Mannetje-vrouwtje

Menno de Bruyne / 14 reacties

10-03-2020, 16:55

Ben ik een sukkel omdat ik me een sukkel voel? Die vraag is een beetje een rare binnenkomer, maar al drie weken lang worstel ik erg met die vraag.

Kijk, dat er in de wereld sukkels rondlopen, dat hoeft niemand mij te vertellen. Als ervaren babyboomer word ik er dagelijks aan herinnerd door millennials die me inprenten dat mijn tijd erop zit en hun tijd nog komt en zij dus mogen bepalen wat er in dit land en op deze aarde gebeurt. Onthou m’n woorden, de Drammers66 gaan binnenkort voorstellen de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen van 18 naar 0. En 50-plussers krijgen eerdaags van Pia Dijkstra een oekaze dat ze hun stempassen bij haar moeten inleveren omdat hun politieke leven voltooid is.

Maar goed, daar wilde ik het deze keer niet over hebben. Mijn punt is dat ik laatst op de radio twee vrouwen hoorde kijven. Dat het twee vrouwen waren baseerde ik op de stemgeluid van het tweetal, maar dat was nu precies het punt. Wie is vrouw en wie niet? Want Rutte en zijn vriendjes willen het zo gaan regelen dat je binnenkort niet meer bent wie je bent, maar dat je bent wie je vindt dat je bent. En dat niet toegespitst op slimmerik-sukkel, maar op mannetje-vrouwtje.

Welnu, de emoties liepen hoog op. De ene vrouw beweerde dat ze een vrouw is omdat ze zich een vrouw voelt. Maar de andere ging daar met gestrekt been tegenin en zei: je bent niet een vrouw als je je een vrouw voelt, je bent alleen een vrouw als je een vrouw bent. Dat is biologie, geen psychologie. Je genen bepalen of je een man bent of een vrouw. Dat is gewoon een feit.

Zo, dacht ik, daar lijkt me geen haarspeld tussen te krijgen, maar dat werd dus betwist door de andere dame. De gevoelsvrouwvrouw was zó over haar theewater, dat ze op hoge toon aankondigde de verstandsvrouwvrouw bij de pliesie te zullen gaan aanklagen vanwege discriminatie op grond van lichaams- en geslachtskenmerken...

Op dat moment haakte ik af. Ik kon het niet meer volgen. Wat ben ik toch een sukkel, dacht ik bij mezelf.

Tags in dit artikel:

transgender
Menno de Bruyne op 10-03-2020, 16:55
14 reacties
mortlach
10-03-2020 / 21:28
"Je genen bepalen of je een man bent of een vrouw. Dat is gewoon een feit."

O, was het maar zo eenvoudig. We hebben allemaal op de middelbare school geleerd over X- en Y-chromosomen. Heb je 2 X'en, dan ben je vrouw, heb je XY, dan ben je man. Helder! Helaas blijkt de werkelijkheid net even ietsjes ingewikkelder dan middelbare-schoolbiologie.

Genderwetenschappers weten ondertussen dat er precies 1 gen op het Y-chromosoom ligt dat bepaalt of je mannelijk bent of niet. Maar het komt voor dat dat gen niet is opgenomen in het Y-chromosoom. Dan ben je dus chromosomaal man (want XY), maar genetisch niet (want niet het juiste gen).

Dat gen ligt trouwens ook wel eens op het X-chromosoom. Dan ben je dus chromosomaal vrouw (want XX) en genetisch man (want je hebt het gen voor 'man-zijn').

Het zijn verder de verhoudingen aan geslachtshormomen die zorgen voor je man- of vrouw-zijn. Maar er zijn vrouwen met veel, heel veel mannelijke hormomen, hoger zelfs nog dan de gemiddelde man. Die zijn dus chromosomaal/genetisch vrouw, maar hormonaal man. Omgekeerd komt ook voor.

Het blijkt er ook nog van af te hangen hoe goed je cellen op die hormonen reageren. Je kunt nog zo veel testosteron in je lijf hebben, als je cellen het niet opnemen, heb je er niks aan.

Het kan dus voorkomen dat je chromosomaal vrouw bent, genetisch man, hormonaal weer vrouw en cellulair niet-binair. Al deze combinaties komen bij echte mensen voor.


Genderwetenschappers werken tegenwoordig met zes (6!) individueel onderscheidbare geslachten. Het is dus echt niet zo eenvoudig als "man en vrouw schiep hij hen". Was het maar zo simpel. Ik weet zeker dat alle transgender mensen liever gewoon 'normaal' waren geweest.

De schatting is dat bij 0,5% van de bevolking het "biologische geslacht" wat dat in vredesnaam ook moge betekenen niet overeenkomt met het chromosomale, genetische, hormonale of cellulaire geslacht en dan zijn deze personen dus 'transgender'. 1 op de 200 mensen! 85.000 mensen in Nederland. Kijk volgende zondag nog eens een keer rond tijdens je kerkdienst. Afhankelijk van het bezoekersaantal zullen daar geheid enkele transgender mensen tussenzitten.

Maar nee, deze mensen verdienen spot, lacherig doen want het is ons probleem immers niet. Hahaha, zie die sukkel eens worstelen met zijn bureaucratisch opgelegde geslacht dat niet bij zijn geleefde werkelijkheid past. Wist je dat 50%(!) van de transgender mannen tijdens hun leven een zelfmoordpoging doet. Is lachen en spot dan nog op zijn plaats?
mcgeurt
11-03-2020 / 13:42
In Romeinen 1 ligt de oplossing. Dat er dingen nu anders schijnen heeft zijn oorzaken en die liggen niet boj God. Hij biedt wel de oplossing om het weer normaal te krijgen. Probleem ligt bij de mens die daar niet aan wil.
Johnvb
11-03-2020 / 13:58
In Nederland worden alle Bijbelse waarden en normen steeds meer aan de kant gezet en komt Gods Woord als leidraad steeds meer onder druk te staan. Zo ook, helaas, onder christenen.

Wat altijd als normaal en leidend werd gezien, wordt meer en meer als ouderwets, niet meer van deze tijd of als iets abnormaals gezien en alles en iedereen moet wijken om het nieuwe gedachtegoed te omarmen.                                                                                       De discussie over homoseksualiteit is daar een goed voorbeeld van. En nu de discussie over transgender, genderneutraliteit.

Wat ben ik geschrokken van wat er her en der ter berde is gebracht. Is dit naar de norm van Gods Woord, wat toch onder ons als (reformatorische) christenen als de waarheid wordt gezien en beleden?

Als we dan met iemand met transgenderproblematiek op zoek gaan naar de weg die Gods Woord ons wijst, waarom wijzen we dan bv niet radicaal een geslachtsveranderende operatie af? Is het waar dat dit alles voor God geen probleem is?
Transgender zijn is geen ziekte, het overkomt je, je wordt er mee geboren zo wordt gesteld. Schrijft Gods Woord dit ook zo? Toetsen we nog onze gedachten, ervaringen aan Gods Woord?

Wat staat er geschreven? In Genesis 1 vers 27 staat dat God de mens schiep naar Zijn beeld. In de Herziene Statenvertaling staat dat God de mens mannelijk en vrouwelijk schiep. In de Statenvertaling staat dat God hen schiep man en vrouw.                                                                                          Dus twee soorten mensen: man en vrouw, met alle uiterlijke en innerlijke kenmerken. Dus ook mannelijk en vrouwelijk. Ik denk aan Ezau en Jacob. Twee mannen, geschapen door God, maar uiterlijk en innerlijk verschillend van elkaar. Ezau was behaard, Jacob niet. Ezau was een jager, Jacob was liever bij zijn moeder in de tent. Maar allebei zijn ze man en allebei zijn ze door God geschapen als man en zijn ze door God bedoeld als man. Dus Jacob was daarom niet gelijk homoseksueel omdat hij wat vrouwelijke trekjes had. Maar dat even terzijde.

In oa. Mattheüs 22 vers 29 staat dat Jezus zegt dat de Farizeeën dwalen, niet wetende de Schriften en de kracht Gods.
God zegt het Zelf in Hosea 4 vers 6: Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft.   

2 Timotheüs 3 vers 16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is.

Laten we ons nog onderwijzen door de Schriften? Door Gods Woord alleen? Onderzoeken we nog, zoals de inwoners van Berea, dagelijks de Schriften of de dingen alzo zijn zoals we ze horen? Handelingen  17 vers 11.

Is dat misschien de reden dat we als (reformatorische) christenen niet meer weten hoe we moeten reageren, hoe we de waarheid moeten blijven vasthouden, in deze tsunami aan nieuwe denkwijzes en aan nieuwe ontwikkelingen?

God heeft ons geschapen als man of als vrouw. Hij zag dat het zeer goed was. Zou God fouten kunnen maken? Zou Hij iemand kunnen maken die uiterlijk wel een man is, maar toch een vrouw moet zijn? Nee, God is volmaakt, Hij schept volmaakt. In Mattheüs 19 vers 4 zegt Jezus dat de farizeeën gelezen hebben in de Thora dat God de mens van het begin af aan geschapen heeft als man en vrouw, of mannelijk en vrouwelijk.

Maar wat moeten we dan met hen die hier zo mee worstelen? Die voelen of denken te voelen dat ze uiterlijk wel de kenmerken hebben van een man of vrouw, maar dat innerlijk zo absoluut niet voelen en juist het tegenovergestelde ervaren. Wat te doen met iemand die al in het vierde levensjaar bad tot God dat hij/zij wakker mocht worden als meisje/jongen en niet als die jongen/meisje die ze waren?

Dit is een groot probleem en wij moeten en mogen hen helpen, hen bijstaan, in liefde naast hen staan. 

Maar dan niet met allerlei drogredenen, zodat men het probleem blijft koesteren en men verder gaat in deze leugen. Want dat is het. Satan is de vader van de leugen. Johannes 8 vers 44.                                                                                                                          In Romeinen 1 vers 25 staat heel duidelijk dat de mens de leugen heeft aanvaard en de waarheid heeft verworpen. De waarheid wordt vervangen door de leugen, het schepsel wordt vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in der eeuwigheid.

Deze mensen moeten en mogen we leren om de waarheid te gaan aanvaarden en de leugen te verwerpen. We mogen hen met Gods Woord, de Waarheid, de weg wijzen en hen voorhouden wat Gods weg en wil is in deze. Johannes 8 vers 31 en 32 schrijft: Jezus zei dan tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Wij zijn allen verstrikt geraakt in de leugens van satan. Maar Christus wil ons vrijmaken. Hij is immers Zelf de Weg, de Waarheid en het Leven! Johannes 14 vers 6.

In Filippenzen 4 vers 8 staat heel duidelijk dat “al was waar, al wat eerbaar is….  bedenk dat.” We moeten dus de waarheid bedenken, alles wat waarheid is, moeten we overdenken.

2 Korinthe 10 vers 5 zegt dat we alle overleggingen moeten neerwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, alle gedachten moeten we gevangen nemen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus.    

Efeze 4 vers 23 schrijft ons dat we veranderd moeten worden in ons denken. Dat ons denken vernieuwd moet worden. Vernieuwd, veranderd naar Gods waarheid, naar Gods wil en denken.

God schiep ons als man of vrouw, mannelijk en vrouwelijk. Dat is de waarheid. Wij zijn geschapen naar Zijn beeld. Hij heeft ons als man of als vrouw bedoeld.

We moeten deze waarheid aanvaarden en erin gaan staan. Satan wil ons iets anders doen geloven, waarmee hij heel de scheppingsorde overhoop gooit. 

Deze tijd kenmerkt zich wat er geschreven staat in 2 Thessalonicensen 2 vers 11. Daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen geloven zouden.                                                      Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij verslinden kan. Hij weet dat hij nog een korte tijd heeft. 1 Petrus 5 vers 8, Openbaring 12 vers 12.

Alles moet kapot, Gods scheppingsorde, Gods scheppingswerken, Gods schepselen.  De leugen moet verspreid worden, de leugen moet aanvaard worden, desnoods onder dwang, zodat iedereen verstrikt raakt en satan zijn verwoestende werk kan doen.

Kortom: aan een ieder die worstelt met deze problematiek: 

Vlucht tot Jezus! Hij kan en wil werkelijk vrij maken, ook van deze leugens. Aanvaard de waarheid dat God u, jou heeft geschapen als man of als vrouw. Dat Hij u, jou bedoeld heeft als man of als vrouw. Ga in deze waarheid staan. Verwerp de leugens die in de gedachten komen dat men zich in een verkeerd lichaam bevind. Verwerp de leugen met Gods Woord, zoals Jezus de satan tegenstond met Gods Woord alleen. Breng de gedachten onder de gehoorzaamheid aan Christus. Vernieuw het denken naar Gods waarheid, naar God wil. Zoek bijbelse hulp. Praat met christenen die Gods woord willen navolgen in alles.

Ga niet mee in de waan van deze dag en tijd. Hoe moeilijk en eenzaam ook. Maar God is erbij, Hij wil en zal er zegen over geven als men staande blijft en de waarheid vasthoudt. Ook al zou het kunnen dat er problemen blijven, blijf staande en geloof dat God in de strijd zal bijstaan als men blijft in Zijn waarheid, als men Hem blijft volgen.

Gelooft in de Heere Jezus Christus, gelooft Zijn heil- en troostrijk woord. Verwerp biddend de leugens van satan en aanvaard dankend Christus’ waarheid.

Er is geen hopeloos einde, dit hoeft geen levenslange strijd, worsteling te zijn. God wil u/jou vrijmaken en Hij heeft daarvoor alles al gedaan! Er is een eindeloze hoop, in Christus! En Christus maakt vrij! In Christus bent u, ben jij vrij.

En aan een ieder die iemand kent met deze worsteling:

Sta vast in het Woord. Gelooft het Woord van kaft tot kaft. Vertel aan die ander dat er hoop is. Dat er geen hopeloos einde is, maar dat er een eindeloze hoop te krijgen is. Onderwijs die ander in de waarheid. Verwerp samen met die ander biddend de leugen, aanvaard dankend de waarheid.              
Sta naast die ander, niet veroordelend, niet boven die ander. Toon empathie, accepteer die ander, maar zwak de bijbelse lijn en visie niet af. Blijf staan in de waarheid. Laat ook het denken vernieuwd worden in Gods waarheid, naar Gods wil. Onderzoek het Woord of het al zo is.

En ja, we leven in een gebroken en vervloekte wereld, na de zondeval. En ja dan zijn er mensen die geboren worden met geen duidelijke kernmerken van een jongen, meisje. De zogenoemde hermafrodieten. Hoe moeilijk is dat! Daar zijn geen pasklare antwoorden op.

Maar, als Christus terug komt zal alles anders zijn. Dan zal er herstel zijn van alle dingen. Dan zal Christus Zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid oprichten. Dan zal er geen pijn en verdriet meer zijn! Dan zal Hij alle tranen van onze ogen afwissen. Dan zullen we gaan begrijpen waarom we bepaalde problemen hebben gehad in ons leven, dan zullen we Hem ervoor gaan danken. Maar dan moeten we wel in dit leven onze knie voor Hem gebogen hebben. Dan moeten wel weten geborgen te zijn in Hem. Dat kan alleen door het geloof, uit genade alleen!
Dieudonne
11-03-2020 / 14:39
Gebrokenheid accepteren is moeilijk.... Ermee op de knieën bij God terecht komen vanuit onze natuur onmogelijk. En als het bij God brengt is het dankzij de trekkende liefde van God.

Genderdiversiteit bestaat... In de oorsprong trouwens niet: "Alzo schiep God de mens; man en vrouw schiep Hij hem (dus niet 'hen'). De mens (Adam) droeg het beeld van God en in hem de vrouw. Dat de man zowel een x- als een y- chromosoom draagt, laat dit ook zien. De vrouw is een rib van de Mens, zoals moeder natuur, een rib uit de Godheid is.

Het probleem van het lghbti debat is dat het benut wordt om ermee een vuist naar God te maken. Het zou juist een besef moeten geven van de ernstige SOA die moeder natuur heeft opgelopen door haar afhoereren met de duisternis en haar doen verootmoedigen te opzichten van haar Maker/Man.....

Want uw Maker/Vader is uw Man; HEERE der Heirschare is Zijn Naam.
mortlach
11-03-2020 / 19:09
De beleefde realiteit (en biologische feiten!) van mensen ontkennen, want hun gevoelens moeten wel fout zijn volgens onze ideologie. Sterker nog, het zijn leugens van Satan en als ze maar hard genoeg bidden/geloven/Jezussen, dan komt het allemaal goed. Oh, komt het niet goed? Dan Jezus je dus niet hard genoeg.

En dan vragen mensen zich af waarom 50% van alle transgender mannen een of meer zelfmoordpogingen doet. Want waarom zou je, als je zo liefdevol, zonder veroordeling en met open armen wordt ontvangen in een groep mensen bij wie je eindelijk echt jezelf kunt zijn......
Broodkruimel
12-03-2020 / 11:57
Inderdaad. Jammer dat er zo'n stuk wordt geplaatst over de rug van een kwetsbare minderheid heen die het al moeilijk genoeg heeft. Wees blij als je zelf geen transgender bent, maar ga dan niet je onbegrip spuien over mensen die dat wel zijn. Als christenen zouden we ons juist moeten inleven in de ander en elkaars lasten moeten dragen.
DWe1
16-03-2020 / 15:06
Dieudonne - als jij denkt dat "het lhbti-debat gebruikt wordt om een vuist naar God te maken" dan zie je Hem toch iets teveel als slachtoffer. Deze mensen willen simpelweg hun eigen identiteit niet onderdrukken, en dat God/het Christendom/de kerk daarmee een probleem heeft, maakt God/het Christendom/de kerk de aanvaller, en niet het slachtoffer. Op de een of andere manier heeft God/het christendom/de kerk een probleem met lhbti, en als gevolg daarvan heeft lhbti dus een probleem met God/het Christendom/de kerk. De causaliteit omdraaien is een klassiek truukje om onterecht de slachtofferrol op je te nemen en de ander als vijand te zien: Als je het je roeping vindt om mensen op onge-informeerde wijze te marginaliseren (zoals ook het artikel doet), moet je niet ineens verbaasd zijn dat je een weerwoord krijgt.
Dieudonne
17-03-2020 / 18:50
DWe1- Dank voor je reactie...Ik snap je reactie vanuit jouw visie... Als je God en zijn grondpersoneel op één hoop veegt: Mijns inziens doen we Gods heiligheid en ook liefdevolle genade tekort dmv de visie die jij mij toeschrijft. Het blijft een spanningsveld tussen Gods (Heil)igheid tov de besmeurde zondaar. Dat een mens de gebrokenheid in het bijzonder ervaart als iemand uit de lghbti gemeenschap wil niet zeggen dat je er maar te koop mee moet lopen. Het moet hem net als iedere andere zondaar op z'n knieën brengen. Wat ik verdrietig vind is dat de lghbti in het hedendaagse zo'n verheven bestaan is gaan leiden. Men heeft van de regenboog hun afgod gemaakt, staande met hun rug in de zon. De zondaar creëert zo met zekerheid zijn eigen schaduw voor zijn voet en de bijbehorende dorheid. Zo heeft ieder dolend schaap zijn gouden kalf. Dat de kerk er zo'n afschuw van heeft is door de aandachtsgeilerij die de mens in de slachtofferrol plaatst, huilend op een steen. De essentie is dat we God kwijt zijn en ons van nature blind staren op de gebrokenheid van moeder natuur.
Johnvb
18-03-2020 / 06:41
De regenboog, het door God gegeven teken van trouw, het teken van Zijn genade, bestaat uit zeven kleuren.
Zeven, het getal van God.

De regenboog, het symbool van de lhbti-beweging, het heeft zes kleuren.
Zes, het getal van de mens.

Veelzeggend!!
Alleszeggend!!
Gtn
18-03-2020 / 19:50
@dieudonne
Je schrijft oa dit:
"Men heeft van de regenboog hun afgod gemaakt, staande met hun rug in de zon. De zondaar creëert zo met zekerheid zijn eigen schaduw voor zijn voet en de bijbehorende dorheid. Zo heeft ieder dolend schaap zijn gouden kalf."

Zou je dat in normaal nederlands kunnen uitleggen?
Truus2020
30-03-2020 / 16:38
Hi @mortlach,

Ik bedoel het niet veroordelend alleen ik vraag me af of het gebruik van Jezus Naam in je reactie wel oké is.
Misschien zou je er nog is naar willen kijken. ;)
mortlach
30-03-2020 / 17:23
@Truus2020: Echt? Dat is waar je over valt bij het lezen van deze column en de reacties? Het feit dat ik me niet eerbiedig genoeg uitlaat?

Niet over het feit dat de column omlaag trapt tegen een bevolkingsgroep die toch al in de hoek zitten waar de klappen vallen - soms letterlijk en soms met de dood tot gevolg? Niet het feit dat er wordt gelachen om die arme stumpers die niet in het door ons opgelegde maatschappelijke keurslijf passen, met als gevolg dat het aantal zelfmoorden sky high is; niet met het feit dat de biologische REALITEIT van deze mensen gewoon wordt ontkend omdat het niet past in de orthodox christelijke ideologie?

Dat is allemaal geen probleem, maar o wee als iemand zich niet respectvol genoeg uitlaat hoor. Daar moet echt wat van worden gezegd. Misschien toch nog eens naar je prioriteiten kijken?
Truus2020
31-03-2020 / 16:48
Hi @mortlach,

Het taalgebruik dat vaak hierbij word gebruikt stuit me óók tegen de borst.
Als ik daar niet op reageer wil dat niet zeggen dat ik het niet erg vind.

Ik denk dat het goed is als mensen in dit 'debat' duidelijk zijn of ze het hebben over transgenders of genderideologieen. Wat vind jij?

Enkel als christenen moeten we ook eerbiedig omgaan met Gods Naam en ook ík schiet daarin tekort maar ik denk dat we elkaar daar ook op mogen en moeten wijzen. ;)

Bedankt voor je reactie. Daar leer ik ook weer van hoe ik overkom.
mortlach
31-03-2020 / 18:55
@Truus2020

Bedankt voor je reactie. En tja, als je iets niet noemt, ga ik er van uit dat je er niets over te zeggen hebt (en het dus impliciet niet veroordeelt).

Verder weet ik niet wat je met 'genderideologie' bedoelt; ik vind dat zo'n vage term die voornamelijk wordt gebruikt als stok om mee te slaan. Als je voor rechten en waardigheid van transgenders bent, dan sta je 'genderideologie' voor, of zo, alsof dat iets slechts is. Maar het hele idee dat er slechts twee genders zijn is toch net zo goed een genderideologie?

Maar goed, mijn taalgebruik was inderdaad in behoorlijke mate ingevuld door boosheid; als je transgender mensen kent; als het je vrienden en collega's zijn; als je ziet hoe de mensen worden afgeserveerd en gemarginaliseerd door Christenen die niets meer te bieden hebben dan "Je bent fout, je zou niet moeten bestaan, je bent van de duivel, maar Jezus lost het voor je op!" dan is boosheid een emotie die zeer goed op de situatie aansluit.

Lees ook deze columns

Ik weet niet of de gemiddelde lezer dat óók heeft, maar bij sommige berichten wrijf ik mijn ogen uit en vraag ik me af: ...
3 reacties
28-02-2020
Vierduizend jaar geleden huppelden talloze dino’s en draken nog vrolijk over frisgroene vlakten en poepten ze lustig en ...
11 reacties
14-02-2020
Sinterklaas is weer in het land en daarmee ook de zwartepietdiscussie. Het is al aardig op weg een heuse traditie te wor...
22 reacties
22-11-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering