Heere Jezus: Advocaat , Pleitbezorger en Rechter

Ds. G.K. Terreehorst / geen reacties

11-03-2019, 12:32

Vraag

Vaak lees ik vragen en antwoorden op Refoweb en leer daar veel van. Nu heb ik zelf een vraag. In de Bijbel wordt Jezus vaak aangeduid als Advocaat en Pleitbezorger, maar tegelijkertijd ook als “Jezus, zittende ter rechterhand van God vanwaar Hij zal komen om te oordelen”, etc. Dit lijkt mij in tegenspraak met elkaar. Hoe kan iemand die advocaat is en ons vrijpleit bij God de Vader tegelijkertijd naast God zitten en ons be- en veroordelen? Is het oordeel niet aan God Zelf of komt hier Zijn Drieëenheid om de hoek kijken? Graag uw verduidelijking in dezen.

Antwoord

Beste vragensteller,

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over het oordeel van God. Het is een aangrijpende werkelijkheid te beseffen dat wij het oordeel van God waard zijn. Tegenover Gods heiligheid kunnen wij als zondige mensen niet bestaan. Als wij krijgen wat we verdienen gaan we voor eeuwig verloren. In Zijn genade heeft God echter Zijn Zoon de Heere Jezus naar de aarde gezonden om in de plaats van zondaren te lijden en sterven. God heeft de straf die ons toekomt gelegd op Jezus Christus. Wie gelooft in de Heere Jezus mag weten verlost te zijn van het oordeel. God ziet ons aan in Jezus Christus. Christus Zelf treedt in onze plaats. In die zin wordt er gesproken over het werk van Christus als Advocaat en Pleitbezorger. Tegenover het recht van God waarin wij veroordeeld zouden moeten worden zet Hij Zijn eigen lijden en sterven. Op grond daarvan kan God in de hemelse rechtszalen zondaren vrijspreken en in genade aannemen. Of met de woorden van Jesaja: “De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Door Zijn striemen is ons genezing geworden.” Elke gelovige mag zo weten op grond van het offer van Christus verlost te zijn van de toorn van God. Elke gelovige mag door Christus vrede met God hebben. Die bevrijding van schuld vindt plaats op het moment dat een zondaar Christus in geloof omhelst.

Daarnaast spreekt de Bijbel ook over de oordeelsdag die nog zal komen. In het Oude Testament werd die dat al voorzegd. Er zal een dag komen waarop over elk mens publiekelijk recht gesproken zal worden. Elk mens zal voor God moeten verschijnen en verantwoording af moeten leggen van Zijn daden. Dit is een openbaar gebeuren. In deze wereld komen vele mensen weg met het kwaad dat ze bedrijven. Verkrachters ontspringen de dans. Moordenaars moeten bij gebrek aan bewijs worden vrijgesproken. Aan al dat onrecht zal God op de oordeelsdag een einde maken. Geen enkel kwaad zal onbestraft blijven. God zal recht doen.

Uit het Nieuwe Testament blijkt dat op deze laatste oordeelsdag het oordeel in handen is gegeven van de Heere Jezus Christus (zie o.a. 2 Tim 4:1). Hij is Degene die recht spreekt. Hij zal als Koning op de troon zitten en elk mens oordelen. Dat is aangrijpend voor een ieder die Jezus Christus heeft verloochend en Hem met woorden of daden heeft gedood (Op. 1:7). Het is voor de gelovigen echter een troost dat het Jezus Christus is die het oordeel uitspreekt. Het is “Dezelfde Die Zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft” (HC Zondag 19, vr. en antw. 52). In die zin hoeven de gelovigen dit laatste oordeel ook niet te vrezen. Onze Redder is Rechter. Op grond van Zijn eigen offer zal Hij de gelovigen vrijspreken. 

Als het gaat over het recht van God treed Jezus Christus dus voor de gelovigen op als Pleitbezorger en Advocaat in de hemelse rechtszaal. Als het gaat om het publieke oordeel op de dag van de wederkomst, dan treed Hij op als Rechter. Beiden gaan samen en vormen geen tegenstelling. Het oordeel op de dag van de wederkomst is de publieke bevestiging van het hemelse oordeel.

In het Nederlands rechtssysteem is het onmogelijk dat iemand (in dezelfde procedure) rechter en advocaat tegelijk is. In het strafrecht is er een aanklager (het Openbaar Ministerie), een verdediger (de advocaat) en een rechter. Dit is gedaan om het processuele evenwicht te bewaren. De rechter hoort de pleidooien van de aanklager en advocaat aan en moet een oordeel vellen over de verdachte. Het doel van de rechter is waarheidsvinding. Alleen bij voldoende bewijs kan iemand veroordeeld worden. Bij de Goddelijke rechter is waarheidsvinding niet aan de orde. God is alwetend en al onze daden zijn openbaar. Er hoeft ook geen evenwicht tussen de partijen te zijn om te zorgen dat alles eerlijk verloopt. God is immers volkomen rechtvaardig. Ook in dat opzicht kan Jezus dus Rechter en Advocaat tegelijk zijn.

Ds. G. K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

 • Geboortedatum:
  23-05-1986
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

oordeelsdag
geen reacties

Terug in de tijd

Handelingen 21:20 spreekt in de diverse Nederlandse vertalingen van "vele duizenden Joden". Het Grieks heeft “murias.” D...
geen reacties
11-03-2014
1 Korinthe 15:29, “Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewek...
1 reactie
11-03-2014
In de Bijbel staat dat waar twee of drie mensen op de aarde samen bidden over een bepaalde zaak (naar Gods wil), je mag ...
3 reacties
11-03-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering