Dit aanbod hoor ik niet

drs. I. A. Kole / geen reacties

16-06-2008, 00:00

Vraag

Een noodkreet, echte zorg: Ik las een preek van ds Boston, Thomas Boston. Overbekend van zijn viervoudige staat. De preek had als titel: Christus de Zaligmaker van de wereld. Hierin was een zeer krachtige aansporing. Op welke grond? Op het AANBOD van Christus als de gegeven Zaligmaker door de Vader aan de wereld. Een heel sterk aanbod van Christus aan zondaren en mensen, omdat de Vader Hem daartoe heeft gegeven. Net als een arts die is aangesteld in het leger en dat iedereen gebruik van hem mag maken, zegt Boston. Nu mijn hartevraag: dit hoor ik echt zo niet preken zondags. Echt niet. Dit aanbod hoor ik niet. En ook niet die nodiging tot Hem op die wijze. Eigenlijk hoor ik alleen wat rechte ellendekennis inhoudt preken. En dat die mensen naar Christus verwezen moeten worden. Ik wil deze vraag voorleggen aan iemand van de Ger. Gem. Misschien met de vraag om deze vraag echt eens te bespreken tijdens een synodevergadering. Ik bedoel die vraag echt niet als negatieve kritiek. Maar voor mij is dit echt nood. Ik zie zoveel mensen weggaan uit ons kerkverband. Dit is echt NOOD en zorg. Wilt u er a.u.b. op reageren middels deze rubriek?

Antwoord

Iedereen wordt ernstiglijk geroepen (DL hfd.3/4 art.8). “Ik zoek niet je ondergang maar je behoud! Bid en je zal ontvangen, zoek.... klop...”
 
Je zit in nood, je draait rond in een vicieuze cirkel, je hebt niets om jaloers op te worden. Is er wel ellendekennis en is die wel diep genoeg? Je hebt het gevoel dat de drie stukken, “drie brokstukken” zijn; zoveel jaar in het eerste stuk, zoveel jaar in het tweede en idem in het derde. Ik behoor al meer dan 65 jaar bij de Gereformeerde Gemeente en dien de gemeente, door Gods genade, al 35 jaar als ambtsdrager en weet wel wat je bedoelt, maar ik maak het zo niet mee. Gelukkig niet! De kennis van de drie stukken is op de bijbels genormeerd: Psalm 130: Zo Gij, HEERE de ongerechtigheid gadeslaat; HEERE wil zal bestaan?(vs. 3). Maar bij U is vergeving (4), opdat Gij gevreesd wordt (vs. 4); Psalm 50: En roept Mij aan in de dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren (vs. 15).

De manier waarop de Heere dat ons leert, kan heel verschillend zijn: De stokbewaarder wil zelfmoord plegen, maar Paulus roept: Doe uzelf geen kwaad. Dan schreeuwt hij in nood: Wat moet ik doen om zalig te worden? Het antwoord: Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Lees verder in Hand.16: 25-33. Zacheüs wordt door de Heere Jezus uit de boom geroepen: Ik moet heden in uw huis blijven. Uit de vruchten, uit dankbaarheid, blijkt de bekering: de helft van zijn bezit voor de armen en wat hij gestolen heeft zal hij vierdubbel teruggeven. Lees: Lukas 19:1-10. De bloedvloeiende vrouw heeft gehoord van de Heere Jezus. Ze is overal vastgelopen en steeds zieker en armer geworden. Hij kan mij alleen nog helpen. Ze raakt de zoom, de onderkant, van de mantel aan van de Heere Jezus. Ze wordt direct genezen. Ze wil stilletjes weggaan, maar de Heere zegt dat Hij aangeraakt is. Lees verder in Markus 5:25-34 - Uw geloof heeft u behouden.
 
Tenslotte wijs ik je op Zondag 1 van de HC: de vraag naar de enige troost: Het eigendom te mogen zijn van de Heere Jezus, gekocht met Zijn bloed! De Heilige Geest verzekert mij van het eeuwige leven en dat komt openbaar in liefde tot de naaste. De vraag naar hoe ik kom aan die enige troost vind je dan in antwoord 2.
 
Ik zal het nog anders zeggen; Als je niet dankbaar bent, dan ben je niet verlost en dan heb je nog nooit je ellende 'geproefd.' Want troost, zaligheid heb je alleen nodig als je ziet dat je wat mist. We missen de gemeenschap met de God van ons leven door onze zonde. De Heilige Geest wijst ons op de verzoening die aangebracht is door de Borg en Zaligmaker en schenkt ons het geloof waardoor ik deel krijg aan Christus en al Zijn weldaden: vergeving - vernieuwing - verheerlijking (die wacht nog!). Je leert, ook na ontvangen genade, steeds meer van de drie stukken én ook je tekort in het dienen van de Heere: Paulus belijdt na ontvangen genade: Ik ellendig mens, wie zal me verlossen?, maar ook: ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Lees: Romeinen 7:18-26.
 
In dit leven is het maar ten dele, vandaar dat er een velangen is om de Heere volkomen te mogen delen. Het leven van een christen met de strijd tussen de oude en de nieuwe mens wordt beschreven in Efeze 4:17-5:21.
 
In het bovenstaande zijn er enkele zaken aan de orde gekomen. Bespreek je vragen, je nood met de predikant/ouderling/consulent, En lees b.v. de verklaring van de HC, zondag 1 van ds. H. Paul.
 
Tijdens een synodevergadering worden alleen zaken besproken die via de gemeente, de classis, de particulierre synode op de synodetafel komen.
 
Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

aanbod van genadeBoston
geen reacties

Terug in de tijd

Wat wordt er bedoeld met de opmerking tijdens de prediking: "De kandelaar is weg"?
1 reactie
16-06-2014
Kan het zijn dat God Zichzelf laat zien als je onder invloed bent van drugs? Of te wel: laten zien dat je als mens verke...
2 reacties
16-06-2014
Ik ben een jongen van 21 jaar en ik heb vrijwel geen baardgroei. Aangezien ik dit best mannelijk vind, is het jammer dat...
1 reactie
16-06-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering