De kracht Gods

Ds. J.J. van Holten / geen reacties

14-11-2007, 00:00

Vraag

De kracht Gods, in 1 Korinthe 2:4, en de kracht Gods in het Onze Vader. Wat wordt met “de kracht Gods” nu eigenlijk bedoeld?

Antwoord

Ik zal proberen een antwoord te geven op je vraag.  Laat me beginnen met te zeggen dat het goed is als we, zoals je nu doet, Bijbelwoorden niet maar als klanken of zelfs bekende klanken tot ons nemen maar nadenken over de betekenis. In dat opzicht ben ik blij met je vraag. Woorden in de Bijbel mogen dan bekend zijn en we kunnen er mee vertrouwd zijn maar dat wil nog niet zeggen dat de betekenis of de betekenis op die specifieke plaats ook gelijk helemaal helder is.

Als gesproken wordt over het woord “kracht” en als dat woord wordt gebruikt als bijvoeglijke bepaling bij God dan kan dat verschillende betekenissen hebben. We kunnen denken aan de kracht van God in de schepping. Gods kracht waardoor de hemel en de aarde zijn geschapen. Ook wordt met namen in het NT gesproken over de kracht van Christus om te genezen. We kunnen in diverse Bijbelverhalen lezen van de kracht van God die sterker is dan de kracht van de Boze (bijv. de uittocht uit Egypte).

In de Psalmen en in het boek Job wordt veelvuldig gesproken en gezongen over Gods kracht. God wordt om Zijn geweldige kracht geroemd en geprezen. Zo ook in het Onze Vader. Daar wordt God geprezen en geloofd om Zijn kracht.

Belangrijker nog dan het feit en de wetenschap dat God kracht heeft (grote kracht en zelfs de allergrootste kracht) is het feit dat de Heere die kracht uit vanuit zichzelf geeft aan mensen. Ook daar zijn in de Bijbel, vooral ook in de Psalmen genoeg voorbeelden van te vinden. Ik denk ook aan het Onze Vader waar wordt gebeden want VAN U, is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid. God is niet allen krachtig maar Hij geeft dat ook aan mensen. Je zou kunnen zeggen dat God (of het geloof in God) een krachtbron is

Nou over die kracht gaat het ook in 1 Kor. 2 vs. 4. Alleen, daar komt nog weer een element bij. Want daar wordt duidelijk gemaakt op welke manier die kracht van God naar mensen toekomt. In deze tekst gaat het over de betoning van geest en kracht, door middel van het Woord ofwel de prediking van het Woord. Elders zegt Paulus dat het Woord een kracht van God is tot de zaligheid (Rom. 1 vs. 16).

Eigenlijk zou je alle manieren waarop de Bijbel spreekt over de kracht van God kunnen samenvatten  in één zin: De kracht van God dat is Zijn  Geest (de Heilige Geest.) Dat is de kracht die van God uit naar mensen toe komt.

Belangrijk is om te weten dat de kracht van God met meest wordt gevoeld en ervaren als wij zelf zwak zijn. De apostel Paulus spreekt daar ook zo over in hoofdstuk 12 van de 2e Korinthebrief. Lees de verzen 1-10 maar eens door. De nadruk valt daarbij op vs. 9. Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht.

Ik denk tenslotte aan de aanduiding van de Heidelberger Catechismus in de zondagen 9 en 10. Ik raad je aan die door te lezen. Gods voorzienigheid (zijn vooruitzien en zijn vooruit-zorgen) vindt zijn oorsprong in de alomtegenwoordige kracht van God waarmee God de wereld heeft geschapen en ook onderhoudt.

Ik hoop dat ik je zo wat verder op weg heb geholpen om de Bijbel te verstaan.

Vriendelijke groet,
Ds. J. J. van Holten, Bergambacht

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

In het OT mochten mensen scheiden door gebruik te maken van een scheidbrief. Dit heeft Jezus in het NT eigenlijk min of ...
2 reacties
14-11-2011
Wat vindt u van de nationale bijbeltest die op televisie was? Is dit een methode om meer mensen met het christelijke gel...
geen reacties
14-11-2004
In de geschiedenis van Jezus kruisiging is één van de kruiswoorden: "Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij ...
geen reacties
14-11-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering