In de Ger. Gem. wordt vaak gezegd: Bidt maar veel. Ik voel me dan wederom zo op ...

J.W.N. van Dooijeweert / geen reacties

10-05-2008, 00:00

Vraag

In de Ger. Gem. wordt vaak gezegd: Bidt maar veel. Ik voel me dan wederom zo op mijzelf terug geworpen. Want als het afhangt van mijn bidden, dan kan het nooit. Het kan toch alleen door de gewilligheid van Hem?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Mijn grote excuses! Hier is iets mis gegaan. Ik had de vraag niet ontvangen waarschijnlijk door storing in mijn computergeheel. Maar hier ben ik toch nog met een antwoord op je vraag. Ik denk dat we eerst samen een verandering aan moeten brengen in de vraag. “In de Ger. Gem. wordt vaak gezegd : Bidt maar veel”. Gelukkig word dit niet alleen in de Gereformeerde Gemeente gezegd, maar in verschillende andere kerken ook. Waarom ik dit wil benadrukken? Het is een Bijbels gegeven: Onder andere enkele teksten van Jezus Zelf: Matt. 7:7: “Bidt, en u zal gegeven worden; Mattt. 7:8: “Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt”; Matt. 26:41: “Waakt en bidt”; Een tekst van Paulus: 1 Thess. 5:17: “Bidt zonder ophouden.” En wat denk je van Jacobus brief: Jak. 4:2: “Gij begeert, en hebt niet; gij benijdt en ijvert naar dingen, en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt.” Vs. 3: “Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt.”

Vooral de tekst van Paulus is heel indrukwekkend: Bidt zonder ophouden... Dat wil niet anders zeggen dan: Leidt een biddend leven. Altijd op je knieën? Altijd handen samen en ogen dicht? Nee verre van dat! Het wil zeggen dat ons leven getekend mag zijn door een biddend opzien tot de Heere God.

Ik zal nooit vergeten dat ik in Arnhem als ouderling een oudere zuster bezocht. Het duurde even voor ze de deur open deed. Ze verontschuldigde zich daarvoor met de volgende woorden: “Ik was in gebed want ik moet naar de winkel”. Nieuwsgierig als ik ben vroeg ik haar wat die twee met elkaar te maken hebben. Ze zei: “O, als ik naar de markt of naar de winkel ga, vraag ik altijd aan de Heere of Hij mij wil bewaren voor het kopen van dingen die ik niet nodig heb”.

In jouw vraag komt dan de opmerking: “Ik voel me dan wederom zo op mijzelf terug geworpen”.
Bidden is geen “betaalmiddel” en ook geen “prestatie die we leveren”. Ik heb een oude RK- vriend die zegt vaak: Zingen is dubbel bidden, daarom zing ik maar veel dan heb ik toch veel gebeden. Als dat je geloof is dan ben je inderdaad op jezelf geworpen. Zet die gedachte van je af. De Bijbel bedoelt met bidden iets heel anders: Het is de wil van de Heere God dat wij ons tot Hem wenden. Dat wij hem “aanlopen als een waterstroom”. Bijvoorbeeld: Hooglied 2:14: “Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene van een steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk.” Of : Ps. 102:17: “Zich gewend zal hebben tot het gebed desgenen, die gans ontbloot is, en niet versmaad hebben hunlieder gebed;” Spr 15:29: “De HEERE is ver van de goddelozen; maar het gebed van  de rechtvaardigen zal Hij verhoren”; Jes 26:16: “HEERE! in benauwdheid hebben zij U bezocht; zij hebben hun stil gebed uitgestort, als Uw tuchtiging over hen was.”
 
Er zijn veel en veel meer teksten te vinden die het bidden benadrukken als een zaak die God wil. Een voorbeeld hiervan zien we ook bij de Heiland Zelf: Luk. 6:12: “En het geschiedde in die dagen, dat Hij uitging naar den berg, om te bidden, en Hij bleef den nacht over in het gebed tot God.” Bidden is een afhankelijk werk! Van ons bidden hangt niets af. Maar zonder bidden zal er ook niets gebeuren in ons leven. God wil dat we met ons gehele  hart in gebed tot Hem komen. Dat we in gebed en in  afhankelijkheid van Hem, onze zorgen, noden en verdriet bij Hem brengen. Nog sterker: Hij wil dat heel speciaal. Psalm 27:8: “Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoek Mijn aangezicht”. Gehoorzaam antwoord deze zoekende ziel: “ik zoek Uw aangezicht, o HEERE!”

Daarom moedigen ook profeten en Psalmdichters hun tijdgenoten aan om te bidden: Ps. 105:4: “Vraagt naar de HEERE en Zijn sterkte; zoekt Zijn aangezicht geduriglijk”. Als laatste Bijbeltekst: Heb. 4:16: “ Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.”

Bidden is geen betaalmiddel. Ons bidden is geen ladder om in de hemel te komen. Bidden wordt ons door God Zelf aangewezen als de weg die Hij wilt dat we gaan. De Heere Jezus Zelf geeft ons het voorbeeld. Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament. De apostelen moedigen de gemeente (en dus ook ons in 2008) aan om te  bidden. Speciaal in Hebr. 4: Ga met vrijmoedigheid!  Niet als onder dwang omdat het moet om iets te kunnen krijgen. Maar met vrij- en blijmoedigheid omdat Gods troon “genadetroon” is. Zoek de Heere en leef! En dan is het gebed de weg.

Ik zou u nog net zo’n brief kunnen schrijven met voorbeelden uit ons leven waaruit bleek dat de Heere gebeden hoort en... verhoort.

Gods zegen,
Evangelist J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

geen reacties

Terug in de tijd

Kan een kind van 7 jaar menstrueren?
geen reacties
10-05-2013
Een poosje geleden heeft onze dominee afscheid genomen, wegens vertrek naar een andere gemeente. Hij heeft een paar jaar...
12 reacties
10-05-2010
Kunnen we wel Bevrijdingsdag vieren als we allemaal slaaf zijn van de zonde?
3 reacties
11-05-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering