Terrorismebeleid van Bush

M. Kramer / geen reacties

26-11-2004, 00:00

Vraag

Is het terrorismebeleid van Bush bijbels gezien wel geoorloofd? Er komen veel onschuldige burgers om het leven. Hoe moeten we hier over denken?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je stelt een moeilijke vraag op een moeilijk terrein. In je vraag stel je dat er in het beleid van president Bush veel onschuldige burgers om het leven komen. Dit roept bij jou de vraag op of het dan wel geoorloofd is om een oorlog tegen het terrorisme te voeren.

Je zult begrijpen dat wij alleen datgene weten wat ons via de media toegespeeld wordt. Eén van die zaken is bijvoorbeeld 11 september, het einde van de “Twin Towers” en veler levenseinde, inderdaad onschuldige burgers. Maar wat zegt de Bijbel van oorlogvoeren, want ik zie het als een oorlog tegen het terrorisme. Je kunt je eerst afvragen of de Bijbel van rechtvaardige oorlogen spreekt. Laten we hierbij bedenken dat een oorlog om een rechtvaardige zaak gevoerd kan worden. Toch is ook de achtergrond van deze oorlogen de gebrokenheid van het menselijk bestaan. Volgens Romeinen 13 is het “zwaard” aan de overheid gegeven. De overheid is ook in dit opzicht dienares van God. Zij dient als wreekster tegen degene die kwaad doet. Natuurlijk geldt dit in eerste instantie haar eigen onderdanen. Echter ook in breder verband is aan de overheid het zwaard gegeven om internationaal het recht en de gerechtigheid te handhaven.

De oorlog op zich hoeft dus niet in strijd te zijn met het zesde gebod. Oorlogen vinden binnen het wereldbestuur van God plaats. Ze dienen niet los gezien te worden van Gods rechtvaardig raadsbesluit. Een christen is weliswaar niet van deze wereld en dient als zodanig in alle opzichten vrede te zoeken. Anderzijds staat een christen wel in deze wereld en als zodanig dient hij betrokken te zijn bij de zaken van het land waarin hij woont. Op die manier is het verklaarbaar dat christenen mee oorlog voeren. Deze gedachte vinden we vooral bij de kerkvader Augustinus heel duidelijk naar voren komen in zijn boek “De Civitate Deï”. Het is de taak van de overheid om haar burgers tegen nationaal en internationaal geweld en onrecht te beschermen. Luther en Calvijn staan op hetzelfde standpunt. Ook bij het voeren van een oorlog kan gesproken worden van een Goddelijke opdracht.

We dienen echter wel de nodige reserve in acht te nemen bij het spreken over “rechtvaardige oorlogen”. Luther maakt in dit verband onderscheid tussen een aanvalsoorlog en een oorlog uit noodweer. Zelf met een oorlog beginnen is ongeoorloofd. Een aanvalsoorlog beginnen is het werk van de duivel. Calvijn zegt: “Alles moet in het werk gesteld worden om de strijd te voorkomen. Het zwaard mag slechts het laatste redmiddel zijn”.

Spreekt de Bijbel over rechtvaardige oorlogen? Vanuit de verschillende oorlogen die in de Bijbel worden beschreven, is het duidelijk dat we offensieve (=aanval) oorlogen moeten afkeuren. In dit verband is het een goede zaak dat we in Nederland een ministerie van Defensie (=verdediging) kennen en geen ministerie van Offensie (=aanval) of ministerie van Oorlog.

Zijn oorlogen uit verdediging dan wel toegestaan? Volgens Romeinen 13:4 en 5 moet de overheid het goede bevorderen en het kwade straffen. Zij staat in dienst van God “.....u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf degene, die kwaad doet”. Het kan nodig zijn dat de ene overheid het zwaard opneemt tegen de andere overheid om het recht en de gerechtigheid te handhaven of te bevorderen. Toch ligt het laatste woord niet in de mond van de mens. Niet de wereldgroten en de wereldmachtigen hebben het lot van deze wereld in hun handen. Het is de Heere Jezus Christus die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Hij is bekleed met sterkte en omgord met heerlijkheid. Hij bevestigt de aarde en houdt door Zijne hand, dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Tot op de dag, waarop Hij zal komen op de wolken des hemels om de goddelozen definitief te veroordelen tot eeuwige oorlog en Zijn volk, uit genade, te nodigen tot de bruiloft van het Lam. Dan zal er waarlijk vrede zijn.

Met vriendelijk groet,

M. Kramer

M. Kramer

 • Geboortedatum:
  06-07-1971
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Gouda
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Docent Godsdienst/Aardrijkskunde/Kerndocent LWOO School en Driestar College Gouda

Tags in dit artikel:

terrorisme
geen reacties

Terug in de tijd

Met alle dingen die er om ons heen gebeuren momenteel (aanslagen en terreurdreiging) ben ik bang geworden. Ik ben niet b...
2 reacties
27-11-2015
Ds. Simons, bedankt voor uw antwoord over ontmaagding en het "verbond". Nu heb ik nog een vraag. Ik krijg vaak het advie...
geen reacties
26-11-2008
In Exodus 7:10 wordt in de Statenvertaling gezegd dat de staf veranderde in een draak. In andere vertalingen is dat slan...
3 reacties
26-11-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering