Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat

N.J. Teerds / geen reacties

18-10-2019, 12:40

Vraag

Aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. In Efeze 5:29 staat: “Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente.” Hoe moeten we deze tekst zien in het kader van een minderwaardigheidscomplex, negatief zelfbeeld of zelfhaat? Het lijkt alsof deze tekst het bestaan ervan ontkent, maar het is toch iets waar veel mensen mee worstelen? De Bijbel leert ons dat we naar Gods’ evenbeeld geschapen zijn, maar door de zondeval is dat toch heel anders geworden?

Antwoord

Het is goed dat je deze vraag gesteld hebt.  Wat kan deze vraag je bezig houden. Zelf ben ik benieuwd wat de achtergrond van de vraag is. Daarom zou een gesprek beter zijn. Maar ik wil proberen hier toch een antwoord te geven.

Het hebben van minderwaardigheidsgevoelens hoort bij het leven. Iedereen kan dat hebben, maar als die gevoelens gaan overheersen, ontstaat er een probleem. Helaas kampen veel jongeren (en ouderen) met een minderwaardigheidscomplex, een negatief zelfbeeld en er zijn er helaas ook met zelfhaat.  Je schrijft het helder op. Maar hoe komt dat? Zulke gevoelens hebben vrijwel altijd een achtergrond. Ik stel hier zomaar enkele vragen over situaties waardoor negatieve gevoelens over zichzelf kunnen ontstaan. 

Komt dat door het feit, dat jongeren (en ouderen) zich zo vaak met anderen vergelijken? Komt dat, omdat we snel  jaloers zijn? Komt dat, omdat anderen zich zo boven ons verheffen en laten merken dat ze beter zijn? Komt dat, omdat we (vroeger) gepest zijn? Komt dat, omdat we vernederd zijn? Komt dat door... Ja, we kunnen het nog met vele andere vragen uitbreiden.

Het zijn voor sommigen zeer pijnlijke vragen, omdat ze herinneren aan het verleden. Wat veroorzaakt het jezelf vergelijken, je altijd de mindere te voelen en jaloezie vaak van veel ellende. 

Laten we luisteren naar wat de Heere Zelf zegt. Ieder mens mag er zijn, want ieder mens is uniek! “Uw handen hebben mij gemaakt”, zegt Psalm 119 vers 67. De mens heeft gaven ontvangen. Die gaven zijn voor ieder verschillend. Er zijn doeners en denkers, er zijn volgers en leiders, er zijn werknemers en werkgevers. Is niet iedereen aangenaam in hetgeen hij heeft?

En dan de vraag: Accepteer je jezelf zoals je bent? Sommigen zijn niet in staat zichzelf te accepteren zoals ze zijn en in wat ze kunnen. Dat veroorzaakt een minderwaardigheidscomplex en een negatief zelfbeeld. Als dat aanhoudt, is het goed daar met anderen over te spreken. Ook is het dan dringend nodig om hulp te zoeken.

Nu je vraag naar aanleiding van Efeze 5 vers 29: “Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente.”  Deze tekst staat in het gedeelte waarin de verhouding tussen man en vrouw wordt vergeleken met de verhouding van Christus en Zijn gemeente. Mannen moeten hun vrouwen liefhebben en vrouwen hun mannen. In Romeinen 13 vers 14 staat: “Verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.” In de kanttekening staat bij “Verzorgt het vlees”, dat je voor jezelf mag zorgen: “Waarmede niet wordt verboden dat men het  lichaam zou mogen verzorgen met een eerlijk kleed, spijze, drank, medicijnen en andere dingen tot onderhoud van hetzelve nodig, want dat wordt ook geprezen.” Bij deze laatste woorden verwijzen de kanttekeningen naar Efeze 5 vers 29. 

Een mens mag en moet voor zichzelf zorgen. Zo moet ook de man voor zijn vrouw en de vrouw voor haar man zorgen. Hoe? Net zoals Christus voor Zijn gemeente doet! Zijn liefde houdt niet op! Dat is een eenzijdige liefde, die van de Heere uitgaat! Gods kinderen krijgen Hem lief, omdat Hij hen eerst heeft liefgehad! 

Nu gaan we op zoek naar de verbinding tussen deze twee delen van het antwoord. Wat is er in Genesis 1-3 gebeurd? Kort gezegd: De mens is goed geschapen en diep gevallen. Daar wijs je ook op. Dat is helder! Maar wat houdt dat gevallen-zijn nu in? Dat een mens geneigd is tot alle kwaad, geneigd is God en zijn naaste te haten. Een mens is onbekwaam tot enig geestelijk goed!

Voor de Heere kunnen we niets goeds meer doen!  Als de Heere je dat leert, ga je dat van harte nazeggen. Dan wordt een mens zondaar voor God. Hoe dat beleefd wordt? Daar spreken de Psalmen 6 en 38 in duidelijke woorden over!  

Soms wordt gedacht dat een minderwaardigheidscomplex, een negatief zelfbeeld, zelfhaat hetzelfde is als wat er staat in Ezechiël 6: “En zij zullen een walging aan zichzelf hebben.” Onze kanttekening zegt daar echter heel wat anders over: “Dat is: zichzelven met smartelijke droefheid des harten verfoeien, vanwege het voorgaande leven en zich tot God bekeren.” Wat een mooie en heldere woorden! Het walgen van zichzelf is een afkeuren en betreuren van onze schuld tegenover de Heere. Zie je, dat dat echt iets anders is dan een negatief zelfbeeld, en dergelijke?

Van harte wens ik jou en andere lezers dat berouw over de zonde toe! De verloren zoon ging terug naar een Vader Die vol ontferming was! Wordt je leven en denken beheerst door een negatief zelfbeeld,  bidt de Heere om licht en wijsheid. Hij kan en wil middelen, zoals het gebed, gesprek en hulp zegenen!

N. J. Teerds

N.J. Teerds

N.J. Teerds

 • Geboortedatum:
  24-09-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik Ido Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  ouderling; docent

Tags in dit artikel:

minderwaardigheidscomplexzelfbeeld
geen reacties

Terug in de tijd

Amusementsparken/pretparken. Als ik hier over nadenk vind ik het op een of andere manier niet kunnen. Daarom maak ik lie...
geen reacties
17-10-2006
Ik maak me grote zorgen over de opmars van de islam in Nederland en vrijwel overal in Europa. Het politieke beleid dat g...
geen reacties
17-10-2006
Ik loop met een paar vragen over de uitverkiezing en hoe ik dat precies moet zien. Ik kwam op de website benikweluitverk...
geen reacties
17-10-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering