Corrie ten Boom

Ds. A.K. Wallet / 1 reactie

10-09-2010, 18:30

Vraag

Ik heb veel bewondering voor Corrie ten Boom, maar hoe moet ik de dingen die zij deed rijmen met 1 Korinthe 11? Corrie ten Boom preekte en leerde, mocht dat dan wel?

Antwoord

Beste vrager,

Je vraagt over Corrie ten Boom over de uitoefening van haar preken en leren i.v.m. 1 Kor. 11. Dat zal ongetwijfeld moeten zijn 1 Kor.14, waar staat dat de vrouwen in de gemeente zullen zwijgen (vs. 34). Op grond van deze en andere teksten kent men in de rechterflank van de ger. gezindte de vrouw in het ambt niet. Buiten deze gezindte kent men de vrouw in het ambt wel, op grond van een andere interpretatie.

Zo heeft ook Corrie ten Boom gepreekt en geleerd. Zij is groot geworden in een hervormd gezin dat onder invloed stond van het Reveil. Binnen de kerk stonden ze qua beleving dicht bij de Ger. Bond. Ze had een broer die hervormd predikant was. In het Reveil was men niet zozeer bezig met de confessie, de belijdenis van de kerk,  maar het was een verzet tegen rationalisme en secularisatie. Het leunde aan tegen het piëtisme. Bekende figuren waren de christen geworden Joden: Da Costa en Capadose. Veel stichtingen tot dienst van de naaste kwamen tot stand, o.a diaconessenhuizen en Tot heil des Volks. Corrie ten Boom kenmerkt zich  door  haar verwantschap met het Reveil in een praktisch-christelijk leven, gepaard met bijbelse  vroomheid.

Binnen de evangelische kring waarin Corrie is terecht gekomen, ook overgedoopt, was het preken voor haar geen belemmering. Ze had de bediening gekregen, zoals men dat in die kringen noemt.

Al  zijn er bezwaren  tegen “de vrouw in het ambt”, dat neemt niet weg dat we haar als christen hoog achten. In haar boeken geeft zij getuigenis  van haar geloof en wat dat ook voor haar omgeving heeft betekend, dwars door het concentratiekamp heen. Al denken we op sommige punten anders , ook qua prediking, dan wil dat niet zeggen dat we daarom iemand verwerpen.

In onze belijdenis hebben we een rijkdom van Gods getuigenis, maar leven we daar ook echt naar? Als dat zo zou zijn zou er meer van ons kerkmensen dienen uit te gaan. In die zin is een reveil , als geestelijke opwekking nodig.

Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

vrouw in ambt
1 reactie
Alphonsus
11-09-2010 / 09:01
Volledig eens met het antwoord van DS. Wallet. In het bijzonder m.b.t. de laatste alinea.
Je kunt je afvragen waarom de geestelijke kracht van kerkmensen zo bijzonder karig is.
Veelal is het zo dat de gestelde regels (op zich zijn die goed) teveel als een "garantie" tot een vroom leven worden gezien en waarop door anderen aldus geen kritiek kan worden uitgeoefend. Een vroom leven waarin het vlees zich gemakkelijk kan vinden. Het blijft immers aan de buitenkant.
Voor een geopenbaard praktisch-christelijk leven, zoals bij Corrie, is veel meer nodig dan alleen de kerkgang, de kerkbijdrage, wat deelnemen aan het verenigingsleven etc.
Een praktisch-christelijk leven wordt, na werkelijke bekering, door de Heilige Geest in het hart bewerkt, waarbij dit hart verlangend wordt naar een Gode welgevallig leven.
Dan groeien wij op tot een tempel in de Geest, Gode ten eigendom.
Wanneer wij slechts met de mond belijden en ons hart verre houden van de verbrijzeling, waardoor we ons zelf in het juiste perspectief tot God gaan zien, blijft alles oppervlakkig. Blijven we lauw. Op 3, 16: Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.

Juist God Die de harten doorziet en God tevens van voor de grondlegging dar wereld weet heeft wie verlangend naar Hem uitziet, zal ook door God begenadigd worden door geloof en na de wedergeboorte met een leven in heiliging en dankbaarheid begiftigd worden.
Aan die Christen dan om zo te leven dat zijn uitverkiezing en roeping in het dagelijkse leven bevestigd wordt. 2 Petr1,10: Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.

Wanneer kerkelijk Nederland een levende en getrouwe gemeenschap van werkelijk Christen zijn zou uitleven, zou God zijn zegen aan ons kleine land niet kunnen en willen onthouden. In feite is Nederland seculier geworden, niet alleen door de ongelovigen maar ook door de vele naamchristenen, waar geen geur ten leven (meer) van uitgaat. De stromen van levend water ontbreken veelal. Wanneer God zich niet op een buitengewone wijze over Nederland ontfermt zal het Israël van Europa zich verwijderen van God.
Het leven van Corrie ten Boom mag voor ons op dat punt tot een voorbeeld strekken.

In die zin is een reveil , als geestelijke opwekking nodig zoals Ds Wallet aangeeft.

Terug in de tijd

Ik, 36 jaar, heb altijd een lichaamstemperatuur die schommelt tussen 37.3 en 37.8. Ik voel me verder niet ziek, heb alle...
2 reacties
11-09-2018
Aan een Ger. Gem.-dominee. Ik ben een jongeman van 22 jaar. Ik ben opgevoed in de Gereformeerde Gemeente en heb een stab...
3 reacties
10-09-2015
Aan ds. C. Harinck. Is het kennen van je ellende alleen een besef van je zonden? Of is het ook een verlangen naar een le...
1 reactie
10-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering