Evangelisatie en de wederkomst

Ds. D. van der Wal / geen reacties

26-09-2019, 08:05

Vraag

Kan de wereld vergaan terwijl er mensen zijn die nog nooit van God of Zijn Woord gehoord hebben en hoe zou dat dan uit te leggen zijn, daar er in Zijn Woord staat dat de wereld niet zal vergaan voordat iedereen van God gehoord heeft?

Antwoord

Hartelijk dank voor jouw vraag! De Bijbelse grond onder jouw vraag zien we in Markus 13 vers 10: “En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken.” En Mattheüs 24:14: “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.” 
 
In dit laatste gedeelte spreekt de Heiland over het einde van de wereld en wat er dan gebeuren zal. Vers 14 lijkt eruit te springen en het is door de eeuwen heen een Schriftwoord dat velen heeft bezig gehouden. Wat zegt de Heere Jezus hiermee? Het lijkt te suggereren dat Hij terugkomt zodra of op het moment dat ieder mens op de aarde van Hem gehoord heeft. In dat licht heeft men met name in het begin van de 20e eeuw wel gemeend dat we door middel van evangelisatie de wederkomst zouden kunnen versnellen. Immers, als iedereen van het evangelie gehoord heeft komt de Heere Jezus terug, dus laten we die boodschap zo snel mogelijk verspreiden. 
 
Dit staat, volgens mij, op gespannen voet met wat Gods Woord verder zegt over de wederkomst. Hij komt als een dief in de nacht (zie Mattheüs 24:42-44 en 1 Thess. 5:2), op het moment dat niemand Hem verwacht. En het tijdstip van Zijn Wederkomst is zelfs bij de Heere Jezus onbekend (zie Markus 13:32). Wij beheersen niet het tijdstip waarop Christus terugkomt. 

Aan de andere kant kun je daarmee niet Mattheüs 24:14 aan de kant schuiven. Er wordt hier door de Heere Jezus een voorwaarde genoemd waaraan voldaan zou moeten worden voordat Hij terugkomt. Maar hoe moet je het verder uitleggen? Wat bedoelt de Heere Jezus eigenlijk als Hij het heeft over de hele wereld? We denken dan al snel aan de wereldbol. Maar het Griekse woord dat de Heiland hier gebruikt is niet altijd 1 op 1 daarmee te vertalen. Zo zien we hetzelfde Griekse woord ook in Handelingen 11 vers 28. Daar wordt over het bereik van een hongersnood gesproken en in Handelingen 19:27 over de reikwijdte van de godsdienst van de godin Artemis. Deze twee voorbeelden laten al wel zien dat het woordje “wereld” dus niet altijd samenvalt met “wereldwijd”. 

Daarnaast zien we in het Nieuwe Testament zelf al aanwijzingen dat het evangelie breed verspreid is. Zo spreekt Paulus in Romeinen 16 vers 25-26 met grote stelligheid over de grote reikwijdte van evangelisatie in zijn tijd als volgt: “Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen.”
 
Zie ook Romeinen 10 vers 17-18: “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld.”
 
Paulus schrijft er zo stellig over dat het evangelie in zijn dagen al verspreid is over de ‘bekende’ wereld in zijn tijd. Dat mag ons wel voorzichtig maken als we spreken over “de wereld”. Wat wel duidelijk is dat er de verspreiding van de boodschap van het Koninkrijk van God een ‘voorwaarde’ is voordat Christus terugkomt. Het één leidt niet automatisch tot het ander, alsof er sprake is van een wiskundige formule die wij kunnen beheersen. Maar het één kan niet zonder het ander. Hoe dat verder in de praktijk zal gaan, hoe snel en op welke manier leg ik maar in Gods hand. Het schrijven en spreken over de wederkomst kan aan de ene kant heel interessant zijn. Maar aan de andere kant kan het juist door het uitpluizen op een afstand komen te staan. Alsof de wederkomst is iets wat we onder onze microscoop kunnen leggen en in formules samenvatten. Één ding is glashelder: De Heere Jezus komt terug! En als Hij nu komt, zal Hij dan geloof bij ons vinden? 

Met vriendelijke groet, 
Ds. D. van der Wal

Ds. D. van der Wal

Ds. D. van der Wal

 • Geboortedatum:
  06-05-1987
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Aalten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

evangelisatiewederkomst
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriend en ik zijn beiden lid van Gereformeerde Gemeenten. Graag willen we lid worden van de Hersteld Hervormde Kerk...
geen reacties
25-09-2005
Sinds februari 2014 heb ik contact met een Surinaamse jongen. Ik heb hem leren kennen via de hoge school. Tijdens het we...
8 reacties
25-09-2014
Wat betekent nu precies geloven in Christus? Ik weet dat we een geloofsformulier hebben waarin staat wat we geloven. Maa...
3 reacties
25-09-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering