Aangetrokken tot roomse kerk

Ds. M. Baan / geen reacties

23-12-2020, 15:35

Vraag

Sinds het coronagebeuren merk ik dat ik steeds afdwaal van de kerk en het geloof. Steeds vaker is het geloof voor mij routine i.p.v. een overtuiging. Ik merk dat ik sterk aangetrokken wordt door roomse en orthodoxe kerken en graag zou ik hier ook naar toe gaan. Vanwege een functiebeperking ben ik zeer visueel ingesteld en ben ik graag in een meer praktische zin bezig met het geloof. In kerken met glas-in-lood-ramen, beelden en mozaïeken ervaar ik een aangename rust die mij trekt, iets wat ik in protestantse kerken helaas niet ondervind.

Mijn ouders willen hier echter niks van weten. Hoewel ik tegen het vereren van beelden ben, heb ik niets tegen beelden, aangezien men in Jezus’ tijd ook tekeningen of afbeeldingen zou hebben gemaakt om zich meer getrokken en verbonden te voelen met Hem. Hoewel ik er van overtuigd ben dat de protestantse leer het dichtst bij Gods wil en wet ligt, voel ik me niet thuis in de protestantse kerk en heb ik veel moeite met alle kerkverbanden die er hedendaags zijn. Op roomse kerken valt het nodige aan te merken, maar toch meen ik hier beter mijn geloof te kunnen handhaven en voortzetten. Heeft u misschien tips om mij te helpen?

Antwoord

Ik lees in deze vraag dat er bij de vragensteller/stelster allerlei zaken en vragen door elkaar heen lopen! Ik zal er één voor één langslopen.

1. Het coronagebeuren veroorzaakt een afdwalen van kerk en geloof. Op zich is dat geen vraag, maar er worstelen tegenwoordig veel mensen met het innerlijk vervreemden van de zondagse kerkgang! Via kerkdienstgemist of kerkradio of youtube luisteren en kijken, is even een geweldige oplossing geweest, maar heeft intussen wel vele negatieve kanten. Je bent namelijk niet met de gemeente samen! Wat dat betekende merkten we vóór de pandemie niet zo sterk, maar met alle in acht te nemen veiligheidsmaatregelen zijn we er natuurlijk wel achter gekomen dat het samenkomen van de gemeente veel meer is dan de optelsom in één gebouw van vele eenlingen! Vervreemding en verkommering liggen duidelijk op de loer. Voeg daar nog bij dat de digitaal-verbonden gemeente in de huiskamer veel moeite kan ondervinden van het rond de tafel (zittende of hollende?) kleine grut of het wiebelende wat grotere nageslacht, dat moeite heeft om bij de les (preek) te blijven, en we hebben nòg weer enkele problemen aangestipt. En dan laat ik voor het gemak nog het probleem rusten, dat de aantrekkingskracht van het “kerkdienstshoppen” niet weg te denken is! Tja, de corona sloopt héél wat! En zorgt voor vervreemding. 

2. En voeg daar dan nog eens bij dat iemand die visueel is ingesteld nou ook niet sterk geboeid raakt door de klassiek-gereformeerde kerkdienst: zo’n alsmaar aan het woord zijnde voorganger tegen de achtergrond van witte muren, wiens optreden heel af en toe afgewisseld wordt door een gemeente die niet of nauwelijks meer zingt, zodat je het op zijn best met een stel ‘kwaliteitszangers’ moet doen, dat is ook niet alles! Wie tijdens dergelijke kerkdiensten thuis in slaap valt, moeten we maar niet al te zeer lastig vallen!

3. De Rooms-Katholieke kerk is tijdens kerkdiensten sterk visueel bezig. Sterker nog: het centrale gebeuren in die kerk is altijd geweest het zichtbaar en tastbaar deelnemen aan de eucharistie (het Heilig Avondmaal). Voeg daarbij de bepaald niet al te witte achtergrond van de muren en je komt tot de conclusie: daar is wèl wat te beleven! De kerkbezoeker wordt behoorlijk beziggehouden. Corona of niet: onze zintuigen worden in de Roomse Kerk behoorlijk beziggehouden! En zoiets trekt!

4. Maar de centrale vraag van de schrijver/schrijfster luidt: hebt u wat tips? Ik denk het wel! Laat ik ze maar in een wat willekeurige volgorde op een rijtje zetten:

a. Wat zoeken we tijdens een kerkdienst? Die vraag klinkt heel simpel, maar is intussen hoogst belangrijk! Zoeken we het “strelen van onze zinnen”? Het krijgen van bepaalde gevoelens? Dan moet je inderdaad in de Roomse Kerk zijn. Het aantal dominees dat diepere gevoelens weet te raken tijdens een preek is niet denderend groot!

b. Maar wat leveren allerlei mooie gevoelens op? Afgaande op mijn ervaring van vele tientallen jaren als predikant moet ik zeggen: op enige termijn niets! Dat klinkt hard en radicaal, maar toch is het waar. Onze gevoelens hebben veel overeenkomsten met parfum: je raakt er wel even door betoverd, maar het is verdwenen voor je het weet! Bovendien kunnen gevoelens ons bedriegen. Een voorbeeld uit het dagelijks leven: de man die overspel speelt met zijn buurvrouw heeft daar beslist positieve gevoelens bij. Maar... daarom deugt het nog niet. Een voorbeeld uit de Bijbel: toen Aäron het gouden kalf maakte en toen hij met de Israëlieten dat beeld ging dienen, zal hij daar beslist geen antigevoelens hebben gehad. Maar hij overtrad de wet van God wel! 

c. Wat is het doel van een protestantse/gereformeerde kerkdienst? Waar zijn ze bij de protestanten op uit met het beleggen van een kerkdienst, als  het daarin beslist niet allereerst om het opwekken van religieuze gevoelens gaat? Centraal staat de prediking van het Woord van God. En waarom wordt een kerkganger Gods Wet en Evangelie in preken voorgehouden? Omdat Gods Geest wil werken door de verkondiging van Gods Woord. En wat wil de Heilige Geest dan bereiken door Zijn werk? Dat die kerkganger tot bekering en geloof komt! Maar ik geloof toch al? Wat bedoel je met ‘geloof’? Is dat hetzelfde als: levensovertuiging? Gebruik dan voortaan dàt woord, maar niet ‘geloof’. Waarom? Omdat echt geloof iets héél anders is. Wat is het geloof dàn?

d. Wat is geloof? Gods Geest maakt het gepreekte Woord van God op zeker moment zó levend en direct aansprekend, dat je heel persoonlijk door de Bijbelse boodschap van God geraakt wordt. Dat is een héél diepgaande belevenis! Je bent er met al je aandacht, maar ook met al je gevoelens bij betrokken. God Zèlf spreekt als het ware tegen jou persoonlijk, ook al zitten er duizend mensen in dezelfde kerk! En wat de Heere zegt, dat is maar niet het één of andere aardige verhaaltje. Dat raakt het diepste van je hele bestaan. God wijst je aan als een schepsel dat Hijzelf gemaakt heeft, maar dat in al zijn doen en laten van God vervreemd is geraakt. En dat kun je niet veranderen of verbeteren, wat je ook probeert. Dat wordt je tot schuld.  Schuld voor God. Dat dit ook héél wat gevoelens teweegbrengt, zal duidelijk zijn. Maar Gods Geest is nog niet gereed met zijn werk. Hij werkt verder! Hij laat door Gods Woord ook zien dat er voor je schuld vergeving is bij de Heere Jezus Christus. De Heiland blijft maar niet een Onbekende op een verre afstand. Je leert Hem kennen. Steeds beter en steeds meer. Zo ontdek je, dat bij deze Zaligmaker alle vergeving is te vinden en dat ook alle leven, het eeuwige leven bij Hem alleen voorradig is. Alleen... de grote vraag is: en is dat nou ook voor mij bestemd? Met die vraag kun je soms een poos worstelen. Net zolang totdat de Heilige Geest door de verkondiging van het Woord van God je laat zien, dat de Heere ook jouw Heere wil zijn. Omdat Hij zondaren zoekt en zaligt. En op dàt Woord leer je ‘amen’ zeggen. Dàt is: tot geloof komen! En dàn gaat er een wereld voor je open. De wereld van het geloof. Sterker nog: dan gaat er een eeuwigheid voor je open! Niets kan je scheiden van de liefde van Christus. En heb je dan alles bereikt, wat er in een kerkdienst te bereiken is? Welnee! Dat geloof dat je mocht ontvangen zakt weer in. Het verslapt. Twijfel duikt op. Maar dan zorgt God door Zijn Geest dat opnieuw de zekerheid in je hart daalt, dat Jezus jouw Jezus is, ondanks al je afdwalen en vergeten van Hem. Dàt is het leven van het geloof. En réken erop, dat dit allemaal een geweldige berg aan gevoelens bij je teweeg brengt!

e. Laatste tip: En moet een mens maar een beetje afwachten tijdens het bezoeken van kerkdiensten of dit alles je een keer overkomt? Nee!! Begin maar met de Heere te vragen, te bidden, want we in de kerk ook wel zingen: Heere, ai maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend!
Dan zal de eerste, zeer emotionele belevenis zijn: de Heere God laat geen bidder staan!

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

 • Geboortedatum:
  16-02-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Rooms Katholieke Kerk
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn ouders zijn gescheiden, mijn moeder heeft de scheiding aangevraagd. Nu wil mijn moeder schuldbelijdenis doen (want ...
geen reacties
23-12-2008
Ik zit vaak alleen binnen bij mijn ouders en zit dan ook vaak vervelend voor mij uit te staren. Dit heeft te maken met h...
4 reacties
23-12-2019
Geachte Gereformeerde Bijbelstichting. Sinds zaterdag is de HSV officieel verschenen. Ik ben enerzijds verblijd dat veel...
10 reacties
23-12-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering