Schaars gekleed

Ds. A. Simons / 16 reacties

30-04-2011, 15:13

Vraag

Ik heb een vraag voor dominee Simons (heel graag, omdat hij in lezingen ook wel eens gesproken heeft over worstelingen op dit gebied). In deze tijd van het jaar (voorjaar/zomer) gaan vrouwen schaarser gekleed. Dit kan ongewenste gevoelens opwekken. De gedachte heeft bij mij postgevat dat bij iemand -als het geloof in oefening is- hetgeen voor de ogen komt (zonder het bewust te zoeken; het gaat niet om een porno verslaving of zo) geen impact zou moeten hebben. Dat er wat dan ook voor ogen zou kunnen komen (ongewild), en dat er dan geen wellustige gedachten uit voortkomen. Maar het lijkt een hoogmoedige gedachte te zijn. En het werkt ook niet. Je zou in feite als Ghandi willen zijn die zo'n zelfbeheersing had dat hij op een bed met ongeklede vrouwen zat zonder dat hij daardoor werd beinvloed. Maar ja, de andere kant is het voortdurend bang zijn van jezelf. Als een zwakkeling de wereld over te gaan die elk moment weer kan vallen voor de verleiding. Voortdurend alert zijn waar je ogen 'toevallig' op vallen. Eigenlijk zou ik liever sterk zijn. In dit concrete geval: kunt u praktisch advies geven hoe van seconde tot seconde te wandelen? Hoe maakt de gelovige gebruik van Christus in deze situatie?

Antwoord

Je begint je vraag met een stelling: “Vrouwen gaan schaarser gekleed in deze tijd van het jaar. Dit kan ongewenst gevoelens opwekken.” Ik hoop dat alle vrouwen en meisjes deze vragenrubriek lezen. Zij moeten beseffen wat "schaars gekleed" met mannen doet. Mede door hun gedrag/houding en uitstraling zijn zij een verzoeking voor mannen. God heeft niet voor niets in Zijn Woord gezegd in 1 Tim. 2:9: "Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding."

Het tweede wat je in je vraag verwerkt is: "Dat de gedachte post heeft gevat, dat iemand die als het geloof in oefening is,  hetgeen voor de ogen komt geen impact zou moeten hebben, maar het lijkt een hoogmoedige gedachte te zijn en het werkt ook niet." Wat een ontdekking in ons leven om te leren dat na ontvangen genade helaas de zonde nog steeds een grote bedreiging is. Natuurlijk zijn er door genade verschillen met eertijd. Vroeger was het, zoals Paulus het verwoordt in Efeze 2:3: "Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen." Goed, door genade heeft dit een doodsteek gekregen, hoor maar in Galaten 5:24: "Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.” Of zoals in Rom. 6: 6: "Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is."

Ja, je leest het goed, het is verleden tijd. Gods kind is gestorven (Rom. 7:4), hij is gekruisigd (Gal. 2:20), hij is dood (Rom. 7:6). Daarom wil ik met Paulus vragen: Verstaat gij de wet? Rom. 7:1. Gods kind is met Christus gestorven en is met Hem opgewekt in een nieuw leven. Het oude is voorbij het is alles nieuw geworden in Christus: 2 Kor. 5:17. Het nieuwe zondigt niet meer, hoor maar in 1 Joh.3: 9:  "Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren."

Luther zegt; kon ik maar volmaakt geloven dan kon ik ook volmaakt wandelen. Maar helaas het geloof is vaak aangevochten,  zwak en klein. Het vlees moet nog dagelijks gekruisigd worden. Wat reeds gestorven is moet nog dagelijks sterven, Romeinen 6:6: "Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen." Romeinen 6:12: "Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams." Of zoals in Romeinen 7:25: "Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde." Vandaar dat we met een lijk op onze rug lopen. Daar gaat Gods kind, hij draagt de oude mens op zijn rug mee tot aan het graf. Het is wel een lijk wat aan het ontbinden is. Wat een walgelijke last die je nog steeds mee draagt, al weet je wel dat hij dood is, vind je niet?

In de dagen van Johannes waren er mensen die meende dat ze geen zonde meer deden. Vandaar dat Johannes zegt in 1 Johannes 1:8: "Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet." Een ander gevaar is dat mensen blijven hangen in de zonde omdat we nu eenmaal zondaar blijven. Paulus zegt: dat is ook verderfelijk; zullen we in de zonde blijven opdat de genade meerder worde? Rom. 6:1.
 
Goed, dit bovenstaande wilde ik kort als een fundament helder hebben. Want als het niet helder in ons hoofd is vriend, kan het ook niet helder in ons hart zijn. God werkt normaal gesproken op deze wijze. Lees maar; Rom. 10:14.
 
Maar nu de praktijk van het leven… Wat kan dat een worsteling zijn in het leven. Vooral ook de zonde op het gebied van: Gij zult niet begeren! Ik geloof dat velen worden achtervolgd door deze zonde en een geestelijke strijd hebben met deze vleselijke zonde. Sterker, ook deze strijd vaak verliezen in hun vlees. Bevuild en bevlekt uit deze strijd komen. Niet alleen daadwerkelijk, maar ook in hun gedachten ( Matth. 5:28). Het is een verderfelijke scherpe pijl op de boog van satan (Efeze 6:16). Velen kinderen van God zijn vaak gevallen in deze modder. Hebben beleden: Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods (Rom. 7:25). Wat een pijn en littekens heeft deze zonde nagelaten in het hart van Gods kind.

Nu je vraag, hoe daar mee om te gaan? Vriend, de Heere Jezus zegt: Blijf in mij! Dicht bij de bron leven leert ons de zonde te vervloeken en te haten (Joh. 15:3). Dat wil niet zeggen dat de zonde geen kracht heeft in je leven. Jozef leefde dicht bij de bron. Juist in zijn leven kwam de zonde zo dichtbij. Juist als de liefde van Christus ons hart doortrekt dan is daar zo vaak de heftigheid van de zonde die ons wil verleiden tot het kwaad.

Het tweede wat ik dan graag vanuit de Bijbel wil meegeven: Wees je bewust dat je zwak bent in jezelf , Mattheüs 26:41: "Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak."

Het derde: Wanneer de zonde de oogpoort binnenkomt, breng de zonde direct bij het kruis. Laat de zonde niet in je hart wortel schieten of anders gezegd, verderf zaaien. Lees wat Jakobus zegt in hoofdstuk 1:14. "Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde baart den dood." Er zou nog veel meer te zeggen zijn maar ik laat het hierbij.

Als laatste vriend, wanneer je uit zwakheid in zonde valt, blijf niet in de zonde liggen. (1 Joh. 1:9). Hoe vuil, hoe verderfelijk je er ook uit komt. Zo erg dat je walgt van jezelf en van je zondige vlees, schroom niet om te schuilen achter het bloed. Dat dierbare bloed van het Lam. Alleen daarachter ben je veilig. Misschien ben je jaloers op Gandhi. Hij had kracht, hij had heiligheid. Gods kind heeft het tegenoverstelde; geen kracht en geen heiligheid. Gods kind moet het hebben van de Ander. In Hem is Gods kind heilig en rechtvaardig.  Maar zonder deze geloofsverbinding heeft hij niets dan vlees en zonde. Kom, we roemen in het heilig Lam. Kom we buigen ons neer en belijden: ik ben arm en ellendig in mijzelf en nochtans vertrouwen we op Zijn Naam. Nog even en dan zullen we verlost zijn van alles wat vlees is. Dan zullen we een nieuw lichaam krijgen (Fil. 3:21). Dan zijn we niet meer door het geloof rechtvaardig en volmaakt, maar dan zijn we het werkelijk. Marantha, kom haastelijk Heere Jezus, we zijn moe van het vlees. We zuchten als in barenssnood (Rom. 8:22).

Ik hoop dat ik je wat mee hebt mogen geven vanuit het Woord. Gods zegen.

Uw ds. A. Simons, Vinkeveen

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief
16 reacties
janvanverweg
30-04-2011 / 17:27
je zegt dat je liever sterk zou willen zijn. dat herken ik. we willen niet zo graag afhankelijk zijn. maar als een sterke valt, dan valt hij hard! wat wil je liever zijn, sterk of wijs? een wijze herkent het gevaar, bewapent zich en ontwijkt het gevaar zoveel nodig.
plderoos
01-05-2011 / 16:42
Ik ben het hartgrondig met de dominee eens. Toen ik nog op een christelijke school werkte liep ik langs een stel sexy geklede meiden waarvan de één vol trots vertelde dat ze door hem van top tot teen bekeken werd. Sommigen doen het er dus gewoon om! Toen ik dat in de personeelskamer vertelde zei een vrouwelijke collega, "ja, maar jij weet ook niet hoe strelend het is om zo door een man bekeken te worden". Het word dus gewoon nog goedgekeurd ook! En als je bedenkt dat Jezus zegt dat als je een vrouw aanziet om haar te begeren, je in je hart al echtbreuk met haar gepleegd hebt, en je wordt daar willen en wetens toe verleid! ... ...

ik heb een heel andere tip: het is moeilijk, maar wel degelijk mogelijk, jezelf te oefenen in het simpelweg beschouwen van vrouwelijk schoon. "kijken naar het plaatje" in plaats van het hebben van gevoelens van lust. Je kunt een prachtige jonge vrouw "met alles erop en eraan" net zo mooi vinden als het doorgroefde gelaat van een rokende oude man met pet. Als je ze allebei maar als een schepsel Gods beschouwd. het kost wat tijd maar dan blijkt dat er in Gods schepping toch heel erg veel moois te zien is!
Liesel
05-05-2011 / 16:37
Ja sorry, maar je kunt jezelf toch ook wel inhouden. Ik snap heus wel dat meiden niet met zulke diepe halzen aan hoeven te komen dat alles te zien is en niet met rokken die bijna alles verhullen,(daar ben ik het met de ds. helemaal mee eens) maar kunnen mannen zichzelf dan echt niet helemaal inhouden? Het klinkt misschien wel heel raar maar hoe meer ik van zulke vragen lees, hoe meer afkeer ik van het mannelijke geslacht ga krijgen.
lizzy83
05-05-2011 / 23:04
plderoos, mijn complimenten voor uw woorden over "kijken naar het plaatje".

Toen ik op de middelbare school zat (een reformatorische school) kreeg ik les van een meneer De Roos en uw uitspraak matcht met wat ik me van die docent herinner. (Ik heb dus het zeer sterke vermoeden dat u dezelfde De Roos bent.)
Helaas waren er op die school ook genoeg mannelijke docenten die niet met die blik keken, maar ongegeneerd onder de tafeltjes van meisjes loerden.

Ik hoop dat u deze woorden tijdens mentorlessen uitspreekt; als ze echt overeenkomen met uw daden bent u een voorbeeld voor jongens en meisjes.
Justinus
06-05-2011 / 19:45
@Liesel: gisteren had ik een antwoord voor je, echter ik had kritiek op hetgeen de dominee schreef c.q. ik was het er niet mee eens. Waarschijnlijk om deze reden is mijn reactie "weggehaald". Spijtig, geeft wel aan in welke richting je c.q. ik schijnbaar moet denken. Momenteel heb ik even geen zin om te reageren, komt wellicht nog wel weer.
Justinus
06-05-2011 / 21:48
In aansluiting op mijn reactie hiervoor: in mijn verwijderde reactie schreef ik o.a. dat het artikel / de vraag de landelijke pers ook al had gehaald. Vandaag zag ik op de internet-site van het dagblad Trouw dat er 70 reacties waren. Met een aantal ben ik het totaal niet eens, met een aantal wel. Ik raad de lezers van Refoweb aan daar ook eens te gaan kijken/lezen. Ik hoop dat ds. Simons een en ander ook leest, hij zal (hoop ik) ook Trouw-abonnee zijn. Bij mij blijft één uitgangspunt overeind staan: NIET de vrouw is hier 'schuldig', het is de man die zich in toom moet houden. Dat er door ds. S. vele bijbelteksten worden aangehaald: prima, voor degene die daarvoor gevoelig is. Dat ben ik niet altijd! Ik heb ook mijn eigen mening.
Diethelm
06-05-2011 / 22:18
Vrouwen die schaars gekleed gaan, zijn medeschuldig
Liesel
09-05-2011 / 07:59
@Justinus: ik heb het artikel in Trouw ook gelezen. En ik snap dat sommigen (van de reageerders daar) daar wat lacherig op reageren. Ik vind ook wel dat de vrouw zich niet zo schaars kan kleden dat ze bijna alles bloot heeft. Daar ben ik helemaal mee eens.
Maar wanneer ik een topje (die aansluit) met een rokje draag, voel ik me niet medeschuldig zoals Diethelm zegt.
Dan vind ik het de verantwoordelijkheid van de man om verantwoordelijk met zijn seksuele gevoelens om te gaan.
Of zijn die mannen echt zo zwak dat ze zich niet in kunnen houden?
Justinus
10-05-2011 / 22:37
@Liesel: ik ben het met je eens: het is de verantwoordelijkheid van de man om vernatwoordelijk (wat dat ook mag zijn!) om te gaan. Op je opmerking/vraag of de mannen echt zo zwak zijn etc...: ik weet het niet, ik praat wat dit betreft liever voor me zelf en niet voor anderen: mijn uitgangspunt is (even wat populair) "eten en drinken doe ik thuis bij mijn vrouw"!
AHHK76
16-05-2011 / 09:55
Als ik mijn je fiets niet op slot zet en hij wordt gestolen, wie is er dan schuldig? Ik en de dief toch? Want de gelegenheid, maakt de dief. Als ik bid: Leid mij niet in verzoeking, mag ik anderen dan wel in verleiding brengen met mijn kleding? Ja, zelfs afleiden onder de preek?
Ja, veel mannen zijn hierin zwak... Maar is de vrouw dan misschien niet zwak als ze zich wil kleden volgens de allerlaatste mode en gezien wil worden?! Is de vrouw misschien bang om er niet bij te horen als ze zich netjes kleedt en bedekt? Ook dan kun je er heel leuk uitzien en gewaardeerd worden op een goede manier!
Liesel
16-05-2011 / 11:34
@AHHK76 : ik snap wel dat je je als vrouw niet zo uitdagend hoeft te kleden. Maar zoals je in een eerdere reactie van mij heb kunnen lezen, voel ik me totaal niet schuldig wanneer ik een topje draag die goed aansluit bij je hals. Zowel bij de man als bij de vrouw ligt verantwoordelijkheid daar ben ik het ook mee eens maar sommige mannen zijn op dat gebied wel heel erg zwak. Weet je wat het is... Seksualiteit is iets wat de vrouw het diepst raakt. Een gokverslaving is erg, een drankverslaving is vreselijk, maar een seksverslaving vind ik walgelijk. Het gaat er niet om of de vrouw bang is om er niet bij te horen. Het gaat erom dat man en vrouw hun verantwoordelijkheid kennen.
AHHK76
16-05-2011 / 15:59
Liesel, ik ben het helemaal met je eens!
lisanne95
17-05-2011 / 09:00
Ik ben een meisje, maar ik vind het wel eens lastig dat er in de winkels vooral kleding te koop is met lage halzen om over rokken maar niet te praten!
Ik voel een stukje verantwoordelijkheid. Want als ik een shirt met een lage hals aan zou doen, weet ik al dat de jongens kijken. En dat wil ik niet! Dat is voor mij absoluut niet strelend, zoals ik hier ergens las! Maar mij bekruipt dan een schaamtegevoel.
Ik zit op een reformatorische school waar geen leggings gedragen mogen worden. Maar soms zou ik willen dat er meiden waren die wel een legging aan deden, omdat je dan iets minder zou zien. En dan hoef ik niet uit te leggen waarom!
En dan de jongens met de 'afzak-broeken'. Dat is toch eigenlijk precies hetzelfde als de meiden met lage shirtjes. Al denk ik dat jongens een heel ander gevoel hebben!
Dus, mijns inziens kunnen de meiden best iets aan de kleding doen. Minder uitdagend..
Liesel
17-05-2011 / 15:38
@Lisanne95: ook bij jongens ligt er een taak. Niet alleen bij meiden. Jongens kunnen best een ander gevoel hebben maar dat maakt niet dat ze in een keer onverantwoordelijk met dit onderwerp mogen omgaan. Natuurlijk, er ligt een taak bij de meiden. Maar er ligt ook zeker verantwoordelijkheid bij de jongens. Lees het hoofdstuk van Jozef nog maar eens na.. hoe sterk dat die bleef staan voor de verleiding. En ik geloof zeker hoor dat hij dat van God kreeg. Maar ook bij dit onderwerp geldt: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. En dat geldt niet voor aanspreken maar wel voor verwijten. Sorry dat ik zo fel ben bij dit onderwerp maar ik heb hier persoonlijk heel nare dingen mee meegemaakt.
boulanger
18-05-2011 / 14:01
Het gaat hier toch niet om een schuldvraag? Een vrouw moet zich eerbaar kleden, en een man moet zijn seksuele gedachten in toom houden als hij een vrouw ziet. Dat laatste is wellicht moeilijker dan het eerste, omdat je over je gedachten minder controle hebt dan over wat je aantrekt, maar dat neemt de plicht niet weg. Als we God willen dienen in ons leven, en ons lichaam willen stellen tot een tempel van de Heilige Geest, dan zullen zowel vrouwen als mannen op gaan letten. Vrouwen om wat ze dragen, en mannen op hoe ze kijken.
Liesel
18-05-2011 / 17:01
@Boulanger: Dat is nou een reactie waar ik helemaal achter kan staan!!

Groet,

T.

Terug in de tijd

Een vraag over thuislezers. Ik ken er niet een heel goed. Maar ik vraag mij wat dingen af. Worden de kinderen van deze m...
geen reacties
01-05-2019
Ik heb nu vier maanden verkering met een heel leuk meisje, maar zij is echt super-onzeker in wat zij voor mij betekent, ...
2 reacties
30-04-2012
Aan een predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Ik ben 18 jaar en heb nu 11 jaar orgelles gevolgd (waarvan 6 jaar bij ...
6 reacties
01-05-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering