Kies Jezus

Refoweb / 42 reacties

28-03-2017, 20:07

De Tweede Kamer verkiezingen liggen weer achter ons. De uitslagen zijn inmiddels bekend. Hoewel de uitslag enerzijds zorgelijk is, mogen we dankbaar zijn dat degenen die christelijke politiek willen bedrijven -in de ruimste zin des woords- geen verlies leden. Het blijft evenwel pijnlijk wanneer bij de stembus het merendeel van het volk aangeeft aan de kennis van Gods wegen geen lust te hebben.

Zelf ging ik op de avond van de verkiezingen voor in de Petrakerk te Veenendaal voor de Stichting Samenbinding. Het verenigingsgebouw van die kerk functioneerde die dag tot ’s avonds 21.00 uur als stembureau. Terwijl wij de slotzang zongen zag ik door het raam vanaf de kansel hoe de stembiljetten uit de bussen werden gehaald en allemaal op een tafel werden uitgevouwen. Bij het verlaten van de consistoriekamer zag ik dat de banken waar net te voren de hoorders zaten voorzien waren van het nummer behorend bij een politieke partij en daarop de bijbehorende stembiljetten werden gestapeld. Dat waren derhalve 28 banken. De kerkbanken worden daar dus wel heel multifunctioneel gebruikt. Daar lagen woensdagavond de uitgevouwen stembiljetten: een grote stapel ingekleurd voor de VVD, een geslonken stapel PvdA, een forse stapel D66 en een paar blaadjes ‘Jezus Leeft’.

Enthousiast voor laatstgenoemde beweging ben ik niet echt. De beweging had bij anderen aan kunnen schuiven, zoals zij die aan de weg timmerden met ‘Kies voor het leven’.

Ondanks die kritische noot is het duidelijk dat de enige naam  onder de hemel gegeven tot zaligheid bij de grote massa niet in tel is. Het trof me dat de lijsttrekker van ‘Jezus Leeft’ op het verlies reageerde: ‘Ook al zijn de verkiezingen voor de Kamer nu afgerond; mensen kunnen nog steeds voor Jezus kiezen’.

Die uitspraak komt ons geweldig oppervlakkig over maar ondertussen zegt Alexander Comrie het niet anders in het ABC des geloofs wanneer hij het woordje ‘kiezen’ onder de aandacht brengt: ‘Wat de zaak nu betreft; hoewel de mens dood is in de zonden en misdaden, God handelt evenwel met hem niet alsof hij een blok was, maar als met een redelijk schepsel, de zaken, betreffende zijn eeuwige zaligheid in zijn keuze gevende, en hem door Zijn onwederstandelijke genade bekwaam makende om recht te kiezen’. Dan gaat het niet om morgen of overmorgen maar ‘Kiest heden’ (Jozua 24 : 15). Dat gaat gepaard met de belijdenis van de psalmdichter:

Weer snood bedrog, o God, van mijn gemoed,
Laat Uw gena mij Uwe wetten leren;
Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet,
Om mij van ’t pad der zonden af te keren.

Ds. M. van Kooten

Refoweb op 28-03-2017, 20:07
42 reacties
Mona
29-03-2017 / 11:44
Jezus Leeft, Amen. Het is waar en zeker.
De oproep van Jezus om je te bekeren is een appél op je vermogen om een keuze te doen. En het geweldige is dat Hij het werkt, terwijl jij het doet. Dit gaat altijd samen op!

2 Korinthe 5 vers 20:
Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.

Kies voor die verzoening, Hij ligt op Zijn knieën voor u te smeken. Ooit een Heiland gezien, groter dan Hij?
JanVogel1234
29-03-2017 / 12:41
Ik glimlach altijd om deze beweging. Joop van Ooijen uit Giessenburg is superslim! 'Normaal' plakt hij illegaal posters over allerlei (duivelse) muziekfestivals enz. Daarvoor is hij al een keer in de gevangenis beland.

Nu heeft hij het 'briljante' idee opgevat om een politieke partij op te richten. De heer van Ooijen is niet onbemiddeld, dus hij kan het.
Tijdens alle verkiezingen (Tweede Kamer, lokale en Europese verkiezingen) mag hij legaal posters plakken op de verkiezingsborden, zodat iedereen ziet: Jezus Leeft.

Zelfs nu de verkiezingen afgelopen zijn zie ik nog enorme reclameborden langs de snelweg met daarop Jezus Leeft.

Deze partij wil nog geeneens meedoen in de Tweede Kamer, kijk maar naar hun 'verkiezingsprogramma'. Nergens weten ze een oplossing voor. Ze gebruik(t)en tijdens de verkiezingen alle mogelijkheden om te getuigen dat Jezus Leeft.

Ik stel mijzelf nu wel de vraag: Getuig ik genoeg?
Forummer
29-03-2017 / 20:14
Oei oei, de genoemde tekst (kies heden) wordt gruwelijk uit zijn verband gehaald, zoals heel refo Nederland lijkt te doen. Dit is de tekst:
Jozua 24:15
Doch zo het kwaad is in uw ogen den Heere te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den Heere dienen!

Die heeft een hele andere context dan vaak wordt aangehaald
DeDwaler
30-03-2017 / 08:07
Het is mijns inziens nogal bedenkelijk om de naam van de eniggeboren Zoon van God te ge- of misbruiken voor je politieke beweging. Men probeert bovendien het persoonlijke christelijke geloofsleven op landelijke politiek toe te passen en dat is op zijn zachts gezegd nogal naïef, om over de theologische standpunten nog maar te zwijgen.

Het toppunt vond ik nog wel een fragment in Pauw en Jinek waar een man van deze beweging puur om te shockeren zei: "Als je niet gelooft dan ga je naar de hel!".

Dat is niet het Evangelie! Als je het Evangelie gaat verkondigen moet je (als mensen het überhaupt nog willen horen), eerst de enorme schade herstellen die dergelijke figuren aanrichten.
Moeder69
30-03-2017 / 09:14
De man die de opmerking maakte
Was juist tegen de partij van Jezus Leeft .
Ik heb ook zeer beschaamd dit bekeken .
Wie zijn wij om te oordelen .
Moeten wij niet uit liefde voor een ander over Jezus getuigen ? .......!
cees0102
30-03-2017 / 23:56
@DeDwaler @moeder69
Het lijkt heel wat, jullie opmerkingen, het is alleen humaner dan de Bijbel. We hoeven ons niet te schamen en de dreigementen van de Heere te verdoezelen. Je kunt uit liefde getuigen dat het slecht af zal lopen met iedereen die weigert het Evangelie te geloven.
DeDwaler
31-03-2017 / 09:30
@Cees0102

Het is geen dreigement van de Heere. Dit is wat de Heere zegt:

"Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God." (Johannes 3:17-18)

"Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.
En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.
Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag." (Johannes 12:46-48)

De Heere Jezus kwam naar een ongelovige wereld die Hem zou verwerpen, heeft verworpen en verwerpt, omdat de mens de duisternis verkiest boven het Licht (Johannes 3:19-20). We gaan allemaal naar de hel, ten eerste omdat onze daden slecht zijn en ten tweede omdat we niet geloven. Dat is niet nog maar de vraag, maar een feit. Om die reden is de Heere Jezus gezonden om het voor God mogelijk te maken om de zondige en verloren mens met Zichzelf te verzoenen (Kolossenzen 1:19-21). God heeft Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed (Romeinen 3:25). Dat is het Evangelie en de verkondiging daarvan is niet gebaat bij roemen en deursmijterij, maar bij zachtmoedigheid en ontzag (1 Petrus 3:15).
Omega
31-03-2017 / 17:43
Er is niemand in de Bijbel te vinden die zoveel over de hel heeft gesproken als Jezus. Bovendien, aan alle grote opwekkingen in de Bijbel en wereldgeschiedenis ging het aanzeggen van het oordeel (of het aanwijzen van de zonden) vooraf. Dat lijkt me geen toeval...
Mona
31-03-2017 / 18:29
Er is niemand geweest in de Bijbel Die zo hartelijk heeft genodigd, en zoveel uitnodigingen/opdrachten heeft gegeven om je te bekeren, alles achter je te laten, een keuze maken en de kosten te berekenen.
Het is allebei. Kies dan heden voor het Leven, want er is een eeuwige dood! Laten we de Heere Jezus ook op dit punt volgen, en evenwichtig zijn.
Te veel nadruk op één kant geeft altijd ontsporing, zowel naar rechts als naar links, de bewijzen liggen voor het oprapen in kerkelijk Nederland.
En ook aan de grote opwekkingen in de geschiedenis ging niet alléén aanzegging van oordeel vooraf. De werking van Gods Geest gaf zondeovertuiging, echter, dat is al het begin van een opwekking.

Overigens, al Gods kinderen hebben de opdracht te getuigen. Dat betekent eenvoudig dat we vertellen Wie de Heere Jezus voor ons is, en wat Hij in ons leven gedaan heeft. Bij evangelisatie ligt de nadruk op mensen bekent maken met Gods Woord, en wat daarin staat tot hun eeuwig behoud.

Ik ben van mening dat we te weinig getuigen, ook binnen de kerk. God gebruikt getuigenissen (Zie openbaring 12 vers 11 en Johannes 17 vers 20)
De kerk heeft deze getuigenissen ook nodig.
Omega
31-03-2017 / 20:39
@Mona Ik ben het van harte met je eens hoor ;-) Het evangelie bevat twee componenten. Eeuwig leven of eeuwige verdoemenis. Maar beiden moeten evenwichtig gebracht worden, waarbij het van de situatie en doelgroep afhangt welk deel van deze tweeledige boodschap je het eerst verkondigt. Jona kwam met het aanzeggen van het oordeel. Dat veroorzaakte wel de grootste opwekking in de wereldgeschiedenis. Paulus op de Areopagus deed het allebei. De oproept tot bekering is sowieso al een 'oordeelspreek' en daarom wordt dat in veel kerken liever ook verzwegen. Dat heet dan met een fluwelen omschrijving: het navolgen van Jezus...
Spiderman
01-04-2017 / 14:01
over die redding die hier bedoeld wordt , lees ik in openbaring dit:
En zij blijven met een luide stem roepen en zeggen: „Redding* [hebben wij te danken] aan onze God,+ die op de troon is gezeten,+ en aan het Lam.”
(10:7)
Ik verbaas me dan ook altijd dat mensen beweren dat Jezus die redding ALLEEN heeft bewerkt .
De vader zocht naar een oplossing om verzoening met de zondige mens te doen en daar was bloed voor nodig : Jezus heeft als vrijwilliger dat bijzondere offer gebracht .
Integendeel, door deze slachtoffers is er van jaar tot jaar een herinnering aan zonden,+ 4 want het is niet mogelijk dat het bloed van stieren en van bokken zonden wegneemt.+
5 Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: „’Slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild,+ maar gij hebt mij een lichaam bereid.+ 6 Volledige brandoffers* en zonde[offer] hebt gij niet goedgekeurd.’+ 7 Toen zei ik: ’Zie! Ik ben gekomen (in de boekrol* staat over mij geschreven)+ om uw wil te doen, o God.’”+ 8 Na eerst te zeggen: „Slachtoffers en offergaven en volledige brandoffers en zonde[offer] hebt gij niet gewild noch goedgekeurd”+ — [slachtoffers] die volgens de Wet worden gebracht+ — 9 zegt hij vervolgens werkelijk: „Zie! Ik ben gekomen om uw wil* te doen.”+ Hij doet het eerste weg om het tweede in te stellen.+ 10 Krachtens de genoemde „wil”+ zijn wij geheiligd+ door middel van de offergave+ van het lichaam van Jezus Christus, eens+ voor altijd.
Dus door wie zijn wij gered ? openbaring legt het heel goed uit.
ErikJan64
01-04-2017 / 21:06
Kies Jezus, of steek je kop in het zand. Ach als we nou eens eerlijk nadachten over wat we kiezen voor Jezus zou inhouden en hoe je leven kan veranderen dat lijkt mij de ultieme uitdaging om voor Jezus te kiezen. Al ben je opgroeid met het kerkelijk leven en al leef je volgens de regels van de kerk, het haalt niet bij het geen waar de tekst kiezen voor Jezus staat. Het staat namelijk voor wedergeboorte, het staat voor een nieuw geestelijk leven, het staat voor een relatie met Jezus, het staat voor eeuwig leven. Kijk ooit was ik kerkelijk en begreep er geen bal van en voelde mij alleen maar zondig en ellendig en verloren, omdat dit zondag op zondag onder je neus werd gewreven. Maar nu ik de kerk , zijn instituut en zijn leer voorgoed heb losgelaten, toen pas ben ik gaan begrijpen dat Jezus stierf voor mijn zonden en voor alle zonden, verleden,heden en toekomst. En dat is genade waar de bijbel over spreekt, nu heb ik een relatie omdat ik geestelijk ben wedergeboren en een nieuwe schepping ben in Jezus. En kijk dat kan de kerk je niet geven en daarom KIES VOOR JEZUS.
cees0102
02-04-2017 / 00:01
Mijn vorige reactie was bedoeld om wat evenwicht te krijgen in de reacties. Dat is aardig gelukt. Nu gaat de laatste reactie weer een heel andere kant op.
@ErikJan64, toon me aan dat je volgens de Bijbel de kerk (je moeder) moet loslaten en ik zal je volgen. En anders is het grote onzin en zot geklap wat je schrijft.
ErikJan64
02-04-2017 / 10:58
Cees 0102. Onzin en zot geklap, nou laat ik maar heel duidelijk zijn dan. Mijn behoudt lag niet zozeer in de kerk en zijn instituut en leer want die komt van mensen.

Ik ben zeer blij dat ik daar helemaal los van ben. Ik heb een relatie met Jezus en niet met een kerk of stroming. Je hebt het nodig voor de geestelijk voeding. Maar je behoudt ligt bij het kruis waar Jezus voor jou zonden heeft geleden en jij hebt genade en vergeving gekregen.
Mijn behoudt ligt niet in de kerk, maar in Koning Jezus. Jezus zei dat wij Hem moeten volgen, dat Hij de weg , de waarheid en het leven is , nou waarom dan vasthouden aan een kerk van steen en beton? Ga is zelf opzoek en vraag of Jezus jou die weg wil wijzen. Nogmaals naar de kerk gaan is een ding, maar je behoudt en je zaligheid ligt daar niet, maar bij Jezus.

En denk je nog steeds dat dit zot en achterklap is dan raad ik je aan is opzoek te gaan en ernstig te gaan bidden.
Volg geen kerk of stroming of voorganger of wat dan ook. Want dan word je bedrogen teleurgesteld.
ErikJan64
02-04-2017 / 11:44
Beste Cees lees het Johannes evangelie eens goed oké.
Ook wij die naar een kerk gaan en die gedoopt zijn als kind, ja ook zij dienen wederom geboren te worden in Jezus Christus.
Jezus is God ,God die onzichtbaar was , werd zichtbaar in de mens Jezus. Joh 1.13.

Joh 8. 58. Jezus zei ; Ik was er al voor Abraham werd geboren.
Jezus gebruikte wat er in Exodus 3;14 staat, Ik ben , die Ik ben.
Jezus is dus God en als wij dat zullen aanvaren en dat Hij Jezus de weg , de waarheid en het eeuwige leven is dan kan ik maar een ding zeggen. Ons behoudt ligt niet in de kinderdoop, of belijdenis voor de kerk en gemeente, en of wij verstandelijk alles weten en een vroom leven leiden in eigen kracht. Wij moeten wederom geboren worden in de geest in Jezus Naam. Dan zal er een relatie ontstaan tot behoudt "eeuwig behoudt ". En nogmaals je behoudt ligt niet in de kerk en je hebt ook geen relatie met een baksteen, maar met Jezus Christus. In Hem ben je dan pas ook echt een nieuwe schepping , vernieuwd in je denken en vrij gekocht van alle zonden.

Beste Cees, God is een God van relatie en verlangt naar jou en mij , maar wij moeten daar wel gehoor aan geven. Ik praat je niet uit de kerk maar wil je laten zien dat eeuwig leven begint bij Jezus.
Spiderman
02-04-2017 / 12:25
de kerk die gelooft dat zij Gods middel tot redding onder de mensen mag brengen is juist een ambassadeur dwz dat zij zich niet met de politiek van het land mag bemoeien .
Die kerk kan niet zeggen : wij gaan politieke macht proberen te verkrijgen en gaan dan door de regering onze overtuiging afdwingen van de burgers van dit land.
Wie stemt tijdens de verkiezingen , is ook verantwoordelijk voor alle stappen die gemeenschappelijk worden genomen zoals abortuswetgeving, homohuwelijken etc .
De volgelingen van Jezus kunnen met andere mensen 1 op 1 spreken en overtuigen en volgelingen maken maar niet hun macht via de politiek opleggen aan ongelovigen.
ErikJan64
02-04-2017 / 17:44
Ja natuurlijk moet je niet door een politieke partij je keuze laten bepalen en al helemaal niet als het om een persoonlijke keuze gaat zoals kiezen voor Jezus al dan niet. Ik ken florens van de bijbelschool en sommige zijn wat fanatieker in het verdedigen van het geloof of het gevoel bekruipt je dat ze bijna de keuze voor Jezus je opleggen. Als je volwassen word en ouder dan word je minder fanatiek en ben je wat meer bezonnen voor dat je wat zegt. Ik zelf vind het ook een ongelukkige keuze want het stoot mensen tegen de borst omdat zij nare herinneringen hebben aan de kerk of dominee of hun opvoeding. Er zijn veel mensen door onvakkundig handelen van een gemeente of dominee of oudsten zeer beschadigt. Zij associeren de leus met hun verleden en komt als een vloek over , inplaats van een uitgestoken hand en bewogenheid. Dus voorzichtig met wat je zegt.
cees0102
02-04-2017 / 20:57
Beste ErikJan64,
n.a.v. je eerste reactie:
Excuses voor mijn aanname dat we het over dezelfde Jezus hadden. Ik had het over een andere dan jij. En dan ligt spraakverwarring snel op de loer.

Ik had het over Jezus Christus, het hoofd van de gemeente en over de kerk als Zijn lidmaten. Kennelijk volg jij een andere Jezus dan die geopenbaard is in Gods Woord. Mocht je geïnteresseerd zijn in hoe Jezus, de Zoon van God, Zich verhoud tot Zijn kerk, mogelijk vind je dan onderwijs in de volgende Schriftplaatsen:

1. Het Kind Jezus wordt aan de Heere voorgesteld in de tempel. Luk 2:22 e.v.
2. De twaalfjarige Jezus in de tempel. Luk 2: 41 e.v.
3. Jezus in de synagoge Luk 4: 16 e.v.
4. Zijn onderwijs over de kerk: waar twee of drie getuigen zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden. Matth 18:20

Mocht je vervolgens onderwijs willen hebben van de volgelingen van Jezus, de Zoon van God, kun je dit vinden in de brieven van Paulus, die de gemeenten van Romeinen, Korinthe, Galatie, etc. bezoekt of schrijft. Eén ding wil ik je specifiek meegeven, 1 Tim. 3: 15: Maar zo ik (Paulus) vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.

Je schrijft dat je los bent van de kerk. Als dat zo is ben je ook los van God!


Niemand kan ongestraft het gezag van die kerk verachten, haar vermaningen naast zich neerleggen, haar besluiten tegenwerken of de draak steken met haar berispingen, en nog veel minder haar afvallig worden en de eenheid met haar verbreken. (Institutie boek 4, H 1 par 10)

Als Christus het Hoofd is van Zijn gemeente, van God gekregen, Ef. 1:22,23 en je gelooft toch Gods Woord, stop dan met onzinnige reactie. Het is niets anders dan zot geklap.

En dat de zichtbare kerk moet leven van genade, daar kunnen we het inderdaad over hebben. En dat mensen, dienaars des Woords, leerstellingen, en wat niet meer zij, kunnen tegenvallen, breng het voor God.

Maar zoek het niet in je zelfbedachte godsdienst.
cees0102
02-04-2017 / 21:08
Beste ErikJan64,

n.a.v. reactie 2, 11.44 uur

Alinea 1, van harte mee eens, ik hoop je goede raad op te volgen. En Johannes is een heerlijk Evangelie!

Alinea 2, Het is inderdaad een heerlijke relatie met Jezus en Zijn lidmaten. Ik heb het over een andere kerk dan jij. Jij hebt het over beton en bakstenen. Ik heb het over de gemeenschap der heiligen.

Alinea 3, God is inderdaad een God van relatie. Maar niet alleen van God met een individu, maar met én een individu én heel Zijn gemeente.

Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen….

Conclusie: in de twee reacties die je hebt gegeven, heb je geen antwoord kunnen geven op mijn vraag om vanuit de Bijbel aan te tonen dat we de kerk moeten verlaten, op grond van Gods Woord. Ik ben dan ook niet overtuigd en blijf vooralsnog bij mijn vorige classificatie van onzin en zot geklap.

Ik weet niet of je waarde hecht aan het Oude Testament, mocht dit zo zijn, lees Richteren 17 en 18. De kerntekst is Richteren 18: 24. Met eigen bedachte godsdienst houden we niets over…
ErikJan64
03-04-2017 / 00:23
Beste Cees, ik kwam uit een dogmatische en wettische kerk en ben gelukkig geheel vrij daarvan. In de jaren opnieuw tot geloof en mij volwassen laten dopen. Ik ben vrij en niet meer onderworpen aan dogma en wetticisme en kerk leer en de dordseleer enz. De kerk als instituut zoals wij die kennen in Nederland. Ik heb de raad der kerken mij ook geheel te verwijderen uit hun register, wat ook is gebeurt. Tenslotte was het niet mijn keuze maar de keuze van mijn ouders en het was niet mijn overtuiging maar die van hun.

Ik ben nu een volgeling van de Here Jezus Christus en daar ben ik erg dankbaar voor. De verwijten die ik proef leg ik naast mij neer omdat ik weet dat het niet waar is. En daar laat ik het verder bij.

Lees ook deze columns

Een jongeman had enige jaren geleden in de kerk openbare geloofsbelijdenis afgelegd. Maar al spoedig stelde hij zijn oud...
4 reacties
15-03-2017
Koning Lodewijk II van Beieren deed eens een reis in Zwitserland en liet zich herhaaldelijk op het Vierwoudstedenmeer ro...
2 reacties
02-03-2017
Na de Tweede Wereldoorlog emigreerden vele Nederlanders naar Canada. Dat gold ook een Veluwse jongeman. Met een schip va...
geen reacties
20-02-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering