(...) Ik moet u zeggen dat ik de afgelopen maanden steeds gedachten en neigingen...

Ds. H. van der Ham / geen reacties

12-12-2006, 00:00

Vraag

Geachte dominee Van der Ham. U heeft kort geleden een vraag beantwoord over de zonde tegen de Heilige Geest. Dat is dan het bewust verwerpen van Christus; maar hoe doe je dat dan en waar uit zich de verharding in die daar op volgt? Ik moet u zeggen dat ik de afgelopen maanden steeds gedachten en neigingen kreeg om Christus te verwerpen; steeds kwam het terug. Maar nu ben ik toch bang dat ik het misschien echt gedaan heb. Ik voel me nu ook zo ver van de Heere vandaan. Het is een warboel van binnen. Soms voel ik me ook zo gevoelloos. Wilt u hier alstublieft nog wat verder op ingaan?

Antwoord

Beste jongere,
 
Hartelijk dank voor je reactie. Je vraagt hoe iemand bewust Christus verwerpt. Hoe gaat dat? In de herberg was geen plaats voor de Heere Jezus. De herbergier heeft niet bewust, tegen beter weten in, de Zaligmaker verworpen. Tijdens Zijn leven op aarde hebben velen de Zaligmaker de rug toegekeerd, uit teleurstelling en/of ongeloof. Het was in het algemeen niet de zonde tegen de Heilige Geest. De mogelijkheid van berouw, bekering en genade bleef altijd open! Let daar op. Zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil- en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden. Denk daar maar veel aan. Ongeloof verwerpt de Zaligmaker; daarom is ongeloof zo erg. Verreweg in de meeste gevallen is dat nog niet de zonde tegen de Heilige Geest.
 
In Mattheus 12 was de Heere Jezus bezig goed te doen. Hij wees geen enkele bede af. Farizeeën kwamen om Hem te vangen; ze noemden de Heere Jezus een verleider! Een ongelukkige, bezeten man wordt naar de Zaligmaker gebracht. De Heere Jezus spreekt Zijn machtswoord en de man is gezond! Satan moet zijn prooi los laten. De Heere Jezus heeft hem verlost. De mensen/omstanders zijn enthousiast. Ze denken: Is de Heere Jezus niet de Messias?! Dat is voor de Farizeeën teveel. Zij barsten in woede uit. Tegen beter weten in zeggen ze vijandig: "Deze werpt de duivelen uit door Beëlzebul, de overste der duivelen." Ze schelden de Heere Jezus als een handlanger van de satan. Niet de Heilige Geest is aan het woord, maar de geest uit de afgrond. Dat zeggen de Farizeeën.
 
Als iemand uit enkel haat en moedwil de Heere Jezus tegenspreekt en lastert, dan is dat een grote zonde. Zet een streepje onder: uit enkel haat en moedwil. (Dan kan er eventueel sprake zijn van de zonde tegen de Heilige Geest. Lang niet altijd.) Als iemand uit zwakheid of angst de Heere Jezus verloochent (zoals Petrus bijvoorbeeld), dan is er volkomen vergeving in het bloed van de Zaligmaker. Dan is er natuurlijk beslist geen sprake van de zonde tegen de Heilige Geest. De Farizeeën hadden juist gezien welk heerlijk werk de Zaligmaker deed. Tegen beter weten in lasterden ze de Heere Jezus. Bewust verwierpen ze Christus. Opzettelijk.
 
Je vraagt: Waar uit die verharding zich in? (namelijk die verharding die volgt als iemand wel de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heeft). Zo iemand wendt zich moedwillig, met duivelse haat, af van Gods Woord. Moedwillig acht hij het bloed van Christus onrein. Hij mist de Heere niet meer; hij verlangt niet meer naar Zijn ontferming en genade. Hij leeft in totale verharding. Dat is nogal wat.
 
Als je bang bent dat je de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebt, is dat juist een teken dat je nog niet totaal verhard bent. Het is een teken dat je deze zonde niet gedaan hebt. De weg van berouw is nog open! Laat u met God verzoenen! Hoe worden we met God verzoend? Hoe krijgen we de Zaligmaker persoonlijk nodig? Hoe leren we nu zelf geloven? Dan moeten we maar eenvoudig onze knieën buigen: "Heere, ai maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen, en waarheen G' Uw treden wendt." Van huis uit hebben we een arglistig hart. Of we gaan de wereld in, of we houden ons met een vorm van godsdienst overeind.

Gelukkig als je de Heere vaak nodig hebt (dat is ook een heel duidelijk teken dat je de zonde tegen de Heilige Geest niet gedaan hebt). Als de Heere je leidt, dan kom je nooit beschaamd uit. Vraag maar: "Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Schenk mij een levend geloof." Het geloof is Gods gave.
Dan mag je je verblijden in de Heere. Je zegt: "Het is door U, door U alleen, om 't eeuwig welbahagen."
 
Hartelijke groet,
Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

 • Geboortedatum:
  25-05-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Schipperspredikant

geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een geschiedenisstudent die bijna afgestudeerd is. De studie geschiedenis heeft mij veel voldoening gegeven -en d...
1 reactie
12-12-2012
Ik ben werkzaam in de zorg voor mensen met een meervoudige beperking. Afgelopen weken zijn er twee cliënten van mij over...
2 reacties
12-12-2014
Ik heb een vraag over de Heere Jezus. Ik las in de bijbel dat Jezus Zelf niet doopte. Ik had hier nog nooit zelf over na...
geen reacties
12-12-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering