Strijdende kerk en de triomferende kerk

Ds. J. Boer / 1 reactie

13-01-2010, 14:00

Vraag

In De Redelijke Godsdienst van Brakel kom ik tegen dat de strijdende kerk gemeenschap heeft met de triomferende kerk. Is dit bijbels? En zo ja, wat moeten wij dan verstaan onder die gemeenschap?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Wanneer je over de strijdende en de triomferende kerk bij Brakel gelezen hebt, heb je ook gezien dat hij zijn mening wil bevestigen met citaten uit de Bijbel. De beste manier om antwoord op je eerste vraag te krijgen is dus de Bijbel erbij nemen en de geciteerde teksten te lezen en dan ook de omgeving van de geciteerde teksten mee te nemen. Vervolgens is het de vraag of je daarna de mening van de schrijver kunt onderschrijven of van mening bent dat hij teksten heeft gebruikt die niet zeggen wat hij ze wil laten zeggen. Het is wel duidelijk dat ons gereformeerde voorgeslacht het belangrijk vond dat elke lezer zelf kon onderzoeken of het gezegde of geschrevene ook bijbels was. Men was niet bang om zich daarop te laten controleren. Je kunt dat bijvoorbeeld zien in de Heidelbergse Catechismus. Er staan onder de zondagen tekstverwijzingen. Je kunt het evenzeer zien in de Nederlandse Geloofsbelijdenis waar de bijbelse fundering van het belijden in de tekst is opgenomen. Ook Brakel begeeft zich in dit spoor.
 
Als ik het goed zie wijst Brakel erop dat er gemeenschap is tussen de triomferende en de strijdende kerk vanwege het ene Hoofd der Kerk Jezus Christus. Hij geeft aan dat de triomferende kerk betrokken is bij de strijdende kerk en noemt daarbij Openbaring 6:10. Ik neem er vers 11 bij: "En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij." Brakel wijst erop dat wij niet precies kunnen vaststellen wat zij die tot de triomferende kerk behoren, van de strijdende kerk weten omdat de Bijbel hierover zwijgt.
 
Hoe moeten wij dit van onze kant ons voorstellen? De Bijbel laat duidelijk zien dat de Heere het ons verbiedt contact te zoeken met hen die al overleden zijn. We moeten dus niet direct denken aan een bepaalde vorm van contact. Het meest duidelijk lijkt me de conclusie die in Hebreeën 12 getrokken worden uit Hebreeën 11. In Hebreeën 11 worden getrouwe getuigen genoemd die uit hun geloof geleefd hebben en in het geloof gestorven zijn. Zij mogen de triomferende kerk vormen en zij mogen Christus al in heerlijkheid aanschouwen. In Hebreeën 12 worden wij opgeroepen ons met hen verbonden te weten in de navolging van Christus. Zij die ons voorgingen worden ons ten voorbeeld gesteld voor onze levenswandel hier op aarde. Wie leeft en doet als zij is met hen verbonden. Wie leeft en doet als zij zal straks in de eeuwigheid met hen verenigd zijn.
 
Bij dit alles is natuurlijk de meest belangrijke vraag: Ken je de Heere Jezus als je Borg en Zaligmaker. Het geloof in Hem legt een verbinding met allen die in Hem geloofd hebben en die in Hem geloven.

Ds. J. Boer

Ds. J. Boer

Ds. J. Boer

 • Geboortedatum:
  12-06-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Emst
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Brakel
1 reactie
eduard1
13-01-2010 / 19:54
Naar mijn bescheiden mening is de vermeende gemeenschap tussen de strijdende kerk en de triomferende kerk een vorm van mystiek en uitsluitend gebaseerd op (al dan niet opgewekt) gevoel en sentiment.

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 21 jaar. Graag zou ik willen weten wat de gebeden zijn die de dominee bid voor hij de kansel op ga...
geen reacties
13-01-2014
Wij zijn enkele maanden gelukkig getrouwd en genieten erg van het leven samen. Over uitbreiding van ons gezin dachten we...
6 reacties
13-01-2012
Onlangs was ik bij een bevestigings-en intrededienst in een Ger. Gem. Ik zag dat sommige dominees de consistorie binneng...
geen reacties
14-01-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering