Maria wel, Thomas niet

Redactie Refoweb / 12 reacties

20-05-2024, 11:42

Vraag

Waarom mocht Maria Jezus niet aanraken en Thomas wel?                                                        


Antwoord

Dit artikel is beantwoord door

Redactie Refoweb

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief
2390 artikelen
Redactie Refoweb

Bijzonderheden:

Mailadres: vragen@refoweb.nl


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
12 reacties
Samanthi
20-05-2024 / 14:46
God weet wat goed voor de is.
Dat zie je bij meer dingen, de één wordt op afstand genezen, de ander met handoplegging...
Het is maatwerk op de plaats waar je bent, hoe je het begrijpt en wat goed voor jou persoonlijk is.
Jesaja40
20-05-2024 / 18:03
Het tijdelijk niet mogen aanraken heeft te maken met de woorden van de Messias die aangaf: Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader. Dat is geen afwijzing, integendeel er moest nog een afsluitend offer gebracht worden in de tempel. Dat had nog niet plaats gevonden: het was een opgaand offer. De gehele offerdienst rond Pesach staat in het teken van de Messias.

Nadat het opgaande offer was gebracht en aangenomen was de weg vrij gekomen.
Huisje_op_de_hei
23-05-2024 / 13:54
@Jesaja40
Ik dacht dat de offerdienst in de tempel niet meer nodig is omdat Jezus het volmaakte offer heeft gebracht aan het kruis. Tegelijkertijd scheurde het voorhangsel van de tempel in tweeën van boven naar beneden. Zie de Evangeliën van Mattheüs, Markus en Lukas.

Misschien begrijp ik het verkeerd maar zoals jij het stelt lijkt het alsof er tijdens de Hemelvaart van Jezus een offer plaats vond in de tempel wat van invloed was daarop.
Jesaja40
24-05-2024 / 10:48
@Huisje_op_de_hei

De offeranden zijn gestopt na de verwoesting van de Tempel. Tot die tijd werden er gewoon offers gebracht.

Ik wijs u naar Handelingen 21:23-26 waar de apostel Paulus aanwezig is waar 4 mannen een gelofteoffer brengen volgens het Nazireërschap.

De wet die geldt voor de Nazireeër vindt u in Numeri 6 uitvoerig beschreven.
Huisje_op_de_hei
30-05-2024 / 14:29
@Jesaja40

Bedankt voor uw reactie. Ik heb de bijbelgedeelten die u aanhaalde opgezocht en wat doorgelezen om te begrijpen wat u bedoelt.
Ik denk dat u op een ander spoor zit dan ik.

U gelooft dan dat de offerdienst nog gewoon geldig is en gehouden moet worden. Ook voegt u er meer waarde aan toe dan dat ik dat doe. De hele offerdienst in het O.T. zie ik voornamelijk als een teken, een heenwijzing naar de komst van Jezus Christus. Een soort symbool of iets. De handeling op zich daar gaat naar m.i. geen kracht van uit. Het is geen magie. Excuus als ik me hier plat uitdruk. Het is niet mijn bedoeling om te spotten.

Dat heb ik dus ook met het 'Heilig Avondmaal'. Ik wil dat graag als een gedachtenis-ritueel zien. Zodra mensen er teveel in gaan leggen word ik er eng van. Het is geen magie maar een handeling om ons tot herinneren te brengen. Zo wil ik het geloven.

De vraag ging over waarom Maria Jezus niet mocht aanraken en Thomas wel. U stelt dat er ter afsluiting van de Hemelvaart een offer gebracht moest worden wat het 'proces' zou voltooien. Waar staat dat in het N.T.? En hoe verklaart u dan dat het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden scheurde tijdens het sterven van Jezus. Welke betekenis heeft dat voor u?

Ik heb handelingen 21 vers 23-26 gelezen en het lijkt mij dat Paulus de vier mannen ter wille is om hen niet voor het hoofd te stoten.

Wat numeri 6 betreft over de wet van de Nazireeër begrijp ik niet wat daar voor verband in is met de Hemelvaart van Jezus. De Heere Jezus was geen Nazireeër.
Jesaja40
14-06-2024 / 11:00
@Huisje_op_de_hei

Wat was de werkelijke reden van het tijdelijk niet aanraken van de Messias? Dan zult u zich volledig moeten verdiepen in de Joodse offercultuur van die dagen. Midden in de periode van de ongezuurde broden wordt een opgaand offer gebracht op de derde dag van die week. En u weet heel goed dat het offer van de Messias ultiem was en niet voorgeschreven is in de Thora. Het was een volkomen vrijwillig offer en paste volledig in de tijd van Pesach, waarin wij Joden onze wonderlijke verlossing herdenken. Het inleidende Pesachoffer is vanwege de dikke duisternis niet doorgegaan. Niet in plaats daarvan , maar een hoger offer werd gebracht door het sterven van onze Messias aan het kruis. Het middagoffer was niet aangeboden. Ik hoop dat u begrijpt wat een opgaand offer is. Waar gaat die rook en het bijbehorende gebed naar toe? Met het opgaande offer is het proces van lijden en sterven ingegaan. Met het opgaande morgenoffer wordt het afgesloten en het wordt aangenomen.

Dan uw vraag over het scheuren van het voorhangsel van boven naar beneden. Dat is een symbolische handeling met een hele diepe betekenis. Het was de hogepriester verboden om zijn klederen te scheuren als teken van rouw. Deed hij dat wel dan eindigde abrupt zijn hogepriesterschap. Kajafas was door de Romeinen aangesteld als hogepriester. Hij scheurde zijn kleed en was volgens de Thora zijn hogepriesterschap kwijt. Het door hem uitgesproken vonnis als hogepriester was ongeldig en had geen kracht meer. Kajafas was geen wettige hogepriester maar een vazal van de Romeinen.
Het scheuren van het voorhangsel was het zichtbare teken van rouw van de Eeuwige die Zijn Zoon zag sterven aan het Romeinse martelwerktuig. De Eeuwige hield het niet tegen en wilde door middel van het teken van rouw aan de dienstdoende priesters kenbaar maken dat hier iets heel bijzonders aan de hand was. De gesloten ruimte werd van bovenaf opengesteld. Geen mensenhand kon daarbij. Er stond geen spanning op of was er maar enigszins sprake van mogelijke slijtage. Met geweld en kracht scheurde het voorhangsel. Tegelijkertijd met het geven van de Geest van de Messias bij Zijn sterven.

Handelingen 21 vers 23-26 heeft beslist niet de intentie van Paulus om voor de vorm mee te gaan. Vergist u zich niet Paulus is een rechts- en wetgeleerde die niet zomaar iets doet voor de vorm.
Huisje_op_de_hei
17-06-2024 / 13:57
@Jesaja40

U hebt gelijk als u stelt dat ik me volledig zou moeten inlezen in de Joodse offercultuur van die dagen. Er veelt veel meer over te zeggen dan dat ik nu doe en begrijp.
En dat Paulus een wet-rechtsgeleerde is is ook zeker waar! Dat niveau haal ik niet.

Toch neemt uw antwoord mijn vragen/zienswijze niet weg. De meningen zullen erover verdeeld zijn. Of dat erg is weet ik niet.
Ik neig ernaar om te zeggen dat vanwege Jezus ultieme offer aan het kruis de offerdienst voor de Joden niet meer nodig is. Dat hard maken durf ik niet maar het is wel de richting die ik denk.

Wat Paulus in Handelingen 21 vers 23-26 doet daar verschillen de meningen ook over. Het schijnt dat Pascal vindt dat Paulus dit niet had moeten doen. Ik las het in een korte verklaring (der heilige schrift). Maar ik zou het opnieuw uit moeten zoeken in dat boekje waar ik nu even niet bij kan om het goed op te schrijven. Ik zal het u nog toesturen in een persoonlijk bericht. U bent niet verplicht om daar weer op te reageren, ik wil u niet onnodig lastig vallen.
Jesaja40
17-06-2024 / 21:03
@huisje_op_de_hei

De offerdienst voor de Joden is opgehouden bij het verwoesten van de tempel. De grote impasse waarin wij toen geraakten was zeer groot. Onze Joodse rabbijnen met hetzelfde kaliber als van Paulus hebben gezocht naar een invulling wat de tempeldienst wel benaderde. Er zijn regels op schrift gesteld die ook door de Messiasbelijdende Joden worden gerespecteerd en toegepast.

Het offer van de Messias is van een veel hogere orde dan de gebruikelijke dagelijkse offers die er gebracht werden. Daar vloeide bloed en werd een dier gedood. De functie daarvan was eigenlijk: het dier waarmee je bij de priester stond en je schuld beleed, of een afsluiting van het Nazireërschap, of een gewoon dankoffer, of het offer wat gebracht werd vanwege een reinigingsproces.

Er zijn zoveel soorten van offers waar geen bloed bij vloeit. Zoals het graanoffer een opgaand offer is. Christenen begrijpen dit en denken dat alle samen te vatten is met het ultieme offer van de Messias Yeshua.

Wat Pascal daarvan vindt is volgens mij niet relevant. Het Nazireeër offer gaat nu eenmaal gepaard met een gelofte die een persoon voor het aangezicht van de Eeuwige aflegt. Die gelofte wordt altijd voleindigd door een voorgeschreven offer.

Nogmaals Pascal heeft geen enkele mening over het wel/niet. Het is het voorschrift in de Thora, die dient gevolgd te worden. Het sluit ook exact aan bij de woorden van de Messias die zegt: meen niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. U gelooft toch de woorden van de Messias Ik en de Vader zijn Een. De christenheid speelt deze tegen elkaar uit en komt met het verhaal dat de wet heeft afgedaan door het ultieme offer. Dan maken zij een tweedeling voor het sterven van de Messias moest je alle doen daarna ben je volgens de christen vrijgesteld van de wet. Inconsistent en tegelijkertijd wordt met die gedachten een precedent geschapen die er gewoon niet is.
Yada
17-06-2024 / 23:40
@Jesaja40
Waarom citeert u niet de hele zin?

Mattheüs 5:17 / STV
17 ‭Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden;‭²²‭ Ik ben niet gekomen, om ‭die‭ te ontbinden,

maar te vervullen.‭²³
VrouwkeZondernaam
18-06-2024 / 04:43
Mij lijkt dat je het handelen van Paulus (in Handelingen 21,20-26) moet zien in het licht van vermijding van aanstoot. Dit was heel specifiek voor de tijd waarin het evangelie eerst de Jood maar ook de niet-Jood bereikte. Dat vroeg veel van de apostelen. Zowel Joden als niet Joden konden gemakkelijk aanstoot nemen aan het evangelie. Paulus spant zich dan ook in en draagt ook ons op om `geen aanstoot te geven aan de Joden, aan de Grieken (NBV: andere volken) of aan Gods gemeente’ (1 Korintiërs 10,32).

Dit betekent bijvoorbeeld dat de apostel ter wille van de Joden Timoteüs alsnog besneed (Handelingen 16,3) en dat hij later ter wille van Jakobus in Jeruzalem meedeed met een nazireaatsoffer (Handelingen 21,20-26). Maar het betekent ook dat hij er in Antiochië voor vocht, dat Joodse christenen ook met onbesneden christenen uit de heidenen samen de maaltijd zouden delen: zonder aanstoot te geven door zich terug te trekken vanwege de spijswetten (Galaten 2,11-14).
Jesaja40
18-06-2024 / 20:18
@Yada,

De gehele zin citeren is koren op de molen van de christenheid die gewoon af wil rekenen met de wet. En natuurlijk heeft de Messias Yeshua zich voor de volle 100% aan de wet gehouden. Eigenlijk plaatsen zij daar een is gelijk teken bij. Dus de wet is door de Messias vervuld en daarmee opgehouden. Met dat wat u naar voren brengt zet u een dikke streep onder de Thora.

Weet u nog wat er staat doe dat en gij zult leven. Niemand kan de gehele Thora houden en daarmee is die niet afgeschaft of terzijde geschoven als zijnde afgedaan. Eigenlijk maakt u met uw opmerking zoals vele anderen een tweedeling en neemt u de plaats van de Eeuwige in. U weet heel goed dat de Eeuwige onveranderbaar is en Zijn regels niet tweeledig zijn. Wat stond er ook alweer over de heiden geschreven die meetrokken uit Egypte. Ook voor hen gold onverkort de regels. Woorden van de Eeuwige richting Mosje. Zou dat zomaar met een pennenstreek aan de kant geschoven worden. Als dat zo is dan is de Eeuwige niet consistent en ook Yeshua niet consistent.
Jesaja40
18-06-2024 / 20:38
@VrouwkeZondernaam.

Natuurlijk is het zo dat er door de Joden geen aanstoot wordt gegeven. Zij handelen gewoon conform de Thora. En ja, moet je iemand die toetreed tot een Messiasbelijdende Joodse gemeente direct opzadelen met van alles en nog wat. U hoeft mij niet te geloven maar dacht u werkelijk dat Paulus alles wat volgens de Thora diende te geschieden dit overboord gegooid zou hebben? Nee, dan was zijn prediking niet vruchtbaar geweest.

Dan de besnijdenis. In de regel en volgens Thoragebod was dat op de 8e dag verplicht. Vergis u niet dat wij Joden in een zeer vijandige omgeving woonden en dat vele van mijn volksgenoten levend zijn gevild vanwege de besnijdenis door de hoog verlichte Grieken die geen verminking wensten en toestonden aan het lichaam. Het zal om lijfsbehoud zijn geweest dat de besnijdenis niet is doorgegaan. Is dat erg? Nee, geheel niet, Onze vader Avraham onderging deze op 75 jarige leeftijd. En tijdens de woestijnreis werd dat ook niet toegepast. Dat gebeurde voor hen die in de woestijn waren geboren als zij de Jordaan waren overgestoken. Ook mijn eigen besnijdenis was vanwege de oorlog onmogelijk en heeft op een later tijdstip plaats gevonden. Het lijfsbehoud overstijgt het gebod. Vandaar dat een en ander op een later tijdstip plaats vindt. Is het erg? Nee, gelukkig niet, maar de pijn is vele malen sterker dan op de 8e dag.

Och bij Timotheus was dat gewoon achterstallig onderhoud zoals wij Joden dat gewoon noemen bij een verlate besnijdenis. Er is wel een verschil: op de 8e dag is het een wettelijk en meest geschikt moment die de Eeuwige als scheppingsorde heeft bedacht en voorgeschreven. Bij een latere besnijdenis maakt de jongen of man een persoonlijke keuze. Voor mij voelde dat ik voldeed aan de eis die de Eeuwige had opgedragen.

Om iets uit te stellen of later toe te passen mag nimmer staan in het teken van aanpassingen. Dan wordt de bewuste keuze teniet gedaan. Bovendien een onbesnedene man mocht geen deelnemer zijn van een seiderviering. Datzelfde gebod hoorden ook de gelovigen uit de volkeren toen de parsje aan de orde kwam over Pesach. Zij waren wel toegetreden maar voldeden niet aan de vereisten die de Eeuwige zelf heeft ingesteld. Tijdens de woestijnreis was er ook geen reguliere Pesach. Dat vond plaats toe wij in het Beloofde Land waren gekomen.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

In een evangelische gemeente hoorde ik eens over het bestaan van het dodenrijk, met teksten als “Hij heeft de gevangenis gevangen genomen.” Een vrije vertaling van Openbaring 1: “Ik heb de dood en het...
Geen reacties
18-05-2009
In Jesaja 1: 18 lees ik de belofte: "Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zulle...
Geen reacties
18-05-2010
Ik (jongen van 16 jaar) ben de laatste tijd meer bezig met Bijbellezen. Ik las laatst een tekst die nogal verwarring bij mij opriep. “Zie, zij zullen zeker samenscholen –niet door Mijn toedoen– wie te...
1 reactie
18-05-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering