God roept

Ds. W. Pieters / geen reacties

03-12-2018, 08:03

Vraag

Roept God mij maar één keer of meerdere keren in mijn leven om naar Hem toe te komen? Zou het kunnen zijn dat ik Hem de andere keren niet hoorde of niet wilde horen?

Antwoord

Elke dag zijn er in ons leven roepstemmen van God:

-in de schepping, waarin Hij ons toeroept hoe machtig Hij is;
-in onze levensgang, zoals bij een gedenkdag (die getuigt hoe geduldig Hij is), bij een ziekte of ongeluk of ander verdrietig iets (waarin we kunnen ‘horen’ hoe ernstig het leven is);
-in de dagelijkse lezing van de Bijbel, waarin Hij ons oproept om te luisteren naar Zijn stem in zowel de wet als het evangelie;
-in de wekelijkse prediking, waarin Hij ons de weg ter zaligheid aanwijst en de Middelaar aanprijst, en waarin Hij ons waarschuwt voor het verderf voor allen die niet geloven in Jezus Christus.

Dat je Hem niet hoorde, was niet omdat Hij je niet riep, maar omdat je het niet opmerkte, en al dan niet bewust je afwendde. Denk aan 2 Kronieken 33 vers 10: “De HEERE sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar zij merkten daar niet op.” Hoe sprak Hij dan? Volgens de statenvertalers “door Zijn knechten de profeten.” Denk ook aan Openbaring 3 vers 20, waar Christus zegt: “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop. Als iemand Mijn stem zal horen, en de deur zal opendoen, dan zal Ik tot hem inkomen, en met hem avondmaal houden. En hij met Mij.”

Spoor jezelf aan met de woorden uit Psalm 85 vers 9: “Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal. Want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstgenoten van vrede spreken.” Of zoals de berijmde psalm zingt: “Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft, Zijn gunstgenoot, van blijde troost en vreed...” Let ook op het vervolg van het vers in zowel de Bijbel (maar dat zij niet weer tot dwaasheid keren), als de berijming (“mits hij niet weer op ‘t spoor der dwaasheid treedt”)!

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag waar ik me erg voor schaam. Ik durf en kan het lijden en sterven van de Heere Jezus niet lezen. Vroeger...
geen reacties
01-12-2015
Als ik de (H)SV vertaling van Romeinen 3:23 leg naast de Engelse vertalingen, valt mij het volgende op. HSV: “Want allen...
geen reacties
01-12-2016
Ik wil mijn leven graag (heel graag) in het teken laten staan van God, maar er gaat nog zoveel verkeerd. Ruzies met mijn...
geen reacties
01-12-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering