Opstanding uit de doden bij de wederkomst van Christus

P.C.H. Kleinbloesem / geen reacties

29-04-2008, 00:00

Vraag

Weet u bijbelgedeelten te noemen die gaan over de opstanding uit de doden op de dag van de wederkomst van Christus? Geldt dit bovenstaande ook voor het ongeboren kind, dat gestorven is in de moederschoot?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Er zijn inderdaad verschillende teksten in de Bijbel die spreken over de opstanding van de doden op de dag van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. In 1 Thess. 4:13-18 gaat het over de opstanding van de gelovigen. Je ziet daar heel duidelijk dat de gestorven gelovigen opstaan als Christus wederkomt, en Hem tegemoet zullen gaan in de lucht. En dat met een ‘veranderd’ lichaam (vgl. 1 Ko1. 5:51,52). Daarna zullen de christenen die nog leven als Christus wederkomt, Hem eveneens tegemoet gaan in de lucht. En dan zal de gehele gemeente van God “altijd met den Heere wezen”.

“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en  met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven  zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen  worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen  wij altijd met den Heere wezen” (1 Thess. 4:16-17).

Maar niet alleen de gelovigen zullen opstaan, ook de ongelovigen. Lees Openb. 20:5. En zij zullen moeten verschijnen voor de grote witte troon om geoordeeld te worden naar hun werken (Openb. 20:11-15). Lees ook Dan. 12:2: “En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken,  dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.” En Joh. 5:28,29: “Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in  de graven zijn, Zijn stem zullen horen; En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des  levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.”

Je/U vraagt of dit nu ook geldt voor het ongeboren kind, dat gestorven is in de moederschoot. Dan kan ik alleen maar antwoorden: ja. Ook het ongeboren kind is een mens, een mens met een ziel, van het uur van zijn ontvangenis af (vgl. Ps. 139:14-16). Maar ik hoop dat je/u wel zult begrijpen, op grond van de Schrift, dat er verwachting is voor de jonggestorven kinderen van de gelovigen. De apostel Paulus heeft gezegd dat de kinderen van de gelovigen “heilig” zijn. Gelovigen delen in de zegeningen van het verbond: ze hebben vergeving van de zonden en het eeuwige leven ontvangen. En hun kinderen? Het is groot, maar toch waar: ook zij zijn “des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig”; ook zij delen in de zegeningen van het verbond. Natuurlijk is het belangrijk dat een kind bij het groter worden ook zelf tot persoonlijk geloof komt! Een tak van de olijfboom kan ook afgebroken worden! Maar van de jonggestorven kinderen van de gelovigen kan nooit gezegd worden dat zij reeds vanwege ongeloof afgesneden werden van de olijfboom (Lees Rom. 11:16vv.).

Lees ook eens wat de Dordtse leerregels hiervan zeggen: (1-17): “Nademaal wij van den wille Gods uit Zijn Woord moeten oordelen, hetwelk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in hetwelk zij met hun ouders begrepen zijn, zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt.”

Van jonggestorven kinderen van ongelovige ouders kun je niet zeggen dat zij behouden zijn, maar ook niet dat zij verloren zijn. God is een God die mensen verkiest tot het eeuwige leven, zonder dat daar reden voor is in die mensen. Wie wel en wie niet uitverkoren zijn, openbaart de Schrift niet.
 
Ik hoop dat ook jij/u mag geloven in Degene die gezegd heeft: “En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die  den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik  zal hem opwekken ten uitersten dage” (Joh6:40). En laten we dan onze Zaligmaker uit de hemel verwachten! Hij komt, en zal ons lichaam veranderen, opdat het gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam (Filp.3:20,21).

Allen die Zijn verschijning liefgehad hebben, mogen uitzien naar deze dag. Wat een dag zal dat zijn voor ons, én onze kinderen. God is sowieso bewogen met de kinderen, ook met die van ongelovige ouders. Eén van de redenen dat God het goddeloze Ninevé wilde sparen was dat daar wel 120.000 kleine kinderen woonden. Zo klein, dat ze het onderscheid niet wisten tussen links en rechts (Jona 4:11). Maar dan getuigt de Schrift van de kinderen van gelovigen dat die een nog meer bijzondere plek in Gods hart hebben! Paulus zei het al tegen de stokbewaarder: U moet geloven, en dan zult u zalig worden. Maar niet alleen u, u én uw huis (Hand. 16:31).

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd mailen.

Van harte Gods zegen toegebeden,
Kand. P. C. H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

geen reacties

Terug in de tijd

Na de opstanding uit de doden kreeg de Heere Jezus een verheerlijkt lichaam, zonder enig gebrek. Echter, in Zijn handen,...
1 reactie
29-04-2010
Ik wil zo graag in God geloven en Hem dienen. Maar wat moet ik doen? Ik vertel het zo vaak aan God in mijn gebed; dat ik...
2 reacties
29-04-2011
Geacht panellid, sinds begin van dit jaar begon ik mij steeds meer te realiseren dat hier op aarde het echte geluk en vr...
1 reactie
29-04-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering