Evangelische dienst bezoeken

Ds. G. van de Groep / 41 reacties

09-06-2022, 15:19

Vraag

Mag ik als reformatorische jongere van de CGK eenmalig een dienst van de evangelische kant bezoeken waar mijn vriendin naar toe gaat, of moet ik dat als onbijbels en zonde zien?

Antwoord

Een interessante vraag die je stelt. Of je als reformatorische jongere een evangelische dienst mag bezoeken. Ik zou zeggen: waarom niet? Ik neem aan dat jouw vriendin ook een dienst zal bezoeken in jouw gemeente. Op deze wijze kun je samen nagaan welke de verschillen en de overeenkomsten zijn. Wellicht hopen jullie in de toekomst samen als getrouwden jullie leven te willen gaan delen.

Een tekst in de Bijbel die jullie richting wil geven om zicht te krijgen om de schillen en overeenkomsten te vergelijken, is wat Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 5: 21. Daarin roept de apostel de gemeente in Thessalonica op om alle dingen te beproeven. Beproeven betekent hier niet ‘iets uitproberen’, maar onderzoeken, toetsen op waarheid. Om dat toetswerk te kunnen verrichten heb je twee instrumenten nodig die de Heere overigens Zelf aanreikt: 1. de Bijbel als maatstaf waaraan alles getoetst moet worden en 2. de Heilige Geest die ons leert toetsen.

Met name de preken die jullie in je eigen gemeente te horen krijgen en die jullie van elkaar willen beluisteren zijn belangrijk om daar een oordeel over te vellen. Een gemeente in de Bijbel waar deze houding van luisteren aan de orde was, is de gemeente van Berea in Handelingen 17 vers 11. Paulus verkondigde daar het Evangelie. En wat gebeurde er toen? Allereerst namen ze het verkondigde Woord met alle bereidwilligheid aan. Ze zaten niet kritisch te luisteren om de kritiek. En wat deden ze vervolgens? Wel,  thuisgekomen openden ze de Bijbel en gingen na of dat wat ze daarin lazen overeenstemde met met de verkondiging van Paulus. De kerkgangers begrepen het: onderzoek, toets alle dingen. Het is dus goed elkaars diensten te beluisteren.

Ik denk dat het dan ook belangrijk is om notities te maken van wat je hoorde en waar je mee kon instemmen of waar je moeite mee had. Dat om thuis de dingen met elkaar te bespreken. Om dat eerlijk te kunnen doen is het gebed om de leiding van de Heilige Geest absoluut nodig. Hij leidt in alle waarheid (Johannes 16:13).  En een hoofdstuk verder, Johannes 17:17 lees je: Uw Woord is de waarheid.

Naast wat ik hier gezegd heb, geeft ik jongeren die lid zijn van verschillende kerkgemeenschappen ook vaak het advies om hun ouders bij het bespreken van de genoemde zaken te betrekken. En als het even kan ook een gesprek te hebben met de voorgangers van de verschillende kerkgenootschappen. Veel zegen en wijsheid toegewenst in jullie samenzijn. 

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

 • Geboortedatum:
  07-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Heerde
 • Status:
  Actief
41 reacties
Samanthi
22-06-2022 / 12:21
@roboe

Alleen in Christus kunnen we zalig worden.
Voor die tijd is er niets.

Een dode zondaar voelt niets en kan niets.
Als je liever Gods eer zou hebben, dan je eigen zaligheid, dan zou je liever God eeuwig vloeken... dat kan ook niet.

Bij de wedergeboorte gebeurd alls, er voor niets.

Verwerping der dwalingen DLDie leren: Dat de onwedergeboren mens niet eigenlijk noch geheellijk dood is in de zonde, of ontbloot van alle krachten tot het geestelijk goed; maar dat hij nog kan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en het leven, en offeren een offerande van een verslagen en gebroken geest, die Gode aangenaam is. Want deze dingen strijden tegen de klare getuigenissen der Schrift: Gij waart dood door de misdaden en de zonden en: Het gedichtsel van des mensen hart is alleenlijk boos, te allen dage. Daarenboven, hongeren en dorsten naar de verlossing uit de ellende, en naar het leven, en Gode een offerande van een gebroken geest opofferen, geldt eigenlijk van de wedergeborenen, en van degenen die zalig genaamd worden.
Marjan22
22-06-2022 / 15:15
Als mijn reactie over Evangelische gemeente overdreven was dan ben ik daar blij om, want dan valt het in de realiteit gelukkig dus wel mee. Dan vraag ik mij wel af waar de vraagstelling dan vandaan komt waarom het 'zondig' zou zijn om naar een Evangelische gemeente te gaan. Zij geloven toch net zo goed in Jezus als hun verlosser?

Over het calvinisme lijkt het mij verstandiger om hier een forum-topic over te starten, omdat dit te ver afwijkt van de vraag die gesteld is. Ik wil er gerust nog langer over discussieren. Maar er staat nergens in de bijbel dat je passief acheterover moet leunen en dat God je al het geloof toeschenkt. Je moet zelf tot geloof komen. Het is prima dat je mijn visie niet ondersteund. Ik ben hier ook niet om gelijk te krijgen. Het gaat erom wat de bijbel zegt, zonder dat bijbelteksten daarbij uit hun verband en context worden getrokken. De ouderwetse schrijfstijl maakt het overigens moeilijk leesbaar dus ik hoop dat ik alles snap wat je hebt geschreven.

'Alleen tot roem van God en niets uit ons.' Genade komt uit god, en we kunnen onze plek in de hemel niet verdienen door het naleven van de wet. Maar wat moeten wij doen? 'Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden' Handelingen 2:38. Bekeren en tot geloof komen is ook wat in de Evangelische gemeente gepredikt wordt. Het zijn gewoon Christenen net als jij en ik. Geloof is voor alle mensen en niet slechts voorbehouden aan één soort gemeente.
Omega
22-06-2022 / 19:27
@Roboe Je schrijft: "Een zondaar die wederom geboren is omhelst Gods recht, liever dan zijn eigen zaligheid(want heeft God lief)."

Ik heb Gods Woord inmiddels heel wat keren bestudeerd (met de grondtekst er bij), maar ik ben dit nergens tegen gekomen. Wie schrijft dit en waar? Of is het misschien een citaat van een niet-gereformeerde dominee? Ik hoor het graag van je.

Beste Roboe: Een geredde zondaar is op weg naar Sion en keert niet terug naar de Sinaï. Jouw visie is nu precies waartegen Paulus in de Hebreeën- en Galatenbrief waarschuwt. Niet terug naar de wet (het recht), maar in verwondering en diepe aanbidding het Voorwerp van het evangelie omhelzen. Aan het recht is volkomen voldaan. Daar moeten wij niet nog een grammetje aan willen toevoegen. Wie terugkeert naar de berg van de wet, krijgt opnieuw te maken met de donder en bliksem van Gods toorn en komt voor eeuwig om.

Marjan22 Je schrijft: "Maar er staat nergens in de bijbel dat je passief achterover moet leunen en dat God je al het geloof toeschenkt. Je moet zelf tot geloof komen."

Geloof is niets anders dat het Voorwerp er van, Jezus Christus -Die tot ons komt in de belofte van Zijn Woord- gelovig aannemen. Het is een rusten op de belofte. Meer niet.

We hoeven niet met Roboe naar de Sinaï en niet met jou aan het werk ;-) Christus komt namelijk tot ons (in Zijn Woord; Deut. 30:14 en Rom. 10:8), wij gaan uit onszelf nooit naar Hem. Eigenlijk is geloven dus een zalig niets doen ;-)
Roboe
22-06-2022 / 23:01
@omega mijn excuus voor mijn onduidelijkheid. Maar bedoelde eigenlijk te zeggen dat God eist volkomen gehoorzamen aan Zijn wet en er aanhouden dan zal je leven. Maar klopt wij kunnen dat niet meer en dat wordt ook een tergeefse poging. Nu kan je zeggen...kijk door de vingers wij kunnen het niet. Een kind van de Heere wil dat niet omdat die wet van God hem zo lief is en hij eerlijk zalig wil worden(dat bedoelde ik). Daarom is Christus gekomen om te betalen en de wet te vervullen en wij dus alleen uit 100% genade zalig kunnen worden en dat is ook omschreven in de Galaten brief. Dit bedoelde ik ongeveer te zeggen en dat met lastige woorden pff....mocht je nog vragen hebben...schroom niet. Mijn excuus voor de onduidelijkheid. Maar denk dat dit allemaal te ver gaat. Het belangrijkste is dat wij Jezus als borg leren kennen en dat mogen wij elkaar ook gunnen... En dan maakt het niet uit waar wij zitten. Alhoewel ik nu realiseer dat wij wel afdwalen van het oorspronkelijke onderwerp. Het maak overigens wel veel los. Verder is het fijn dat wij hier met elkaar er over kunnen praten over dit onderwerp...een terechtwijzing voor mij zelf...moet niet afbrekend zijn maar opbouwend en met liefde. Vanavond maar weer op mijn knietjes.
Omega
23-06-2022 / 08:21
@Roboe Helder. Dank voor je toelichting. Ik vermoed dat we het met elkaar eens zijn. Tegelijk denk ik dat het goed is om elkaar op te scherpen en scherp te houden. Ik zie in mijn omgeving dat er veel geestelijke verwarring is, met name als het gaat om de rechtvaardiging. Bijbelteksten die betrekking hebben op de heiliging, worden uitgelegd in het kader van de rechtvaardigmaking. En dan krijg je geestelijk gehandicapte kinderen die hun uiterste best doen om zichzelf wat op te knappen. Maar Christus ontvangt (dode) zondaars, vijanden, en eet met hen...
Samanthi
23-06-2022 / 12:31
@Omega
Daar ligt de verwondering... hier kan ik de hele dag op herkauwen dode zondaars zullen leven. Amen.

Ik bid dat de Heere de bedekking weghaalt en dat heel (kerkelijk) Nederland deze lieve Heiland zien mag.
Roboe
23-06-2022 / 13:24
Zie ook Johannes 16!
Marjan22
23-06-2022 / 15:06
Onze meningen zijn verdeeld en ik wil jullie bedanken voor jullie reacties. Ik hoop niet dat jullie mijn berichten als te aanvallend ervaren, omdat ik er een andere interpretatie van de bijbel op na houd. Zonder discussie is er immers geen dialoog mogelijk. Ik zie jullie als mijn broeders en zusters in Christus en wil jullie daarom met respect benaderen. Ik ben zelf opgegroeid in de gereformeerde gemeente en ben toen heel erg in twijfel geraakt. Nu ik weer tot geloof ben gekomen buiten een specifieke kerkstroming om neem ik de bijbel veel meer als leidraad en onderzoek ik van daaruit met behulp van bijbelstudies van theologen. Ik ben er niet op uit om verwarring te veroorzaken, maar ik heb slechts een onderzoekende houding en mijn excuses als dat anders is overgekomen.

"Christus komt namelijk tot ons (in Zijn Woord; Deut. 30:14 en Rom. 10:8), wij gaan uit onszelf nooit naar Hem. Eigenlijk is geloven dus een zalig niets doen ;-)"

Geloven is geen werk, en daarom betekent het ook niet dat als we zeggen dat we geloven in Jezus dat we dan aan het werk zijn. We worden niet gered door ons werk of het naleven van de wet, maar door ons geloof in Jezus Christus. Johannes 3:16 'Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft een eeuwig leven heeft.' Hoe zien jullie dit? Is Jezus alleen gestorven voor een klein select groepje uitvekorenen of voor iedereen? Want de bijbel maakt duidelijk dat Jezus is gestorven voor allen: 1 Timoteüs 2:3-6 'Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God, en één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen.'

Als jij nu kunt zeggen met heel je hart en heel je verstand dat je gelooft dat Jezus is opgestaan uit de dood en daarmee de schuld heeft betaald voor onze zonden, weet dan dat je gered bent. Je mag daarop vertrouwen, want God is rechtvaardig. Dus als Hij zegt dat je gered wordt door te getuigen van Jezus dan kun je dat voor waar aannemen. We zijn uitverkoren, omdat wij geloven. Ik zeg niet dat alle geloof van de mens komt, want het komt net zo goed van God. Maar we hebben de vrije wil om het evangelie aan te nemen of af te wijzen. In het paradijs is ons die vrije wil al gegeven om voor God te kiezen of niet, en toen heeft de mens een andere keuze gemaakt. Geloven is geen werk, en daarom ook niets om op voor te staan. Ik kan wel zeggen dat ik geloof, maar dat is niks om over op te scheppen, toch? Of zie ik dat verkeerd? Efeziërs 2:8-9 'Door die genade bent u immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God.' Jezus is de genade die God ons schenkt. God helpt iedereen zijn geloof te versterken die daarom vraagt.

In een periode dat ik niet meer geloofde heb ik tot grote wanhoop tot God gebeden of dat als Hij echt bstond hij mij liefde wilde geven, want het was de liefde die mij ontbrak. Hij heeft mij gebed verhoord. Dat was in een periode van grote twijfel en verwarring. Op dat moment geloofde ik nog niet en was ik nog niet wedergeboren. Pas enkele maanden later heb ik mijn wedergeboorte ervaren. Voor die wedergeboorte was ik bezig met mij te verdiepen in het geloof en geloofde ik al wel met mij hart en verstand, maar tijdens de wedergeboorte viel alles op zijn plek. Terugkijkend riep God mij al langer, maar ik kon nog niet antwoorden. Ik zie geloven daarom meer als een huwelijk waarin je allebei naar elkaar toekomt. We hebben niet voor niets een vrije wil gekregen, maar God laat ons nooit vallen. Hij openbaart de Waarheid en zorgt ervoor dat de Waarheid op ons pad komt en helpt je die Waarheid te kunnen geloven. Het feit dat ik geloof maakt mij geen beter mens dan een ander, want geloven is niet een werk. Ik heb mezelf niet opgeknapt en ben nog steeds een zondig mens. Alleen ben ik nu een zondig mens die gelooft en het feit dat ik geloof maakt mij niet minder zondig en mij geen beter mens (integendeel: de meeste mensen in mijn omgeving lachen mij daarom uit), want geloven is geen werk. Geloven is de enige weg tot genade.

Toch worden we wel opgedragen om goede werken te doen want, “Geloof zonder werken is dood” (Jacobus 2:26). Dat betekent niet dat we lui achterover moeten leunen, maar het evangelie de wereld in moeten verkondigen. Het geschenk van God door zijn enige zoon te geven is zo geweldig mooi (het is Het leven) dat we dat niemand zouden moeten willen onthouden. Dat betekent niet dat je op basis van je werken in de hemel zou komen, want alleen door Jezus zijn we gered. Maar als je gelooft dan wil je toch niets anders dan dat uitstralen? We kunnen niets (helemaal niets!) doen in vergelijking met wat Hij voor ons heeft gedaan, daarom is het alleen maar mooier om te ere van Hem Zijn werk te verkondigen. Omdat deze boodschap niet alleen voor jou en mij is, maar voor iedereen! :)

De reactie is iets langer geworden dan mijn bedoeling was, maar ik heb geprobeerd mijn woorden zorgvuldig te kiezen, en dan heb je soms wat meer woorden nodig.
Roboe
23-06-2022 / 15:27
@Omega ik ben wel van mening dat als je wordt overtuigd van zonden en de Heere lief krijgt je een poging waagt om je op te knappen en in gunst van de Heere te leven. Maar door nadere ontdekking wordt ook deze weg een heiloze weg...een vergiet bij het stoppen van enkele gaten de andere harder gaat stromen.
Verder ben ik toch benieuwd hoe jij mijn antwoord heb geïnterpreteerd....toen jij reageerde heen wijzen naar Sinai.
Het ging als antwoord over de elende staat en wat ik wilde suggereren is dat een kind van de Heere alleen verlossing wil met behoud van Gods deugden(omdat hij God heb leren kennen en lief heeft). Daar bedoel ik mee de rechtvaardige vonnis accepteren. Een moeilijk onderwerp en ik snap de onduidelijkheid hierin en hier ook niet teveel in wroeten...dat zijn volgens mij persoonlijkezaken en niet iedereen het zo helder ziet. Maar dan zie ik het zo voor mij dat een zondaar bukt voor de Heere en uitroept is er toch nog een middel om met behoud van Uw recht verlost te kunnen worden van de wel verdiende straf. Dan wordt de verlossingsplan zo'n een wonderlijke weg dat de Christus dat werk heeft volbracht. @Omega graag jouw visie hierop kan zijn dat ik het helemaal verkeerd ziet.
Roboe
23-06-2022 / 15:57
@Marjan2223 bedankt voor je antwoord en je bijdrage hierin. En aanvallend zeker niet...jouw eerlijke visie...uit je hart en onderwerpen om over na te denken. Jouw verhaal snap ik wel. Ga het trouwens alles nog een keertje herlezen. De Bijbel is de beste kompas...met een biddend hart lezen!
Verder wat ik wel altijd verrijkend vind is lezen van boeken zoals Bunyan, Ryle of Spurgeon. Van Spurgeon heb ik best wel veel van geleerd. Misschien een tip!

Verder ook mijn excuses als er iets gezegd is wat bij jouw pijnlijk of aanvallend overkwam. Zeker niet de bedoeling....en jouw input heeft mij ook zeker aan het denken gezet. Dit is een nadeel bij het typen je mist een dimensie dat is lichaamstaal! Dan komt het meestal toch anders over.
Samanthi
23-06-2022 / 16:04
@Roboe
Als je overtuigd bent van je zonden...
Op welk tijdstip plaats je dat?
Voor dat je de Heere Jezus leert kennen of daarna?

Ik kan Johannes 16 ook niet plaatsen met het zelf gaan proberen.

De Geest overtuigd de wereld van ongeloof, ga je dan proberen te geloven?
En wat is geloven? Dat is je helemaal toevertrouwen aan Hem.
Ja met vallen en opstaan.
Ja met een strijd tegen vlees en bloed, maar met een vol vertrouwen op de Heere Jezus.

Je zonden beween je aan de voet van het kruis, omdat Hij die straf droeg, van de zonden waarmee je in vijandschap tegen God en Zijn gezalfde stond.

Er zijn mensen die vroom gaan leven, terug naar de wet, dat beschrijft Bunyan echter alleen in de christenreis, Christiana gaat wel meteen naar de poort.

Er zijn mensen die gebukt gaan onder een bepaalde zonde en om bevrijding naar Jezus gedreven worden.

Er zijn mensen bij wie het langzamerhand duidelijk wordt dat ze zonder de Heere Jezus verloren blijven.( Wilhelmus a Brakel noemt het allenskens)

Soms gebruikt de Heere een sterfgeval of ongeluk in de omgeving, soms de geboorte van een kind of een uitredding.

Zo veelkleurig is de Heilige Geest.

In de Bijbel zie je nergens een volgorde of langslepend verhaal, op dezelfde dag, stokbewaarder, Lydia, de moorman, de Samaritaanse vrouw, Levi in het tolhuis, de moordenaar, Paulus, Zacheus... ze hadden alle maal de drie stukken in één moment.

De reacties die opgetekend zijn getuigen daarvan.
Marjan22
23-06-2022 / 17:22
Bedankt @Roboe , ik zal mij eens verdiepen in Bunyan, Ryle of Spurgeon. Je hebt me nieuwsgierig gemaakt. Het is zeker waar dat het schriftelijk taalgebruik dit soort gesprekken lastiger maakt. Het is inderdaad de non-verbale communicatie die de toon van het gesprek zet en die ontbreekt hier. Woorden op internet komen daarom harder aan dat dat ze bedoeld zijn, desondanks heb ik jouw woorden niet als aanval ervaren. Ik vind het eigenlijk een heel mooi onderwerp om mij in te verdiepen en ik kwam zojuist tot het volgende inzicht dat ik toch nog even wilde delen.

Het feit dat wij een vrije wil hebben maakt mijn ontzag voor God alleen maar groter. Het feit dat je mensen creëert die zich tegen je zouden kunnen keren is ontzagwekkend. De vrije wil komt de mens geen enkele credit toe, maar God alle eer. Het feit dat mensen dan nog de keuze maken om te geloven en er (met behulp van de Heilige Geest) er voor kiezen de aardse verleidingen zo goed als kan te weerstaan geeft geen credit aan de mens, maar laat zien dat God's goedheid geopenbaard wordt waardoor al het aardse in het niet valt. Het laat zien dat God's goedheid nog altijd boven het aardse en het zondige staat en het kwaad zal overwinnen.

Sommige mensen zijn bang voor kunstmatige intelligentie. Uit angst dat het een eigen wil krijgt en zich tegen de mensen gaat keren. Dat het systeem zich tegen de maker gaat keren. Naast de vraag of dat daadwerkelijk kan, probeert men uit man en macht om dat te voorkomen. Hoe bijzonder is het dan dat God ons wel de vrije wil heeft gegeven met de weet dat wij ons tegen Hem zouden kunnen gaan keren, en dat is nog gebeurd ook. In plaats van onze vrije wil af te nemen en ons verplicht te laten buigen voor Hem is Hij ons op de meest bijzondere manier tegemoetgekomen door Zijn enige Zoon te geven. Een prachtige verzoening die in Romeinen 5:17 heel mooi wordt omschreven: 'Als de dood kon gaan heersen door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus.' Dus dat wij de keuze hebben om te geloven maakt mijn ontzag voor God alleen maar groter. Dat wij vrij mogen kiezen maken ons geen onderdrukten van God. Geen corrupte taferelen zoals in Noord-Korea waar iedereen de leider verplicht moet aanbidden. Ik zie daarom de vrije keuze als schoonheid en goedheid van God. Dat betekent ook dat als je 'ja' zegt tegen het evangelie en jij daar zelf een keuze in mag maken God's rechtvaardigheid daarin naar voren komt. Hoe groot is de prijs van Jezus aan het kruis met de weet dat zelfs de grootste daad van goedheid niet door ieder mens zal worden aanvaard. Dat vind ik ontzagwekkend.
Omega
23-06-2022 / 21:15
@Marjan22 Geloof je Gods Woord van kaft tot kaft, dus ook Rom. 3? Zo ja, hoe kun je dan denken dat wij een vrije wil hebben om het goede te kiezen? Eén van beide kan maar gelijk hebben. Jij of de Bijbel. Rom 3, Rom. 5:10 en Kol. 1:21 noemt ons -voor de wedergeboorte- zelfs vijanden van God en het evangelie. In Gen. 3 hebben we onze vrije wil verloren en zijn we slaaf geworden van de zonde. Zegt de Bijbel.

@Roboe Het evangelie is eigenlijk heel eenvoudig. Door de wedergeboorte in engere zin (=bekering) worden we door God rechtvaardig verklaard (rechtvaardigmaking is eigenlijk een begripsverwarring; het is rechtvaardigverklaring). Dan hebben we alles: vergeving van zonden, het eeuwige leven en alle weldaden van Christus (die Hij voor ons heeft verdiend). Dan gebeuren er twee dingen in de heiligmaking (ook dat is geen verdienste van onszelf): 1. we gaan vrucht dragen; 2. er komt strijd en aanvechting (daarom staat er ook "strijd om in te gaan..."; Paulus vergelijkt dit zelfs met een bokswedstrijd, het gaat er dus hard aan toe (1 Kor. 9:24).

Door dit alles klemmen we ons vaster aan Christus (als het goed is), maar we hoeven niets meer. Paulus heeft het over vrijheid en bevrijding. Ja meer nog, hij beveelt een gelovige ook in die vrijheid te staan (Rom. 7:4-6, Rom 8:15 en 21, 2 Kor. 3:17, Gal. 2:4, Gal. 5:1, enz.). En waar vrijheid is, is geen dienstbaarheid, juk of slavernij meer. We hoeven dus niet onder het recht Gods door (dat is namelijk de verdienste van Christus), we hoeven Gods recht ook niet meer liever te hebben dan onze zaligheid (staat nergens in Gods Woord; Rom. 8:3-4 zegt zelfs het tegenovergestelde), niet meer door nachthutjes in de komkommerhof, het dal van Achor, onze zonden te bewenen, in een zwart pak te lopen of met een somber gezicht over straat te gaan. Nee, zegt Paulus, verblijdt u te alle tijd (Fil. 4:4), ook in de verdrukking en in het lijden dat ons als volgeling van de Heere Jezus staat te wachten. Let eens op wat Paulus over de overgebleven zonden zegt in Rom. 7:24-25: "Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?" Om dan te vervolgen met: "Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere."

Daarom wordt in de HC de wet behandeld in het stuk van de dankbaarheid (Hoe lief heb ik Uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag). Het wordt een liefdedienst. Ik vrees dat degenen die zichzelf nog proberen op te knappen als ze Christus hebben leren kennen, geen helder zicht hebben op het evangelie en Christus' verdienste. En als het in het hoofd niet helder is, dan wordt het in het hart ook niet helder.
Gtn
23-06-2022 / 22:02
Ik zie hier een hele mooie, grotendeels waardige discussie ontstaan, waarin we van elkaar leren. Vraagje aan alle reageerders: waarom discussiëren jullie niet mee op het forum?
tiswat
23-06-2022 / 22:59
https://www.geloofstoerusting.nl/videos/mens-geen-vrije-wil/

De mens heeft geen vrije wil
DOOR: DR. G.A. (GERT) VAN DEN BRINK

Heeft de mens een vrij wil? Dr. G.A. (Gert) van den Brink: ‘Onze wil is niet vrij; we zijn gebonden aan het kwaad. Onze wil moet door God vrijgemaakt worden, willen we weer het goede doen. Pas door wedergeboorte is onze wil weer vrij; want niemand gelooft onwillig in Jezus.’
Samanthi
23-06-2022 / 23:29
@ tiswat
De mens kiest voor het kwade en kiest tegen God en kiest ervoor onbekeerd te blijven.

Zonder wedergeboorte kunnen we niet geloven, maar als de Heilige Geest de wedergeboorte schenkt ga je daadwerkelijk geloven en je bekeren, dan ga je dus echt willen wat God wil.


Dordtse leerregels 3/4 hoofdstuk 9
Dat er velen, door de bediening des Evangelies geroepen zijnde, niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het Evangelie, noch in Christus, door het Evangelie aangeboden zijnde, noch in God, Die door het Evangelie roept, en Zelf ook dien Hij roept onderscheiden gaven mededeelt; maar in degenen, die geroepen worden; van dewelken sommigen, zorgeloos zijnde, het woord des levens niet aannemen; anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten, en daarom is het, dat zij, na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof, wederom terugwijken; anderen verstikken het zaad des Woords door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld, en brengen geen vruchten voort; hetwelk onze Zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad , Matth. 13,.

En 11
En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de Schrift gesproken wordt, dewelke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanrading, of zulke manier van werking, dat, wanneer nu God Zijn werk volbracht heeft, het alsdan nog in de macht des mensen zou staan wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige, en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen, en onuitsprekelijke werking, dewelke, naar het getuigenis der Schrift , die van den Auteur van deze werking is ingegeven,, in haar kracht niet minder noch geringer is dan de schepping of de opwekking der doden; alzo dat al diegenen, in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En alsdan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar, van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens, door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert.

Je ziet eerst wedergeboorte, dan geloof en bekering.
Samanthi
23-06-2022 / 23:31
Sorry ik las het niet goed, maar dit schreef je ook.
Omega
24-06-2022 / 08:42
@tiswat Mooie en heldere aanvulling!
Roboe
24-06-2022 / 22:03
@Omega nog even terug komend...paar berichtjes terug. Toch denk ik dat wij elkaar niet helemaal begrijpen t.a.v. Gods Recht. Ik heb hier een citaat uit een catechismus verklaring:

“Gods eis is goed! Iemand die de wet overtreedt, moet gestraft worden. En dat niet omdat de wet niet goed is, maar omdat wij overtreders zijn. Menselijke wetten kunnen in de loop van de tijd bijgesteld wordt; Gods wet is altijd goed. God gaat niet van Zijn eis af, ook al zijn wij ongehoorzaam geworden. Het zou dwaasheid zijn als God de eis van Zijn wet zou aanpassen aan onze wanbedrijven. Wij vinden het toch ook dwaasheid als de Nederlandse regering haar wetten aanpast omdat Nederlanders er blijk van geven ongehoorzaam te zijn. Juist het gegeven dat God Zijn eis niet aanpast, maakt God betrouwbaar en rechtvaardig. Op Hem kun je aan! Hij is geen grillige God. Wie eerlijk buigt voor de eis van de wet en belijdt onrechtvaardig te zijn, zal ontdekken dat er Een is Die volkomen gehoorzaam was. Jezus Christus kwam om de wet van God volkomen te houden en te vervullen.”

@Omega, het gaat omdat buigen wat ik bedoelde….dat kan allen de kinderen van de Heere en daar is volgens mij “God lief hebben boven je zelf”, voor nodig!
Verder denk ik wel dat ik bij het soort hoort “door nachthutjes in de komkommerhof, het dal van Achor, onze zonden te bewenen. Maar in het zwart gaan en somber gezicht….dat is meestal nep…het zit van binnen…. Soms ook dronken van liefde(openbaring van de Heiland)….dan ben je Hemels gezind en je bent het kwijt…je zonden..drukte mij niet meer….ZALIG.
Roboe
24-06-2022 / 22:08
@Omega ik kom nog terug op wat jij noemde de wedergeboorte in engere zin(denk dat dit overigens voor menigeen lastig te begrijpen is). Redelijk dogmatisch, maar hoe gaat dat in de praktijk is mijn vraag? Volgens mij wordt je eerst onbekeerd(In je waarneming)….Kom nog niet helemaal uit….heeft een vervolg!
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Ik ga elk weekend met mijn vriendinnen uit. Maar de zondagochtend erna in de kerk word de vraag gesteld: waar zat jij gi...
2 reacties
09-06-2017
Mijn beste vriendin en vriend hebben twee jaar en vier maanden verkering gehad. Nu heeft mijn vriendin het uitgemaakt. Z...
geen reacties
08-06-2006
Klopt het dat in sommige gemeenten het Evangelie, de boodschap van Gods genade voor zondaren door het Offer van de Heere...
14 reacties
09-06-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering