Geluk en vrede vinden

Ds. M.W. Muilwijk / 7 reacties

10-09-2018, 08:03

Vraag

Al sinds ik een klein meisje was, ben ik altijd erg veel bezig met de eindigheid en betrekkelijkheid van dit leven. Dagelijks bedenk ik me dat alles waarvan ik geniet en wat ‘leuk’ is eigenlijk mij helemaal niet gelukkig maakt, omdat ik besef dat er een eindeloze eeuwigheid wacht en dat het doel van dit leven niet is om te genieten maar om God te leren kennen! Vooral tijdens feestelijkheden waarop ik me aan de ene kant gelukkig voel (trouwdag, verjaardag, etc) voel ik me aan de andere kant juist leeg en verdrietig.

Nu ben ik een aantal jaren getrouwd en hebben we een zoontje waar ik intens van geniet. Ik houd enorm veel van hem en geniet van zijn ontwikkelingen. Maar dagelijks voel ik dat deze vreugde mijn leegte niet opvult. Kortom komt het er op neer dat ik me zo machteloos voel, omdat ik aan de ene kant wil genieten van de mooie dingen van dit leven, maar aan de andere kant iedere keer de schaduw van het leven (eindigheid, de dood) de overhand neemt. Dit maakt mij tot een innerlijk sombere vrouw.

Ook omdat ik al zo lang graag een kind van God wil zijn, maar door zonden/het vastklampen aan deze wereld, steeds verder van hem vandaan ren en ik niet weet hoe ik God ooit kan leren kennen. Ik krijg de leegte echter nergens anders mee opgevuld en heb God zo nodig. Ik kan dit met niemand delen, mijn man lijkt aan vormelijke godsdienst genoeg te hebben. Hoe kan ik ooit geluk en vrede vinden?

Antwoord

Beste vragenstelster,
 
Door de vakantietijd en omstandigheden heeft het antwoorden veel langer geduurd dan ik wilde. U beschrijft de nood, die gaat om het meest wezenlijke van onze afval van God. Dat werkelijke geluk en die werkelijke vrede is vanuit ons onbereikbaar geworden omdat wij met Adam God hebben verlaten. En daar ligt onze schuld. En daar ligt ook de oorzaak van onze leegte.
 
Het is een stukje ontdekking van de Heilige Geest dat u deze leegte ervaart. Want wij vinden zo makkelijk rust en opvulling in de leegte met dingen die niet werkelijk ons kunnen vullen: we maken er zo vaak het beste van en weten dat met een stuk godsdienst te verbergen.
 
U spreekt in uw vraag over zonden. Ik weet niet of er concrete zonden in uw leven zijn: als dat zo is, dan moet u hiermee breken! U spreekt ook over vastklampen aan deze wereld. Ik weet niet precies wat u hiermee bedoelt: is het dat u enerzijds merkt dat u de ervaren leegte wilt opvullen met tijdelijke dingen? Of voelt u zichzelf schuldig dat u kunt genieten van uw huwelijk, uw kind en andere gaven van de Heere (verjaardagen, vierdagen)? Vastklampen aan de wereld betekent dat wij iets in plaats of naast God zetten; maar hetzelfde waaraan we ons zondig kunnen vastklampen, kunnen we ook uit Gods hand ontvangen met dankbaarheid: huwelijk, een kind, gezondheid, enz. zijn gaven van God, waarvoor wij Hem dankbaar moeten zijn.
 
Maar deze dingen mogen onze leegte niet opvullen. Paulus geeft met een Bijbeltekst antwoord op uw vraag: “Hoe kan ik ooit geluk en vrede vinden?” Hij zegt in Efeze 5:18: “En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest.”
 
De wijn in deze tekst staat voor het goed dat eens voor eeuwig zal vergaan; de vervulling met de Heilige Geest is de leiding van Hem, Die ons laat zien wie wij zijn en Wie de Heere Jezus Christus is. Wie is Hij? Matth. 9:36 geeft daar krachtig antwoord op: “En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben.”
 
Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat vermoeid en verstrooid is, omdat het nergens rust, geluk en vrede kan vinden. En Hij heeft gezegd: “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt...”
 
Wat is nodig voor u en mij om geluk en vrede te vinden? Het is nodig om de knieën te buigen, te belijden dat het verdiend zou zijn, wanneer de Heere het ware geluk en de ware vrede voor altijd van ons zou afnemen; maar ook om te bidden om de Heilige Geest om zo de zien Wie de Heere Jezus ook voor u is: de grote Ontfermer, Die u ziet in de vermoeidheid en verstrooidheid, in uw belasting omdat het goed dat eenmaal vergaan zal, geen vreugde meer kan geven en onze zonden scheiding maken tussen Hem en ons.
 
Het is nodig gehoor te geven aan Zijn liefelijke nodiging: “Kom tot mij...” Bid en lees de evangeliën met een gelovig hart dat niet alleen anderen, maar ook u de goddelijke ontferming wordt aangeboden om niet. Daar zal geluk en vrede geschonken worden.
 
De Heere geve Zijn zegen,
Ds. M. W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

 • Geboortedatum:
  23-12-1980
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Aalst
 • Status:
  Actief
7 reacties
John61
10-09-2018 / 08:44
Beste vraagsteller, een paar jaar geleden werd ik door ziekte met mijn neus op mijn eigen eindigheid gedrukt. Ziekenhuis in en niet weten of en hoe ik er nog uit zou komen. Naar de mens gesproken, geen toekomstperspectief meer. Toen heb ik de kracht van de eeuwigheidsbelofte ervaren: er ligt een GEWELDIGE toekomst voor me. Dat gaf me weer energie en perspectief en maakte me weer vrolijk. Inmiddels functioneer ik weer normaal en heb ik me verenigd met mijn eigen eindigheid en die van degenen die ik liefheb. Onze eindigheid stelt niets voor vergeleken met de eeuwigheid samen met Hem. Ik realiseer me dagelijks dat ik temidden van de wonderen van Gods weergaloze en voortreffelijke schepping leef, ik geniet van alle goeds wat Hij geeft.

Wat ik hiermee wil zeggen is dit: hoe je dit allemaal beleeft, hangt af van met welke bril je er naar kijkt. Vraag de Heilige Geest je hierin te leiden, Hij zal je niet teleurstellen.
Lecram
10-09-2018 / 09:27
Tochj is het bijbels om te genieten van de goede gaven die God ons in dit leven geeft. Het is juist een vorm van dankbaarheid om te genieten.
Overigens is genieten nog wat anders dan om daar ons eerste geluk uit te halen. Maar daardoor is het zeker niet verboden. Denk zelfs een in dat als jij iets moois aan iemand geeft en die persoon wil er niet van genieten, dat vind je niet leuk.

Hier wat teksten over het genieten van wat God ons hier geeft:
Prediker 2:24 Is het dan niet goed voor de mens dat hij eet en drinkt en zichzelf in zijn zwoegen het goede laat genieten? Ook dit heb ik gezien: het komt uit de hand van God.

Prediker 5:17 Zie, wat ik gezien heb: een goede zaak die voortreffelijk is, namelijk te eten en te drinken en het goede te genieten bij al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon tijdens het getal van zijn levensdagen, die God hem gegeven heeft, want dat is zijn deel.

1 Timotheüs 6:17 Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten;
Svw
10-09-2018 / 11:22
hallo vraagstelster,
Ik herken mezelf precies in jou verhaal.
Ook het vastklampen aan de wereld en het bij God vandaan gaan. Je bedoeld ( misgien heb ik het verkeerd) met vastklampen aan de wereld, doorgaan in de zonden, je geweten en de roepstemmen en trekkingen van God te doven. Dit is nu onze vijandschap tegen God.. Wij willen tot Hem niet komen zodat we het leven hebben in Zijn naam. En ondertussen dorst je naar God.. ik vind het antwoord van de dominee een mooi antwoord en bemoedigend! We moeten bij de Heere Jezus zijn, hij alleen kan onze harde harten verbreken onze onwil en vijandschap wegnemen.
Als je wil en behoefte hebt om er met iemand over te praten of te mailen mag je mijn e-mail opvragen bij de redactie.

Groetjes een jonge moeder
huibertus
11-09-2018 / 10:03
Wees in geen ding bezorgd,maar laat uw verlangens in alles,door bidden en
smeken,met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God,
die alle begrip te boven gaat,zal uw hart en uw gedachten bewaken in
Christus Jezus.Filipenzen 4 vs 6:7
dorpeling
12-09-2018 / 23:02
Wat een geweldig mooi antwoord op een vraag die mijn vraag zou kunnen zijn!

Je staat in deze vragen echt niet alleen. Maar dat gegeven helpt jou niet, bij Hem moet je zijn. En dan wijs ik in een richting die ik zelf ook niet kan vinden, maar waarvan die bekende psalm zo mooi zegt:

HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k Blijf U al den dag verwachten.

En dan is er de belofte dat God nooit een bidder zal laten staan die Hem oprecht zoekt. Het is door Hem alleen! Want van onze kant kan het nooit, wij lopen steeds weer weg. Volhouden hoor!

Ook een jonge moeder :)
Sammie2016
17-09-2018 / 07:34
Ja lieve zus, ook ik heb die leegte erg goed gevoeld. Genieten van de schepping bijvoorbeeld maar toch voel je dat je iets wezenlijks mist. Ik heb mij vaak afgevraagd wat 'het' dan was dat ik miste. Ik beruste erin dat ik het antwoord na al die jaren niet zal vinden op die vraag.

Om een lang verhaal kort te maken!
Ik kreeg pas te weten wat 'het' was op het moment dat de ware God zich aan mij openbaarde, mijn ogen opende voor de Waarheid van Zijn Woord, de Bijbel.
Hij leerde mij gaandeweg wat 'het werkelijke leven' inhield.
Eindelijk na 30 jaar leven kwam ik te weten wat het wil zeggen om te 'leven'.

Mijn overtuiging is dat je alleen van een volwaardig leven kunt spreken als je dagelijks met de enige levende God, Jahweh, wandelt. Dat betekent dagelijks met Hem spreekt, Zijn Woord bestudeert erover mediteert en het toepast in je leven. Ook essentieel om in het juk (ook zijn martelpaal elke dag opnemen) met Gods zoon Jezus te lopen en Jezus voortdurend volgen, dan heb je ook Gods zegen.
De volgende 3 teksten bevestigen dit ....
Micha 6:8 ..........
Hij heeft jou, mens, verteld wat goed is.
En wat verlangt Jahweh van je?
Niets anders dan recht te doen, loyaliteit te koesteren
en bescheiden te wandelen met je God!

Markus 8:34.....
Nu riep hij de schare samen met zijn discipelen bij zich en zei tot hen: „Wil iemand achter mij komen, dan moet hij zichzelf verloochenen en zijn martelpaal opnemen en mij voortdurend volgen.

Mattheüs 11:2830....
28 Kom bij mij als je vermoeid bent en gebukt gaat onder een zware last, dan zal ik je nieuwe kracht geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtaardig en nederig van hart. Dan zul je nieuwe kracht krijgen. 30 Want mijn juk is makkelijk te dragen en mijn last is licht.’

De leegte die iemand voel in zijn/haar leven is dus het gemis van een band met zijn/haar schepper, de bron van leven ......
Psalm 36:7,9...
Hoe kostbaar is uw loyale liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels zoeken de mensen bescherming.
9 Bij u is de bron van het leven,
door uw licht kunnen wij licht zien.

Bestudeer Gods Woord zus en bidt tot je Maker, Hij zal je oprechte gebeden horen en erop reageren.

Ga met God.
CorsdeKort
19-09-2018 / 23:07
Zonde brengt scheiding met God. (Jes 59:2)
Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. (1 Joh 5:3 en 4). Lees Rom. 6 een paar keer en strijd om in te gaan door de enge poort (luk 13:22).

Terug in de tijd

Ik vind het heel moeilijk om God als een Vader te zien. Een Vader die nog veel dichter bij je is, dan een aardse vader k...
2 reacties
08-09-2014
Beste drs. Els J. Van Dijk, Hartelijk dank voor uw reactie over extreme huilbuien in augustus. Uw reactie heeft me zeker...
2 reacties
08-09-2009
Hoe moeten wij deze tekst verstaan? “En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en ...
2 reacties
08-09-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering