Vragen over Jezus’ begrafenis

Ds. J.A. van den Ende / geen reacties

10-02-2020, 15:55

Vraag

Ik heb een paar vragen over Jezus’ begrafenis. In Mattheüs en Markus wordt Jezus begraven op de sabbat (Jozef van Arimathea gaat ‘s avonds naar Pilatus) en in Lukas en Johannes lijkt Jezus begraven te worden voordat de sabbat begint. Is er een goede verklaring voor dit verschil?

In Johannes is Jezus voorafgaand aan de begrafenis gewikkeld in een lijnwaad met 100 pond specerijen. Dit wordt in de andere evangeliën niet genoemd. Waarom gingen de vrouwen met specerijen naar het graf in Markus en Lukas als Jezus al met enorm veel specerijen begraven was?

Antwoord

Beste vragensteller,

Hartelijk dank voor je vraag! Het is goed om grondig na te denken over Bijbelteksten en daarbij ook steeds vergelijkingen te maken met andere gedeelten uit de Bijbel. Als daarbij onduidelijkheden ontstaan, hoeven we daar niet voor weg te lopen, maar mogen we ons daar verder in verdiepen. Dus fijn dat je deze vragen stelt!

De eerste vraag: (In Mattheüs en Markus wordt Jezus begraven op de sabbat (Jozef van Arimathea gaat ‘s avonds naar Pilatus) en in Lukas en Johannes lijkt Jezus begraven te worden voordat de sabbat begint. Is er een goede verklaring voor dit verschil?)

In Matt. 27 staat: 57. Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was en die ook zelf een discipel van Jezus was. 58. Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. 59. En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen, 60. en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had; en nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg.

In Markus 15 staat: 42. En toen het al avond geworden was, en omdat het de voorbereiding op het Pascha was, dat is de voorsabbat, 43. kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer, die zelf ook het Koninkrijk van God verwachtte, en waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van Jezus te vragen. (..) 46. En deze kocht fijn linnen en nadat hij Hem van het kruis afgenomen had, wikkelde hij Hem in dat fijne linnen en legde Hem in een graf dat in een rots uitgehakt was; en hij wentelde een steen voor de ingang van het graf.

In Lukas 23 staat: 50. En zie, daar was een man van wie de naam Jozef was, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. (...) 52. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. 53. En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen en legde het in een graf dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd was. 54. En het was de dag van de voorbereiding en de sabbat brak aan.

In Johannes 19 staat: 38. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was (maar in het geheim, uit vrees voor de Joden) aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen; en Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. (...) 41. En er was bij de plaats waar Hij gekruisigd was, een hof en in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was. 42. Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was.

In Lukas en Johannes gaat het over de tijd van voorbereiding op de sabbat, terwijl Mattheus en Markus spreken over “toen het avond geworden was.” De sabbat begint op vrijdagavond als de zon is ondergegaan, dus dat lijkt erop te wijzen dat Mattheus en Markus het eigenlijk hebben over de al aangebroken sabbat waarop het gebeurt.

Hierbij is het goed het volgende te weten (ik citeer hierbij de studiebijbel die het duidelijk samenvat): “De joden kenden twee avonden. De eerste begon bij het invallen van de schemering (ongeveer 15.00 uur), de tweede wanneer het volkomen donker was (ongeveer 18.00 uur). Zo lezen we in het OT de uitdrukking ‘tussen de avonden” (Ex.12:6; 29:39,41). Jozef zal met het invallen van de schemering met zijn voorbereidingen begonnen zijn (vgl. uitvoeriger verslag in Mark.15:42-46), zodat hij tegen de avond klaar was. Want een dood lichaam mocht niet aan het hout overnachten (Deut.21:23) en zeker niet op sabbat (Joh.19:31).”

Oftewel, we kunnen er vanuit gaan dat dit in de “eerste avond” gebeurde, aan het einde van de middag, voordat de zon onder was en de sabbat begon. Deze vrijdag, en zeker ook de vrijdagmiddag stonden in het teken van voorbereidingen op de sabbat, en werd dus ook de ‘voorsabbat’ genoemd, zoals je tegenkomt in Markus 15:42. Alle vier de Evangeliën komen zo overeen en vormen een eenduidig beeld.

De tweede vraag: (In Johannes is Jezus voorafgaand aan de begrafenis gewikkeld in een lijnwaad met 100 pond specerijen. Dit wordt in de andere evangeliën niet genoemd. Waarom gingen de vrouwen met specerijen naar het graf in Markus en Lukas als Jezus al met enorm veel specerijen begraven was?)

In Johannes 19 staat: 39. En Nicodemus (die eerst 's nachts naar Jezus toe gekomen was) kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond. 40. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken, met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven.

In Markus 16 staat: 1. En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven.

In Lukas 23 en 24 staat: 55. En ook de vrouwen die met Hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe Zijn lichaam erin gelegd werd. 56. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod. 24: 1. En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee.
In Johannes lezen we dat Nicodemus (na het nachtelijke gesprek in het geheim) er nu publiek zichtbaar voor uitkomt een volgeling van Jezus te zijn, dat is op zichzelf al bijzonder en mooi om te zien. Deze Nicodemus brengt inderdaad enorm veel (kostbare) specerijen met zich mee. Deze worden tussen de doeken gewikkeld om de geur van een lichaam in ontbinding tegen te gaan.

Het antwoord op je vraag is denk ik weergegeven in Markus 16:1, waar specifiek genoemd wordt dat de vrouwen kwamen en ook specerijen meenamen “om Hem te gaan zalven.” Bij de begrafenis had Nicodemus ervoor gezorgd dat specerijen werden verwerkt in de doeken waarin Zijn lichaam gewikkeld was. Deze vrouwen komen nu om (mogelijk vooral Zijn hoofd) te zalven, een ander onderdeel van de zorg en het eerbetoon dat ze brengen aan (het lichaam van) de Heere Jezus. In Markus 14:3 staat overigens ook beschreven hoe een vrouw het hoofd van de Heere Jezus zalft. Dan zegt Hij in Markus 14:8: “Zij heeft gedaan wat zij kon; zij heeft van tevoren Mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis.”

Rondom de begrafenis waren dus verschillende vormen van zorg. Zowel het inwikkelen, als ook het zalven van het lichaam. In de genoemde teksten gaat het om die verschillende vormen.

Ook is het daarnaast goed mogelijk dat de vrouwen zelf ook eer willen bewijzen aan de Heere Jezus en daarom naast de specerijen van Nicodemus zelf graag specerijen als persoonlijk eerbetoon en vanuit liefde daaraan willen toevoegen.

Hartelijke groet en Gods zegen!

Ds. J. A. van den Ende

Ds. J.A. van den Ende

Ds. J.A. van den Ende

 • Geboortedatum:
  01-07-1991
 • Kerkelijke gezindte:
  Vrije Evangelische Gemeente
 • Woon/standplaats:
  Wemeldinge
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Pasentegenstrijdig
geen reacties

Terug in de tijd

Ik las het antwoord op een vraag gesteld aan ds. C. Westerink; een leerzaam antwoord. Ik heb zelf de vraag niet gesteld,...
geen reacties
08-02-2007
Zijn Het Boek en de Bijbel gelijk? Ik begrijp veel meer van Het Boek, voel hierin mijn leven verklaard. Terwijl ik dezel...
geen reacties
08-02-2006
Ik zit met een worsteling. Ik ben een fervent aanhanger van het geloof en de lees de Bijbel dan ook graag. Zoals ik in d...
2 reacties
08-02-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering