Christus door de duivel gekruisigd

Ds. M.A. Kempeneers / 8 reacties

07-03-2011, 16:00

Vraag

Toen Christus gekruisigd werd, werd dat uitgevoerd door de Romeinen en de Joden. Kun je stellen dat Christus door de duivel gekruisigd is? Komt al het kwade en antichristelijke van de duivel af en mag je dat bestempelen als 'duivels'?

Antwoord

Er zijn vele personen die schuldig zijn aan de kruisiging van de Heere Jezus. Hij Zelf zegt in Matth. 26 dat dit door "de handen der zondaren" zal gebeuren. Petrus zegt in zijn Pinksterpreek tegen zijn gehoor dat zij Hem hebben gekruisigd. Onze 12 artikelen wijzen Pontius Pilatus aan als (mede)verantwoordelijke. En zij zijn inderdaad allemaal instrumenten geweest van de satan, die op deze manier het Vrouwenzaad wilde vernietigen. De krusiging is zeker duivels te noemen.

Maar als wij door de genade van de Heilige Geest in ons eigen hart leren blikken en overtuigd worden van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan gaan we met Jacobus Revius de schuld en de verantwoordelijkheid bij onszelf neerleggen: "’t en zijn de Joden niet Heer’Jesu, die U kruisten… Ik ben ’t o Heer’ die U dit heb gedaan… Dit is al geschied, helaas, om mijne zonden."

Maar wat een wonder als we dan door genade gaan leren verstaan dat dit alles toch "naar de bepaalde raad en voorkennis Gods" (Handelingen 2) is geschied. Dat wij het ten kwade hebben gedacht, maar dat God het ten goede heeft gedacht (Genesis 50). Dan heeft de Heere het toch zo bepaald en bestuurd dat Zijn Zoon de vervloekte kruisdood is gestorven om mij van de vloek der wet te verlossen. Dat geeft stof tot eeuwige verwondering.

Elburg,
Ds. M. A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

 • Geboortedatum:
  05-11-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Katwijk aan Zee
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

kruisigingPasen
8 reacties
schaapje
07-03-2011 / 22:29
@Kilejan

Inderdaad wij mensen konden er niets aan doen dat wij in zonde geboren zijn, daarom was het plan van God ook perfect, omdat wij niet in staat waren zonder zonden te leven, door onze natuurlijke staat, heeft de Here Jezus
dit werk volbracht. Maar tegelijkertijd heeft satan een onschuldige vermoord, want de dood kon Hem niet
vast houden en heeft Hij overwonnen, satan heeft geen enkele macht meer over Gods kinderen, satan hield
ons gevangen in de zonde en de dood en nu zijn wij vrij.
adriano313
07-03-2011 / 22:53
@Peter1948, God bestaat ook uit Liefde...
Alles en ook alles bestaat in beginsel vanuit Zijn Liefde!
Wij zijn zelfs gemaakt omdat Hij Zijn liefde wilde uiten
Hij creëerde een verhaal van en uit Liefde, zoals beschreven in gen. 1 en 2
Een mens staat daarom bovenaan de top van Zijn schepping....
boven alles uit de wereld en boven alle (dienende)engelen...
Maar ondanks de zondeval, kunnen we toch door Zijn Liefde worden gered!
Lees onderstaande brief maar eens, en hopelijk zal je er ander over gaan denken

Vaders Liefdesbrief

Mijn kind… Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je. Psalm 139:1 Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat. Psalm 139:2 Alles wat je doet is bij mij bekend. Psalm 139:3 Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. Mattheüs 10:29-31 Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld. Genesis 1:27 In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan. Handelingen 17:28
Je bent uit Mij voortgekomen. Handelingen 17:28 Voordat je verwekt werd, kende Ik je al. Jeremia 1:5 Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit. Efeziërs 1:4 Je bent geen vergissing. Psalm 139:15 Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek. Psalm 139:16 Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven. Handelingen 17:26 Je bent prachtig gemaakt. Psalm 139:14 Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder. Psalm 139:13 Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd. Psalm 71:6 Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen. Johannes 8:41-44 Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde1. Johannes 4:16 Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde. 1 Johannes 3:1 Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent. 1 Johannes 3:1
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen. Mattheüs 7:11 Want Ik ben de perfecte vader. Mattheüs 5:48 Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand. Jacobus 1:17 Ik geef je wat je nodig hebt. Mattheüs 6:31-33 Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest. Jeremia 29:11 Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde Jeremia 31:3 Ik denk ontelbaar veel aan je. Psalm 139:17-18 En Ik zing een lied van blijdschap over je. Zefanja 3:17 Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen. Jeremia 32:40 Want je bent Mijn kostbare bezit. Exodus 19:5 Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen. Jeremia 32:41 En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien. Jeremia 33:3 Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden. Deuteronomium 4:29
Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven. Psalm 37:4 Want Ik heb die verlangens in je gelegd. Filippenzen 2:13 Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen. Efeziërs 3:20 Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt. 2 Thessalonicenzen 2:16-17 En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet. 2 Corinthiërs 1:3-4 Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je. Psalm 34:19 Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen. Jesaja 40:11 Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen. Openbaring 21:3-4 En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen. Openbaring 21:3-4 Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus. Johannes 17:23 Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien. Johannes 17:26 Hij is het exacte evenbeeld van Mij. Hebreeën 1:3 Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta.Romeinen 8:31 En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk. 2 Corinthiërs 5:18-19 Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen. 2 Corinthiërs 5:18-19 Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou Johannes 4:10 Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen. Romeinen 8:31-32 Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook. 1 Johannes 2:23 En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde. Romeinen 8:38-39 Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt. Lucas 15:7 Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven. Efeziërs 3:14-15 Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn? Johannes 1:12-13 Ik wacht op je. Lucas 15:11-32 …je Vader, Almachtig God
© Permission To Copy: www.FathersLoveLetter.com/Dutch
EVA
08-03-2011 / 08:08
De laatste 18 uur van Jezus leven was God de reggiseur niets was toeval alles was volgens Gods plan, om de weg naar ons mensen weer te openen, de soldaten, de hoofdman, de keizers ze waren als marrionetten in Gods hand, God beschikte hoe alles moest gebeuren, zelfs de speer in de zij van Jezus was al voorzegd en niemand gaf die man opdracht dan God alleen, Jezus heeft Zijn leven GEGEVEN en is niet vermoord het wonder van het kruis
schaapje
08-03-2011 / 08:15
@Kilejan

Als iemand gestraft wordt die onschuldig is dan is het moord. Maar Jezus wist dat Hij met deze dood miljoenen
zou redden die zouden geloven in Hem, zoals Gods plan was. Hij is inderdaad onze plaatsvervanger, wij verdienen
de dood die Hem toekwam.

Herodes werd ook gebruikt door satan, door alle pasgeboren jongetjes te doden, satan wist dat de Messias
geboren zou worden.

God heeft in het stervensmoment alle zonden van de wereld om Hem gelegd...Jezus zei; Mijn God waarom
hebt Gij mij verlaten.

Zoals de joden al eeuwen al een onschuldig dier moesten moesten doden voor hun zonden, zo is de Zoon
van God geofferd voor de hele mensheid, voor een ieder die daar in geloofd.

Maar ik heb de indruk dat niet iedereen geloofd in een tegenstander die satan heet.
schaapje
08-03-2011 / 09:52
Ik vind het moeilijk als er gezegd wordt dat God opdracht gaf om Jezus een speer in Zijn zij te steken,
omdat de profetiën dat voorzegd hebben.
Het is niet zo dat God Zijn Zoon doodde.....Hij heeft Zijn Zoon gegeven.
1a2b3c
08-03-2011 / 14:57
Er zitten m.i. meerdere kanten aan de zaak.
-Gods kant: Jes.53:10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, ....
-De kant van Jezus Zelf: Joh.10:18 Niemand neemt het(leven) Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen...
-De kant van de mensen: 1 Kor.2:8... een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. (hier staat dus dat de mensen Hem gekruist hadden)
-Satan's kant bijv.: Lucas 22:3 Toen voer de satan in Judas.... ( mbt het verraad)

Dat Gods plan ten uitvoer werd gebracht betekent absoluut niet dat iedereen die er een rol in heeft gehad niet ten volle zelf verantwoordelijk was.
Pilatus heeft Hem niet veroordeeld omdat God hem dwong, hij koos daar zelf voor, hij was bang dat hij bij de keizer uit de gunst zou vallen.
God werkt Zijn plannen uit door alles en iedereen heen zonder dat onze eigen verantwoording daarbij uitgeschakeld wordt, net als met bijv. de uitverkiezing.

We kunnen op meer plekken in de Bijbel duidelijk zien dat een zaak meer kanten heeft, bijv:
In Sam.24:1 staat dat de Heere David aanporde om het volk te tellen.
In 1 Kron.21:1 staat dat de satan David aanporde.
In Sam.24:17 staat dat David zelf zegt: Zie, ík heb gezondigd en ík heb mij misdragen...

Waar wij mensen mee te maken hebben is onze eigen kant, onze verantwoordelijkheid, het waren onze zonden die het kruis noodzakelijk maakte voor ons behoud.
Het was het oordeel dat Pilatus uitsprak en het was het verraad van Judas en het was de overlevering van het sanhedrin, en de Romeinen die het vonnis uitvoerden.
De 'instrumenten' die God gebruikt heeft om Hem aan het kruis te brengen waren geen willoze robots.
schaapje
08-03-2011 / 15:20
@Kilejan

Ben het gedeeltelijk met je eens, satan doet wat hij moet doen.
God doet wat Hij wil doen.

Alleen de stelling dat satan dingen moet doen omdat God het wil, gaat me toch te ver.
God staat het toe kunnen we zeggen.

Denk aan kinderen die op een verschrikkelijke manier misbruikt worden en mishandeld.
om maar een voorbeeld te noemen, niemand kan mij wijs maken dat dit de wil van God is.
EVA
09-03-2011 / 14:14
@schaapje
Niemand gaf deze hoofdman opdracht steek een speer in Zijn zij, was ook niet iets wat vaker gebeurde, maar God had dit al gezegd door de mond van een profeet, en zorgde er nu voor dat deze romeinse soldaat dit deed waarom, om het 7e wonder van het kruis te mogen zien, wat kwam er uit Zijn zij, bloed en water een heenwijzing naar de wedergeboorte (bij geboorte komt bloed en water) dat wedergeboorte nu mogelijk is dankzij het kruis.

Terug in de tijd

Wij zijn 30 jaar getrouwd, door de jaren heen altijd maar aangesudderd, de kinderen zijn het huis uit. En na best wel mo...
4 reacties
07-03-2014
Een vraag: Adam en Eva zagen na de val dat zij naakt waren en bedekten zich met vijgenblaren. Hoever mag je in een huwel...
geen reacties
07-03-2003
Een vraag waar ik al een tijdje mee zit wil ik nu graag voorleggen. Ik ben een jongen van 19 jaar en een meisje van 14 j...
geen reacties
07-03-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering