is het zout der aarde”, zo vraagt u. Een heel begrijpelijke vraag. Maar in de eerste plaatst is een andere vraag belangrijker: “Ben ik een zoutend zout?” Elia dacht ook dat hij alleen overgebleven was, maar de Heere had er nog 7000 die de knie niet gebogen hadden voor Baäl. Elia had ze waarschijnlijk niet gezien, maar ze waren er nog wel. U mag wel vragen: “Heere geef Uw kinderen vrijmoedigheid om in het openbaar te getuigen en laat hun levenswandel gezien mogen worden.

Hoe moet dat straks in de hemel? Gelukkig krijgen wij een vernieuwd lichaam en is ons "eigen ik" gestorven. Het is inderdaad weleens een vraag in je leven: Hoe kunnen Gods kinderen zo tegenover elkaar staan in dit leven en dan straks toch samen God loven. Dat is nu het wonder van Gods genade. Daarboven zal geen zonde meer zijn. Hier moeten we leven in het onvolmaakte. Hier blijven Gods kinderen, en dat is diep te betreuren, elke dag tot hinken en zinken gereed. Zelfs Paulus en Barnabas kregen ruzie, maar mochten elkaar toch weer als broeders aanvaarden. Bidt om de vrede van Jeruzalem.

Tenslotte uw vraag over het uitleggen van de verdeeldheid binnen de christenheid aan niet-christenen. Dat is inderdaad bijzonder moeilijk. Ik moet gelijk denken aan het woord en het gebed van de Heere Jezus: “Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt.” Zie het Hogepriesterlijk gebed in Johannes 17. In dit gebed merken we dat de eenheid een middel is waardoor de wereld tot het geloof mag komen in de Zoon van God. Verdeeldheid zal dus het tegenovergestelde uitwerken.

Het is een instrument in de hand van de vorst der duisternis om mensen af te houden van het geloof en het gaan naar een kerk. Dat mag ons wel bijzonder beschamen en verootmoedigen. Laten we daarover schuld belijden tegenover de Heere en met verlangen zoeken naar eenheid, dwars door alle kerkmuren heen.

Anderzijds moet het ons niet verlammen. We hebben het Woord voor de wereld. Een Woord van behoud voor hen die ten dode wankelen. We moeten ook aan niet-christenen eerlijk uitleggen, dat we hier leven in een wereld aangetast door de zonden en dat ook in de kerk de zonde van verdeeldheid helaas ingang heeft gevonden. Maar dat God toch door gaat met Zijn werk en er nog steeds zondaren worden toegebracht. Stel u in dat gesprek maar heel kwetsbaar op en laat duidelijk blijken dat ook u lijdt aan die verdeeldheid en laat daarom ook uw houding ootmoedig zijn.

Maar nogmaals, laat de verdeeldheid ons niet doen verslappen, want dan zou de duivel zijn zin hebben. Maar zie op naar Hem, Die op de Paasmorgen overwonnen heeft en met Zijn Kerk op weg is naar de heerlijkheid die ons wacht en waar al de verdeeldheid voorbij zal zijn.

Met broederlijke groet en Gode bevolen,
Uw Ds. A. A. Egas

Ds. A.A. Egas

Ds. A.A. Egas

 • Geboortedatum:
  30-05-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Damwoude
 • Status:
  Actief
2 reacties
Roozemond
10-05-2011 / 17:23
De ds. eindigde zondag met: laat alzo je Licht schijnen, met andere woorden: laat zien dat je Jezus volgt. Idd. heeft God er veel verdriet van, dat kan niet anders, maar laten we ervoor zorgen dat dat ons niet lam maakt, maar wel in gebed brengt en om zo zelf je eigen verantwoording hierin te dragen.

En straks in de hemel? Geen twijfel over mogelijk dat we daar niets anders zullen doen dan Hem voor eeuwig grootmaken!!!

Kom, maak God met mij groot!
adriano313
12-05-2011 / 11:04
Het zout der aarde is een metafoor voor dat element wat smaak maakt. De smaakmaker.
Niet een natuurlijke smaakmaker (van de Appie H), maar juist een geestelijke smaakmaker.
Met geestelijk bedoel ik de Geest van God. De trooster en waar een ieder mee verzegeld wordt als hij/ zij zijn leven geeft aan de Heere Jezus Christus.

Want wedergeboorte betekend dat dat de Geest van iemand levend wordt gemaakt. En een levende geest komt door de verzegeling van de Heilige Geest. Het is het licht van Jezus Christus wat in je komt wonen en wat zo een levende tempel wordt. Een tempel waar je geen korenmaat overheen moet zetten, want zo bedek je de Heilige geest. Zo pak je het licht in...

Zo ook als het gaat om de metafoor van het zout. Zout geeft smaak aan het eten. Het geestelijke zout vertegenwoordigd de mensen die levend zijn gemaakt door de Heilige Geest.
En het is Geestelijk zout wat in situaties gestrooid kan worden zodat het smaakvol wordt. Doordat het waarheid krijgt. Zodat het gaat leven. Als wedergeboren mensen in een situatie verkeren dan zit daar licht, leven en smaak. Het kan een wereldse situatie compleet veranderen omdat Gods Geest daar is.

Een vergelijkende metafoor is het levende water, dat stroomt uit een wedergeboren iemand. Het zijn stromen van leven en waarheid van God die uit die persoon vloeien. Zo ook is het zout wat de situatie ook op smaak brengt! Wat kan door personen waar het licht van Christus uitstraalt of door mensen die Zijn Levende Woord verspreiden.

Een kind van God, is een geliefd kind en kostbaar wat gespiegeld is aan Jezus Christus. Het gaat m.i. daarom niet zozeer om negatieve aspecten of eigen daden in het leven maar meer om de hoopvolle toekomst waarin je vrucht van de H. Geest mag uitdragen.
Christen zijn betekend dat je je leven geeft (afstaat) aan Christus. Dat Hij Heer wordt van je leven. Daardoor wordt je een kind van God. Dat Christus je akker gaat bewerken of je klei gaat kneden zodat je ook een spiegelbeeld van Hem kan zijn.

De oogst is groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Het is een tekst die aangeeft hoe God duidelijk maakt hoe de situatie ervoor staat. Er is oogst (mensen die levend gemaakt kunnen worden) maar er zijn geen arbeiders (bedieners) die de oogst binnenhalen.
Jezus geeft het zelfs aan. Het geeft weer wat er geestelijk mogelijk is... Maar mensen bedienen tegenwoordig heel veel zichzelf. Het is a.h.w. een trend van de tijd en de maatschappij. Velen zijn zo druk dat ze alleen nog maar tijd hebben voor een hypotheek die ze moeten aflossen. Als slaaf van de 'omstandigheden'.

Of God er verdrietig om is als mensen zonden begaan dat mag als een paal boven water staan. Want waar zonden begaan worden, krijgt de duisternis grond. Daardoor ontstaat er aanklacht en reden om (duistere) voet aan de grond te krijgen. Ook in levens van kinderen van God.
Zonden belijden aan Jezus Christus en berouw hebben maakt zonden ongedaan. Zo verdwijnt ook de legale grond

Aan anderen mag je Jezus Christus uitdragen als verlosser van deze zonden en de dood. Want door de zondeval is iedereen overgeleverd aan de duivel (duisternis) en de dood. Niet zozeer door “ik ellendig mens” te accentueren, maar meer door te begrijpen dat de duivel heer is van een niet bekeerd leven totdat Hij / zij zich bekeert tot de HEER de heren Jezus Christus. Want een ieders bestemming ligt niet in onze gevallen natuur…
Het verlossende werk van Hem gaat niet over de zondeval of de wet. Maar het verlossende werk gaat juist over de VERLOSSING hiervan. Zodat we Zijn heerlijkheid mogen ervaren. Jezus, Christus geeft dus inhoud aan jou bestemming. En dat is tot heerlijkheid God’s. Voor altijd! Zodat het weer is als van voor de zondeval.

Terug in de tijd

Is het wel goed om alleen maar vragen te hebben over 't geloof? Hoe moet ik voor 'mijn geloof' uitkomen als ik er zelf h...
geen reacties
06-05-2006
Hoe kan het eigenlijk dat er in de geschiedenis van de blindgeborene aan Jezus werd gevraagd: "Wie heeft er gezondigd, d...
1 reactie
06-05-2010
Hoe help ik mijn vriendin te geloven? Even iets over haar: Ze wil wel geloven maar weet niet hoe dit kan; ze wil geloven...
1 reactie
07-05-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering