Negatief over gebedsgenezing

Ds. A.T. Vergunst / geen reacties

26-02-2021, 17:54

Vraag

Aan iemand uit de Gereformeerde Gemeenten. In onze gemeenten wordt vaak wat negatief over gebedsgenezing gesproken. Er worden dan argumenten genoemd zoals: “God geneest een mens op Zijn tijd, dus is niet afhankelijk van zo’n dienst. In de Bijbel werd ook geen campagne gevoerd voordat de apostelen mensen genazen.” En ook wordt er dan gezegd dat het in zo’n dienst om de naam van de voorganger zou gaan in plaats van de naam van God.

Maar wat als de HEERE wel zo’n dienst wil gebruiken om iemand te genezen en wij hebben altijd gemeend dat gebedsgenezingdiensten verkeerd zouden zijn? Zelfs de Zoon van God werd ervan beschuldigd de duivel uit te werpen omdat Hij Beëlzebul zou zijn. Hoe moet ik in dat licht dan denken over gebedsgenezing? Want er worden wel degenlijk mensen genezen. Voor de duidelijkheid: dit is geen kritische vraag, maar echt een worsteling omdat ik zelf een lichamelijke beperking heb.

Antwoord

Beste vriend(in), 

Het is makkelijk om een antwoord te schrijven zonder jezelf te realiseren wat het is om met een lichamelijke beperking te leven. Ik heb nooit een lichamelijke beperking gehad zoals jij. Daarom beantwoord ik jouw vraag met de nodige schroom. Achter je vraag proef ik je verlangen en hoop dat ook jij in dit aardse leven van je beperking kan worden genezen. En daarom kan ik ook heel goed begrijpen dat het jou raakt als ‘gezonde’ mensen zo makkelijk negatief spreken over gebedsgenezing of genezingsdiensten. Je moet eerst maar eens leven met een beperking... 

Heeft God de kracht om vandaag te doen wat Hij deed door middel van Jezus en de apostelen, of via Elia en Eliza, of door Mozes? Daar mag geen twijfel over bestaan. De HEERE God is Dezelfde die Hij altijd was. Jer. 32:27 is nog steeds helemaal waar: “Zie, Ik ben de HEERE, de GOD van alle vlees; zou Mij eenig ding te wonderlijk zijn?” De God Die een pad maakte in de Rode Zee, Die een melaatse man heelde, Die honderden en misschien wel duizenden mensen genas in de tijd van Jezus en de apostelen is nog niets veranderd. Geen enkele ware christen zal dit ontkennen.

Maar het is ook duidelijk dat God niet altijd doet wat Hij kan. Natuurlijk kan Hij iedere gelovige in Christus terstond opwekken zoals Hij met Lazarus deed. Maar het is duidelijk dat dit niet Gods bedoeling of doel is. Ook laat Hij mensen in de wereld geboren worden en leven die hun hele leven een lichamelijke of mentale beperking hebben. Heel duidelijk stelde de HEERE in Zijn spreken tegen een tegenstribbelende Mozes: “Wie heeft de mens de mond gemaakt, of wie heeft de stomme of dove of ziende of blinde gemaakt? Ben Ik het niet, de HEERE?” (Ex. 4:11). Dus als wij leven met een beperking of in Gods voorzienigheid in het leven een beperking krijgen, komt die dus ook van Gods hand. Dus de beperking en de genezing komen uit Dezelfde Hand! 

Bijbelstudie maakt duidelijk dat wonderen eigenlijk heel zeldzaam zijn. Om precies te zijn: er zijn drie periodes waarin de Heere zich openbaarde door middel van wonderen (in de tijd van Mozes, de tijd van Elia en Eliza en in de tijd van Jezus en Zijn apostelen). Buiten die perioden lezen we weinig van wonderen.  Er kwam zelfs een moment dat de gave van wonderen van Paulus werd afgenomen. Want hij schrijft in 2 Tim. 4:20 b: “En Trofimus heb ik te Milete krank gelaten.”

God had dus een doel met wonderen en dat doel was hoofdzakelijk om de (nieuwe) boodschapper en zijn boodschap gezag te geven. Door Mozes kwam veel openbaring. Eli en Eliza staan aan het hoofd van de profeten en de openbaring van het Nieuwe Testament kwam door de Heere Jezus en Zijn apostelen.

Wat we dus kunnen leren is dat het niet Gods normale patroon is om mensen die ziek zijn te genezen, althans niet in dit leven. We weten dat in het hiernamaals God alle tranen zal afwissen en dat zal ook betekenen dat alles wat tranen veroorzaakt voor eeuwig weggenomen wordt. De wonderen in de Schrift hebben dan ook een eschatologisch perspectief. Dit is wat de toekomst zal brengen. De toekomst wanneer de Heere Jezus zal terugkeren op de wolken en de hemel en aarde zal vernieuwen. 

Met deze uitleg wil ik je bewaren voor overspannen verwachtingen. De Heere Jezus sprak in Joh. 8:32: “En de waarheid zal u vrijmaken.” Die woorden mogen ook zeker in jouw geval toegepast worden. Als iemand je overreedt dat iemand of iets je beter kan maken omdat de Heere hem (of haar) de gave om te genezen gegeven heeft, kan dat je in een spagaat brengen. Verwachting, omdat het zo aantrekkelijk is om genezen te zijn. Dwang, omdat je toch nu wel moet handelen want anders verwaarloos je toch een middel!  

In zekere zin herken ik dit. Mijn eerste vrouw kreeg hersenkanker. Ongeneeslijk ziek, kregen we al snel te horen. Geen levensverwachting. Ze was 27 jaar! Vijf jonge kinderen. Nadat we de medische weg bewandeld hadden, werden er van alle kanten ‘wondermiddelen’ aangereikt. Ik voelde de hoop (verwachting) en de dwang en het bracht me/ons veel onrust. Eerlijk gezegd hebben we een aantal van deze ‘wondermiddelen’ geprobeerd, zonder enig resultaat. Begrijp je de teleurstelling? Hadden we dan te weinig geloof? Baden we niet goed genoeg? En al de andere mensen die om genezing baden? Was er iets loos met ons geestelijk leven en geloof in de Almacht van God? Deden de predikanten en ouderling iets fout omdat ze voor mijn vrouw baden zoals Jacobus dat voorschreef in Jacobus 5:14-15? Of was het nooit Gods wil om haar beter te maken? Inderdaad, dat bleek Zijn wil te zijn. Ze stierf op 27 maart 1996. 

Na die periode heb ik door middel van Bijbelstudies geleerd dan God Zijn volk nooit een wonder van genezing heeft beloofd! Hij heeft niet beloofd om ons van onze ziekte, zwakte, verminktheid in dit leven te verlossen. Hij heeft beloofd dat “een ieglijk die in Hem gelooft, het eeuwige leven zal hebben.” Dat hun zonden vergeven zullen worden. Dat de Heilige Geest hen gegeven zal worden. Dat Hij hen door Zijn Geest wilt leiden. Al deze zaken zijn aspecten van het eeuwige leven dat op deze aarde begint en dat uiteindelijk zal overgaan van ‘genade naar glorie.’ En in die glorie zal ook alles wat nu lichamelijk, mentaal en geestelijk beperkt is, voor altijd weggenomen worden. Dat heeft Hij beloofd!

Maar hoe zit het dan met gebedsdiensten? Er komen daar toch echt mensen uit die genezen zijn. Kan en mag je dat zo maar veronachtzamen dan? Laat ik voorzichtig een aantal gedachten hierover neerzetten.  

Ten eerste is het een feit dat er meer mensen deze diensten verlaten zonder genezing. Velen gaan met enorme schuldgevoelens naar huis. Het is hun duidelijk gemaakt dat hun geloof te klein is en daarom zijn ze niet genezen. Is dat waar? Hebben deze mensen, die ongetwijfeld met veel gebedsworstelingen en verlangens naar zo’n dienst toe gaan, echt te weinig geloof? Of is het niet Gods wil om wonderlijke en echte genezingen te doen zoals Hij die deed in andere Bijbelse tijden? 

Ten tweede; volgens Peter Masters in zijn boek “The Healing Epidemic” zijn de meeste mensen die ‘beter’ worden in gebedsdiensten, mensen die met een ondefinieerbare ziekte worstelen. Het zijn gevallen waarin de medische wereld niets kan vinden als oorzaak van de kwaal en dus ook machteloos is om iets te doen. Kan het dus zijn, zo stelt hij de vraag, dat het meer in het hoofd zit dan in het lichaam? Het is waar dat mensen die in een rolstoel zitten eruit stappen en later het gebouw uit lopen. Maar was dat omdat er echt een wonder gebeurde, of kwam dat door de omgeving, de druk, de verwachting en de sterke wil dat iemand verlost was van de zwakheid die de beperking veroorzaakte? Dit zijn geen vragen die ik bij machte ben te beantwoorden, maar wel zaken die we moeten overwegen. 

Ten derde valt het mij op dat deze heelmeesters nooit eens naar een ziekenhuis gaan! Ze lopen niet de afdeling binnen waar mensen met gebroken benen, hartkwalen en kankergezwellen liggen. Waarom niet? Het antwoord, zo zeggen ze, is dat deze mensen geen geloof hebben en daarom niet genezen kunnen worden? Zou dat echt de reden zijn? Of gaat het hier om echte en aanwijsbare lichamelijke beperkingen en niet iets dat medisch gezien gewoon onbewijsbaar blijkt?  

Mijn vriend(in), nog een slot opmerking over een wonder dat de Heere Jezus deed. Vrienden brachten een man op z’n bed door het dak heen naar de Heere Jezus (Markus 2:1-12). Heel bewust vergeeft de Heere Jezus eerst de zonden van deze man. Pas daarna heelt Hij hem lichamelijk. Waarom die volgorde? Het is omdat het genezen van het lichaam maar een tijdelijke vreugde brengt.  Het meest belangrijke is toch dat onze zonden verzoend zijn in het bloed van de Heere Jezus en dat ons hart vernieuwt is door Zijn Geest. Als je dat ten deel mag zijn, wat ben je dan gelukkig, zelfs als moet je door dit leven nog tobben met je lichamelijke beperking.  Weet dat de Heere ook daar Zijn doel mee heeft. Ik mocht leren om Hem te vragen dat Hij mijn verlies (beperking) wilde gebruiken om veel anderen te dienen in mijn leven. En Hij heeft dat gedaan, want Hij kan verlies tot winst maken en beperking tot verrijking.  

Met gebed, 
Pastor A. T. Vergunst,
Carterton, NZ

Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

 • Geboortedatum:
  22-09-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Carterton (Nieuw-Zeeland)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

gebedsgenezing
geen reacties

Terug in de tijd

Twee weken geleden heb ik besloten psychische hulpverlening te zoeken. Al langere tijd heb ik last van negatieve stemmin...
geen reacties
27-02-2019
Ik zit met een vraag. Hoe kan ik aan mijn vriend uitleggen dat popmuziek verkeerd is?
geen reacties
26-02-2005
Ik heb de laatste weken erg last van een drukkend gevoel bij mijn hart. Soms lukt het me even niet om adem te halen en d...
1 reactie
26-02-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering