Oordeel over HeartCry

Ds. N. den Ouden / 5 reacties

30-12-2010, 16:00

Vraag

Ds. N. den Ouden, hartelijk dank voor uw antwoord op de vraag over HeartCry (HC) en het Heilig Avondmaal. Naar aanleiding van uw antwoord zou ik graag nog het volgende aan u willen vragen. Graag leg ik dit aan u voor, omdat u schrijft dat u ook vraagtekens heeft bij HC. Wat gebeurt er met iedereen die zoveel commentaar heeft op HC als we lezen wat er staat in Johannes 7: 51: "Oordeelt ook onze wet den mens, tenzij dat zij eerst van hem gehoord heeft, en verstaat, wat hij doet?" Maakt men zich hier niet schuldig aan als men zo lichtvaardig oordeelt? Is men er zelf wel eens geweest en heeft men ervaren of het bijbels is of niet? U zegt dat gezag een vies woord is geworden, want wat heeft een ander over mij te zeggen? Hierop krijgen we mijns inziens toch een antwoord in Handelingen 5: 29: "Men moet Gode meer gehoorzaam zijn, dan den mensen." Ook dit gezag moet toch bijbels zijn en anders moeten we Hem toch meer gehoorzaam zijn? Absoluut moeten de ambtsdragers rekenschap geven van hun handelen, maar mogen ze hier op aarde dan zo'n onderscheid maken? Ik zit (bij wijze van spreken) naast degene die het onderwerp is van de eerder gestelde vraag in de kerkbank en omdat ik al belijdend lid ben kunnen ze mij 'niets maken'. Ik ga wel naar HC, maar die ander gaat ook en kan vervolgens geen belijdenis doen. Wel heeft de kerkenraad een brief aan de gemeente gestuurd met hun visie op HC, maar dit is een brief geworden met zeer veel leugens. Is dit bijbels? Ik mag dus gerust drie weken op vakantie naar Spanje, maar als wij een weekend naar HC gaan waar alleen de Bijbel opengaat, krijgen we verwijten dat we uit de zondagse eredienst wegblijven en dat we daar horen. Dit is ook daadwerkelijk aan de kaak gesteld, maar men wil geen herziene uitgave hiervan doen, intens triest! Er staat zoveel in wat gewoon echt niet waar is! Ook Handelingen 5: 38 en 39 zijn hier toch duidelijk over: "En nu zeg ik ulieden: Houdt af van deze mensen, en laat hen gaan; want indien deze raad, of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken; opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden." Pas toch op wat we doen, zeggen of schrijven! Ook moet ik denken aan Mattheüs 15: 14 over de blinde leidslieden: "Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in den gracht vallen." Waar is dan toch de oprechte liefde om ook jonge mensen bij Christus te brengen? En moeten we ze lasten opleggen die te zwaar zijn om te dragen?

Antwoord

Dank voor de vraag. Je stelt een veelheid van vragen aan de orde en ik denk dat hier eerder sprake is van een opgekropt gemoed, dan dat je echt je vragen stuk voor stuk beantwoord wilt zien. Toch wil ik er wel wat op antwoorden.

In de eerste plaats weet ik niet of betreffende kerkenraad zich goed op de hoogte heeft gesteld van HC. Ik kan ook jou vragen of je gevraagd hebt of zij zich op de hoogte hebben gesteld, anders val jij op jouw beurt ook weer in lichtvaardig oordelen.

De tekst uit Handelingen 5 houdt nogal wat in! De Heere Jezus Zelf had de apostelen de opdracht gegeven om het evangelie te preken. Als ze dat belet wordt, moeten ze Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Het is nogal link om het bezoeken van de conferenties van HC in dezelfde lijn te zien als de opdracht van Christus aan de apostelen om het evangelie te verkondigen! We kunnen ónze zaak zo makkelijk vereenzelvigen met de zaak van Christus. Zoiets is juist onderdeel van mijn vraagtekens.

De hoogmoed die kerkenraden verweten wordt, kan ook aan de andere kant op de loer liggen. Juist ook als je kerkenraadsleden “blinde leidslieden” noemt die in de gracht vallen, samen met degenen die ze leiden. Nota bene voorafgegaan door de zin: Pas toch op wat we doen, zeggen of schrijven! Kijk dan ook maar echt even in de spiegel, naar wat jezelf schrijft…

Ik ben het wel met je eens dat, als het bezoeken van HC een reden is om iemand geen belijdenis te laten doen, het dan ook gevolgen moet hebben voor degenen die wel belijdenis gedaan hebben. Ik kan natuurlijk ook niet nagaan wat er waar is van de “brief met zeer veel leugens”. Ik heb ook niet willen beweren dat kerkenraden het altijd goed doen. Maar ik heb wel het apostolisch vermaan willen doorgeven: “Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen, als degenen die rekenschap geven zullen” Hebr. 13:17.


Hartelijke groet,
Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief
5 reacties
1a2b3c
30-12-2010 / 16:26
Het is nogal link om het bezoeken van de conferenties van HC in dezelfde lijn te zien als de opdracht van Christus aan de apostelen om het evangelie te verkondigen!

Wordt hiermee nou gesuggereerd dat Arjan Baan niet geroepen is het evangelie te verkondigen???
Mien
30-12-2010 / 16:38
Arjan Baan is toch geen bezoeker, maar een organisator. Er staat dat het bezoeken van HC vergelijken met de opdracht van Christus aan de discipelen nogal link is.
petrus
30-12-2010 / 16:48
Ik denk dat 95 % van het commentaar op HeartCry is ingegeven door angst.

Heb 'toevallig' gisteravond nog een heerlijk getuigenis gehoord van iemand die begng dit jaar door de Heere krachtdadig bekeerd is, en God gebruikte in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid het onderwijs en de conferentie van HeartCry tot redding van deze verloren zondaar.
Is dat niet waar het om gaat in dit leven???
1a2b3c
30-12-2010 / 17:03
Nou ja Mien, het gaat in Hand.5 om degenen die het evangelie verkondigen, dat zijn dus de sprekers.
Roozemond
30-12-2010 / 19:05
Idd. gaat het om angst.....
En intens triest allemaal.
Herken er veel van.
Het is verschrikkelijk als je bijv. geweigerd wordt aan het HA omdat je HC conferenties hebt bezocht... dat is pure veroordeling...
Maar: men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen!
Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn rijke zegen, en dat is zo bijzonder wonderlijk die weekenden... Daar is Zijn Geest rijk aanwezig en moet de duisternis wijken.

Terug in de tijd

Wat betekent raad des vredes?
1 reactie
30-12-2014
Ik heb een vraag m.b.t. de huidige kredietcrisis. Hoe moeten wij als christenen omgaan met het vertrouwen in de economie...
geen reacties
30-12-2008
Op een familiefeestje werden we met een goochelaar geconfronteerd. Deze goochelaar behoorde tot de Gereformeerde Gemeent...
4 reacties
30-12-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering