Geen echte zekerheid

Ds. W. Pieters / 3 reacties

03-05-2011, 10:08

Vraag

Als je bekeerd bent, weet je dat dan ook altijd van jezelf? Ik denk altijd dat ik niet bekeerd ben, omdat ik geen echte zekerheid heb. Toch mag ik weten dat God al wel in mij aan het werk is, als ik zie dat ik al een verandering heb ondergaan.

Antwoord

De Heidelbergse Catechismus heeft het bij bekering over een levenslang proces van afsterving van je oude mens, en een even lang proces van opstanding van je nieuwe mens. Ervaar je hier iets van, dan ben je niet bekeerd, maar is God bezig je te bekeren.

Daarbij klinkt dagelijks de oproep van God tot ons: “Bekeer je”; dat is: “Keer je tot Mij.” En daarbij past dan ook van onze kant dagelijks de uitroep: “Heere, bekeer Gij mij vandaag tot U!”

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
3 reacties
adriano313
03-05-2011 / 15:10
Beste vragensteller, om verheldering te krijgen in je leven schijf ik je dit,

Je bekeren maakt deel uit van Gods totale plan. En dit plan begint bij de liefdevolle schepping waar God naar zijn evenbeeld de mens uit liefde schiep. Hier ligt het begin van alles. God schiep de Hemel (dienende geestelijke wereld) en de aarde ('uitvoerende' natuurlijke wereld).
De slotsom was dat God zag dat alles zeer goed was wat Hij gemaakt had (gen1:31).

Nu hebben wij als mens een eigen wil, maar ook de dienende geestelijke wereld heeft een wil. De wil heeft als oorsprong liefde. Want alleen door lief te hebben ontstaat er relatie. Je zou het ook het motief kunnen noemen. Het vaderhart van God de Vader is dus het begin van alle liefde om een relatie te hebben met u als mens. 1 joh 4 gaat dieper in over de liefde van God en het bewuste vers is 19.

Nu kunnen we lezen dat lucifer (satan) een Cherub was van God die afvallig is geworden. Jes. 14:12 en ezech. 28. Voorop staat dat Hij een dienende engel was. Hij heeft dus geen macht zoals een mens maar is gecreëerd om te dienen.
God heeft de mens wel autoriteit (gedelegeerde macht) gegeven, n.l. om over de aarde te heersen. Vandaar dat hier het verband gelegd wordt met lucifers afvalligheid. Vandaar ook de boom van kennis des goeds en kwaads. Als teken en reminder van de afvalligheid

De dood is het gevolg dat adam en eva toch gegeten hebben van de verboden boom. De dood is ook de oorzaak en de bestemming van de duivel. De doodvloek treft hier de mens. Maar er gebeurt hier nog meer. Een mens gaat niet alleen lichamelijk dood….maar ook geestelijk. Want een mens bestaat namelijk uit lichaam, ziel en geest (1 Thes. 5:23).

En het is onze geest die daarom weer levend gemaakt moet worden (wederom geboren). Om opnieuw in relatie met God te kunnen komen (Joh. 6:63a) (Efez. 2:1,5; Col. 2:13). En door wedergeboorte komt onze ziel in vrede met God (Rom.5:1) en ons lichaam wordt een tempel van de Heilige Geest.(1 Kor 6:19-20).

Wederomgeboren worden betekend dus dat je geest weer levend gemaakt wordt. Maar hoe? Is dit een proces van geleidelijkheid, een traject wat we kunnen uitmeten of moeten aansudderen? Jezus spreekt hier duidelijk over in zijn gesprek met Nikodemus. Zoals de wind waait (waar niemand zich over verwondert) is het een geboorte uit de Heilige Geest.

Een geboorte is m.i.dan ook niet een traject van geleidelijkheid maar een gebeurtenis. Maar Jezus gaat verder in op de hoe vraag (vers 14) Zoals de koperen slang, wordt de Zoon des mensen verhoogd (opkijken naar het kruis). Opdat een ieder, die GELOOFT, in Hem eeuwig leven hebbe. Of (vers 18) ‘Wie in Hem GELOOFT, wordt niet veroordeeld; wie niet GELOOFT, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft GELOOFD in de naam van de eniggeboren Zoon van God’.

Geloven in de Zoon des mensen is een boodschap die Jezus geeft om mensen aan te sporen zichzelf van een zondig bestaan te bekeren. Zoals ik al eerder schreef, een zondig bestaan komt voort uit de vloek van de dood. De zondeval. Het is dan ook niet verwonderlijk dat God Zijn Zoon stuurt, want het tijdperk is aangebroken om Satan te onttronen. Dat de dood wordt overwonnen. Het brengt naast de triomferende engelenkoren (geboorte van Jezus) de duisternis helemaal in beroering. Daarom stormde het op het meer. Daarom sidderden de demonen (legioen) Daarom genas Hij mensen en wierp demonen uit. Het betekent ‘einde oefening’, daarom predikt Jezus later hier steeds meer over. Bekeer u! Van uw zondige bestaan, van uw werken van uw wereldse heer satan waar je door de vloek aan vast zit. Je krijgt de keus. Keer je ervan af en zie op naar het kruis.

Bekeren is een daadwerkelijke stap maken en kiezen voor Jezus Christus. Niet denken of mijmeren, maar een stap zetten. Ik keer mij af van de zondige wereld en mijn zondig bestaan. Ik bekeer mij tot Jezus Christus omdat Hij voor mijn zonden gestorven is aan het kruis. Daarom geloof ik zijn woord omdat er geschreven staat (hand3:19) Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.
Neem voorbeeld aan de verloren zoon (dochter). Hij (zij) maakt een keus. Ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan. (hij GELOOFT dat hoe dan ook dat hij altijd welkom is) Dan staat hij (zij) ook OP en gaat naar de Vader toe die al op de uitkijk staat. En die Vader is zo bewogen…Hij kust hem (haar) en trekt hem (haar) de mooiste kleren aan, doet een ring aan en zet het beste eten voor.

Een hoop mensen ervaren God op sommige momenten in hun leven. Dat is ook niet verwonderlijk want Hij heeft u al lief. Zonder dat u Hem misschien lief. (1joh4:19).Hij houdt u elke dag in het oog, hij heeft een plan met u en bent een parel in Zijn hand. In het gehele proces bestaat er geen onduidelijkheid. Daarom kom ik terug op uw vraag U ervaart God op momenten, maar u wilt zekerheid of u bekeerd bent.

Heeft u zich dan ook bekeerd….

Heeft u de stap gemaakt of denkt u dat u ergens midden in een proces zit en dat de Vader naar de verloren zoon (dochter) toe komt omdat hij (zij) schillen tussen de varkens eet
Nee dat staat er niet geschreven. Het is toch andersom, ondanks dat ander dat tegenspreken. Die blijven geloven dat de Vader naar de zoon toekomt.
Als u de stap gezet heeft en Jezus aanneemt als HEER en verlosser dan heeft u zich bekeerd. Het betekent dus stappen zetten, daar kan geen onzekerheid over bestaan en dat Gods Geest ondertussen ook werkt is lijkt mij logisch want liefhebben gebeurt wederzijds! Geef u over aan Jezus Christus en neem hem aan als Heer en Christus

Gods zegen toegewenst
kneusi
13-05-2011 / 23:04
vragensteller, vraag de Heere ook een Vernieuwing ,aan je wil ondergaan!een nieuw hart is anders dan een ander hart, zoals bij saul! een verandering is er al bij je, nu nog vernieuwing!
Race406
16-05-2011 / 10:58
@kneusi: Een ander hart? Saul had geen ander hart. Hij had zijn oude hart nog, hij was nooit echt veranderd. Als een mens een ander hart kan krijgen i.p.v. een nieuw hart dan zou God werken, maar niet volledig. NERGENS in de Bijbel staan dit soort uitspraken! God werkt in een mens de onberouwelijke keuze, of Hij werkt niet.
Al dat geneuzel over andere maar niet veranderde harten etc is van de duivel om de mensen maar lekker twijfelmoedig te laten zijn of ze er wel bij zouden mogen komen staan te behoren. Als hij dat bereiken kan dan geven de mensen God niet de eer. En dat is waar satan naar op zoek is.
God werkt het willen en het werken beide!
Hij zal nooit laten varen het werk dat Zijn Hand ooit begon! We belijden dat toch aan het begin van iedere dienst? Maar in tussentijd maken we er toch stiekem maar wat anders van... Diep, intens diep triest!
Vraagsteller: Laat het je tot vreugde zijn dat God in je aan het werk is! Hij voltooit wat Hij begon! Vertrouw op Hem!

Terug in de tijd

Ik heb een vraag gesteld over de drie dagen en nachten die de Heere Jezus in het graf zou hebben gelegen. Nu begrijp ik ...
geen reacties
03-05-2006
Ik ben een jonge meid en wil graag mijn leven oftewel vrije tijd invullen met goede dingen of wat met God te maken heeft...
geen reacties
03-05-2021
Er worden bij ons regelmatig verkopingen gehouden t.b.v. de zending in en rond de kerk. Ik moest denken aan de tempelrei...
3 reacties
03-05-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering