Is de Bijbel enkel een geestelijk boek of kunnen bepaalde teksten ook in psychis...

Ds. A. van Vuuren / geen reacties

10-04-2007, 00:00

Vraag

Is de Bijbel enkel een geestelijk boek of kunnen bepaalde teksten ook in psychisch opzicht gelden? Zo ja, dan stuit ik persoonlijk enorm op 1 Korinthe 10:13: "U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen." Begrijpt u dat?

ADVERTORIAL

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Twee jonge vrouwen lopen het barista-café in Gouda binnen om te praten over hun geliefde kerk: de Gereformeerde Gemeenten.

Lees het hele interview met Lisanne en Jenneke in het Nederlands Dagblad

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Je vraag proevend trek ik de conclusie dat achter je vraagstelling een psychische problematiek zit. Ik leg je vraag zo uit (als ik het mis heb hoor ik het wel) dat je onder de psychische druk bent bezweken of misschien zelfs te kampen hebt met zwaar psychisch lijden, waar je aan onder door gaat met alle gevolgen van dien. Dat kun je niet rijmen met genoemde Bijbeltekst, waarin gesproken wordt over “kunnen verdragen”. Misschien denk je zelfs: “dan heb ik dus blijkbaar geen echt geestelijk leven.” Op die manier wordt het allemaal nog zwaarder en verdrietiger voor je. Alvorens jouw vraag te beantwoorden ben ik dan ook eerst in gebed gegaan om te vragen of God je wil helpen, ook door het antwoord dat ik je geef.

 “Is de Bijbel enkel een geestelijk boek of kunnen bepaalde teksten ook in psychisch opzicht gelden?” Daar begint je vraagstelling mee. Je meent dat het antwoord daarop bepalend is voor het verstaan van deze tekst, zodat je die wel of niet op jouw situatie moet toepassen. Mijn antwoord is; de Bijbel is een “geloofsboek”, geen psychisch handboek. Prachtig is dat geformuleerd in onze Ned. Geloofsbelijdenis, artikel 7; “Wij geloven, dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomenlijk bevat en dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden daarin genoegzaam geleerd wordt.“
 
Je vindt dus in de Bijbel geen directe antwoorden op allerlei psychische problematiek. Gelukkig geeft de Heere ook gelovige psychiaters en psychologen, die vanuit een Bijbelse geloofshouding met hun vakkennis tot hulp kunnen zijn. Wel kunnen er aan bepaalde Bijbelwoorden psychische kanten zitten en kunnen we er soms zijdelings een psychische les uit trekken. Maar de Bijbel is primair een geestelijk boek dat de Heilige Geest wil gebruiken om tot geloof te komen en om ons door het geloof te doen leven als christen.

1. Korinthe 10:13 moet je  bezien in zijn verband, dan zie je dat dit tekstwoord niet kunt en mag toepassen op een eventueel psychisch bezwijken. De duivel is er een meester in om teksten uit zijn verband te rukken zodat het Woord van God zijn heilzaam werk in ons leven niet kan doen, sterker nog de Boze wil het in zijn tegendeel verkeren, zodat Bijbelwoorden ons gaan blokkeren en ons in de put drukken. Persoonlijk hebben we nog al eens te kampen gehad met een slordige postbode. Hij bezorgde voor ons bestemde brieven en kaarten op de verkeerde adressen en andersom. Bij het openmaken lazen mensen dan wel eens een boodschap, die niet voor hen bestemd was. Nou de duivel doet het opzettelijk; teksten thuisbezorgen op de verkeerde adressen. Wees er bedacht op en beducht voor. En wapen je door telkens te letten op het verband waar in een tekst staat. 

Het gaat in dit Bijbelgedeelte over de verzoeking, de verleiding en verlokking tot het kwaad. Daarbij heeft de duivel het juist op de christelijke gemeente gemunt. De apostel Paulus is hier dan ook druk  met het waarschuwen van de gemeente van Korinthe voor de gevaren van de verleiding, de verlokking tot zonden. Waarschuwingen die ook wij ons moeten aantrekken. Men kan zich zo op de weg van het kwaad begeven dat het eindigt in de eeuwige rampzaligheid. Als waarschuwend voorbeeld laat Paulus zien wat er tijdens de woestijnreis met veel Israëlieten is gebeurd. Het is slecht met hen afgelopen. Dat gevaar lopen ook die gemeenteleden in Korinthe, die er vrije opvattingen op na houden, die erg ver gaan in hun vrije leventje (afgoderij en hoererij). Paulus zet het sein op rood uit zorg voor hun behoud. En laten anderen niet in zelfoverschatting menen: “mij overkomt zoiets niet.” “Wie staat ziet toe dat hij niet valle,” schrijft de apostel.

Maar als goed pastor beseft Paulus het gevaar van een verkeerde conclusie. Na al die waarschuwingen en de dreiging van de verlorenheid zouden de gelovigen  kunnen gaan denken: de verleidingen zijn te veel en de macht van de Boze te groot, daar is geen mens tegen bestand, we halen de hemelse zaligheid niet. Om ze te bemoedigen schrijft hij dan de door jou geciteerde tekst neer; “U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden; maar hij zal met de verzoeken ook de uitkomst geven, opdat gij kunt verdragen.” De Heere vraagt niet het bovenmenselijke van je. De verzoeking is geen ondragelijke last, hoe zeer de Boze je ook belaagt. Wat er ook komen mag en hoe zwaar de verzoeking ook mag worden, dit is je troost en houvast: De Heere is getrouw, betrouwbaar. Op Hem en zijn beloften kun je aan. Hij volvoert wat Hij belooft heeft, en Hij zal u niet begeven en u niet verlaten. Wij kunnen uitvallen. Maar God niet.

Gods kinderen kunnen, ook na veel strijd, in zonde vallen. Maar ze worden steeds weer door de Heere op hun plaats gebracht. Zij verootmoedigen zich en nemen “gestaag de toevlucht tot de gekruisigde Christus en leren het vlees hoe langer hoe meer door de Geest van het gebed en heilige oefeningen van Godvruchtigheid te doden”(Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5.2vv).

Zo is deze tekst geen muur waar je tegen aan loopt met alle gevolgen van dien maar een woord van troost: God is getrouw!  Met de verzoeking zal God ook de uitkomst geven. Bedoeld is niet dat God de verzoeking geeft, maar op het moment als de verzoeking er is geeft Hij uitkomst. Je kunt ook vertalen: een uitweg! De verzoeking kan zwaar zijn, “maar de Heere zal uitkomst geven, Hij die ’s daags zijn gunst gebiedt, ‘k zal in dit vertrouwen leven”. (Ps. 42:5, berijmd)

Hartelijke groet,
Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een dominee die beweert dat Jona slechts een verhaaltje is. Ik ben er van overtuigd dat het echt is gebeurd. Er b...
geen reacties
11-04-2018
Als je een uitkering ontvangt en uiteindelijk geholpen wordt met passend werk te vinden schrijft de wet het volgende voo...
2 reacties
10-04-2014
Wat is een goed reformatorisch evangelisatieboekje dat kan worden geschonken aan mensen die niets van het christelijk ge...
geen reacties
11-04-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering