Gesuggereerd zondebesef

Ds. A. Simons / geen reacties

06-02-2019, 07:53

Vraag

Ik heb mijn twijfels bij de uitleg van onderstaande gebeurtenis uit Johannes 1:46-52 en zoals uitgelegd in de preek. Daarin werd gesteld dat Nathanael ontdekt aan zijn schuld en met zondebesef onder de vijgeboom lag. Dat er heel wat aan vooraf gegaan is voordat hij belijdt: “Rabbi! Gij zijt de Zone Gods, Gij zijt de Koning Israëls.” Ik dacht altijd dat de belijdenis van Nathanael de vrucht was van een eenvoudig geloof in Jezus’ woord en alwetendheid.

Bij de exegese van een eerdere preek heb ik ook mijn twijfels. Dat ging over de verlamde man die door zijn vier vrienden tot Jezus werd gebracht (Markus 2). In deze preek werd het evangelie zo rijk aangeboden, dat de deur naar Jezus niet op een kier staat maar wijd open! Toch werd ook hier bij gezegd dat de verlamde man niet zomaar naar Jezus kwam voor zijn lichamelijke nood, maar dat hij een ontdekte zondaar was en dat er in zijn leven plaatsgemaakt was voor Christus.

Nu heb ik een periode achter mij waarin ik God probeerde te vinden. Ook het boekje “Jezus onze bestemming” spoorde me aan om nu God te zoeken. Na het horen van bovenstaande exegeses kwam er weerstand in mijn hart, met name door het gesuggereerde zondebesef. Ik vind dat zondebesef niet bij mij en ik merk dat ik door deze ‘voorwaarden’ afdwaal van God en weer lust krijg in de zonde en de wereld. Graag hoor ik uw advies hoe hiermee om te gaan. Hoe kan ik de weerstand tegen deze uitleg uit mijn hart bannen? Ik heb liefde voor onze gemeente en de dominees en ben ervan overtuigd dat ze hun werk naar hun beste kunnen uitvoeren.

Antwoord

Bedankt voor je vragen. We gaan met Gods hulp luisteren naar het Woord. Het Woord heeft het laatste Woord toch?

Mooi dat je twee gedeelten uit het Woord aanreikt. Wat gebeurt er in Johannes 1:46-52? Naar mijn mening zijn Filippus en Nathanaël twee Oud-Testamentische joden die de beloofde Messias verwachtten. Waaruit blijkt dat? In vers 46 staat: “We hebben dien gevonden waarover Mozes en de profeten geschreven hebben” (Joh. 1:46). Ze waren net als Simeon, kinderen van God die de de vertroosting Israëls verwachtten (Lukas 2:25). Simeon was immers reeds rechtvaardig en Godvrezend. Maar hij had de Christus letterlijk nog niet gezien, waar de profeten van getuigd hadden dat Hij komen zou. Het tweede bewijs is dat Nathanaël al een kind van God was: “Zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is.” Nathanaël vertoonde vruchten van het nieuwe leven (Joh. 1:48). Ik hoop dat dit voldoende duidelijkheid geeft over de tekst.

De tweede geschiedenis brengt ons bij de vier vrienden en de geraakte (Markus 2:1-12). Kwamen deze vier mannen en hun vriend bij Jezus om vergeving van zonde te ontvangen? Ja, er staat zo opmerkelijk “en Jezus hun geloof ziende.” Wat voor geloof? Op het eerste gezicht lijkt het dat ze komen om het wonder van genezing. Toch blijkt dit niet zo te zijn. Jezus hun geloof ziende zeide: “Zoon uw zonden zijn u vergeven” (Mark. 2:5b). Het geloof dat geloofde in de vergeving van zonden. De gezondmaking blijkt een toegift te zijn om de omstanders te laten zien dat Jezus waarlijk Gods Zoon is die zonde vergeeft! (Mark. 2:10).

Het derde wat ik je graag wil meegeven is dat je schrijft dat je aangespoord werd om God te zoeken. Door het horen dat er voorwaarden zijn om te komen tot Christus wordt het vuur in je geblust en dreig je onverschillig te worden. Je mist zondekennis en je wordt teruggeworpen op jezelf. Je schrikt van de vijandschap die naar boven komt drijven in je leven.

Vriend of vriendin, je begint aan de verkeerde kant. Je probeert van beneden naar boven op te klimmen door God te zoeken. Je mist het loon om aan te kunnen kloppen bij God. Luister... zondekennis is geen prijs om vrijmoedigheid te vinden, om genade te ontvangen. In de tweede plaats is de weg van beneden naar boven een onmogelijke weg om zalig te worden. Mozes zegt: klim op naar de hemel en daal af in de hel om je zaligheid te halen. Het evangelie zegt het precies andersom, hoor maar: Er is er Eén afgedaald in de hel en opgeklommen in de hemel. Deze Ene (Christus) komt nabij ons in het Woord, in uw hart en in uw mond. Lees maar na in Romeinen 10:1-10).

Geloof je dat Hij het zo dicht bij je brengt dat Hij het legt aan de poort van je hart? Dichterbij kan niet. Lees maar in Lukas 8:12b: de vogels van de hemel pikken het Woord weg, wat in het hart gezaaid is. Vriend of vriendin, je wordt niet geroepen om het te halen, maar het evangelie brengt Hem (Christus) bij ons. In en door het Woord van Gods belofte.

Onbegrijpelijk, je bent een dode zondaar, je ligt verloren in al je godsdienst. Je hebt geen benen om het te gaan halen. Je bent onbekwaam om God te zoeken (Rom. 3:11). Er is immers niemand die God zoekt en naar God vraagt. Maar ik zeg je het aan: Hij zoekt naar jou (Lukas 15:4). Hij klopt op de deur van je hart (Openb. 3:20), Hij bidt: “Mijn Zoon mijn dochter, laat je zaligen” (2 Kor. 5:20). God legt het Liefste wat Hij heeft in de zondige schoot van je hart. Dat is pas Evangelie.

O zondaar, daar lig je in je geboortebloed en Hij komt voorbij. Het aanbod van Gods genade wordt gelegd in je vuile handen en in je bedorven hart. Misschien zeg je wel; wat moet ik doen om zalig te worden? Wil je nog steeds wat doen? Je wordt zalig om wat Hij deed en niet wat jij doet. “Die niet werkt, maar gelooft in Hem die de goddeloze zaligt die is behouden” (Rom. 4:5).

Vriend, vriendin wat heb je nodig? Geloof! Hoe kom ik aan geloof? God werkt het geloof door het horen van het Woord (Rom. 10:17). Stop met werken, hoor des Heeren woord! Nog een laatste belofte: “Doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die het gehoord hebben zullen leven” (Joh. 5: 25). Amen! Hem zei de glorie tot in eeuwigheid. Het was door U door U alleen om het eeuwig welbehagen.

Een hartelijke en bewogen groet,
Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

ellendekenniszondekennis
geen reacties

Terug in de tijd

Een tijd geleden ben ik mee uit gevraagd door een jongen die ik wel kende, maar niet zo goed. Het kwam een beetje als ee...
geen reacties
04-02-2008
Ik lees wel eens van christenen dat ze gaan vasten. Is dat nu nog nodig? Wij horen in onze CGK niet dat wij dit moeten d...
1 reactie
04-02-2015
Ik ben heel erg onzeker. Ik wil hier graag wat aan doen, maar het lukt niet erg. Ook heb ik gesprekken bij de hulpverlen...
geen reacties
04-02-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering